De legerbode

359 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 17 August. De legerbode. Konsultiert 20 Juli 2019, https://hetarchief.be/de/pid/ng4gm82f0s/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE} BELGISCHE SOLDATEN bestemcl ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien of vijftien Fransche en Nederlandsche e^emplaren. Belgie voor de Geschiedenis Het is met eene huivering dat wij de bladzijden doorlôopen van het boek dat de heer Henri Davignon heeft uitgegeven onder den titel : La Belgique et VAllemagne(België en Duitschland). Dit boek is een verschrikkelijk requisitorium tegeu het, groote Barbaarsche volk dat zich op ¥'" Auguslus J 914 op ons heeft gestort; het îs vrij van aile litteratuur, van aile philosophie : Het is ééne massa omveeriegbare ciocumentatie van bnitengewone kracht, bestemd om voor eeuwig het Germanisme te yerpletteren en het voor altijd gehaat bij het nageslacht te makcn. Voortaan, zoo zell'i ons bestaan, als voik. mor-gen moest eindigen, is onze zaak gehoord ; de uienigte tegen Duitschland opgcstapelde bewij-zen, heeft ons groees voor de geschiedenis ge-wonnen, en eene sehaduw van dood spreidt zieh uit over het ras des Keizers dat onder allen ge-vloekt zal blijven. Dit werk, bestaande uit on-wcerlegbare dokumenten. is de meest ontzettende stvaf voor Duitschland, dat er do or de eeuwen heen den last van zal dragen : het is als het onuitvi'ischbare brandmerk, met het gloeiende ijzerop dit wreede, valsche en raofzuchtige volk geprent. In de door den heer Henri Davignon voorge-legda stukken, en die van velerlei aard zijn, vindt men de uiteenzeiting van België 's recht op de onafhankelijkheid. « De natiën, d zegt de schrijver in eene scherpe inleiding, « hebben het in 1830 erkend, toen het voortsproot uit de spontané en onweerstaanbare beweging van een volk dat voor de vrijheid geboren was. Zij hebben het in 1S39 een strengen pliclit van volstrekte neutraîiteit opgelegd. Zij hebben het in 1870 te-gsniederen aanval gevrijwaard en hebben zich, in 1907, ,opnieuw plechtig verbondon om het karakter en de verplichtingen te eerbiedigen. » Men ziet ook hoe België de bedreiging, en de ■werkelijke sehending opnam van zijn recht door de sterkste van de mogendheden die er de on-schendbaarheid van hadden verzekerd ; welke voorsehriften van voorzichtigheid en wijsheid, «ij aan hare ontwapende bevolking had voor-geschreven.Men ontdekt ton slotte, te midden A an gansch «sne reeks ontzettende bewijzen, door weik een systeem van wreedheden, van ongerechtigheden en verkracbtingen van de oorlogswetten en van deeenvoudige menschelijkheid, de aanvaller zijn jnk heefl, doen voelen aan een vruchtbaar en begeercl land. . Uit deze klare, heldere en tastbare uiteenzet-ting, spruiten vier hoofdfeiten voort, die al de andere beheerschen : 1° België, door aan Duitschland te weerstaan, lieelt sleehts zijn plicht gedaan ; -' ^an af heteerste oogenblik van den inval, neeft Duitschland op ons Tand een volledig systeem van terrorïsatie toegepast ; 3° Het Duitsche ieger heeft zich wetens en ■Wuensdoorzijne handelwijze, buiten de wetten Tan den oorlog geplaatst ; 4° Duitschland, na België te hebben verplet-tera om den doortocht te bekomen, heeft van de '■etting eene verdrukkende exploita tie gemaakt. De dokumenteering van het boek van den heer JJarignon is dus van tweeërlei aard : Eenerzijds de besltssende elementen door de diplomatie versehaft, anderzijds de fotografieën genomen van de vernielde steden of van de kollcktieve ffloorden. En hier zie» wij die verschrikkelijke naciitmeme^ verschijnen van Dinant, Leuven, endemsorde, Tamines, Andenne.:Aer?ehot, be-°Wen onder huu verschrikkelijk puin, met unne talrijke onnoozele siachtoiFers in eene opeenstapeling van menschenlijken, waar te iHldenvanbloed enslijk, vrouwen, volwassenen gfijzaards en kinderen dooreenlagen. I 77* boek, dat wij sleehts met eene huivering iv ^ool^(>o,pen, moet, van af dat ons land zal vrijgemaakt zijn. een a handboek van .«emedenisword^n» voor het gebruik van onze L- j 'voor otls allen moet het een boek zijn dat «ij dagelijks berlezen zullen. ®oet een boek zijn dat ons den haat leert, ' J e £roote diehler EmileYerhaeren het vrilt. In ons geval is de haat heilig. Laat ons Duitschland haten met al de kracht van onze marte-larenziel, die door de smart herboren en krachtig geworden is ; laten wij het onverbiddelijk eii onophoudelijk haten. Het is het eenige middel om nooit zijne misda-den te vergeten. > Eene verklaring van den Koning Het a Office Belge » in den Haag, heel'i in Hol-land de volgende verklaring van den Koning doen aanplakken. Het dokument is met de nationale kleuren oin-lijst ; het is tweeîaiig. Het isgerichttot somtnige vluchteïingen en heeft betrekking op eene bijeen-komst waarover eenig misverstand had ge-heerscht, naar aanleiding van het gebruik der talen in België. Ziehier dit uittreksel, uit een brief, in naam des Konings, door den secretaris van den vorst geschreven. « Zijne Majesteit meent dat 's lands wettelijke overheden, wanneer de. natiede vrijeuitoefening' harar souvereiniteit zal lieroverd hebben. al de maatregelen zullen nemen bestemd om de ver-zuchtingen en de belangen van zijn volk te vrij-waren. Ôndertusschen doei de Koning een drin-gend beroep op al de Belgen, opdat zij voor den vijand g een ander doel noch andere bekommer-nis zoiicien hebben dan de çrijmahing van het grondgebied. » Deze verhoven taal van den Ivoning-soldaat, zullen allen begrijpen en er mede instemmen. Eervolle Onderscheidingen I Werden benoemd tôt : Ridders van de Lsopoldsorde : Colpin, kap. comm. bij den sfcaf der ie l. d. ; Lallemand, luit. A/2 ; Plattkau, E., hulp-onderluit. 14e lin. ; Demeyer, p., sold. 14* lin. ; Crombez, ondei'luife. vliegenier; Stellingwerf, luit.vliegenier; oallieu, sevg. Gr.; Hognoulle, E.^^kap. jag. ; Brook, L., sold. 3 jag. ; De-prez, o., kor'p. jag. ; lajiberty, l., korp. t !• lin. ; Janlrt, m., 2° kap. 3e a. ; j>e Maîi|t, r.., wachtm. 2e l. ; Tbies, h., luit. 14e lin. : veh-iiaeghe, onderluit. 3e lin. ; Cooreman, l., ! wachtm. homvitssrs. 2e ij. d. Ridders van de Ordo der Kroon : van den Hçuvel, aalmoez. i* lin," ; De bou-ter, so!d. 4* L. Ridders van de Orde van Leopold II : rqsseels, wachtm. a/2 ; Yan Doorslaep., p., wachtm. 2e a; Van der Poortere. E., wachtm. 120 l. ; De yillers, h., sold. 120 l. ; Van Hoo-rebeek, b., sold. gen. 5e l. d. ; Jacquemart, • a., sold. 13* lin. ; Nys, p., sold. 2e lin. ; Wuyts, sold. 3 a. ; gaui.iez, sold. 4* lin. en Guerin, o., stafsecrct. îfc & Ontvingen : Het militair eerots»ken der 2e klasae : Van den Burgh, Fr.. sold. 12« lin. ; Vervier, h., korp. 14e lin. ; Van Beveren, h., sold. 3' lin. Ds œedaije van Sint Jeris der 1» klasse : Carlier, a., wachtm. 3 a. De medalje van Sint-Joris der 2e klasse : voets, Doutreloux en Callbns, ziekendr. 13* lin. ; Louw, J., ziekendr. A/3. Het kruis van Sint-Joris der 4e klasse : Godfriaux, sold. 4» lin. Voor het Rood-Kruis Ontvangen 1 frank van wege den sergeant-majoor j Boodts, voor eeae ialassehing' ia ùe v {vleine Brief-I wisseling- », " C. R. B. " Het zou op dit oogenblik onmogelijk zijn in het bezette België één enkei dorp aan te duiden. boe klein ook, waav deze drie hoofdletters, C. R. B., niet de grootste populariieit genieten en hiet met dankbaarheia door al de bewoners aanzien worden. Men ziet ze overal : Op de spoorwegeu. op de trams, op autos, op rijtuigen, maar in de bezette steden en dorpen prijken zij vooral op eene witte vlag die aan den gevel van sominige gebouwen wappert, ingericlittot mag'azijnen van de G. R. B.,'t is te zaggen de « Gommission for Relief in Bclgium » of, zooals men het ginder gcwoonlijk noemt : « Het Ainerikaanseh Comité. » In het begin was het de Amerikaansche -vlag welke aan de «evels van de magazijnen wap-perde ; maar, daar de Duitschers bedenkingen îiadden geopperd, nam het comité eene bijzon-dere vlag aan waarop in het rood de drie letters G. R. B. prijken. De middenzetel van het G. R. B. bevindt zich in Amerika ; zijn voorzitter is de heer Herbert Iioover ; in Beigïe wordt het werk voorgezeten door den heer Franqtii : — twee namen die wij moeten onthouden. Ilet G. R- B. voorziet op dit oogenblik in de voeding van ongeveer i0 miljoen ptrsonen, waarvan ongeveer 7 1/2 miljoen Belgen en 2 j1/2 miljoen Franschen uit de bezette departementen. Al de waren worden in Amerika gekocht ; men stuurt ze naar Holland, waar zij worden overgeîaden en naar België gezonden, waar men ze verdeelt. In ongeveer tien maanden heeft het C. R. B. in België ingevoerd (in miljoen kilogr.) : Tarwe, î>30 : Riist. 50 : Boonen en erwten, 33; Speic en vet, 13 ; Mais. 100 ; Allerîei, 30. Of te saine» 765 miljoen kOogrammen levens-middelen, waarvan de vvaarde op 300 miljoen frank kan gesehat worden. Een wondere geest vaii liefdadigheid en vaa solidarileit is in geheel de wereld (en gunste van België ontstaau. Overal werden comités gesticht met het doel gelden te verzamelen ; maatsehap-pijen en bijzonderen bioden hunne v.'elwiilende medewerking aan voor het aankoopen. het ver-pakken e:i het verzenden der waren ; spoorweg-eompagnieën vervoeren gratis de voor het G. R B. betstemde zendingen ; de magazijnen en da stapelhuizen worden gratis tôt de besehikking gesteld : hrt hoeft geen centiem uit te geven voor kantoorbehoeften of drukwerk ; voor sommige havens en kanalen is het ontslagen van tolrech-ten, enz. Op de tôt nu toe ingevoerde levensmiddelen heeft het G. R. B. ongeveer 13 miljoen frank winst behaald, voortkomende van de waren ver-kocht aan personen welke de middelen bezaten om ze te betalen en die, op deze wijze, bijdroegen om hunne bedeelde landgenooten te ondersteu-nen. De giften in kleedmgstukken kunnen op 8,500,000 l'rank gesehat worden. Giften in natura werden door een miljoen comités bijeen gebracht. over de geheele wereld verspreid. De meeste giften — die tôt miljoenen beloopen — zijn gering: eene enkele was inder-daad koninklijk : die van het Roekefeîler Fund, 5 miljoen l'rank. Waimeer wij sleehts de hierbovenstaande eij-fers beschouvven, kan men reeds hetreuzenwerk beoordeelen daar door het G. R. B. werd verriebt en tôt een goed einde gevoerd. ten gunste van do Fransche en de Belgisehe bevolking die onder den inval lijdt. Door zijn wonderbare geest van centralisatie, heeft het C. R. B. bovendien aile concurrentie onmogelijk geinaakt, die onvermijdelijk zou ont-staan zijn. zoo andere dargelijke organisaties hunne vverkiug hadden kunnen voortzetten, en zij heeft ook belet dat — zonder ernstig kon-trool — in België koopwaren in transito binneu gebracht werden... voor Duitschland. En later, wanneer het herboren België weer opnieuw de weldaden van den vrede zal genieten. wanneer geluk en voorspoed overal zuiîen terug gekeerd zijn, zullen de Belgen zich rtog langea tijd met dankbaarheid het Amerikaanscb Komi-teit herinneren en de edelnioedige en liefdadiga personen dis, gedurende dezen vérscbrikkelijkca oorlog, de leiding van het G. R. B. op zich geuo-nomen hebbea. . v\ 17 Aug-ustus 1915 Niimmer i 48

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De legerbode gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Antwerpen von 1914 bis 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume