Gazette van Gent

215 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 02 September. Gazette van Gent. Konsultiert 15 Juni 2019, https://hetarchief.be/de/pid/th8bg2mr7g/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

gSBgJU— JliAi'JlLL" l1™ 247" JAAR» — N< 208. — B. i 01NTI33MEN WOENSDAG, 2 SEPTEMBER 1914 GAZETTE VAN GENT INSCHRÏJVIXGSPBIJS ï VOOR GENT : VOOR GEHEEL BELGIE : jnsr fr. C2-Q9 £en jaar ..... fr. I5°00 jandon, .... » 6~5Q 6 maanden. .... » 7-75 atraden 3*50 3 maanden. . . . « e Voor Rolland : 5 frank per 3 maanden,, Voor de andere landen : fr. 7-50 por 3 maandea, NIEUWS-, HANDELS- EN ANNONCENBLAD ©estleht 'm 166T SIÈSTUUB EX RBDACTÏ1 VELDSTRAAT, 60, GENT De burèélcn sijn open van 7 ure 's morgends tet S Wi 's avondè- TELEFOON nr 710 ©® ffischrijvers buiten de stad Gent raoeten hun abonnement nêmen ten Postkantoore hunner woonplaata. DE EUROPEESCHE OORLOG ■■■■■MMMnMnMHMmnWMHMBMVMMMNWM Uitgave goedgekeurd doop de Krijgsoverheid. De Toestand lûfficiëele Tîjdingen van het Oorlogsterrein I NOG EEME VOORSPELLING I>e Balkaestaten in den Oorlog I DE RUSSES" m O0STENBIJK ■Belangrijke Berichten uit het Binnenland n de provincien Antwerpen en Limburg. - Te IVIecheien /Officieele raededeeling van dinsdag avond, 10 ure). Gisteren scheen de houding van de Duitsche troepen, in de omstreken van Vssche verblijvende, eene beweging naar Dendermonde te doen blijken. De noodzakelijkheid om het Land van (Vaas vrij te hcuden, had eene verster* iing gevergd van de verdedigingsmid-lelen.De vijandelijke troepen, die van Brus-el naar Assche trokken, hebben heden lunne bewegingen meer naar het Noor* len toe voortgezet. Ninove werd tijdelijk bezet, juist zoo* ils Aalst. De Duitschers trokken daarna terug laar Brussel. s Avonds werden de verbindingen in leze streek hersteld. In de provincie Antwerpen en in een [root deel van de provincie Limburg is le toestand onveranderd. De Duitschers beschoten opnieuw Me= îhelen, rond II ure 's morgends. Zij wier= |>en 68 houwitsers in >1 1/2 ure tijd. Zij niktcn vooral op den toren der St=Rom= bautskerk. Inrih lut tBssehia SjEEN MILLIARD BELASTING OP DE DUITSCHERS IN DE VEREENIGDE j STATEN. H Président Wilson heeft aan keizer Wil-Biflm een teleigram gezonden, waarin hij Berklaart dat, indien Duitschland nog Boortgaat met steden te vernielen en ■norlogsscliattingen te heffen in Belgie, Vereenigde Staten tôt een bedrag van fién milliard frank belastingen zullen Beffen op de in Amerika verblijvende B^uitschers, ten einde Belgie scliadeloos I jt* stellen. ■ Er wordt ook bevestigd dat ten gevol-I g' van de gestuurde verslagen, de heer ■Vilson besloten heeft, eene officieele protestatie bekend te maken tegen de wreedJieden, door de Duitschers in Belgie gepleegd. De Belgische zending door Koning George V ontvangen De koning heeft in het paleis te Buckingham de Belgische afgevaardig* den ontvangen, die naar Amerika reizen, ten einde uit te leggen, op welke manier de Duitschers zich in Belgie gedragen. De Ieden der Belgische zending werden Izeer vriendelijk ontvangen door Z. iM. koning Georges V. Zij brachten in den namiddag een bezoek aan den heer Grey, in het Foreign Office. lii Biii ¥sorz3iyin| Nu er veel over voorzeggingen en voor-spellingen geschreven werd, is het merk-waardig hoe ailes uitkomt zooals in de jaren 40 zekere voorspelling druk be-sproken maar ook bespot werd. Er was toenmaals een oud boek herdrukt, waar-in omtrent het volgende voorkwam : Er zal een tijd komen dat wagens zullen rij-den zonder paarden (automobielen), dat de steden met metaaldraad zullen over-spannen zijn (telefoon), dat menschen zullen vliegen. Dat men voor een nietig geld van de eene plaats naar de andere zal rijden (treinen-trams), dat de arme lieden in zijde zullen gekleed gaan, Berchem en Antwerpen maar ééne istad meer zullen vormen. Maar dan zal er een zoo gewel-dige oorlog uitbreken, dat deze die er over ijzeren bruggen zullen naartoe ge-trokken zijn, er over eene glazene zullen kunnen svan terug keeren. De grootste slag izal geleverd worden omtrent Antwerpen en het bloed zal er in de straten stroomen tôt in de rivieren. Daarachter zal er een long tijdperk van vrede en ge-luk beginnen. Zoo sprak de voorzegging die voorze-ker nog niet vergeten is door velen onzer ouderlingen. TE BRUSSEL. Millioennairs als gijzelaars in BeSgie 200 millioen bijeengebracht •"tExchange Telegrapl^" meldt dat de Duitsche militaire gouverneur, te Brus-sel, als gijzelaars heeft aangeduid de heeren Ernest iSolvay, dieu hij met 30 millioen heeft getakseerd en baron Lambert de Hotihschild, die 10 millioen getakseerd is. De " Daily Express" deelt een telegram uit 's Gravenhage mede, meldend dat de vier rijkste personen uit Belgie, te weten de heeren Solvay, baron Lambert, G. Warocqué en baron Empain, de betaling hebben gewaarborgd der lichting van acht millioen pond sterling, door de Duitsche overheid. De Boekerij der Hoogeschool van Leuven Het grootste wetenschappelijk verlies, ons door den oorlog berokkend, zal on-getwijfelcl zijn de vernieling van de Boj-kerij der Iloogeschool van Leuven. Zij was gevestigd in de Lakenhalle, gothisch gebouw, dagleekenende van 1317 ,gebruikt tôt hoogeschool in 1426^ in 1600 werd een verdiep bijgebouwd en in de XVIIIe eeuw een grooto vleugel. De rijkdom harer verzamelingen, 200,000 tôt 300.000 boekdeelen, bestond vooral in oude zeldzame en veelal ecnige drukwerken, waaronder honderden incu-nabels; zij bevatte Vlaamsche boekjes, een uiterst zeldzame Engclsche verzamc-ling, een « Vesalius », gedrukt op per-kainent; tuee wljieldbollen vàn Blèau," enz. Zij kwamcn voort, gedeeltelijk van d3 boekerij van vôôr de Omwenteling, gedeeltelijk van abdijen en kloosters, door Jozef II afgeschaft. De afdeeling der handschriften, alhoe-wel van minder belang, bevatte echter belangrijke bcschciden : een eigenhandig vverk van Thomas à Kempis, een merk-waardig handschrift van Térence, enz. De Boekenafdeeling uit den heden-daagschen tijd was mode buitengewoon belangrijk; zij bevatte kostbare verzamelingen, onder meer de Uilgaven van bij-na al de Academiën der wereld, kostbare giften sedert 1834 aan de Hoogeschool gedaan en boeken sedert hetzelt'de tijd-stip door de stad Leuven aangekocht. Een pater jezuiet gefusilieerd Tijdens de afschuwelijke tooneelen te Leuven, werden een 20tal paters Jezuie-ten gepakt en men deed ze gaan tôt Ter-vuren. Daa-r deed een officier hen af-tasten en op een hunner vond men een agenda, met het beknopt relaas van de gebeurtenissen sedert het begin van den oorlog. Er stond ook geschreven dat de biblio- theek der Hoogeschool, die zeJfs door de godsdienstoorlogen en de revolutiën was gespaajd, in 1914 door de Duitsche over-weldigers was in brand gestoken. Dit gelezen hebbende, sloot de officier de agenda en zegde : " Dat is voldoende" en hij verwittigde den priester, dat hij op staajiden voet zou door den kop ge-schoten worden. Deze vroeg de absolutie "in articulo mortis" te mogen ontvangen ; men li ,>t aan een zijner collegas toe om hem ter zijde te staan. De priesters gingen ge-knield op den weg zitten, terwijl de wak-kere jonge Jezuiet .zich tegen een boom ging plaatsen. De anderen wendden het hoofd af, doch de beulen dwongen hen toe te ziea en naar den terechtgestelde te kijken. Op enkele oogenblikken werd het lijk begraven en daarna moesten de anderen den weg voortzetten. De geestelijken werden in vrijh eid gc-steld door tusschenkomst van den pa-ter provinciaal, die den Amerikaanschen consul, deed optreden. Deze deed ook de bescherening van'het Amerikaansche se-minarie verzekeren, waar, naar men ver-ze'kert, Mgr de rector en Mgr de onder-rector een onderkomen konden vinden. De verwoestingen te Leuven Hoe de Duitschers hunne wandaden uitleggen. Het "Berliner Tageblatt" zegt : "Dinsdag middag kwam het bericht van den dreigenden uitval uit Antwer-peii. Onze troepen verlieten Leuven. Slechts weinig soldaten bleven in de stad aohter. Het bataljon landstorm uit Neuss t bleei de statie beschermen, terwiil de bévelvoerende generaal met een gedeelte van zijn staf zich naar het front spoedde. " Op dat oogenblik begon op ver-scheidene plaatsen in de stad een inoord-dadig vuur. Het andere gedeelte van den staf werd aangevallen. Vijf officieren werden door kogels getroffen en aile paarden van dat gedeelte van den staf werden neergeschoten. "Uit de koffiehuizen om de marktplaats heen werd uit hinderlagen va-n daken en van achter schoorsteenen geschoten. Het vuur werd beantwoord. "Twee priesters, die, naar kon worden bewezen, inimitié hadden uitgedeeld, werden bij het gedenlcteeken op de markt doodge schoten. " Het straatgevecht nain onverwacht gi'oote afmetingen aan. Duitsche bagage-'kolommen kwamen in de stad en werden in het gevecht gewikkeld. Onder andere schoot men uit eene hinderlaag een transport benzine in brand. Al ras was er op verschillende plaatsen van de stad brand ontstaan. Het straatgevecht duur-de tôt dinsdag avond voort. Woensdag middag was de. stad, alsmede de Noorde lijke voorstad Herent, op veel plaatsen in vlammen opgegaan." Het zal wel niet noodig «ijn het onmo-gelijke, :het onwaarschijnlijke van dit ver-baal te doen uitschijnen. Antwoord der Duitschers op de logen» straffing van den heer Max. Wij hebben gisteren de logenstraffing gegeven door burgemeester Max, van Brussel, op den muur der stad geplakt. Ziehier nu wat de militaire gouverneur op zijne beurt heeft doen aanplakken : BELANGRIJK BERICHT. "Het is aan het gemeentebestuur van Brussel streng verboden afdruksels uit te geven zonder mijne bijzondere toelating. Brussel, 31 augusti 1914. De Duitsche militaire gouverneur. VON LUCTTWITZ, Generaal-majoor. Wat gebeurt er met onze locomotieven? Men zal zich voorzeker reeds hebben afgevraagd, dat er gebeurt met onze lo-comotierven 1 Het grootste deel is ver-voerd naar zekere plaatsen, waar zij in aile Veiligheid zijn. Doch enkele der grootste locomotieven, die den roem uit-maakten onzer spoorbanen, doen thans dienst op de lijnen van het Noorden, waar zij dienen tôt het vervoeren van talrijke troepen naar de Franseh-Belgi-sche grens. TE ANTWERPEN. De veestapel. Voor de bevoorrading van Antwerpen zi.jn om zoo te zeggen aile maatregels getroffen, zoowel door de legerhoofden als door de stad zelf, om aan de- inwoners al het noodige te verschaffen, en dit voor maanden. Zoo iverden door de'twee beKturen in de provinciën Antwerpen en Limburg, voornamelijk langs de Hollandsche gren-zen, al het vee opgekocht wat maar te krijgen was. De veestapel nu voorhan-den is ongelooflijk. Het grootste deel van het vee wordt in de weide gebracht, en het overige ge-slacht.TE MECHELEN. De si^d andermaal beschoten De Duitschers hebben gisteren middag hun hatelijken en onverklaarbaren aan-val op de stad hernieuwd,eene opene stad die zij, men moet het denken, gezworen hebben, heel en al, met al hare kunst-schatten te willen vernielen. De beschieting duurde van 11 ure des morgends tôt 1 ure namiddag. De bom-men waren ditmaal geladen met picriet, die in de muren openingen maken van 50 centimeters en brand verwekken. De SMlomban/tstoren, waarop het meest gericht werd, houdt nog steeds stand ; de kerk heeft zeer veel geleden. Het huis van een grooten meubelfabri kant op den hoek der St-Kathelijne-straat, werd in brand geschoten; geluk-kiglijk kon de brandweerdienst, bestuurd door den policiecommissaris, den brand uitdooven. IN OOST-VLAANDEREN. De Duitschers te Aalst Maandag avond, rond 9 1/2 ure, waren een honderdtal Duitsche soldatten, rui-ters en wielrijders, te Aalst aangekomen. Zij eischten de sleutels van het stad-huis en de statie, die hun overhandigd werden. De boekhouder der statie was in tijds kunnen ontsnappen en zijne kas, 45.000 frank bevattende was in zekerheid gebracht,De Pruisen bezetten geheel den nacht het stadhuis en bewaakten de bruggen. De lansiers verwittigd kwamen naar Aalst rond 11 ure opgerukt en de Duitr schers namen de vlucht in de richting van Assche (Brabant). Er had geen gevecht plaats. De toestand te Aalst en het omtiggende. (Van onzen bijzonderen berichtgever). Buiten twee katoenfabrieken, die maar drie dagen per week werken, ligt hier ailes stil. De verlichting der stad laat hier veel te wenschen ; de electriciteit is sedert twee dagen totaal afgeschaft ; de gas heeft nog houillekolen voor hoogstens veertien dagen. Ter wijk "Mijlbeke" kwam maandag morgend een groep van zes uhlanen, welke, revolver in de hand, een policie-agent bevolen bij hen te blijven waken, om hen te verwittigen indien Belgische. soldaten op den steenweg kwamen,terwijl zij in een naburigen meersch lagen te rusten. Eenige stonden rtadien kwam een peîo-ton Belgische vrijw.jJligers af, onder de bevelen van een gendarm. Desen wildea de uhlanen aanvallen, doch de menigte smeekte de Pruisen te sparen. TE LEBBEKE=BIJ=DENDERMONDE„ Aangehouden. Te Lebbeke-bij-Dendermonde is gisteren morgend een Duitsch officier aan-gehouden. Men kon ook zijn paard be-machtigen.TE NINOVE. De Duitschers tusschen Brussel en NinoTe. Zondag werden nog drie Duitsche sol-daten-wielrijders gezien te Ninove, Zij reden de reizigersstatie ibinnen, zagen ailes na en verdwenen zonder een wuord te spreken. Te Schepdael-b ij-Nin ore, hield een* patroelje van 15 Duitschers maandag morgend den buurttram. Brussel-Ninove tegen, die opgepropt was van vl-uchte-lingen. De machinist werd gedwongen t*-rug naar Brussel te keeren. TE GIJZENZEELE. Een spioen? Gisteren voormiddag stond jeen) ver-dachte persoon te Gijzenzeele met een verrekijker in de lucht te turen. Twee wielrijders door de zonderlinge manieren van den kerel opmerkzaam ge-maakt, verwittigden de wacht aan een 2 Feuilleton der Gazette van Gent. Het Geheim m de Tkems door FLORENCE WARDEN. »♦« loen zij hem had ingehaald, — hij was e'fienlijk op dezelfde plaats gebleven, wetend, dat een ontmoeting onver-Nfelijk was, was zij buiten adem en 8eer uit haar schik. Dus zijt gij per slot niet naar de »tad teruggegaan, zegde Matt, zoo onbe-mogelijk en hopende, dat geen tennis van hem zou voorbij komen en &em in gesprek zou vinden met dit op-ïewonden schepsel. ~ Naar de stad terug ! Dat zat mij Jlet glad met een dubbeltje op zak, zeg-îîij bits. Maar vandaag moet ik ge-Pen worden, of anders wacht Ran-°'ph een pleziertje, waarop hij niet ge-teld is. — Misschien weet hij niet, dat gij u let weg kunt, veronderstelde Matt. r ~ -Dat weet hij maar al te goed. De-^ ®°rgend heeft hij een brief van mij ■j^had. Ik heb geschreven, dat ik hier op en weg z0u wachten en hij heeft zich let vertoond, ofschoon ik hier al drie letl Kiinstens heen en weer drentel. >„ i c^n ^an hij zeker niet weg komen, *«Sde Matthew u-7~ kon vroeger anders net zooveel zio^™' vel'koos, als hij mij wilde vot ' zy bitter. Toen ik nog ailes v' ^as en hij nog niet genoeg Ho ofî.1'1 was h'i altijd het eerst op kndp* ^ en P'aa^s- Maar dit is nu hief Si Kn dat verdraag ik ■ 1 U'unt gjj hem zeggon ook. Ilij vertrouwt te veel op mijn lievigheid, omdat ik gisteren niets heb losgelater tegen den ouden Bensington. Was die oude. kreupele man lord Bensington' — Ja. Hii is stijf van de jicht. En hi; is heel oud en wij moeten hem aile schok' ken besparen, zegde Matthew, de gele-genheid aan grij pend om deze furie eeil kleine wenk te geven. — Schokken besparen, wel zeker.Maa; nu moet zijn rust maar eens verstoorc worden, als Randolph zich niet behoor lijk gedraagt en mij helpt. Zoo kan hel niet langer. Ik moet hem spreken en hen herinneren aan den tijd, dat ik hem ge holpen heb. En nu is het zijn beurt. Matt keek met belangstelling, maai zeer ongeloovig. Zij merkte dit op. — Zeker, zegde zij, zijn blik beantwooi dend en haar woorden begeleidend mei een knik. Hij haalde, wat er te haler viel, en hij zegde, wat van hem1 was, wai van mij en omgekeerd. Ik zou gauw zijr vrouw worden, zoo gauw als het maai kon en ondertusschen had hij een fijner tijd in mijn auto en op mijn yacht er woonde hij in mijn appartementen of il mijn hôtel. Zeg hem dat maar eens er ziet gij dan eens, wat hij doet. Matt schrok ervan. — Waarom heeft hij u dan niet ge trouwd ? vroeg hij nog twijfelend. — Oeh, daar had ik toen ook nog geei haast mede. Ik had plezier genoeg ei hij ook. En hij vond, dat hij zich eers als advocaat moest vestigen. — Iîoelang is dat geleden? — O, dat is zoo drie of vier jaar door gegaan en verleden jaar werd ik ziek brak een been en toen was het uit me mij. En nu antwoordt hij niet eens oj mijn brieven. Maa.r dat moet bij toch Hii moet helpen. Denkt gij daaraan. II wd hem niet hard vallon. Maar dat i: niet meer dan eerlijk. En Matt voelde, dat hij voor deze vrouw partij moest kiezen. Als zij hem nu niet de waarheid zegde, dan was zij al heel handig, want ieder woord scheen volkomen oprecht. Intusschen moest hij haar zoo goed mogelijk zien te helpen, totdat hij of zij met zijn neef konden spreken. — Ik weet, dat hij het op het oogen-' blik ook niet heeft, zegde hij. Misschien J heeft hij niet geschreven, omdat hij u toch niet helpen kon. Maar zij schudde ongeloovig het hoofd. 1 — Als hij vroeger krap zat, zegde hij het ook. Nu houdt hij zijn mond. Dat is het verschil. Gij gelooft toch niet, dat ik te hard over hem denk? Neen, ik lioud veel te veel van hem. Hij heeft mij altija om zijn vinger kunnen draaien, maai daar neemt hii nu niet eens meer de i moeite voor. Dat feit pleitte volgens Matt in ihet i voordeel van Randolph : dat hij de moei-i te niet nam om deze vrouw het zwijgen op te leggen, deze vrouw, die zulk een i macht over hem scheen te hebben. Als i zv werkelijk zulke belangrijke brieven l had. scheen het onbegrijpelijk, dat hij i haar zoo behandelde. — Nu, zegde hij. Het helpt u niets, of gij hem nu al bedreigt. Dat weet ik zeker.— Bedreigingen ! Ik bedreig hem niet. i Hij moet mij alleen maar een beetje hel-i pen. En dat kan hij best. Hij heeft zich : zelf ook altijd kunnen helpen, voegde zij er bitter aan toe. —Ik geloof niet,dathij nu iets zou kunnen doen. , ' j— Nu. hij moet in ieder geval de reke-t ning betalen voor mijn kamer hier en mij ) mijn terugreis geven. — O, dat kan ik wel doen. Hij voelde ; in zijn zak. Hij had nog een pond ster-< ling en boo<] haar dit aan. Knn dit, u iets helpen 1 Zij nam het met dankbaren glimlach aan, en met een blos, die toonde, dat zij niet gewend was om te leenen. — Dank u. Dat is heel vriendelijk van u. — En gij zult hem nu niet te hard be-oordeelen ? — Ik zal mijn best doen. Maar hij moet eerlijk met mij zijn. Terwille van wat ik voor hem heb gedaan en van wat ik voor hem voel. Als hij mij zegde om in de ri-vier te spiingen, dan zou ik het doen, zelf nu nog. Al weet ik dat ik een on-redelijk schepsel ben, op dat punt. Gisteren was ik op het punt om den ouden lord ailes te vertellen, maar toen ik Randolph zoo achter hem zag en hij zoo treurig keek, had ik er geen moed meer toe. Daar. Nu snapt hij het. Zij haalde haar zakdoek te voorschijn en veegde langs haar oogen. Matt was geroerd. — Nu, zegde hij. Hij heeft ook zorgen. _— Dat geloof ik gaarne. Ik zal u nu niet langer ophouden, mijnheer Bensington. Gij zijt een goeden man,dat weet ik. Goeden dag. Zij had haar zelfbeheersching weer te-ruggevonden en glimlachte alweer. Matthew verliet haar met het gevoel, dat er meer achter deze zaak stak, dan hij nu wist, en dat Randolph's beweren dat hij door eene vrouw, ouder dan hij zelf tôt deze flirtation was gebracht, zeer bezij-den de waarheid was. In den tuin van de Towers ontmoette hij zijn neef en hij wendde zich onmiddel-lijk tôt hem : — Ik heb met eene kennis van u ge-sproken, Randolph. — Wie ? — Mejuffer Claugton. — O, laat haar stikken. — Ik beb haar geld moeten leenen om ; haar naar de stad terug te helpen. Randolph werd nijdig. — Wat heeft u bezield om dat te doen 1 ~ Als ik dat niet had gedaan, zou ze weer hier zijn gekomen. Randolph keek hem vragend aan. — Wat voor een verhaal heeft zij u op de mouw gespeld? — Zij zegt, dat gij met haar verloofd zijt, dat gij beloofd hebt haar te trouwen en dat ze brieven heeft, om dat te be-wijzen.— Dat liegt ze natuurlijk. — Waarom zijt gij dan zoo bang voor haar? — Omdat ik geen schandaal wil. Dan zou ik met grootvader moeten breken en misschien ook met Cora. Dat weet gij net zoo goed als ik ; dus begrijp ik niet, waarom gij mij nu lastig komt vallen. — Ik kom u, zooals gij dat belieft te noemen, lastig vallen om u aan het ver-stand te brengen, dat gij ernstig gevaar loopt om in een heel lastige positie te komen en dat gij haar dus liever eens moet spreken. Ik geloof, dat die vrouw eerlijk is en zij schijnt dol op u te zijn. Maar zij is een van die schepseltjes, die men moet weten aan te pakken en het schijnt, dat gij haar verkeerd aangepakt hebt. Randolph dacht even na. — Ik was dwaas, mompelde hij. Het is waar, dat er een tijd was, dat ik veel van haar hield, maar het is een krankzinnig gedacht, dat ik er ooit ernstig over zou hebben gedacht om haar te trouwen. Kijkt eens hier. Zij kan niet zooveel, als ze zegt ; maar als ze wil, kan ze het toch nog warm genoeg voor mij maken. — Maar waarom hebt gij er dan niet voor gezo|gd, dat gij op goeden voet met haar bleert ? — Ik dacht, dat zij mij gauwer zou vergelen, als ik haar aan. haar lot over liet. Matthew keerde zich af, maar Ran dolph liep hem na en stak zijn arm door dien van zijn neef. Hoor eens, Matt, ik ben u heel dankbaar, dat gij haar hebt weggekregen, als dat ten minste zoo is. Maar op mijn woord van eer, van haar verhaal is geen woord waar. — Van welk verhaal? vroeg Matthew hem opeens scherp aanziende. Zijn neef begon te stotteren en liet zijn arm los. — Ik bedoel, zegde hij eindelijk gem«-lijk, dat het klets is, als zij heeft be-weerd, dat ik haar slecht behandeld heb. Dat is niet waar. Juist het tegenoverge-stelde. En gij zult nu toch, hoop ik, niet weggaan met het gedacht, dat ik niet vrij, volkomen vrij ben om Cora te trouwen ? _— Ik heb nooit gedacht, dat gij wettig niet vrij zoudt zijn. W ettelijk, zedelijk en in ieder op-zicht, zegde Randolpb ongeduldig. Dat moet gij toch begrijpen. En nu gij u er eenmaal mede hebt bemoeid en er zoo op gesteld schijnt te zijn, om mij over df> moeilijkheden heen te helpen, zegde hij mokkend, maar toch met slecht verfoor-gen angst in zijne stem, wilde ik weî graag, dat gij begreept, dat het de beste manier is om u wat op den achtergrond te houden en niet in de buurt van Oora te komen. Dan heb ik misschien nog eenige kans. Die lamme, schoone oogen van u ook ! Matthew lachte. O.als gij het ernstig met haar meent en ailes m orde is, zal ik u waarlijk niet in den weg staan, dat beloof ik u. Gij moet meer doen ; gij moet u niet meer aan haar vertoonen. Ga naar de stad terug of waarheen gij wilt. O, best. Ik zal het veld voor u rui-men.,. wees maa.r niet bang. Maar gij zult eerlijk spel spelen, hoop ik ! — Natuurlijk zal ik dat.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume