Jouw zoekopdracht c:bnc:3142 heeft 5 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels

  Filters

  Antwerpen en omheining

  "ÏST1* 4 ANTWERPEN EN OMHEINING Nieuwsblad voor de soldaten van Antwerpen en omstreek, versehijnende als 't kan. Ailes wat het blad aangaat zenden naar A. Dedier, aalmoezenier B. 136. « Mijnheer den Aalnioezenier, » Ik ben zoo vrij U dezen brief te » scbrijven en ik vraag U de goedheid » te bebben mij te belpen in den droeven » toestand ...

  Antwerpen en omheining

  2STr 2 ANTWERPEN EN OMHEINING Nieuwsblad voor de soldaten van Antwerpen en omstreek, versehijnende als 't kan. Ailes wat het blad aangaat zenden naar A. Dedier, aalmoezenier A. 43 AAN ONZE VRIENDEN In ons eerste nummer hebben wij ons doel vastgesteld, alsook de middelen aan-geduid nui bet te bereiken. Antwerpen en Omheining is reeds ^rscbenen en ...

  Antwerpen en omheining

  !STr S. ANTWERPEN EN OMHEINING Nieuwsblad voor de soldaten van Antwerpen en omstreek, versehijnende als 't kan. Ailes wat het blacl aangaat zenden naar A. Dedier, aalmoezenier B. 136. KRISTEN SOLDATEN Ja, beminde vrionden, gij zijt cbristene soldaten en 't is uwe ee-r en uwe giorie. Vader en rnoeder bebben bet als bsnnen grootsten pjicbt ...

  Antwerpen en omheining

  !KTr S ANTWERPEN EH OMHEINING Nieuwsblad voor de soldaten van Antwerpen en omstreek, verschijnende als 't kan. Allés wat het blad aangaat zenden naar A. Dedier, aalmoezenier B. 136. I DE ZEDELOOSHEID 't Gevaar is groot. En dreigend de 11-ood... De woorden van den dichter maak ik tôt de mijne, waar het geldt het sluwe, sterke monster der ...

  Antwerpen en omheining

  Antoierpen en Omheining Nieuwsblad voor de soldaten van Antwerpen en omstreek, verschijnende als 't kan. Ailes ivat het blad aangaat zenden naar A. Dedier, aalmoezenier A. 43. ONS DOEL la dezeii tijd van ooi'log, vijandschap, haat eu nijd, de onderlinge kennis, de liefde, de vriendschap tus-schen de soldaten van Antwerpen ep omstreek op te wekken ...