Ihr Suchauftrag c:bnc:3332 hat 60 Ergebnisse ergeben

a-z Index der Titel

  Filter

  De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

  Tweede Jaargang, nr 30. Prijs per nummer : 5 centiem. Zondag\ 29 Juli 1917. De gazet van Leven ABONNEMENTSPRIJS : Per jaar .... 2,50 fr. Voor 6 maanden . . 1,25 fr. Voor 3 maanden . . 0,65 fr. ALLE BRIEFWISSELINGaTE ZENDEN : Naamsche Vest, 41, HEVERLEE (Leuven) Postcheok-rekening Nr 242 Elke medewerker blijft verantwoordelijk voor zijn opstel. ...

  De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

  Derde Jaargang, nr 35. Prijs per nummer : 8 centiem. Zonrîas: 1 ReDtembër De Gazet van Leuven Aboniraettîeritspriis s OPSTEL EN BEHEER : Elk medewerker blijft verantwoordelijk voor zijn AANKONDIGINQEN : Naar overeenkomst. per :aar _ t _ 400 fr. i t/.o *i \t i/jo PII\/P\I I 0 5te1' — Ongeteekende brieven of bijdragen worden BOEKBESPREKING : ...

  De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

  Tweede Jaargang, nr 8 Prijs per nummer : 5 centiepren. Zondagv'll Februari 191^. De Gazet van Leuvan □ ABONNEMENTSPRIJS : Per jaar .... 2,50 fr. | l—| Voor 6 maanden . . 1,25 fr. fr| I Voor 3 maanden . . 0,65 fr. Allé Briefwisseling te zenden : Naamsche Vest, 41, HEVERLEE (Leuveiï Postcheck-reksning- BP 24-2 Ellce medewerker blijft ...

  De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

  Tweede Jaargang, nr 49. Prijs per nummer : 5 centiem. Zondag, 9 Deserafeer 1917. t Abonnementsprljs : Per jaar . . . 2,50 fr. Voor 6 maanden . 1,25 fr. Voor 3 maanden . 0,65 fr. ♦ ♦ ♦ Aile briefwisseling te zenden : 148, Naamsche Yest, 148, Leuven Postcheckrekening nr 242 De Gazet van Leuven ïlke med»w«rker blijft v»rant-woordsijjk voor ...

  De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

  Tweede Jaargang. nr 51 Frjjs per nummef ; 5 ee&tte&i Zoiwiaer., 28 Deeeraber \&k*ï. Abomnementaprijs : Per jaar . . . 2,50 fr. Voor 6 maanden . 1,25 fr. Voor 3 maanden . 0,65 fr. _j ♦ ♦ ♦ A11«• bnefwisseling te zenden : '48, Naamsche y est, 148, Leuven Postcheckrekening n1' 242 De Gazet van Leuven BU» u»ed«w«rk»r bljjft ...

  De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

  Tweede Jaargani , nr 10 Prijs per nummer : 5 o^ntiemen 7nnHao- 11 1 De Gazet van leuven □ ABONNEMENTSPRIJS : Per jaar .... 2,50 fr. I—| Voor 6 maanden . . 1,25 fr. 1 I Voor 3 maanden . . 0,65 fr. ALLE BRIEFWISSEL1NG TE ZENDEN : Naamsche Vest, 41, HEVERLEE (Leuven) Elke medewerker blijlt verantwoordelijk voor '.ijn opstel. •* Cageteekende ...

  De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

  Darde Jaargang n* 40. Frij s per uummçr : '6 centiem. Zonciàg 6 Oktober 1918 Abonneiiienispi'ijs : Per jaar . . 4.00 fr. Voor 6 maanden . 2.00 fr. Voor 3 maanden . 1.00 fr. □ m s opsiel en Beheer : 148, Naamsche Vest, 148, Leuvei Postcheck-rekening nr 242 De Gazet van Leuven Elke medewerker blijft verant-wocfrdelijk voor zijn opstel. ...

  De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

  Tweede Jaargang, nr 25. Prijs per nummer 5 centiemen. Zondag, 24 Juni 1917. De Gazet van Leuven ^ \^-T^======= □ ABONNEMENTSPRIJS : Per jaar .... 2,50 fr. □ Voor 6 maanden . . 1,25 fr. Voor 3 maanden . . 0,65 fr. Alle^Briefwisselinq te zenden : Naamsche Vest, 41, HEVERLEE (Leuven) Postoheok-rekening Nr 242 Elke medewerker blijft ...

  De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

  Tweede Jaargang, nr 46. Prijs per nummer : 5 centiem. Zondag, 18 Norember 1917. De Gazet van Leuven ABONNEMENTSPR1JS : Per jaar .... 2,50 fr. Voor 6 maanden . . 1,25 fr. Voor 3 maanden . . 0,65 fr. ALLE BRIEFWISSELINQ TE ZENDEN : 148, Naamsche Vest, 148, LEUVEN Postoheck-rekening Nr 242 Elke medewerker blljft verantwoordelijk voor zijn opattl. ...

  De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

  Tweede Jaargang, nr 37. Prijs per numme; : 5 centiem. Zondag. 16 September 1917 De Gazet van Leuven ABONNEMENTSPRIJS : Per jaar . . . . 2,50 fr. Voor 6 maanden . . 1,-25 fr. Voor 3 maanden . . 0,65 fr. Allé Briefwisselinq te zenden Naamsche Vest, 41, HEVERLEE (Leuven) Postcheck-rekening1 Nr 242 Elke medewerker blijft verantwoordelijk voor 7Âp ...

  De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

  Tweede Jaargang, nr 16. Prijs per nummer : 5 centiemen. Zondag, 22 April 1917. De Gazet van Leven >j i' - "I ABONNEMENTSPRIJS : Per jaar .... __2,50 fr. ]Voor 6 maanden . . 1,25 fr. Voor 3 maanden . . 0,65 fr. ALLE BRIEFWISSELINQ TE ZENDEN : Naamsche Vest, 41, HEVERLEE (Leuven) Postcheck-rekening' Nr 242 \p Elke medewerker blijft ...

  De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

  Tweede Jaargang, nr 38 Prijs per nummer ; 5 centiem. Zondag, 23 September 1917. De Gazet van Leuvan — %✓ - — ■■■immiw—■■■ ■ i iimn m wwwmhwim»'iim>i i imiii»;miiii □ ABONNEMENTSPRIJS : Per jaar .... 2,50 fr. I—j Voor 6 maanden . . 1,25 fr. ! Vonr 3 maanden . . 0.65 fr. ALLE BRIEFWISSELINQ TE ZENDEN : Naamsche Vest, ...

  Seiten