De drukpers: officieel orgaan der Stedelijke Federatie van de Boek- en Druknijverheid van Gent

115 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 01 September. De drukpers: officieel orgaan der Stedelijke Federatie van de Boek- en Druknijverheid van Gent. Konsultiert 22 August 2019, https://hetarchief.be/de/pid/m61bk17k1b/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

DE DRUKPERS Offieei orgaan der SfîdelIjRe Federaiie van de Bqbk- en DruKnijverQeld van Cent - Verscuiiot voorloepig 01 de twee maanden ABONNEMENTSPRIJS PER JAAR : j Ailes wat Redactie en Adminislratie betreft te zendcn : j AANKONDIOINGEN : !***„„„ i VAN AKENSTRAAT, 8. - CENT. 01 VolgCTS en »„orop Buitenland 2,50 m m betaalbaar. Strijdt voor een goed loon Hebt uwe va\vereeniging liej Werjt nieuwe leden De Vereenigingen bij de Stedclijfye Federatie aangesloten, zijn verantuûoor-delijfy voor al hunne Wederzijdsche in-las-chingen. TARIEF Vroeger tijd, als wij leerlingen waren, be-stond er geen enkel werkhuis waar een loonta-rief of iets wat er op geleek, in voege was. De bazen betaalden wat zij wilden en van werkhuis tôt werkhuis, verschilden de loonen. Onze vereeniging had geen ander streven dan een gelijkvormig tarief in te voeren. Na allerlei wederwaardigheden werd op 19 Januari 1914, het tarief dat nu loopende is, onderteekend door de syndikaten der patroons en der werk-lieden.Onze tevredenheid was danig groot, het was de belooning van ons onophoudend strijden en seffens, zooals het bij ons, werklieden, gaat, vergaten wij al de moeilijkheden die ons in den weg waren gelegd geworden, zoowel van den kant der werklieden als van die der patroons, en legden er ons op toe te waken, dat het tarief langs beide kanten stipt zou nageleefd worden. De patroons voerden trouw de besluiten van hun syndikaat uit, doch, bij het uitbreken van den oorlog, vreesden wij er voor dat de bepa-lingen van het tarief niet zouden geëerbiedigd worden. En waarîijk, er ontstond eene neiging onder de patroons dit te doen, maar na enkele onderhandelingen heeft men daar van af gezien. Overigens is he. bestaan van een loontarief voor de bazen, een krachtig wapen in hunne hand, om de oneerlijke concurrentie te keer te gaan, en, wij vermeenen dat zij er aile belang bij hebben een degelijk loontarief te bezitten. De oorlog, die spijtig genoeg, nog altijd voortwoedt, zal toch niet blijven duren. Eens zal toch de dag komen dat de zoo vurig ver-langde vrede weder zal heerschen. En dan,als het bloedvergieten zal ophouden, als de soldaten en vluchtelingen zullen terug-keeren, wat dan ? Zal de nijverheid direkt opbeuren ? Wij denken neen. Voor zekere nijverheden zal een geruimen tijd noodig zijn vooraleer zij zich kunnen oprichten en langzamerhand zal dit dan nog gebeuren. Voor andere nijverheden, waaronder de druknijverheid, zal de her-opbeuring veel sneller gebeuren- Onder zekere soort nijveraars heerscht de ge-dachte dat het werkvolk zal bedelen om werk te bekomen en koesteren de geheime hoop dat zij aan loon zullen betalen wat zij willen, zich Qt-fiinR-nrlf» rvr» dp pl'ende waarin de arbeidende klasse is gedompeld. Zelfs rekenen zij er op dat eene wet zou gemaakt worden die de land-verhuizing zal verbieden. Hetgeen wij hier neerschrijven hebben wij niet gehoord van onze patroons, t is een ge-mompel onder een geheel ander soort van ka-pitalisten, doch wij vermeenen dat die gedach-ten aanstekelijk 'zouden kunnen zijn en bij onze patroons ook ingang zouden kunnen vinden. Daarom willen wij daar een woordje over ze,<?gen. Onze nijverheid zal zich snel oprichten,doch waar zal men de nooclige werkkrachten halen ? Dit is het geval voor aile nijverheden, in aile steden en landen. Laat ons aannemen dat de wet op de land-verhuizing er komt, dan nog zullen de nijveraars niet gered zijn. Men zal ons toch niet be-letten naar andere steden en gemeenten ons brood te gaan verdienen. Ook kan men ons niet beletten eene andere bediening aan te nemen, iets wat reeds velen der onzen van nu af aan reeds vast besloten zijn. De gedwongene werkloosheid waartoe wij nu gedoemd zijn heeft ook velen der onzen een anderen blik doen werpen op hetgeen rondom ons gebeurt en zien zij de dingen door een anderen bril dan dengene die zij vroeger altijd op de neus hadden. Nu hebben zij kunnen be-statigen dat het altijd met werken niet is dat men geld kan verdienen, maar men er veel meer kan verdienen door weinig of niet te werken. Dit ailes is niet van aard om meer armen op het vak te houden, en de patroons dienen van nu af daar rekening mede te houden.. Men mag niet af komen met te zeggen : 't Is slechten tijd, wij hebben te veel verliezen, enz. Hebben de patroons verliezen gedaan, de werklieden hebben ailes verloren. Als het papier ops'-oeg, dan betaalden de patroons den opslag evenals voor aile andere producten die de nijverheid vergde- Als men dit zoo gereedelijk en zonder mor-ren kan doen, dan moet men dit ook kunnen om de loonen der werkers te vermeerderen. Aan dien opslag houden de werklieden ten zeerste. Geneigd zijn zij niet om, als het tarief ten einde loopt, aan dezelfde voorwaarden te blijven voortwerken. Evenwel hebben wij tôt nu toe nog geene gegronde redenen om te twij-felen dat de patroons ons geene verbeteringen zouden toestaan. De gedachten hier neergeschreven zijn enkel indrukken van persoonlijke gesprekken. Daarom ook, beginnen wij, werklieden, de eersten en nog in tijds over het opzeggen van het tarief te spreken. Wij denken door ons schrijven iedereen, zoowel patroon als werk-man, attent te maken dat er iets in aantocht is. Wij werklieden, gaan onze commissie be-noemen, die de veranderingen aan het be-staande tarief zal bespreken. De patroons zullen weldoen insgelijks aldus te handelen. In tijds hopen wij met hen samen te komen om het nieuw tarief te bespreken en tôt een goed einde te brengen. In de laatste 3 jaren waren de betrekkingen tusschen de wederzijdsche syndikaten van zeer goeden aard. Geen van beide partijen heeft redens gehad zich te beklagen. Wij rekenen er op dat die goede verstand-houding zal blijven voortduren, en iedere partij zal ijveren om de opbeuring en den bloei onzer nijverheid te bevorderen, door te trachten een goed loon en goede werkvoorwaarden toe te staan aan de beoefenaars van ons vak, hen aldus aanzettende het vak voort te blijven uit-oefenen en in ons midden te blijven. Voor de Toekomst 't Is nu 't derde jaar dat het loontarief aan-genomen door het Syndikaat der Boeknijver-heden van Oost-Vlaanderen en de Federatie van het Boek in voege is, en werkt naar de vol-doening van beide partijen. Alhoewel de ab-normale toestand waarin wij leven, de heer-schende crisis welke de boeknijverheid door-worstelt, blijft het syndikaat zijn handteeken getrouw, en aarzelt niet die zijner leden tôt het gegeven woord te herinneren welke er zouden willen van afwijken in deze treurige omstan-digheden.Voor ons werkers der boeknijverheid, was het in stand komen van dit contract de bekro-ning van jarenlange betrachtingen, van jaren-lange onverpoosden strijd, meer dan eens ge-beteekende het, 't bekrachtigen van een denk-paard met bittere ontgoochelingen, voor ons ELFDE JAARGANG. — Nr 7 GENT, SEPTEiMBER 1916

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De drukpers: officieel orgaan der Stedelijke Federatie van de Boek- en Druknijverheid van Gent gehört zu der Kategorie Socialistische pers, veröffentlicht in Gent von 1905 bis 1931.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume