De stem uit België

394 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 08 Februar. De stem uit België. Konsultiert 18 Juni 2019, https://hetarchief.be/de/pid/7h1dj5969f/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

De Stem uit Belgíe. Abonnement : 2sh yoor 3 maanden Subscription : 2sh. for 3 months. Voor de Vereenijjde Staten : 50 cts Voor H Iland : \ fl, Voor Frankrijk. 2.50 fr. Voor de soldaten : lsh. of 1.50 fr. Bureel: 21. RUSSELL SQUARE, LONDON. W.C. VOOR GOD EiN VADERLAND. Téléphoné: Muséum 267* 4de Jaargang, Nr. 21. <(Bfliz. 1815-1822.) OpSiagie: 11,400. VRIJDAG, FEBRUARI 8, 1918. twa^^^.wM>ss53Bg8aa';wPHiaiir^ii i un i-iaaw——z—bmww jiumi ww-aiTirtM^ririii' Registered at G.P.O. as a Newspaper 8 blz. i|d. Volgend nummer verschijnt weer, zoo ver-hopen we, op 12 blz. Voor dit nummer liggen gereed : artikel van Pater Callewaert over Katholieke Fierheid, het Interview van den Pgrns met E. Marshall, een nieuw fragment uit den Engelschen Poesje, enz. Zet aile uwe vrienden aan in te schrijven op De Stem. Samen met volgend nummer verschijnt : De Paaschklok. Bijdragen zijn ingewacht. Het Staatsgezag en de " Indépendance Belge." Die oorlbg puikit aîtes mit de voegen ; voffikeb wiotrdem n'iteeragasiljagenj, hlaindlelfi-betpakkingieim gestremd, stedie®. m dlor-peln 'tôt puimiem geschioiteim, en. diie stofflie-•Jiijfce verwoesitingera zijn slechits eem beeld va.ra die Onltredldiering d>er gaesten, waar het verstamd vierdluisterd wordt dboir de hartstochtemi em allllie begrippen îlni vietr-waJmilng geraJkelni. Het isi daariooi niet enlket die tijdl oim. pilanimeni te bemamielra Voor dlemi beropbouw dler iraeengestorte huiizera; ior moet ook gezorgd wordeh om ordle eml regielllmiaat te bnengen. in de gedlaichtem einl die dwiallirageira te dioan vfliile-dan voor het hteMere lient den waairlhieid1. Viroeger hebbeln we Itegieni diem " XXe Siè-clle" die reclhiteto vian de Kerk eira dleta. godisdiiemst vardedigd ; beproevem wij hiet vandalag die recbtetm va/ra Itet SWalatls-gezag ilni besoherming te nemien fcegem-orver eerailge gevaiarljke uitiragara der " Indépendance!." Dit dlagblad), zooiaills men in het vorig miummier der "Stem" Ihieeft kummiemi op-merkiem, is de meening toegedaan, dat " oraze regeeiriirageîii best zouden d'oera zich zoo sitaïk mogeilijk alaim te lieumem ibitj het sooi'ali'sime," bij het pnotetarisat, het-weïk ruilet .anlkell die "ruggegraat dis van da moderne maaltsohappij," maai" ook " die grondisillag mioet viormen vami detni toe-kormstigeni Staat"; en- helt bestrijdt de meelraiing vain Lloyd Gleforge, die er een bezwaiar dln vond "aialn' de socialisitelni de toeliatling te vieriguiDnelni iw ondleihialnd'e-lling te tredien; rndt vijjianidlelijlBe afgevajar-dlilgdiéni."Zulfce uiitliaitiinig.e'ni foumnien wtiij ndet ainldlelrs dlam betreuireaswiaaidag noeimien. Diaair oinze ïaindlen op democïatisehen voet zijni i;ngielricihlt, kiaîu mem het nialtiuiuir-11:jk. niet aifkëuTiein, diat dfe Stàiat in nialtibr niaile vraagsituklk>eni die "hulp" insnoept ■".iaiir d'e beliainghiebbendelni ; dlotoh terwd{jl !h,i j te zo'rgeaii hieeft voior het belang van affilera, moelt hij dn dlilt gievial medleziegglelni-schap verleeiffleln aiato laJIlie parttlijeni, aalni alite deellen van het volk, eni .aam d/e eleruen gieenie gunist veirleieineti,, die hiij zo<u wed^ gereni alaira de aJnldtereni. Maaa? hier gellldlt het ee<ne " ilnitetiDaitibinale " zaak, het viraiagstu'k nameldjk viaJni vnedle of ooriog1, e» gieHijk ail'een het Sttaialtsgezag de be-. voefgdlheid1 heéft oim oiarlog te vierMiaren, zoo is oiolk alKeeni die Stialait beivoegid c«n vriedie te sluîtlen. Pirtncipifeel moejen wiij er derhallve tegeln' Qpfcotmem, dat de Staat zijni oippergeziag in dieae zaalk afhandig lieit miaken of dlit deeldle melt éérie pairtij, weBike raoch beldleed i« melt geziag,, noch h«t recht heefit om d)n: dlelni naam vani aM'e buirgers het vooxd te voterenj. Die " Evefn'-iing News)" vain giiisitereïi, 2 Febriuaxi, zeli dia,ar:OTn teTeCht: "The qwestiomi of wajr otr péace oan oin-ly be dtecidled by the nation as a wholie," of lSever dk»T dfe giezaigAragier» laiangeweziein) bij de uit-spnaalk der natle, dewijl enkeî zij van déni Schepper des teven® het nechlt! otp , leveni en dood hebben omtvalngeti,. Ook om de gevoilgetoi wel'ke de misken-iniing van dli't beginsel) 111a zich zoude steepen, zdijnl wij tegelni eeoie confereinitSe, waiar de siociaïïsten dler geailli eerd© llaJn- ^ d'en zO'uden redieScave'letra met hmnne vij'aindlellijke "broeders." Lïoyd George, dlie hieriini het voaibeeld volgdle vami een Firanischelni sti&atsmaini, deed opmerkieira, diat " eens 'aatra de sociialfistera de vergun-ni- nig wordlt gesoboiniken om in ondieirlhan-dtelllimg -te tredien met vijamdielîjke aifge-valalrdigdeM, het m'oeliîlSjlc zou zijn de-zeiMe vergunaiing te weigerfea aan eeta amdleir dleiël dler gemieernschap." Dat sluiit afe een touis, 'elra het ils aan de " Iindié-ptlnldlaince " niet gél'ukt dKt koert betoog te anitzenufwen». Het is vooneersit al heel vreemd dlezein sitirijd "eean diemoorati-sclhein ooriag " te nOelmien, terwijl aajii-vanfceil'i'jk de geaillEeerdiein. het "autocra-tiisidh Taarendom " toft bondgenoot had-dto, ein daarteolbavein, al moge mehi zich Oiolk voorstellein "die mnllitariatische auto-oratiei neeir tie veiMetoi," het te toch het ssocAaîllistisclhe " prolietamilalat " niet alS'ôen diat «r voordieeUI m^e zoai d'evem: d® ctot-tromdhg valni h-et Pn.idsi.sch militarisme zou een zegetti zi'jn voor ganscih die we-ireM1. Dit zijra overilgeras bijzaken', wellke miet bekwiaiam zijn om die gezandlh'eid ma Dloydl George's ■woorden weg te nemen. Het'Mijft aMijd waar, dat, even zooi goedl als de siocilalïsten, al de overige pairtiijen isni miaatachiappijen—de kathot-liitelsen' van laiHien stand, de chœten wexk-l'iiadlen.', de handlelaiars, de financiers, die Proitesitianrten, die Quakers... en vooiral1 die siolldlatiem—hidti recht zoud'en- hebbeln eein doinferenitier te vragen., om daar met dien v.i jandi over ot vrede te handelien, wélke hunne bijzondeire belangeni zon waarbor-gen. Het i's de eer va® de kathoOteken der geaillieerde laiidien', dat zij uit erkeln-nlinlg vain het Staatsgezag, elike uiitntoodi-ging viain dieffl aaird vani' die hiand hebbeln gewezen. Niaar den oprolep van Erzber-ger iln Zwitser'llanld werd iniet geluisterdl; dioar de Engielsohe toaitholi'èke Dames ■w.ard ©en weigereind antwoord gestuiurd aam' de Dlames van Oostemrijk ; ejéllfs Wij, katthoiSake Vilaimiinigen, Ihebbein ons nog- ndlet llaiteni besmetten. met de ket-terij deir amorale " ReaUpolfitielk " dliie zoo wiat siïwJs meini Maichiavelli vollgt en den Pans heeft vetiloioohend, over die weretd heerscht. Wilj houdlen 'er mqg princiepeini op ma. En niaar dleze bliijvein mij gietroiuw alati-het Bialgiisch StaatsgezBjg jegaffls hetwelk wilj, zoo wel buTigers al® Etoflldiaten, olnB' ge-bondten aohiten. Dait is ean kwestie van maaitsahappellijke trouiw, vam ordie ein viaini geziaig. * * * Zoo schrevetai we bij dan intzet der samenwerlking vlan Duitschen em Akti-vteten,, iin ans niummier van 23 Juod 1916. En op dat standpunt bleven. en blijveai we sitaan. Wellmu, indliem metai niog eenige socialte momaal aanneemt, moetien ook nog de begrippen vani itpoulw ém ointroiuw iets veftegenwooircBigen ; en w.e verstaan uiet De drinkwaterput in het veld te Norman Cross. Het Jaatste spoor van een krijgsge-vangenenkamp na honderd jaar. (Zie Stem, Nr. 10, blz. 3; uit het aldaar vei melde werk van Walker.) , weigerdem Z. Emiilnenltie Kardinaal Mer-ciier en die Bialgische geestelijkiheid Viri'endlschapsbetnekkinigen aan te knoo^-pen met die foajtholii'éken van Duitsdhl'and 'uit vrees dat ziilj daardiooir het Stalats-gelziajg ira dlera weg zoiudien Staian en. de J niatiloinialle zaaik zoudiem, schaden. Die ^ waldeflandsllievande voorbeeldien mogen de aociaiteteta wielli ter hante raemera). Dr zijra er telgeinlwooiridîgj zooafe men „ verleden week deed- opmerken, dife de t huik naïajr déni wiiind ibangen, en hoo> renldfe diat de dlamooratische gSdladhtein j garera en imsllag zu'jn van meraige itede-^ vaeiniing, erop gezet aijn de sociallistâsche paritdlj d!n 't gevlleii te komein. Democia-! tie ils vooreterst niet gelijk te stellen met sodilaïïisme, em ofschooo wi j .gaanme hnide J brenigera aan de vaiderliandsilliefdie, dlie j velle hunraér partijgenootein getooind heb-t bem, toch mogen wiij niet uit het 00g , verliezein diat de begùiniseileini, die zij in 't velrlleden- huldliigdera, huinne partft.j wei-J nig gâsdhiilfat analkera om de " ruggegiraat ; te woi'dlera Main de mod/erne samantevilng." Het is wel bevreemdenid1, dat zij, die ; vroeger d'en ocufllog predifoteta tussciheto r de mlalaitsdhlappeliijfee kllaçsen, nu best 3 bekwaam wiolrden geaeht om dlen "vredle ; tusschen die vo3!ken" toit stland te btera-genB eini dlalt z>ij, dliie in Framkrijk een 1 huimaniitairisme htuldïgden/, waarbij alite ) lainldJsiginenzelra werdien weggenornein, nu iln1 leews de meesit bevoegdén zoudem blli j -kein om de reidhten te verdedigan eener vadlerllaindlsiïtefde,, dliie teg-en de overwieMi-gi'ng diierzelfde grenzem waken moet. - ^ » a Het Vlaamsche Vraagstuk. Een Misdaad. Een Misdaad. Uit Franisch-Be)!|gische diagbladen veir-nemeni we dat Je "Raad vain Vlaaindie-ren," nia een tweeidle reis naar Berlijn, dld Stalaitsi'n richting van het nieùiwe vrije l'and1 pairodiieert. Dlalar mede iln betrek-kiimg is vcuni HeritllBtag's veirklariing oi^itient Bellgië dn zijinf anitwoioird op Wilson, et» daarap zdinsipeeilldie ScheMema/mn, de Duatsdhe Riageerimg verwijtende dten vrede, tegen reoht en redein. in, lastiger te miakeni dioor aan Vlaamsche poliitdek te doelra. Wij msenan diat diezie gageviens eetie gulmstlige gelegenheHI aian dte hainid dben 01m nogmaalsi, wiara vam eenig ulitziein naair etenie oppontiunliteit «n vrèemd alato allô viteilerij, ni«r neer te schrijven, hoe voor ions, kathcldiefee Aliarn ingeai, dlit ad'ltos zich Voordoet. hoe dlaini de atampel valni oa.ijtroiuw, van iirnmoiriallilteilt kara wioirdÈlni gelooehend bij dli't optreden, aaJiï die ha.nd) van dieni Duitschen vijiaindi tageini het bestaan d'er Re-geelrilng ziélvq, jegenis weilke burgerpfficht verbinidll!. Em geeini dlo-el heSMgt slechte mididelen ! VREEMDE INVLOEDEN. I.—Fransche. ZiedlaaT oinls oordleel over de mo.riaKlteit viani het aktivistisich geldoe. Maar ira dle-zera rtii'jd viani venzwialkitie zedelijkheid voe-lién de maeste meinisdhen niet wiat een zéde'l'ijk oiardeel vooir eeira man vian- be-g'inselen beteekeint em zij becîitera ten slloltte veali maer be'llanig aan wat hïj ate 'dmidldiaël batracht. . Gratag 'wiililen. we ook dliie ndetrwisgie-rigfheid valdtoeln., era hier nogmaals om-schrijvein wlalt! we omtrent Vl'aandianen eini vreemde invloeden dienken. Met onize vriemdeln van de vootfcie zëggieini we : "Pfaffitïeke lilnvll'oiedien, diat men er oin-der var-sta, krasse inmleniging in onze bkilneinfendteche aaingéOegenihedeiii of ver-bloemde poigingen om onize staatskuinde te dlringen, in 't vaariwater van udt-heemsch bellang moeten onmeedloogeind geweerd'. Nooit zall «xus voSlk dlarhallve vrade hebben met eame pollitielc dliie zou neerkomen 'op open of bekiekitie ondergeschiktheid vam 't landi, 't zij aiam Duitschland, 't zdj aam eelnig aradbre mogendheid. Wij vQrwenpeni besffist aile poliltSieloe, mdllitaiire of econoimiische verbonden met een d'er groepelni." Wij ondlersohleidiani edhter tusschen verbonden en inlvloediara van sympathie, van handefebetirekkingen, van kultuiur. En ziiehieu hiet standpunt van onze vriendleni dler vodirliniile dat ook weer hee-lemaïail het onze is : " In ihet VlJaiamsch'e llamid hearschte het vewkeerdie denfcbeelDd dat ons vollk om ziioh tie verheffein op de Kultuiurhoogte dler amdere naties, zijn Vllaamschen aard moiest verzialtieni ein 't Frarasch ails voer-tuig vain aile hooger geesteslevetii aain-vaardlen. Diie misbdnining van die wet-teini, welke zaoweî voillkexen. ails enikeiein beheersebero, blieef niiet oingelstraft. Het argeirlijke gievollg vaon dlit ontiaardinigis-proces wlasi het jammerilijke Vllaanderen, ons zoowal! bekeind, îiljdeinid aan de ge-vollgein eeiner kwaal waarvan het .'-.rig d© oorzaak ad«t in'zieln' koo of wd.lde. Het is het werk der Vlaamsche bewe-îçinig gaweast dlilt volk tôt inkeer ti» hi«n-gen. De Fnanische iinivillofed inoost tetug- gevoerd iniaair maer besoheiden rang, gie-liijk al wat vreemd is, aaravuïlemd wat omis te kort schiet, maar nooit overhieer-schend. Wij zijn er maar tegengekeerd, wannieer dli'e iinivload in ons de eigeiue gaaardlheid aamtast, de aangeboinen Vlaïamsche gavein verwelskt. Met dit eaniig voorbehoud za.1 een voor-uitstrevend, zielfbewust Vlaaraderen opent staan voor aile beschaviingswinden en ja, geestdiri'ftiig oinithaliara en benuttigen wiat er best ani edelist i®, in dara rijken schat van Fnankrijks bescihaving. II.—Duitsche. Tiegenover Duiitschan invloed staat er echiteir iets heal bijzandlers op het spel : De Du'itscher siaiat den balrrlj iinidiien hiij, vaniwège de Vilamungen retenit op ■eenige damkbaarhaid voor wat haj, tij-derus zijne bazetting in humine richtilmg dloat. Het Duitsche volk zal zich zeer besdbeildien mo'eteni aainstellllian wil het die ; kilbof zien oivergebrugd die het vooir lain-gen. tijd ia£scheidt vara 't ovari'ge dler we-relM. Tusschen orais en Diuitschland staat wezeinil'ijk eieoe zaak vian rechtserkienning,, em van boete over gepleegd onrecht ; zoollang diie uitblijven woidlt ook teracht .aile vertrouwen gewieii^ierd. Detn Vla-miing vangt mein iniiet zoo licht. Wil mien' te Bierldjn zidh dinibeielden dat het genoeg dis eeraige malatregelen dbor te voesnera, met! hiet ilrazïcht ons te verdleeliein, om oins te sus®an era de herànniering aan Leuvein, Aa-rschot en. Dendiarmontdlë uit te! wiisschen, dian llaten wij hun gaannie dleze ilHuisde wiaar\Tain de tijd ze wial' zal genezen ein we gaiaim olnverstoord omizes weegsi." III.—Engelsche. Io Erageliand die toilk aijindie der Vla-milngeni, wenschem we daar een wooed1 aan, toa te voegan omtrent EragëLaniâ en de Vliamilnigeitt. Vam. alite die Verbomdienem in den oor-log ils Eragedlaindi, vara blbed, en taial, en polatieke menitallJteit den, Vlamdngen het naast. In zekieren zin was Engellaind vooœ de Vllamingian eane ontdekking. Wij berautlti^dani bitter weiniig dru Vliaandeiren van die Emgélscihe Kuïtuur. Erakete groote West-Vllamingen trachttera wel van dlie scbatteira oins miee te deelen, de Engelsche bletef steeds die zwakste dler uit-helamsche Kjultuu'nbijdragera. Niauiwe bainriien zijn niu met Erageilland gesmeeidl. Wij hebben er eene hoog-staamdie politiiake gediaohte nadier leeren kemniem, wilj zijn ge'sticht geweest door de genitlemen>-oipvoedilng van' een gnoot paart der liagere stamden, wij habbem er poeizie en letterkundle op eem hooger peil gevondeni dlan wel vermoied werd. Van al dat en nog zoorveel meer, wilten we oras vollk mede dOen ge'niieten. Duizen<-d'an orazer Ihebban Engelsch aarageleerd of beter ingesitudeerd era vooral door het venbliijf aîhieir huin weg gevonden maar de bronnian. En wij durvem meeman dat "De Stem" daarbij wel een eerste gids geweest is. Zeker is het dan diat tegeniover andere Knltuiuriravliaeden er iin 't vervoîg nog een Engelsche tegenhaniger zijn zal die vroeger bijna van, geeraen tel was. On-noodlig te zeggen hoe wij ons er om ver-beugen, en vuDrt iira die richting, het intelllteotueelte program'ma van ons blad dloorvoeren. Vlaanderen en België. Elra wat we diarn meenen over Vllaaind'e-rem en België? ZÈehier.de uitspraak van Vliaamsche soMaten en burgers-in-'t-bui-ténîlarad : "Voor zocuver te merken valt, bestaat m U Waalsche kamp evenmin als ih 't Vlaamsche, die wiil tôt oimtbindimg, wel integendleal veiilliger en hechter dlara aile vatfiaties op het thema : Flamands, Wallons ne sont que dfes: pré-nomsi,Belges est notre nom de famille. houdien ons samen gemeene balangen, gewoeillens en zieinsiwijzen, eene innige verwanitsohap 't matuurlijk uitvloeisel TOn eeuwen geschiediemïs, vam gevaran' samen1 getrotst, beproevingen schouder aan schoudler. doorstaan, een taai, held-haftig strijdeim tegem dezelfde dwiiragie-llalnidijeim.Niet 'helt mimsit is die band dlie onis vast-Mnikt aan elkaar 't gedwongen gevolg eeraer aardrij'kskundiJge ligging, wiaaraan niïeîniand) 'hiet vermiag iets te veranderen, van eksonomische vefhoudi'ngen, oinioint-warbaar dto'areengestnengelde belang en, dSe alte doelen op verleveradiginig van oinidiePling verkeeir, niet op verwijdariing. Viinidlt mein de Vilamtogem onwniikbaar op 't ibégiinsel ihiunitfer zelfstandngheid,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De stem uit België gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Londen von 1914 bis 1916.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume