De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

171 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 17 August. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Konsultiert 17 Juli 2019, https://hetarchief.be/de/pid/ws8hd7s884/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

j9tiï«.tn5 2S° ïaar. €LDaGraere,KeteIvest,I8 DE KLEINE PATRIOT Vriîdag S* Auaasïus 1917. Prlls S ceatismea DÏÏITSCHS BSBICH7DN Van hei GroaS Hooîdkwai tier Eerste Duiêsoh beriohS. •BERLIJN, 15 Oogst. Weslailjk kr'îgstosnoa!. levers sanhroonprins Rupprcckt oan Belenn De stijKende afweerwerlûng onzer veldai tille-tie in Viaanc'ereu, dwontr sisteren gedeeite!i;k het vijandeîijk vernielingsvuur tôt beper'ciing. De ingezctto ammuniàemassa onilas to de infanterie. Eeist te„en dcn avond kcn de vijind met voile kracht het vuargevecht weder opnernen, cat Kacsch den nacht in groote hevith^i 1 aan-faield. Door eenen aanv.il werden Engelscho ftfdeelin_qen, die zich bij Largemarck over de Steinbeck hadden goaesteld, teuiggeworpen. Hevige deelaaovallen der Enji'ischen ten Euiden van Frezenberg en wederzijds htt Hcoge *crden afgeslasen. In Artesie versterkte het artilleriegeyecht fcisschen Hulluch en Lens, bijzoaderlijïc in do vrcege morgenduren. Legergroep van elen Duitschen Kroonprins. Aan de Chemin des Dames mislukten bij Cerny Veischeidere Fr;nsche aanvallen, die iot vcor-fcereiding hunner aanvatsstormen sterke arti'lerio hadden ingezet. Ook iu de andere sektots en het Oiampagnefiont kvvam het tôt levenci'e vuur-tevechten. Op de beido Maasoe\ers hield de Verhco.îde f.rtillcriebedrijvigheid, dikwijls in *uurstormen samengevat, aan. Ook hier wann gcede uitslagen van de tevechtsbsdrij vii;h< i l onzer batterijen, door de wdelijke verzwakkii g v«n de vijandelijka fctillèrie, nierkbaar. iegerfr. oan tren.-oeldmaar. hertoij Albrecht. In Sui> ùgau hieldde wedeizijdsc'ne verlioogiag t»n het vuur aan. Door hunne koenhei-l en kucst hebben zich do »lag-esl;aders onzer vliegers ontwikkeld tôt een *airdevol aanvalswapen ook tegen loopgrach-en batterijen. In da luchtgevechten in Vlaan-«eren, d e aldaar bijzonde:lijic talrijk waren en door afwe^rvuur werden gister 20 vijandelijko lachivaarders en 9 kabelbailons neergeschotea. OasieliJ'i kpiffî3ÎosK-3sl. "Lsgar v irt den gcneraal-vtldmaarsch&lk Prins Leopold van Beitren. Tusschen den Noordelijkrn Sereth en de Zbrucz verhoogde de luctitbedrijvigheid. Ten Zutd-Posten van Tarnopol zakten Russischa aanvallen, die door parJserau'os moesten gestuit worden, voor onze steîlingen inesn. Legcrfront oan gener.-overste aartsh. Josef Ten Zuid-Oosten van het Trotusdal poogde de vijanj door sterke ontlastingspogingen den terustocht van c'en innerlijken vleugel van het tweede Rumeenschs leger en van het vierde Russiscke leger te dekken. Aile aanvallen wer-dtn teruggeblagen. Onza troepen drongen vooruit voorbij Soveja. Legerfront van ereneraal-veldmaarschalk von Mackensen. De vijand dis in het bergland aan beide zijden van de Pute a terugwi]kt w^rdt door onze kolom-ffien achtervolgd. Aan den rand van 't gebergte, werd Stravaci (ten Noord-Westen der Panciu) ingenomen. Deze^erijke vooruitdringenda troepen deden heftige vijandelijke tegenaanvallon miclukken. In de Sereth-vallei nimsîi Duitsche a'deelin-gen het op dea VVesfelijken oever der riv er gelegen en taai verdedigda brugganhoofd van Baltaretu. Benevens hooge bioçdige verliezen verlorea de Russen en de Rumenen,in het gebergte meer dan 3000 gevaugenen, verscheidene kanonnen en tilrijl e mitraljeuzen. lEaoeâoclach front. Niets van beteskenis. Offïcissle Oostsnrijksoha bariolilan WEENEN, 15 Oogst. Oasiallik kpljgsîooneel De aauvfll tea Noorden van Fccsani werd m^t goed govo'g voortgezet. Onze Bondgenooten bemeesterden het brug- > genhoofd van Baltaretu, en het dorp Stravoni b:j Panciu, dat taaie verdedigd werd. Het vooruitrukken onzer strijdkrachtsn dwon? de Russisch-Rumeensehe aMeelingen staande ten Westen van Negulesci So eja hunne stel-•îingen die zij eenige wel.ea ge'edeu.oc-der zware 3 off;-rs veroverden, op te geven. i Wij achtervolgen den lerugwijlcendfn vijand. ^ B j Ocna zakten nieuive aanvalsgolven voor t dcn wederstand orzer troepen in elïaar. Bij Focsanien bij de gsvec'aten in rrotusstreek ' v/erden den vijand opnieuw 3000 mannen en s verscheidene kanonnen ontnomen. Ten Zuid-' Oosten van Tarnopol misluktc ean Russische t aaaval door pantscr-aut js geleid. i lijSl.-îaiï33ll ISPjg3Î33.1S3l, Over den Isoazo werdan gister in luchigevech-» tea vijf vijandelijke vliegers neergeschotea. éaikaas ks^jgsîooneel. Oaverauderd. TS3 ZE2. Aïs an'woard op de jongste vliegeraanvallen tegen Po!a vojrden in da vroege morgenduren van 14 Oogst een ^root aan'.al zeevliegiuigen in S3raenv/erking met lacdaeropianen eene onder-neming uit tegen het zee arse .aal van \renetië, die ondanks de zeer ongunstige weergestelte-ni?s?n en zeer sterke teïenwerking van afweer-geschut en vijandelijko luchtvaarder3 groot su ; ses had. Qnzs vliegtuigen konden van eeringe hoogto zeer goede treiieis opmerken van zwara en lichte bommen, van een totaal gewicht vaa ongevec-r 4 ton, alsook verscheidene branden. Eea zeevliegtuig en t wee landtot s ellen v/or-den vermist. Vijandelijke torpelovaartuigen trokken zich terug voor da vlootafdeel'.ng die onze vliegers beschermde. Vijandelij'i bornmen-werpen tegen die atdeeliag ea op Pareazca had i gsea gevolg. Oa oorloj in M Gosîan. Tnrkseh barlolii. i KON3TANTINOPEL, 13 Oogît. — Uit Perzië rukten onze troepea vooruit ia de rich-tiug naar Boae. MENGELWERK.—17 Augustus 1317. 101 xxv!^ Jos vras blijde alleen le zyn ; voor den tersten keer was de àf wezigheid van Mary îene verlichting voor hem. Hij was bijna «ven verbijsteid a!s de arme Mary bij deze "feemde ontdekki'ng. Zijn vader, een greot Srondeigenaar, een der voornaamste man-: Sen van de streek, a'gemeen geacht — in de Vocrnaanute laingeti ! Zijrie moeder, geiijk* reeds vioeger uit Mary's biieven wist, | Oserai gezccht, bemind, bewonderd ! I Zoo hij een basluit had gemaakt — eene 8® ot e kon hij wel zeggen— toen hij nog ttisav een kird wae, dat hij de schuld van i Qe misdaad op zich zou nemen om zijnen *aaer !e beschermen, die toen een strooper «as en in r.ederigen stand leefde, hoeveel ®nîer was het nu zijn plicht, nu dat zijn |'ader aHe : chande zoo aiep zcu gevoelen, zH' Qat'nij zoo hoog geklommen was en zijn I tel ®,r^a've te dieper zou zijn, de »n no^> bitterder gevoeid zou worden j "ûe oi.eer des te grooter zou zijn. I «srt e"' neen> dacht Jos, zou îk nu mijn I'1 Qer venadea — hem beschuldigea vaa f eene misdaad, welke hem op het schavot zou breugen — ik zou niet alleen als ziju mooidenaar worden beschouwd, maar men zou zeggen dat ik het gedaan heb om zij ne goederen te etven ; men zou mij aanzien ais iemand, dis zijnen vader had opgeofterd om diens bezittingen te bekomen. Ik zou ontv/eken, geschuwd ea naar veidiensto veraclit worden ; de schande dat mijn vader opgehangen was, zou niets zijn, vergeleken bij de oneer van eenen zoon, die zijnen vader aan de galg had gebracht. Nu ben ik dubbel gehouden om in mijn besluit te volharden ; er moge komen wat wil, het geheim zal met mij sterven — eu Jos sliep dien nacht rustig en kalm. Den volgenden morgeu kwam inijnheer Trevor in zij ne cel. — Ik heb uwe zus'er gesproken, Rush-brook, zegde hij, en op haar verzoek ben ik gekomen om u naar mijn vermogeu bij te staan. Ik heb vernomea, dat zij sedert hier is geweest, en in dit geval betwijfel ik niet of zij beeft u verleîd, dat gij voor uwen advoKaat geere geheimen moet hebben. Uw rechtsgeleerde vriend en raadsman is in dit geval een ware vriend; hij is op zijne eer verplicht uw geheim te bewaren ; zoudt gij mij nu bekennen dat gij aan dezen moord i plichtig vvaart, dau zoujuist deze vertrou- v/elijke mededeeling mij nog meer aanzet-ten, ora u ernstig te verdedigen. Ik heb hier al de getuigenissen tegen u tiidens den moord en het vonnis tegea u ; zeg mij nu oprecht wat er gebeurd is, en dan zal ik beter de gezworenea kunnen overtuigen dat het niet waar was. — Gij zijt zeer vriendelijk, mijnheer ; maar zelfs aan u kan ik niets anders zeggea dan dat ik o jschuldig ben. — Maar vertel mij dan ten minste hoe het gebeurd is. Gij moet zulk3 toch weten. — Ik heb niets anders te zeggen, ik dank u, mijnheer ; ik wi! ook niets anders zeggen. — Dat is zeer vreemd ; de getuigenissen waren zeer bezware.id voor u ; warea zij wel juist ? — De getuigea gaven eene goade ver-k'arii g, zooals zij mee.idei. — En toch zijt gij niet schuldig ? — Ik ben het niet ; ik zal mij ne onschuld staande houdea en mija lot aan het esdge-recht overîaten. — Zijt ge zinne'oos ? Uwe zuster is een beminnelijk meisje en heeft mij veel belang ingeboezemd ; zoo gij onschuidig zijt, werpt ge uw leven weg. — Ik doe mijnen plicht, mijnheer; watge ook van mij moogt deaken, het gehaim sterft met mij. Aan het Kaukasusfront geraakte een vijandé» lijke pairoelje van 32 mannea in eene hinderlaag; 15 mannen werden geiood ea de overige oat-kwamea gekwetst. Op eakela plaatsea vaa het front licht infanterie eu geschuivuur. Sinal-iront. Twee vijandeliifca kompagnîën, dio in dea nacht van 11 tôt 12 Oogst onze lijnea ten Oo-ten van denGazagroep poogdoa aan te vallen werden door onze patroeljen tôt terugkeerea ge-dvvongen.Smj'rca werd opnioiuv door vijandelijke luclit-vaarders aangevallen. Twee vrouwen werdea door bommen gedoo3, een man, eene vrouw en twee kinderen werden gekwetst. De stoftelijkt schade is gansch cnbsduidend. OP Sa vsrssli§rpt3 dsikhostea-oorlsfi 53.030 toa iadaa groad gsboord. BERLIJN, 15 Oogst. — (ofliciesl) : la da Middellandsclie zee werd wederom een groot getal stoomers en zeilschnpen met eene totala tonmaat van 50.000 biutto registerton ia dea groud geboord. Daaronder bevonden zTch eene groote volge-la.îen ammunitiestoomer men koers naar Port-Said, die na getroffen ta zijn door de torpédo met eene gcwold:ge ontplofûag ia da lucht vloog. Van den bewapsnden Itaîiaanschen stoomer «Esemprara», werd een 6 centimeter-kaaoa bui'gemaakt. Twee stoomers werden uit een blijUelijk voor Saloaiki bestemd be^eleidings-konvooi gesclioten. Een groote stoomer met koers niar Marseille werd getorpiljeeid, edoch het konaietvastgesteldwordenof hij gezonkeni». De chef van den admiraalstaf der marine. Rïïssisciî-DïïirscHE ooaiios Russisch gevechtsterrein. ST-PETER3BURG, 11 Oo.îst. — Aan het Westfront levendig geweervuur in ds rlch'ing van Libi. Het gedeeltèïijk oûensief vaa dea vijand in de riehting van Brody, in de streek vin Dublic en Zarkow, dat den 9 Oogst begon, eindiide met een vo'ledig mislukken van den vijand, dio overal mît zware verliezea werd terugïeslagen. Samsansob frsat: Vijandelijke aanvallen la de dalen der Sereth en d r Sirezawa, in do sireek van Terescliteni ea Hadiicsalva, werdon afgeslagen. In de streek vaa dea oorsprong vaa den sstroom Dobra, gelukte het dsa vijand onze troepen een weinig terug ta dringen. Ten Zuid-Westen van Ocha duurc.ea in dea loop van 10 Oogst den ganschen dag door bittere gevaclitea voort. De vijand ond^rnam eensreekskrachtige aaa-vallen en dwong tegen het eiade van d -n dag de Rumeensche troepea zich ongeveer vijf wersteu (l werst = 1035 meters) naar het Oosten terug te trekkeii op do iijn der hoogten tea Westen van Ocni-Groszeci. la dea iojp vaa den 10 Oo^st zeste de vijand zijn ofFensief voort ten Westen der spoorbaan Hesani-M3raseski,en noodzaakto tegen den avond onze tro:pea terug te trekkea over de Susita-rivier. Ten Oosten der spoorbaan werden aile aanvallen van den vijand teru^geslagen. VVij namen ongeveer 300 gevangenen. De strijd duurt daar voDrt. Laat in den avond ondernamea onza troepen eenen tegenaanvalen trokken op zekere plaatsea de Susita over naar dea Zuidelijken oever. Katilia3U3 front. De toestaodis oaveranderd. Vijaadelijke vliegers wierpen bomaea op de fi statie vaa Moiotictschao (Polen).

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Gent von 1914 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume