De drukpers: officieel orgaan der Stedelijke Federatie van de Boek- en Druknijverheid van Gent

154 0
01 Juni 1917
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 01 Juni. De drukpers: officieel orgaan der Stedelijke Federatie van de Boek- en Druknijverheid van Gent. Konsultiert 21 August 2019, https://hetarchief.be/de/pid/sq8qb9w239/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

DE DRUKPERS Officieel orgaan der Stedelijke Federatle van te BoeK- en Druknijverheid van Gent - Verschijnt Voorloopig om de twee maanden ABONNEMENTSPRIJS PER JAAR : België 1,50 Buitenland 2,50 Ailes wat Redactie en Adminiairatie beireft te zenden : — — frœbflstraat, 7b*t gent — — AANKONDIGINGEN : Volgens overeenkomst «n voorop betaalbaar. Strijdt voor een goed loon Hebt uwe va\vereeniging liej Werft nieatûe leden De vereenigingen bij de Stedelij\e Federatie aangesloten, zijn verantwoor-delij\ voor al hunne wederzijdsche in-lasschingen. Het inkomen der Werklieden Langs aile kanten hoort men de werkgevers kla-gen dat zij .zoo moeilijk aan werkkrachten geraken. Een deel der patroons leggen daarvan de sehuld aan het Nationaal Komiteit, omdat, volgens hun zeggen de werkeloozen te veel onderstand genieten. Een ander deel redeneert in denzelfden zin, doch met dit verschil : dat den onderstand van het N. K. niet goed gegeven wordt, en de werklieden die willen werken meer en beter zouden moeten ver-goed worden. Deze laaitsten, hebben volgens ons inziens gelijk en wij zullen dit bewijzen. Een onzer confraters, nu onlangs in het werk ge-raakt, heeft ons zijnen staat var. inkemen laten ge-worden, welke hij had als werkloos zijnde en dien welke hij nu heeft met te werken. Ziehier : o lo to lo o c "S ■*.£•=? lO CD . J3 . Xî . c of 00" 00 o n ^ iS ^ =c"ï <n co ro « -K g s I « S 2-°!" * • • • T+" T" C C O ^ U. C §. s S « & g ° g 3 i OO ' -S ' ' 10 t t o -g 0--.2 •• 5- E ^ Z"^.5? O . . 2 M . Il II | ! S.S| ri .5 <= 00 S G c ai K 5 E ^ • bO « - CN lO. S g g s s Ç & g* roi n « c - c Sè,E§ r , ^ CX w. C W OVj -O ^ V <u H ^ . S — S- e . "£> = a ta -S go -go^s ~ m 5 • § ^ O | g c ^ / ^ «Q 0J ^ U. ^ r-; •— -«-J 10 Zu •? 3 S £ S 2 Ou. v O 'fvj cJcc 2 a> P ^ ^ ^ e- S* c u g c- c S. % * hé, S .a c « ,£ c o ■«»• <" -g ^ o =■ c g 2 o ï S I « 60^ O « .Sd g I f K< §== ! 2 £ ~ g § g S o Iggr ^ £2 «o — e?T3-n H Cû W 00 # O O 5 2 o O to O LO LO O LO o <0 CN o_ A A (n co co" o" cT O aj — — co co ■§2 ^ uT CC | ^ -5 «s ■ - o .2, ^ 7S E 10 5 -g • • S ■ ■ M c ®- K • H O^O 2 "o 05S M g ë sf • 1 a ® s ! Il °^SS g C 5 " u i SïS£ é I» g o- " J. .s -s ai ^ z « 2 g e g C°0J v~^w''OU- 0J> ^ J™ Jjî ,U CJ r—< 23 > S n o w o .5 g c .5. u a .S 50 g EMoj§ "J n ^ M S Oc>— ea 0J 3 ^ c: •— O ûjS K Z > S * H CQ Hewel, vrienden, wat zegt ge daarvan? Die man heeft den moed te gaan werken, en 'Us al aftrok en betalen wut de klok slaat, in zooverre dat de man zieh fr. 3,96 pfofijil doet, welke natuur-lijk verzwonden worden in de sleet van schoenen, meer eten, enz. Wie zou er zieh geen twee maal bedenken voor-aleer aan den arbeid te gaan? Wij zullen de werklieden niet aanzetten om niet te werken, wel integendeel. Wij zien liever dat ze flerheid genoeg bezitten, voor een loon te willen arbeiden, dan de hand nit te steken naar den onderstand welke wekelijks gegeven wordt, en waar-voo; men duizciïden . ncderiiigjïï laeelt 'te on-dergaan.Doch, als den eersten stop tôt verval gedaan is, dan volgt alras den tweeden om aldus verder en verder te zinken. En 't is dit verval dat de werkers heeft aangetast. Van daar uit komt het voort dat de werklieden niet graag aan den arbeid gaan, omdat, als ze werken, zij minder verdienen dan me)i niet te arbeiden. 't Is langs dien kant dat er van hoogerhand dient gewerkt te worden om dien toestand te ver-anderen. De werker, die wil arbeiden, dient be-schermd en beloond te worden. Aan de Heeren Patroons Hebben wij hierboven, de aandaeht geroepen van wie het aangaat, op de werklieden die willen arbeiden, zoo willen wij 00k een woordje richten tôt de heeren patroons, om 00k langs hunnen kant den toestand der werkers iet of wat te verbeteren. Het leven is verschrikkelijk duur, ailes is tôt on-gelooflijke hooge prijzen gestegen. 't Is hetzelfde voor wat de grondstoffen der nijverheid aangaat, doch de patroons, als ze bestellingen hebben, schaf-fen zieh toch die grondstoffen aan en doen den klient betalen. Als den opslag op de grondstoffen zonder morren wordt betaaldi, waarom wordt den mensch die deze grondstoffen moet verwerken 00k niet iets meer vergoed dan gewoonlie? Waarom hen niet een zeker percent op het loon in de week meer betaald? Olie, inkt, papier, enz., wordt betaald aan den prijs die de opkoopers er voor eischen? Moet de werkman 00k eischen? Kan dît niet uit eigen initiatief der patroons geschieden? Het Gemeent 'bestuur heeft reeds in dien zin ge-handeld door aan het stadspersoneel eene vermeer-dering van loon toe te staan van 10 %. Afzonderlijke patroons in andere steden hebben reeds hetzelfde gedaan. Toevallig kregen wij het nummer in handen van het « Nieuwsblad van Antwerpen », van Dinsdag 5 Juli 1917. Daarin lezen wij het volgende : BELANGRIJK BERICHT Aan de werklieden en werksters der Druk- en Kartonneernijverheid. De heer Rodolphe HAMEAU, der Drukkejaj en Kartonneerfabriek » LA GANTOISE », 25, Zirk-straat,A ntwerpen, heeft de eer de belangebbenden ter kennis te brengen, dat gezien den tegenwoordi-gen toestand, hij eene loonsverhooging van 25 % op den invoege zijnden tai'ief van den Boekdruk-kersbond toepast, aan zijn personeel en aan al degenen welke hij nog werkstellig kan maken. Bekwame drukkers en doozenmaaksters kunnen zieh aanbieden. Wij vinden dat dien patroon een zeer ediel werk verrieht, door op eigen initiatief het loon zijner werklieden te verlioogen. 't Is dat dien man beseft al de moeilijkheden welke de werklieden hebben om zieh he)l noodige aan te Schaffen. Wij vragen aan onze patroons den weg van hunnen Antwerpschen konfrater te volgen. Dat zij in hun Syndikaat daarover eens onderling beraadsla-gen en uit vrijen wil, zonder vraag of drang van wege de werklieden, eene vermeerdering van loon aan hun personeel toestaan. De werklieden zullen er hun innig dankbaar om zijn. N.-B. - Bovenstaande was reeds gezet alo men oils meldde dat de firma Van der Beuren en Co, Burgstraat., te Gent, eene loonsverhooging van 25 % aan hare werklieden .en bedienden heeft toegestaan. Ook in de Meubelnijverheid en Schrijn-werkerij zijn loonsverhoogingen toegestaan. De Arma Rogghé deed hetzelfde. * * ♦ Aan de Heeren Patroons is in den zin als hierboven een schrijven gericht, wij verwachten een goed onthaal. TWAALFDE JAARGANG. — Nr 3 GENT* JUNI 1917

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De drukpers: officieel orgaan der Stedelijke Federatie van de Boek- en Druknijverheid van Gent gehört zu der Kategorie Socialistische pers, veröffentlicht in Gent von 1905 bis 1931.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume