De volksstem: weekblad van de socialistische propagandaclubs van Ledeberg en Gentbrugge

301 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 06 Oktober. De volksstem: weekblad van de socialistische propagandaclubs van Ledeberg en Gentbrugge. Konsultiert 21 Juli 2019, https://hetarchief.be/de/pid/5x2599zs69/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

De Volksstem WeeMdad van de Sewétiwtàscke Pr&puganduciuhg mn LE$èEBEM.Î* m GM$TÊRUG&E "^rrrnmtntt^f ru - ESDACTÎS EH ADMIM1ST&ATIE Aa^gfiWBWiaMW s ®aS*a.^2^-TI«9-»irijS.':©im®L® 2vC®i,BH,t«aÎ3La,^»^ii ec 13 33 „ Vraa^ï (tar. tarief aan hot adr"6« E«« )9Mr . fr. 4.90 Lmifistr-Mctt, 11S«it8, LBftSHHSSBQ e u a <ir. uaj Vswso ï«#tu«ird»r * SgSiat. VAS BWE9®h!, 2#®, Kerjkstraat. 2®-û, S«»tiïnugge. Aiàe lmerwisa«ksi;«R ia**tes MutarttakMMt m «&« wtwfc t*#» «<m •iWRlA# AV#tftl »çe«M»é» zjjn. Laftg*tra»t, 118-114, LEJ.SSfiiiS.. —— .-t'HItr-ni—VTrrr "T HT^M*-..r, H, .. ----t--— : : --r- ■—-= — - .y-.-. . .— - - t: ■—■—r. ■mu.-m.-» "Il I —î— ". -: rr - . i . . ■ .■■ ... Gentbrugsch Nieuws Tôt verfraaiei) 1er Oimeenti (Zie VOLKSSTEM van tf September) I* zijn vertoog gaat de heer bouwkundige Popp voort : , Het artikel 15 is voor ons het belangrijkste vai «te gansche wet. Het verleent aan de openbar macht, in het belang der schoonheid onzer wegen ket rermogen de eigendommen te bezwaren me eene dienstbaarheid van niet-bouwen tôt hoogsten op eenen afstand van 8 meter van den openbarei weg. Aile wetgevingen hebben een groot aantal dienst kaarheden ten algemeenen nutte en van algemeen »oodzakelijkheid ingesteld. Het is voldoende d militaire, toi- en boschdienstbaarheden op te som men, deze welke de eigendommen bezwaren, dii de bevaarbare waterwegen, de ijzerenwegen cî zelfs de wegen in het algemeen belenden, en e: zijn nog vele andere. In al deze gevallen onder gaan de belanghebbenden een nadeel of minsten: eene bepreking van hun recht, en dit niet alleer zonder schadeloosstelling, maar ook zonder eenig< welkdanige vergoeding noch vermeerdering de: waarde van hunnen eigendom. In de veronderstelling der tegenwoordige wet ia het geheel anders. De opgelegde dienstbaarheid is eene bepaling ten algemeenen nutte, doch zij veroorzaakt der •igenaar geen wezerilijk nadeel aangaande d; waarde van zijn eigendom en zelfs verscnaft z( kem meestal eene wezenlijke genotsvermeerdering Hoogstens kan zij, in eenige gevallen, de stijging der waarde van eenen eigendom verminderen dooi zijne geheele tenuttemaking als gebouw te belet-ten. Maar enkel de speculanten zonder eenig kunstgevoel zullen zich hierover beklagen. Sedert jaren heeft de stad Gent, in het belang der schoonheid der wegen, de volgende voorwaar-de bepaald in de lastkohieren voor den verkooj: •1er stadsgronden : « Er zal, tusschen den openbaren weg en de ge-»bouwen, eene hoving moeten aangelegd worden. »van... (1) meters diepte, die, zoo langs den open-» baren weg als langs de grenslijn tusschen de aan-» palende kavels, afgesloten zal zijn bij middel van » ©en hek, waarvan het model door het College zal » moeten aanvaard zijn geweest, vooraleer de voor-j> loopige toewijzing van den grond kunne goedge-»keurd worden. » Die hoving zal, in beplantingen, bloemenkor-- » ven en grasperken, eene oppervlakte aanbieden I» van ten minste de drie vijfden der geheele opper-» vlakte ; de overblijvende twee vijfden bestemd » zijnde voor het maken van gangen en paden. » Deze bepalingen waren slechts toepasselijk op gronden door de stad te koop gesteld, maar zij waren geenszins van kracht op gronden toebe-koorende aan bijzonderen. Zelfs heeft men ons verzekerd dat op rechtsge-bied deze bepalingen niet geldig zijn, aangezien de kooper van gemeentegronden zoowel als een eige-naar van bijzondere gronden het voile recht be-houdt over zijne eigendommen. Wel is waar, waren de openbare machten reeds gewettigd, is naam der openbare gezondheid, hef bouwen achter de rooilijn te bevelen, maar geene enkele bepaling waarborgde de schoonheid onzer wegen. Er bestond dus aile voordeel dat het gronabegin-sel van openbare maatregelen in het belang van de sehoonheid uitdrukkelijk in de wet g,eschreven wierd. De wet van 28 Mei 1914 is eene aanduidtng te meer van de omkeering a'er gedachten en gebrui-ken. Men ziet, tevens, de hulpmiddelen welke de wet, in meer dan':een bijzonder geval, aanbiedt. Vroeger kon men, in naam der openbare gezondheid, het bouwen bevelen volgens eene rooilijn ge-legen op een voorgeschreven afstand van n'en openbaren weg. maar het was slechts zelden mogelijk de instandhouding van eenen tuin te verzekeren of «en zicht te vrijwaren. Thans is dat mogelijk. De schoonheid onzer steden en dorpen zal er oeter door beschermd zijn. Al degenen aie onze steden en dorpen schoonei begeeren te zi'en, hebben de stemming der nieuw€ wet warm toegejuîcht. Om de uitvoering van de wet doehnatig te m?i-ken, is het onontbeerliik dat de gemeenten een al-gemeen plan van hun grondgebied opmaken. Dii plan zal zelfs de aangronzende deelen der naburlgc dorpen omvatten wanneer zij met die gemeenten «ene enkele bebouwde groep vormen. Het zal ook •le u'tbreidingen aandûiden die reeds zouden voor-zien zijn, alsook a'e straten waar e^ne dienstbaarheid van niet bouwen op een zekeren afstand var den openbaren weg moet ingesteld worden. Daarvoor is het geraadzaam dat de gemeenten *lvorens tôt eenig werk aan de wegenis over te gaan. zich onderling verstaan bii het onmaken var dit algemeen plan. Dit plan moét door een deskunflige opgemaakî worden, geliikvormig aan de ministeriëeie voor ■chriften, betreffende de algemeene rooùingsplan »en van de groote en van de kleine wegenis. Eene tweede kwestie, vdlstrekt noodzakelijk on (de uitvoering van de wet te verzekeren, is namelijk het opmaken van een règlement op de bouwingen o'aar waar er tôt nu toe geen bestaat of het (ernstig herzren der reeds bestaande reglementen en dit ge-lijkvormig met de wet van 28 Mei 1914. 3 Daarenboven ware het wenschelijk het tijdsver-loop van 15 dagen, door het art. 90, 8° der gemeen-i tewet aan de gemeenten gegund voor het nazicht 3 der bouwingsplannen, te zien verlengen op eene , maano!, en dit om toe te 'laten op ernstige wijze de t ontwerpen te onderzoeken. S * * * i Bij dat vertoog volgt nu een belangrijk bouwrèglement dat wij later in zijne bijzonderheden on- - derzoeken. 3 Het îs een nuttig werk van wege M. Poppe om 3 de gemeenten, waar geen of een gebrekkig bouw- . règlement bestaat, te helpen een degelijk regle- 3 ment uit te vaardigen. Aile gemeenten z»uden i zulks ter 9tudie moeten nemen. (1) Muinkdreef 4 en 8 meters. Clementinaiaan 4 3 meters. Elisabethlaan 4 m. Parklaan 6 meters. ■— (hw .^jinmi Het nisuw Hospifeal ÛNDER WELKE QPVATT1NG DE SOCIALISTES DE PRIJSVRACEN VOOR HET OPMAKEN DER PLANS ZOUDEN W3LLEN Z9EN PLAATS CRIJPEN. Men heeft in het verslag van den Gemeenteraad gezien dat men het besluit genomen heeft binnen ■ een paar maanden eenen wedstrijd uit te schrijven voor het opmaken der plans, tôt het opbouwèn van een modem hospitaal. Dat zal wel een der nuttigste werken zijn die men te Gentbrugge kan volvoeren. Er was sinds lang sprake van een Intercommu-naal ziekenhuis (Ledeberg, Gentbrugge, Heusden en Meirelbeke) op te richten. Maar daar kwam niets van terecht. Overigens zal Gentbrugge met de latere uitbrei-ding groot genoeg zijn om een eigen hospitaal te bezitten. Zelfs aangenomen dat Gentbrugge later aange-hecht wordt aan de stad Gent, dan nog hebben wij te Gentbrugge een ziekenhuis noodig. Het hospitaal van Gent is voor de bevoîking dier stad reeds veel te klein. Dat is de reden dat, zelfs mits betaling, de zieken van Gentbrugge daar niet kunnen opgenomen worden. Overigens is het hospitaal der stad Gent weinig geschikt om nog te worden uitgebreid : het is op korten afstand omringd door fabrieken en nijver-heidsgestichten; de wind voert den fabrieksrook aan, en zulks is in strijd met de bepaalde eischen aan moderne ziekenhuizen gesteld. Aile groote steden bouwen tegenwoordig hunne bijzondere ziekenhuizen niet meer in de stad zelf, maar wel in den omtrek der stad, er niet te ver van verwijderd én gemakkelijk te bereiken. Met de aanstaande vervorming van Gentbrugge zal aan deze eischen voldaan worden, zoodat het nieuw hospitaal van Gentbrugge eene afdeeling van Gent zou kunnen zijn. Van Sweden heeft aan het Schepencollege eene nota gezonden waarin dat gedacht ontwikkeld wordt, als zijnde de voortzetting van de vervorming onzer gemeente. In de toelichting dezer nota treffen wij o. a. aan : Wat de bouwwijze van eea ziekenhuis betreft onderscheidt men in hoofdzaak twee stelsels, na-melijk het centralisatie- of corridorsysteem en het decentralisatie- of paviljoensysteem. De oudere ziekenhuizen zijn meestal naar heteer-ste stelsel gebouwd : gewoonlijk bestaan zij uit een gebouw, van vleugels voorzien, met een langen gang langs denwelke verschillende zalen liggen. Van'dit systeen zijn, volgens de opvqtting van des-kundigen, de grootste nadeelen : de opeenhooping van een groot aantal zieken onder één dak, waar-onder ook huishoudelijke werkzaamheden verricht worden, door welke omstandigheder de lucht slechter wordt ; eene minder goede verluchting en \ erlichting, doordat de zalen zoo dicht bij elkander liggen en veel verkeer van zieken onderling. Bij het paviljoenstelsel worden verschillende kleine gebouwen voor de zieken "cgroepeerd om een gemeenschappelijk hoofdgebouw, dat de verschillende vertrekken voor de huishoudelijke werkzaamheden, de woningen voor het personeel,- de vertrekken voor de administratie, enz. bevat. De paviljoenen waar de zieken afgezonderd zijn in kleine groepen (de totale afzondering van de niet erge zieken werkt slecht op het gemoed, dus op de herstelling) ; zijn verwijderd van de overige gebouwen en op een bijzondere wijze ingericht, zoodat zij gemakkelijk ontsmet kunnen worden. Verder is in een geheel afgezonderde vleugel de afdeeling voor chirurgie, vrouwenziekten en ze-nuyziekten ingericht. Het lijkenhuis bevat, behalve de anatomische . vertrekken met de lijkenkelders en vrieskamers, oolâ een laboratorium voor physische en chemisch-baoteriologische onderzoeken. i ^an veel beiang is de inrichting van baden. Be- halre de badhuizon, die voor de reiniging van de i patienten dienen, heeft men in de moderne ziekenhuizen bijzondere inrichtingen voor geneeskrach- 1 tige baden. Verder heeft men er inrichtingen voor i inhalatiekuren (inademing van gas-, stoom- of stof- 1 vormige medicamenten), Rôntgentheraphie (door- l dringende Rôntgenstralen, waardoor op gewone < photographische platen geheel het skelet van het menschelijk lichaam gefixeerd wordt), luchtkuren, 1 enz. • Voor herstellende zieken zijn er afzonderlijke dagverblijven ingericht. 1 c Waarom werden deze toelichtingen gezonden ? 5 Omdat dezen, met de studie gelast, de oprichting é van het hospitaal met al de moderne noodzakelijk-heden zouden opvatten. 1 De wedstrijd voor het uitbreiden der gemeente is in voile grootschheid opgevat, het mag dan niet dat de oprichting van een hospitaal in een engen geest ' zou geschieden. ë Als men zou beginnen, aan de gezondheidscom- ' missie de muggezifterijen van een « goedkoopje » voor te leggen, dan krijgen wîj een programma van een huis voor ziekenverpleging zooals men in de ~ meeste dorpen van Vlaanderen vindt : totaal onge- j schikt en onwaardig van een belangrijke gemeente. Als de mannen der wetenschap ingelicht zijn, ( a'at wij ailes modem en breed opvatten, dan zul- , len zij met iever aan 't werk gaan, omdat allen r in de grond gelukkig zijn, als een officieel bestuur ^ voor de hygiënische verzorging der bevoîking de moderne wetenschap wenscht aan te passen. c Dat dus dezen met de uitvoering gelast, bij voor- ^ baat weten, dat zij niet zullen af te rekenen hebben met bekrompene geesten, maar dat zij in 't x gemeentebestuur a'e medewerking zullen vinden c voor aile mogelijke toepassingen der geneeskunde die aan den zoo erg geschokten gezondheidstoe- c stand van de bevoîking zal ver helpen. ^ Dergelijke instellingen mogen niet aanzien worden als handelsondernemingen, waar op voorhand c berekend wora't hoeveel per jaar en per patient moet gewonnen worden. \ Zulke unrichting is eene sociale stichting, waar- 1 in de moderne geneeskundige wetenschap, die nu r grootendeels onbenuttigd blijft, de algemeenheid t der bevoîking moet en ten goede komen. e Tôt hiertoe bestaat nog een vooroordeel tegen hospitalen. s 't Is in de zeden dat alleen de armen naar hos- h pitalen gaan in geval van ziekte. Zelfs onder den n werkenden stand is eene klasse die met tegenzin 1 behebt is tegen hospitalen. _ '' Dat moet, dat zal in de toekômst veranderen, a'och slechts op de voorwaarde, dat de hospitalen ! volgens de moderne geneeskundige wetenschap ingericht zijn. Dergelijke inrichting mag niet ingericht zijn als de «armen ziekenhuis» : zulke inrichting moet het algemeen dienstig zijn. "-i Zelfs de begoeden kunnen bij ziekte, ondanks al A het geld waarover zij beschikken, in hunne wo- d ning niet verzorgd worden zooals in een modem ziekenhuis d'at over geschold personeel en een n j^roep geneesheerln der moderne school beschikt. cl Om tôt dezen uitslag te komen moet bij het op- b bouwen gezorgd worden, dat de zieke vergoed wordt voor de nadeelen der scheid'ing van zijne I gewone omgeving en familie. o Dat men nu wederom niet teg^rwerpe dat zulks v «droombeeldig» is, maar het z^Kschoon en goed begonnen werk in voile breedheïa en met ruimen b bl'k in d° toekômst voleindi?e. n Zôô zal bewezen worden dat de bevoîking van v Gentbrugge, die het achterlijk gemeentebestuur, ;n de laatste gemeentekiezing verwijderde, in de v nieuwe gemeentebestuurders de vooruitziende menschen gevonden heeft, waaraan het verminkt. ^ verknoeid en vroeger zoo slecht bestuurd Gentbrugge zulke groote, dringende behoefte had. j g OnderveipactiliRpsi m Aarc!appglve!d«n . De Burgemeester, z Vernomen hebende dat sommige kindbouwers welke perceelen grond, voor den, aanbouw van " aardappelen aan bijzonderen hebben verhuurd, y xich plichtig maken, zonder zich het minste te be-kommeren met den reeds zoo ergen toestand, een 3eel der gewonnen tiardappelen achter te houden e jm ze dan •aan woekerprijzen te verkoopen; T Gezien de verordeningen der Bevoegde Over- v heid rakende den aardappelverbouw en de onder-verpachtingen van aardappelvelden; Brengt ter algemeene kennis : t' ledere onderverpachter heeft recht aan de vol- n ledige opbrengst van het perceel land, hem door den landbouwer-verpachter afgestaan, berekend h op 1 are per lid van het huisgezin. R ledere onderpachter heeft recht zijne aardappe-len zelve uit t" doen en ze naar zijne woning over h te brengen, na zich jegens den landbouwer-ver- a pachter, tegen ontvangstbewijs, van zijnen pacht- T prijs. volgens bestaande en goedgekeurd kontrakt, « te hebber gekweten. Indien de landbouwers-verpachters reeds die aardappelen hebl>en uitgedaan, hebben de onder-pachters recht op de minimum-hoeveelheid per are. overeenstemmend met de officieele schatting g waarvan de belanghebbenden een afschrift zullen a ontvangen en desnoods fer van mogen kennis ne- a men ten Gemeentehvize (Bureel van den.gemeen- r elijken aardappeldienst); De toelating tôt v.ervoer van het land naar d« voning, alsook een bewijsstuk van de iKtieveelheid lardappelen die men in zijne woning înag bezii-en (om te vertoonen aan de Duitsche Overheid i» feval van betwisting of huiszoekingen^ worden ifgeleverd ten Gemeentenhuize (zelfde bureel). Aile klachten zullen aanvaard en onderzccht vorden ten Gemeentehuize en er zullen desnoods ttrenge maatregelen genomen worden. In deze droevige tijden is het een heilige plicht liets aan de voeding onzer beproefde bevoîking t« mttrekken, en ik hoop stellig "dat ik niet verplicht ;al zijn meer handelend op te treden en vervolgin-ren te doen inspannen. Gedaan ten Gemeentehuize, den 27 September 918. De Burgemeester: M. Verdonck. N. B. — Het Bureel van den aardappelendienst Dienstoverste M. de Inspecteur De Bruyckere) is ;evestigd ten Gemeentehuize, en is open aile werk-lagen van 9 tôt 12 uur. Dit affiche geeft ons het bewijs dat de ' eer Bur-i'emeester evenals wij, klachten over de handel-vijze der boeren heeft ontvangen en dat de klach-en gedaan bij de O. C. hunne uitwerking had- len. Wij vernemen dat reeds verssheidene onder-luurders zich tôt de Duitsche Overheid hebben rewend, wanhopend zich elders recht te kunnen erschaffen. Wij juichen dus het optreden van den heer Bur-emeester toe en volgen met belangstelling den litslag. Dit optreden zal bij de kleine menschen die ooruitziende waren een zucht van verlichting loen ontstaan. Maar ongelukkiglijk zijn reeds het grootste deel 1er aardappelen uitgedaan en kunnen de liede» e zelf niet meer uitdoen. Toch zullen de boeren moeten leveren volgens le tweede schatting bevolen door de O. G. Dat de heer Burgemeester nu streng ôptrede. Vij weten dat de boeren toch nog al het moge-ijke zullen doen. om de maatregelen, die geno-len zijn, zonder uitwerking te brengen. Wij heb-en ze gedurende den oorlog aan 't werk gezien n weten dat ze tôt ailes in staat zijn. Toekomende week geven wij eens cijfers over de chromeîijke winsten die zekere boer met het door em fangenomen systeem zou verwezenlijken, iaar wat door het optreden van De Volksstem mis-akt is, wtl te verstaan als de burgemeester andelt ! 44 De Bouwnijverheid " als redder der gemeente M elle, en a f dam,mer van De Volksstem, Zooals wij jaarlijks overstroomingen hebbben i de Veldwiik, zoo heeft de heer bouwkundige .ug. Poppe ontd'ekt dat eene inkt-overstrooming e gemeente Melle tedreigt. Het ergste van al is nu dat het zwarte inkt is, og zwarter dan de Ecla-blink van onzen zoo ge-îenstigen Napoléon. Rinskopf wereldberoemd als este poets- en glansmiddel. De heeren techniek, technisch en techniciens uit »e Bouwnijverheid gaan nu een langwijlige dijk f the d'am opworpen om die zwart-waterram^p te ermijden. Die langioijlige dijk. waaraan de kortbondige eschrijving verschiint In N. 18-19 van De Rouw-ijverheid van 15 September en TT)ctober 1918 beat vijf epistels. N. 1 is iets dat doet struikelen, wankelen en allen ! N. 2. zegt ons dat een Ao/bouwmeester, niet een rowtomeester) een park heeft gemaakt te Luik. N. 3 leert ons dat de heeren techniek van De ouwnijverheid technisch in overeenstçmming îet zich zelven leven. N. 4 maakt ons kond dat De Volksstem in staat », menschen die in overeenstemming met zie,h elven leven te-doen schokschouderen. N. 5 brengt ons bij den grooten keizer Karel en îaakt ons bekend dat de Rotschild's, Canargie's, ierpont-Morgan's en Van der Bilt's op gulden rukken naar Melle komen. Ledeberg wordt a small London, Gentbrugge "n klein Parijs en St-Amandsberg ein kleines ierlijn. Dank aan de reklame der Bouwnijverheid ■ ordt Melle un grand Paris. In 't midden der gemeente.".. pardon der stad... omt het standbeeld van den grooten hervormer, / i paard gezeten op... de annoncen van De Bouw-ijverheid.En daarmede eindisrt het artikel... pardon, de' mgwijlîge dijk die de zwarte waterramp... voor1 Telle vermijdt ! En zeggen dat de opstellers van De Bouwinjver-eid zoo maar onmeedoogend optreden om de rme Volksstem door den bouwmeester Aug. 'oppe te doen mdijken... met Melle! nciîkjes m eo Rachts 1 IN DE MUZIEKSGHOOL. — De vrienden Au- i ust Van Themsche en fEmiel Delaruelle hebben A an den Gemeenteraad hun ontslag ingezoncten ls leden van de Commissie der Muziekschool. rotesteeren er tegen d^^nen hun verplicht iM c — M. 46 Pp^§ per mimep s 7 Zwmia§ 6 Octobw 1918

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De volksstem: weekblad van de socialistische propagandaclubs van Ledeberg en Gentbrugge gehört zu der Kategorie Socialistische pers, veröffentlicht in Gentbrugge von 1908 bis 1934.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume