De Belgische standaard

284 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 08 April. De Belgische standaard. Konsultiert 19 August 2019, https://hetarchief.be/de/pid/q23qv3d09p/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

1»"> Jaar. - N° 37 «■w»a>»diaiaaf»»te?awwaa»»wrMBwagMw»»»««eMMfcMba«Mriiiwii'i»r m acyagp*»- : Vijf centiemen het nummer < - - -vn ■»' n uniin n i » i—ait»■■■■.■ Donderdag 8 en Vrijdag 9 April 1915 De Belgishe Standaard Door Taai en Volk Voor God en Haard en Land « OE BELGISCHE STANDAARO » versciiijnt 4 maal te week. Abonnementsprijs voor 50 nummers bij vooruitbetaling. Voor de soldaten : 2,50 fr. Voor de niet-soldaten — in 't land. 3.50 fr. ; huit en 7 land 4.50 fr. Indien meer exemplaren van elk nummer ivorden gevraagd, wordt de abonnements pyijs minder. ™ -■ —— —rrrrriTrn-mmfr Bestuurder : ILDEFONS PEETERS. VASTE OPSTELLERS : M. E. BELPAIRE, L. DUYKERS, Victor VANGRAMBEREN Bertrand VAN DER SCHELDEN, Juul FILLIAERT. Voor aile mededeelingen zich wenden tôt : Villa MA COQUILLE, Zeedijk DE PANNE. ' Aankondigingen : 0.25 fr. de regel. — Reklamen : 0.40 fr. de regel. TT1 t 1 .1" î 1 .... 1. * 1 r Stand houden. £e hebben stand gehouden te Luik, de kleine Belgen tegen de geduchte Duit- sche krijgers ; zij, onvoorbereid tôt Hen Heu seaert jaren toegerust tôt den slag ; achttien lange dagen, hcel alleen, zonder de hulp der Verbondenen. Na Luik hebben ze niet geaarzeld, de Belgische troepen, ook te Namen ander-maal den strîjrl aan te eaan, te Haecht en te Aarschot den slag te wagen, in den vestinggordel rond Antwerpen den vij-and uit te dagen om hem te versehalken, om hèm te dwingen enkele korpsen die reeds naar de Marne optrokken in België te wederhouden en het zoo den Fran-schen mogelijk te maken de Pruisen voor goedte stuiten in hun zegevaart naar Parijs. Wekenlang hebben ze de verwoede aanvallen op den Yzer afgeslagen ten prijze van een laatste, bijna hopelooze krachtinspanning. Maandenlang houden ze met onverzet-bare stoerheid, met groothartige koel-bloedigheid de Duitsche overmacht op afstantl. En ze zullen standhouden tôt den dood, standhouden tôt den laatsten man, standhouden tôt de volkomen zegepraal hun heldhaftigheid bekrone. Geen half werk : de vijand moet het het land uit, heel België moet Vrij ! * * * Zonder schuld, zonder wettige reden werd aan België den oorlog verklaard, geen oogenblik heeft toen onze aller ge-liefde Koning geaarzeld ; het kleine leger trok te velde om het Vaderland te vercle-digen tegen den snooden inval; duizeude weerbare VValen en Vlamingen lieten zich inlijven bij de vrijwilligers. Uit zijn stille vrede opgeschrikt zou de koene Belg het den ruststoorder betaald zetten. Aan zijn vrijheid verknocht, zou hij zijn man staan tegen den dwingeland. Aan zijn eerewoord getrouw zou hij den eedverbreker zweepen, ook wanneer deze daaromzijnwraak op hem zou koelen. Lie ver ailes, ailes verloren, dan de eer ! Een beroepsdief mag van gestolen goe-deren genielen, wij leven liever in arinoe en eten zuur, maar eerlijk gewonnen brood. Een valsche gluiper mag met een zoe-ten glimlach ieders achting afbedelen, wij verlangen metopgerecht hoofd ieder-een vrank in de oogen te zien. Een lafaard mag de eer van zijn ge-boorteland verkoopen, wij verkiezen op den vadergrond te sneuvelen, liever dan het merk der schande te dragen ons levenlang. Het Duitsche volk heeft onze vrijheid en onze eer geschonden; het Belgisch volk heett zijn vrijheid verdedigd, het heeft zijn eer gewroken gisteren, van-daag, het zal ook morgen stand houden tôt het zijn vrijheid ge'heel heeft herwon-nen, tôt het zijn eer ten voile heeft gewroken.Wij zullen stand houden ! * * * « Voor God, huisgezin en vaderland » vvas de leuze van unie voorvaderen, was de leuze die weer lonk in onze lie der .11, die opwelde uit ons hart, die trilde in onze aderen en die zal blijven steunen onzen arm en onzen moed. De Duitsche woestelingen meenden ons de leuze te kunnen ontrukton met de tong uit onzen mond, meenden ze neer te schieten met een kogel in ons hart, maar andere mond en jubelden ze uit opnieuw, maar andere harten bewaren ,:q voor eeuwig. Boven dood en vernieling blijft zegezingen onze leuze : « Voor God, huisgezin en vaderland. » Zacht zinderend neuriede de moeder het bij de wieg van hare kleinen, warm helmend zongen het de kinderen in de school, stil smeekend prevelden het de zusters in het klooster, hel dreunend galmde het de jeugd overal,trouwverma-nend predikte het de priester in de kerk, (calm vBi-t>'ouuvnii spraK het de Koning in de Volkskamer. « Voor God, huisgezin en vaderland » stormt het in de zee, ruischt het in de boomen, groent het op de velden, schit-tert het in de zonne, lacht het uit de wo-ningen, straalt het op de torenspits. ~ Tr - pn varlerlflnd » klikt het m den stap van onze soluatfcn', zwiert het in hun arm, spant het in hun nek, blikkert in hun 00g, vloeit het in hun hart. Het flakkert in de bajonnet, het schui-felt in den kogel, het zoeft in de kartets, het ploft uit de granaat, den vijand tegen : « Voor God, huisgezin en vaderland » blijft de Belg, nu en altijd, stand houden. J. B. DE EEREDEGEN. KONING ALBERT OPGEDRAGEN. Wiezaluitechtc staaleen hcldenzweerdmij smeden,(i) lijk Karlemagnes zweeid dat «Blijdschap» hecten mag; een Durendal lijkRoelandgorddeGmdeijzerenleden,(2) ofwel, naar vlaamschen dracht, een ficren « Goedendag » ? * * * Wie smelt diegaven in een wondren eeredégen, waarop in wisselverf, op appel, kruis en graat (3) door kunstenhand gegrift, met edelsteen doorregen uw heerlijk handgedaad terechu vereeuwigd staat ? X- * * ■ Op d'appel doe înaar trots der Belgen Leeuw nu prijken, en 't beeld van Luik en Leuven, Meehclen, Yper staan; op 'tkruise, d'Yzer met zijn doorgespoelde dijken op 't staal dat 't hert moet slaan de leus : niet doortegaan ! * * Schenk nu den héldenvorst, die België en Frankrijk [heden bevrijdde van den val, dit hoog en heilig pand. Hij houde als Vlaandrens tiraaf, beschermer in't ver- [leden (4) % en Pair van Frankenland, des Konings zweeid in d'hand. H. Norda. (1) Het zweerd van Karel den Groote, noemde als dit van vele vlaamsche heldensagen : Blijdschap ; in 't fransch eehter : Joyeuse. (2) Roelands zweerd noemde : Durendal. (3) Het zweerd in de middeleeuwen had drie voor-name deelen : de appel, het kruis en de graat, ook nog lemmer, doorn, pin genoemd. (4) De Graven van Vlaanderen en hunne voorzaten welken titel zij dan ook hadden, waren als bescher-mers van de Noordergrens van Vrankrijk aangcstcld, en telden onder de oudste pairs van het land. De Grave van Vlaanderen was daarom de zweerddrager van den Koning. Het Sarbo-Bulgaarsch geschii ten voordeele van Serbië geregeld. Een telcgram uit Salonique meidt dat het geschil tusschen Serbië en Bulgarie door den aan val der Bulgaarsche comitadjes teweeg gebracht, geCindigd ivS. Bulgarie heeft aan het Servisch gouvernement laten weten dat het voldoening zal krijgen en dat de plichtigen zullen gestraft worden. Men seint dat een bende Bulgaarsche co-mitadjis ook het grondgebied van Grieken-iand aangcvallen hebben. ! Nog een woord over Italie i Naar aanleiding van het artikel « De Hou-| ding van Italië > in nummer 32, wezen nog eenigë indrukken neergepend. Allerlei geruchten en rumoeren loopen rond. Erhangt poederrook in Italië's îucht. Wat zai er gebeuren en is het uitbarsten van den storm | nabij? : 't Schijnt schier onaanneembaar dat het land ! der Combinazione, zich zal laten beet nemen | door Duitschlands schoone beloften. Niemand ; moet den sluwen Schiereilander wijs maken ! dat het de gegeven Judas-penning : Trente (en Triest) zou moeten terugschenken in geval | Duitschland en Oostenrijk de zegepraal behaal-; den. Oostenrijk ook, zal de vernedering even-min dulden, de uil van 'tspel te zijn en de ge-broken potten voor Duitschland te betalen. i Dit ware wat al te naïef en wat al te kolossaal. i Bemerk ten andere, dat Italië reeds hee post gevat, door het bezetten van Valona, een striemende kaakslag...dien Oostenrijk mas goedzakkig verdraagt omdat het niet verde kan eti niet anders durft. Waarom heeft Itali zijn werking niet verder doorgedreven ? Bestudeeren we wel de zielkunde van de Combinazione-man. Ligt ergeen voordeel bi, voor alles-berekenende vossen, de kastanje dooranderen uit het vuur te laten trekken? Bestaat daarbij de Konstantinopel-kwesti niet? Wien zal Konstantinopel toebehooren c zal ze eene vrije, opene stad worden? Rusland Griekenland en Bulgarie hebben aile drie eei en vergeten we niet dat Rûmenfë etfioWgifi'ïi a!s op't wenken van Italie wachten. Spra men reeds niet, en stelde zelf von Bulow 't nie voor, een verbond der Balkanstaten te stichte onder Italië's hegemonie ! Neemt aan —'t i ; ,maar 'n veronderstelling —dat dit verbond te ! stand kome en, zoo de grondslag zij van ee | nieuw Europeesch evenwicht. En veronderstf I dat Italie de gift van Duitschland aanvaardt. I | zulken toestand, zou Oostenrijk, zeiîs als 't ze gepraalt, de afgestane brok weer kunnen ne men!!... en in geval het Drieverbond zegevierl zou het bij macht zijn, na zulken ôntmachtigen den 001 log, den verkregen buit ai te pakken?!.. Dit voorstel — ik beken het — ligt in 't rij der mogelijkheden... maar we mogen uit hc 00g niet verliezen dat de diplomatie aile wegel tjes betreedt, aile verwikkelingen kent en d po'itiek de kunst is der mogelijkheden. Een reden nog waarom Italiëniet optrad, ka wel liggen in zijn innerlijk leven. lothierto bestond geen eensgezindheid onder de partijen De katholiekén o. a. schrikken voor een 001 lo? tegen 't katholieke Oostenrijk. Toch keer sinds eenigen tijd de katholieke windwijze wat meer naar de Verbondenen. Ailes saam genomen mag er toch gedach worden dat Italie met ons te velde zal trekken Veelzeggend is lietgeen Rene Bazin schreei i den «Echo de Paris»: «Het is klaarblijkelijk da de 3/4 der legeroproeping voleindigd is. D Duitsche ambassade levert sinds eenigen dagei vrijgeleiden aan hare medeburgers.. en von Bu low gaf eene dame voor raad, Rome te verla ten en te gaan, niet naar Duitschland, daar d< broodeters er reeds talrijk genoeg zijn... maa naarZwitserland.» Voeg daar aan toe, dat Ita tie's konsuls in Zwitserland, enkel nog vrijgeleiden verschaffen aan Italianen die naar 't Va derland terug keeren. BERTRAND van der SCHBLDEN. STIJN STREUVELS. Over het incident Stijn StreuveL krijgen wij volgenden brief, waar mee wij ten voile instem men, voo* zooveel wij uit de verte Icunnen oordee- len. Den Haag, 31 Maart 1915. Ik lees in «Belg. Standaard» van 18 Maar het artikel over Stijn Streuvels ; zeker had gij toen zijn « In Oorlogstijd » nog niet gele zen. Misschien hebt gij nu met dit werk a kennis gemaakt, maar ik houd er toch aan 1 te vertellen wat men er hier over denkt Voor de hier verblijvende Belgen is het ver schijnen van dat boek eene pijnlijke gebeur tenis : wat ze erover denken hoef ik u niet t zeggen. Op de Hollanders heeft het grootei indruk gemaakt : de algemeene meening i dat Stijn Streuvels eene reusachtige domheii heeft begaan en hij aan de Belgen den -slecht sten dienst heeft bewezen dien hij bewijzei kon. Aan de Belgen... maar vooral aan di Vlamingen, want aile Hollanders luisterei naar Stijn Streuvels als naar de stem van he Vlaamsche volk en velen meenen nu dat d< Vlamingen duitschgezind zijn. De Duitscheri en de pro- duitsche Hollanders maken na tuurlijk van" de gelegenheid gebruik om t( vertellen aan wie hethooren wil, dat de Via mingen het als eene groote eer aanschouwei Duitsch te mogen worden. Geiukkiglijk heb ben de meeste Hollanders de Belgen nu lee : ren kennen en hunne verontivaardiging ove, | de houding van Stijn Streuvels is heel groot Ik zend u hierbij een artikel dat u daaivai een staaltje z.tl geven ; ik verzeker u dat di meeste oordeelen nog heel wat minder zach zijn als dit. Ik wou zou graag, aan degener die mij kwamen vertellen dat de Vlaminger slechte patrioten zijn, kunnen bewijzen da wij allen het gedrag van Stijn Streuvels af keuren. Hoe droevig dat juist hij, die nu zoo'r schoone taak te vervullen had, nu zoo'n lee lijke roi speelt. Al hetgeen hij in zijn boel : vertelt, op heel schijnheiligen toon, had hi moeten verzwijgen ; en hetgeen zijne plich was luidop te verklaren, daarover zwijgt hi ' als een graf. Hij heefl de diepe verachting dit | nu voor hem gekoesterd wordt ten voile ver diend. Aan onzen Koning een blijden Naamdag van gansch zijn volk. n ZaS llolland bijspringen ? if Dat het onzijdigheidsgevoel van onze Hollandsche vrienden in de laatste dagen heftige schokken heeft te verduren gehad van wege Duitschland blijkt al meer en meer uit de commentariën die de Hollandsche bla-, "->»»>« Hp çrevallen van de " Zaanstroom " 1{ allen het slachtoffer geworden zijn van ae jjuuju.v j. zeeschuimerij. Het blijkt nog krachtiger met het geval van het Hollandsche Stoomschip " Medea " dat door 1 de Duitsche duikboot U-28 ten zuiden van Beach-S Head in den grond werd geboord. De omstandigheden t waarin zulks isgebeurd, dragen er niet weinig bij om -j de opgewondcnheid nog grooterte maken. De "Medea,, j immers had eene lading sinaasappelen aan boord, hetgeen toch niet tôt oorlogscontrabande kan gerekend worden. Daarbij werd aan de bemanning slechts vij! minuten tijds gegund om het schip te vcrlaten. Dan werd de boot 45 minuten gebombardeerd door den on-derzeeër en zoo ten gronde gezonden. Heel bezwarend komt de handelwijze van den bevel voerder van den Duitschcn onderzeeër voor, die wci" gerde de scheepspapieren terug te geven. De beman-£ ning moest twee uren roeien vooraleer opgepikt te wor-t den. De "Medea,, was een schip van de Koninklijk Neder-e landsche Maatschappij te Amsterdam en mat 1335 ton bruto. Het had te Valencia eene lading van 16,000 kis-ten sinaasappelen ingenomen en was den 18 Maart uit-1 gesteven naar Londen, om van daar Amsterdam te be-e reiken. De Hollandsche pers w'ijdt aan dit geval krachtdadi-ge artikels waaruit de vastberadenheid straalt en de t ' mistsvredenheid voile kichLluxefL. r We drukken hieronder een artikel uit "De Tijd,, van 27 Maart, die de heerschende stemming klaar-t blijkend aan den dag laat k»men. i ÂanvaS op onze schepen. De aanval op de "Medea,, in de Noordzee, door een s Duitsch oorlogsvaartuig, heeft in ons land een geweldi-1 gen schok veioorzaakt. Er heerschte al heel wat on-rust, door hetgeen er aan was voorafgegaan, maar de laatste daad van willekeur ten opzichte van een vreed-3 zaam schip wordt onder het publiek, hoe zwi jgzaam het r ook is, met onverholen afkeer besproken. Onze dag-bladen geven de stemming terug. Het " Handelsblad ,, schrijft : Deze daad kan, evenals het bommen werpen op Ne-derlandsche schepen, slechts verklaard worden, indien men aanneemt, dat de Duitsche regeering vrijwel zeker is, dat, zoo lasg slechts geen vreemde troepen of oor-> logsschepan ons land aanvallen, elkedaad van willekeur en geweld tegen Ncderlandsche onderdanen of Neder-landsch eigendom geoorloofd is. j Doch wij zijn overtuigd, dat een volledige schadever-goeding van Duitschland geëischt moet worden. Een schadevergoeding voor schip en lading. Deze laatste daad van Duitschlanc^ zal, wij zijn er zeker van, hier te lande groote ontstemming en bitter- Ihcid veroorzaken en er niet ,ocbijdragen,om de gevoe-lens tegenover Duitschland vriendelijker te maken. Deze handeling overschrijdt de perken van hetgeen t aan de neutrale staten was in het vooruitzicht gesteld t toen de duikbootenoorlog vecrtien dagen voor den aan-vang werd beteekend. Hier is, over de waarschuwing j van begin Februari heen, een neutraal schip opzettelijk j en welbewust in den grond geboord. Omtrent de recBtsquœstie heeft het "Hbl.,, de meening gevraagd van mrs. Nicol. Speyer en Huberich. Naar hun meening zou de vernietiging van de"Medea alleen gerechtvaardigd zijn, wanneer Ie de reis inder-; daad van Saloniki naar Londen of een andere vijande-1 lijke bestemmingsplaats ging ; 2e contrabande vervoerd S werd, en 3e die contrabande meer dan de helft der ge-I heele lading naar gewicht, omvang, waarde en vracht uitmaakte. 1 "Het Vaderland,, : ; Wij sluiten ons ae.n bij den wensch, door de Neder-1 landsche regeering in haar memorie van 12 Februari t aan de Duitsche te kennen gegeven, dat deze aan haar a marine de meest stipte orders zal geven, in aile omstandigheden het neutraal karakter der Nederlandsche scheepvaart te ecrbiedigen. Het blad wijst 00 de verplichte schadevergoeding en gewaagt mede van den hoogst pijnlijken indruk, welken het incident hier te iande heeft gemaakt. Mochten 1 de feiten, voor zoover ze thans bekend zijn, zich anders hebben toegedragen, dan is een zeer spoedige ophel-deririg hoogst gewenscht. i* Ook de "Nieuwe Courant,, acht de zaak van ernsti-gen aard en vestigt er de aandacht op, dat de handel-[ wijze van den commandant der " U 28 ,, geheel valt . buiten de Duitsche verklaring van 18 Februari, daar |. geen enkel belang en geen enkel recht der neutralen is ^ geëerbiedigd of ontzien. i Het " Nieuws van den Dag " schrijft : t Menigeen in Duitschland heeft er zich tijdens dezen oorlog vaak over beklaagd en verbaasd, dat de Duit-schers zooveel meer dan hun vijanden gehaat zijn in onzijdige landen, maar gebeurtenissen als deze zijn toch waarlijk niet geschikt, om dat minder te maken. ' En nu weten wij wel, dat een deel va;i het publiek in I Duitschland zich thans op het standpu t stelt, dat haat ; of waainicering van het buitenland een onverschillige I zaak is geworden, doch de bc sten onder onze oostelij ke : naburen en de verantwoordelijke personen zeker, zul- Ilen zich er toch wel van bewust zijn, dat na den oorlog de internationale banden weer aangeknoopt moeten worden met aile landen, en dat het daartoc niet onver-schillig is, hoe men het Duitsche volk in dezen tijd van beproeving isgaan beoordeelen.» Op gelijke wijze oordeelen meerdere bladen. Wij merken intusschen nog op, dat de commandant van de "U 28,, heeft geweigerd de scheepspapieren van de "Medea,, terug te geven. Daar zijn evenwel zeker dunlicfllen van ! Nederlandsche Stoomoooi-.via.na>_l»«1,1,.J outvangen van den kapitein van de " Medea,, den heer A. F. van Balkom, waarin deze medcdeeling doet van het doen zinken van zijn set ip. Hij bevestigde het feit, dat aan de opvarenden slechts 5 minuten tijdgelaten is om van boord te gaan en deelt mede, dat de geheele bemanning gered en te Dover geland is. De " Berliner Lokal-Anzeiger,, het in den grond bo-ren van de "Medea,, commentarieerend, acht het voor uitgesioten, dat het schip bij vergissing tôt zinken is gebracht. "Wij zijn er van overtuigd,, — aldus het blad — dat de "Medea,, met het v«lste recht in den grond geboord is. Men stellc zich voor, dat de "Lokal-Anzeiger,, eens niet overtuigd was en dit openlijk had gezegd ! Een Reuter-bericht uit Londen mcldt : In een hoofdartikel van de " Times ,, wordt gezegd : Wij zijn ovei tuigd, dat de Nederlanders den pijnlijken toestand, die door de aanvallen van Duitsche onder-zeeërs ontstond, met kalmte beschouwen en dat geen Duitsche provocatie in staat zal zijn hen er toe te bren-gen, hunne waardige en voorzichtige verdediging hun-ner nationale rechten te wijzigen. Een Turksche Kruiser door een mijn gexonkeïi De Turksche kruiser Medjidié op eene mijn geloopen zijnde, is bij de Russische kust gezonken. " Hij werd in 1904 in zee gelaten en was voorzien van 2 kanons van 152 m/m en 8 ka-nons van 127 '"/m. Uit Saloniki wordt gemelddat de duitsche kruiser uGoebeii" in dienst van Turkije op eene mijn gebotst is bij den Bosphoor. Het schip schijnt buiten gebruik gesteld. k. va-..-- mes v Mtf est AAN DE SOLDATEN. Stichtend was het onze dappere jongens binst de heeriijke dagen der goede week met ingetogeriheid in de kerken van de Panne te zien bidden. Hefr Triduum tôt voorbereiding van denPaschen,de diensten der Goede Week en vooral de communie op Witten-Donderdag dit ailes was opgeluisterd door dichte drom-men onzer soldaten. Hoe blijde hadden die honderden moeders geweest, die ginds verre vol kommernis denken op hun geliefde kinderen, hun bengels, weleer uitgelaten, althans ernstig geknield te vinden en biddend voor hun ouders en huisgezinnen. En wie bij 't zien van die jongens, gedach-tig was dat ze pas eenige dagen geleden nog allen op loer lagen in de loopgrachten en onder 'tgedreun der obussen tôt levende bol-werk verstrekten aan ons laatste brokje vadergrond, die moest voorzeker een traan uit zijn 00g wegknippen. Door hen zal 't Vaderland verdedigd en heroverd worden ! Om den drang tôt godsvrucht te voldoen, die onze soldaten na zoolange maanden, naar de kerke duwt als naar een t'huis voor hunne harten, zullen de aalmoezeniers ervoor zorgen dat het lof voorts gedaan worde binst den vrijen tijd. Iederen avond in de parochiale kerk dus zal een Lof gezongen worden om zes uren 's avonds. Komt er talrijk henen, beste jongens, en sluit uwe gebeden saam rond den Koning der Koningen, zingt dreunend en openhartig de lofzangen die gij zongt weleer in Belgie's bêe-vaartsoorden, en God zal in uwe harten be-waren de kracht om uwen heerlijken plicht voort te zetten, en de zekerheid der eindvic-torie eerlang door uw geduld en blijvenden geestdrift verworven. • 1*.* mi*m *• v"i i iiiimii i 111 nrwriwmwiïïi' 'tothiiwiii imimi Duitschland spreekt niet meer lijk in 't beyin van den oorlog. De Duitsche dagbladen nemen het^zoe hoo-ge niet meer op,lijk in het besoin van "den oorlog, en ze zijn verre van nog blindelings aan de Zegepraal te gelooven. Zell's maken ze reeds het volk bereid aan mogelijkheden die ze voor den oorlog nooit voorzien hadden. B. v..de «Taegliche Rundschau» raadt het volk aan, eens goed de overmacht en de onmeetlijke rrid-delen waarover de vijandige legers beschikken ernstig te bedenken. Onze opinie, zegt het Duitsch blad, heeft onder dat opzicht veel il-lusies zien verdwijnen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Belgische standaard gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in De Panne von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume