Ihr Suchauftrag c:bnc:3332 hat 60 Ergebnisse ergeben

a-z Index der Titel

  Filter

  De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

  aw * \ i 1 Eerste Jaargang, nr 1. Prijs per nummeri: 5 centiemen Zondasr, 10 December 191i De Gazet van Leuven □ AtoonnemLentsprij s : Per jaar 2,50 fr. p—. Voor 6 maanden .... 1,25 fr. j I Voor 3 maanden .... 0,65 fr. ALLE BRIEFWISSELIîQ TE ZENDEN : Naamsche Vest, 41, HlfVERLEE (Leuven) I— ,11à- .1 .fcn.i -ji.r «. • r ...

  De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

  Tweede Jaargang, nr 23. Prijs per nummer : 5 centiemen. Zondag, 10 Juni 1917. De Gazet van Leuven $^§w« \'~\^î>l^-~' \ *:rj£'- * •^\f. - ~~r *■* ""' 't-' Ki' ?§; ! ^\.AJ L&^.^^-ct-3Mc^.-^..,.,. .- —., □ ABONNEMENTSPRIJS : Per jaar .... 2,50 fr. • I—| Voor 6 maanden . . 1,25 fr. 1 I Voor 3-maanden . . 0,65 ...

  De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

  Tweede Jaargang, n1 3 Prijs per nummer : 5 centiemen. Zondas\ 21 Januari 1917. De gazet van Leuven 1 ABONNEMENTSPRIJS : ■* Per jaar .... 2,50 fr. 1 Voor 6 maanden . . 1,25 fr. J Voor 3 maanden . . 0,65 fr. ALLE BRIEFWISSELINO TE ZENDEN : aamsche Vest, 41, HEVERLEE (Leuven) Elko medowerker blijft verantwoordelijk voor zijn opstel. Ocçeteekende ...

  De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

  Tweede Jaargang, nr 48 Frijs per nummer ; 5 centiem. Zondag, 2 December 1917. AbonnementsprJjs : P^r jaar . . . 2,50 fr. Vnor 6 maanden . 1,25 fr. Voor 3 maanden . 0.65 fr. Aile briefwisseling te zenden : 48, Naamsche Vest, 148, Leuven De gazet van Leven Elke medewerker blijft verant-woordelyk voor zijn opstel. Ongeteekende brieven of bijdra-gen ...

  De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

  Tweede Jaargani , nr 10 Prijs per nummer : 5 o^ntiemen 7nnHao- 11 1 De Gazet van leuven □ ABONNEMENTSPRIJS : Per jaar .... 2,50 fr. I—| Voor 6 maanden . . 1,25 fr. 1 I Voor 3 maanden . . 0,65 fr. ALLE BRIEFWISSEL1NG TE ZENDEN : Naamsche Vest, 41, HEVERLEE (Leuven) Elke medewerker blijlt verantwoordelijk voor '.ijn opstel. •* Cageteekende ...

  De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

  Tweede Jaargang, nr 49. Prijs per nummer : 5 centiem. Zondag, 9 Deserafeer 1917. t Abonnementsprljs : Per jaar . . . 2,50 fr. Voor 6 maanden . 1,25 fr. Voor 3 maanden . 0,65 fr. ♦ ♦ ♦ Aile briefwisseling te zenden : 148, Naamsche Yest, 148, Leuven Postcheckrekening nr 242 De Gazet van Leuven ïlke med»w«rker blijft v»rant-woordsijjk voor ...

  De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

  Tweede Jaargang, nr 8 Prijs per nummer : 5 centiepren. Zondagv'll Februari 191^. De Gazet van Leuvan □ ABONNEMENTSPRIJS : Per jaar .... 2,50 fr. | l—| Voor 6 maanden . . 1,25 fr. fr| I Voor 3 maanden . . 0,65 fr. Allé Briefwisseling te zenden : Naamsche Vest, 41, HEVERLEE (Leuveiï Postcheck-reksning- BP 24-2 Ellce medewerker blijft ...

  De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

  Tweede Jaargang, nr 13 Prijs per numrner : 5 centiem**» Zondao\ 1 April 1 &||f De Gazet van Leuven j—j ABONNEMENTSPRIJS : — Per jaar .... 2,50 fr. □ Voor 6 maanden . . 1,25 fr. Voor 3 maanden . . 0,65 fr. ,1"TI»»a .W M I 'I H M,.'il M——BU lllll !■!■»»■ llll H IMilHI ■ 'T"" ' " ■■ Allé Briefwisselinq ...

  De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

  Derde Jaargang, nr 32, Prijs per nurnmer : S centiexn Zondag 11 Augustus 1918. De Gazet van Leuven Abonnenientsprijs : Per jaar 4.00 fr. Voor zes maanden . • • 2.00 fr. Voor drie maanden . . . 1-00 fr. opstel en beheer : medewerker blijft verantwoordelijk voor zijn l Pl!\/P\j I ops'el. - Ongeteekende brieven of bijdragen worden 14o, IMaaniSCne ...

  De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

  Derde Jaargang, n* I - I PM TC ttftr î te. £&Arl»1sa£MU . r* a- f» a mi o De Gazet van Leuven !1 a ^VS IIIBVSi SU SIS] Ibi 9 ml kV» I EM^Iwai Vi Kdi ï1 Mjo l-■""■■T=r □ AbonneaiantspriJ* : Per jaar . . 2,60 fr. □ Yoor 6 maanden . 1,25 fr. Voor S maanden . 0,65 fr. ALLE BRIEFWISSELINQ TE ZENDEN : 148, Naamsche Vest, ...

  De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

  Tweede Jaargang, nr 26. •V*,Ax ïî^ijs per nummer : 5 centiemen. Zonda g, 1 Juli 1917. De gazet van Leven ABONNEMENTSPRIJS|: §; Per jaar .... 2,50 îr. Voor 6 maanden . . 1,25 fr. Voor 3 maanden . . 0,65 fr. AlleIBriefwisse^ng te zenden : Naamsche Vest, 41, HEVERLEE (Leuven) Postcheck-rekening' N1 242 Elke medewerker blijft verantwoordelijk ...

  De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

  Tweede Jaargang. nr 43 Prijs per nummer : 5 centiem Zondag\ 28 Oktober 1917 De Gazet van Leuven ABONNEMENTSPRIJS : Per jaar .... 2,50 fr. Voor 6 maanden . . 1,25 fr. Voorc.3 maanden . . 0,65 fr. alle briefwisseling »te zendenjj: Naamsche Vest, 41, HEVERLEE (Leuven) •• Postoheok-rekening Nr 242 Blke medewerker blijft verantwoordelijk voor zijn ...

  Seiten