Het morgenblad: volksdagblad

171 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 15 August. Het morgenblad: volksdagblad. Konsultiert 20 Juni 2019, https://hetarchief.be/de/pid/610vq2t948/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

7e Jaargan I N° 2*21 Zaterdag 15 Augustus §914 2 centiernen het nummer HET MORGENBLAD ilaBBkoi«ea83»nseïi s 4' bladzijde. — per kleinen regel fr. 0.30 Financiëele, » " * » 1.00 Stadsnieuws, pet grooten regel » 2.00 Reclamen, » » » » 1.00 Begraienisberichi, » 5.00 VOLKSDikGBLAXJ fiiie mededeelingen te zeiiden aan M. J. BAMPS, Bestuurder, Nationalestraat, 54, Antwerpet Men schrijlt in op het bureel van het blad ei^ op aile Postkantoren Teîefoon : OPSTELRAAD : 967. — AANKONDIG1NGEN : 3 (&!fe©raraeroen4en s g Een jaar, 8 fr. — 9 maanden, B fr. S 6 maanden, 4 fr. — 3 maanden, 2 fr. fi BU1TENLAND, het port te buiten. I Aankondigingen worden ook ontvangen door M. J. LEBEGVE et C. "Office de Pu-b licite, 35, Nicutctraat, te Brussel. r~ — — —,'—r AL DE FRANSCHE TROEPEN ZIIN IN BgLGIE EN RUKKEN OP NAAR DEN VIJAND /— Brussel, 14 Aug. 111/2 ure. De Staf deelt volgcnde inlichtingen jnede : Uit al de inlichtingen sinds gisteren binnengekomen blijkt dat do toestand gunstig blijft voor ons alsook voor onze bondgenooten. In 't bijzonder zijn do tijdingen uit Lotharingen zeer goed uit Fransch oogpunt. Men verwacht een nieuw optreden van de Duitscliers tegens ons, docîx aile schikkingen zijn getroffen orn dezen aanval evenals de vorige a£ te slaau. Wij dragen geen kennis van eenige overgaaf van een fort rond Luik (door een blad gemeld). Al wat men desaan-gaande vertelt is -valsch en tenden-tieus.N. d. R. Onze Brusselsche correspondent laat ook weten dat men geene bevestiging ontvangen heeft van de tijding volgens welke Luiker notabe-lon door de Duitscliers mooten gefu-Billeerd zijn. Bfussel, tien S4n. OfSiciës!. Uit de gezameniyke tijdingen sedert gisteren toegekomen, blijkt dat de toestand gunstig blijft zcowel voor ons als voor de verbondenen. Vooral de inlichtingen toegekomen uit Lorreinen zijn voortreffelijlc voordeFran-schenMen verwacht aile oogenbiikken een nieuwen aanval der Duitschers tegen ons, i maar aile schikkingen zijn getroffon om bem af te slaan zooals wij al de vorige aan-lallen hebben weerstaan. Uif zekere bron SfïSDQfl3 MALSCHE GEHlJfêSITEfi Hetgeruchtis verspreid in de stad dat. een bevelhebber van een der omliggends plaatsen van Anfcwerpen aangehouden is peworden voor landverraad. Daar is niets [ van. Het is echter waar dat een officier ver-plaatst is geworden om reden vandienstj Wij waarschuwen liet achtbaar publiek dat het die valsche geruchten niet zoo ge-makkelijk mag aannemen. Hetis echter spijtigdat er met don dag meer en rneer van die wilde en onbezonnen geruchteii worden rondgestrooid. De krijgs-l fiouverneur van Antwerpen is beslist met de uiterste gestrenghéicf op te treden tegen de verspreiders van die geruchteh. Het publiek wordt. insgelijks opletteud gemaakt dat het zich aan die geruchten-| verspreiding niet mag medeplichtig malien, want de hevoegde overheid is zinnens ook die niedeplichtigheid met. de noodige krach t-dadigheid te beteugelen. ^ Het fort Barciion niet ingenomen De 12 forten lijn in ons bezit ftaîSsîe5*s3ess3 l'rîjjdsig nissMag. Een dagbhd had het ophefmakende Jiieuws verspreid dat het fort Barchon-bij-i Luik door de Duitscliers was ingenomen. De krijgsgouvcrneur van Antwerpen ûeett tolhiertoe daarover niet de minste niededeeliiig ontvangen en bygovolg is het Va-st en zeker dat dit t'eit niet v/aar is en enkel uit de lucht werd gegrepen. Oe krugsgouverneur aclic net noodig het Publiek aan te kondigon dat lnj zeer strengo iriaatregolen zal nernen tegen dezen -- wio [ ïU opfc zijn mogen - dio dit valsche gerucht | iieoben verspreid. i ♦ ,r ?-■-- - - _ ,r \ De botsing van N avilie- Taviers 't Is niet te Eghezee dat heden nuorgen de Duitschers en de Belgen slag leverden, maar tusschen Noville en Taviers. Talrijke duitsehe ruiters op verkenning hadden zich rond Taviers neergezet. Dit was als deen soort voorloopig kaimp. Zij hadden bij hen drie autos en mitrailleu-zen. Zij bevonden zich op tien kilometers afstand der forten van Namen, als zij door de Blelgische soldaten opgemerkt werden. Het signaal werklonk. De lanciers en de wielrijders, ten ge-talle van honderd, snelden toe en verras-ten hen. Het was eene algemeene verwar-ring. OnmiddeJlijk begon hunne terug-trekking. Zij lieten mitrailleuzen, automo-bielen en paarden achter. De verliezen voor Oiest De IHatechers hebben 2000 m an verio-ren, 't zij het derde deel van de legers-sterkte die zij aldaar hadden. De Belgen verloren er sleehts 200, het dertigste deel van hen effectief. De Duitscliers verslapn le Disst Rond 8 u. 30, zijn per groepen van tien, twintig, dertig, een honderdtal hu-zaren, dragonders, enz., ailen zonder wa-pens, te Hasselt toegekomen. Zij hebben zelf bericht dat een groote sifag g.eleverd was in de omstreken van Haelen, en dat de Duitschers jn "stuk-ken en brokken" gevlogen waren. Van, de 4 tôt 5000 man, die 's mor-gens door Hasselt getrokken waren, zou-den er maar 500 meer overblijven. Zij hebben een bijzonderen trein van 14 waggons doen gereed maken te Hasselt, om hunne gelcwetsten te Haelen te gaaa halen. G«kwetsten als generaals, prinsen, enz., waren per automobiel reeds naar Luik en naar Hasselt overgebraeht. De Duitschers weszen Uit Luik: Ds Duitschers maken toebereidselen om zich te verdodigen tegen een gebeurlij-ken aanval der Belgisehe troepen. Zij spoeden zich om langs de Maas, op sehepen, bruggen aan te leggen. De burgemeester van Akon bericht da' aldaar belangrijke Duitsehe troepenmach-t»n voorbij getrokken zijn. De Disiische offïcîsren nemen hun forliiin met zich rnede Oelijk wij het gemeld hebben werden prins de Ixippe en zijn zoon, gsdoo'd te deraing dcor een Belguseh soldaat. Wanneer mon hunne lijken onderzocht, werd in hunne holmcn bankbrieîjes, in hunne gordels juweelen en goud gevon-jlen, voor een bedrag van meer dan twee ïiitlioen. Dat zijn reeds de twee mi'llioen in de lationale Bank te Hasselt gestolen.weer-gegeven.' j... -— « 1— Ardeensche paarden Een oorlogscorrespondent van een groot bfed van Londen, die de Russisch- Japa-n oschen oorlog, alsook ; den ooTlog in Tànsvaal heeft bijgewoond, heeft de B Igisclie voorposter. bezocht. ïij sclirijft : Wat mi.i bij uwe soldaten hé «meest lieeft getroffen is hunne op-ge yektheld. 'jets nochtans heeft mij verbaasd, en lies is eene zaak van groot gewieht. Ik zag de kanonnen voorbi.irijdon : do zeer kleine Ardeensche paarden zijn van bui-tenrewone vurigheid. Reeds 14 dagen zij n zij op gang, en sehijnen van ver-rrioèdheid niet te weten. Ik heb dat ii> nieti één andor loger gezion, en deriïflij-ko paarden lcunnen onschatbare di-n-j sten bewijzcn. De Fiarisciien zi n gllen toepksmen De Franschen hebben het vervoer hun-ner troepen op ons grondgebied geein-ddgd. AI de Fransche troepien, die wij moeston onitvangen, zijn toegekomen. Ziij rukken voor la an. op, rocht naar den vijand. Een goede maas regel Gezien het optreden der Fransche, En-gelsohe en Belgisehe légers, heeft de mi-nistor van Oorlog hesloten dat', in het hooger belang van het land, geen. het minste bericht zal afgeltondigd worden over de bewegingen der drie légers. Elkeon moet daarover het grootste stil-zwijgen bewaren. Heerde BeiowwachttdteBrusse! de aankomst af van het dustseii leger ! Nadat heer de Below, gezant van Duitschland te Brussel, do oorlogsverkla-ring aan België .everliandigd had, had hij geen haast to vertrekken. Een zijner collegas trok op dit feit zijne aanmerking. Heer de Below antwoordde : "Maar, 't is de moeite niet, morgen zal het kei-zerlijk leger hier zijn!" _ Tien dagen zijn voorbij J. Prins Karei von Hohenzollern Aan het hoofd van een der Duitsehe regimenten staat een prins wiens ge-daehten in deze daigen wel dikwijls naar België en naar onze koninklijke îamilie zullen gaan : prins Karel von Hohenzollern, de eigen schoonbroeder van ko-ning Albert. Zoker, in aile tijden hebben zulke bot-singen leden van dezelîde koninklijke familles in tegenovergestelde kampen go-plaatst, maar hoe droevig moeten deze dagen zijn voor des konings zuster, wier ganseh leven gebonden is a.an ors land, waar zij de hechtsta vriendsehap en de beste herinneringen heeft gehou-den.Hoe meer men het nagaat, hoe meer geraakt men ondor dén indruk van de onmetslijke waanzinnigheid die keizer Wilhelm gedreven heeft bij het uitlokken dezer wereldramp. — -- — 4> * Hflillioeoen soidaten îen vefde Deels door afleiding, dcels uit bekend-hoid met do uurtabel der Duitsehe mo-bielmaking, na,ar mededeelingen van Duitsehe ofîicieren, deels ook uit het nieuws der vijandelijke bewegingen in België en Frankrijk, zegt de oorlogscorrespondent van do Daily News ", kunnen wij besluitep dat de Duitsehe concentratio op het 250 kilometers lange front Luik-Luxemburg-Metz nu bijna volledig is en dat minstons 15 Duitsehe en 2 Oostonrijksche legerkorpsen thans op korten afstand van Frankrijk staan. / lies te zamen gerekend mag nu de sterkte dezer 17 legerkorpsen berekend worden op 1 millioen man, waarvan 700.000 man infanterie, 5000 man ruite-ri.j, 4000 kanonnen en houw:t3srs, en 1200 mitrailleuzen. De getallen, die dê Duitschers nu ln het veld brengen, zullen ongeveer het dubbel wezen van diegenen die zij in 1870 te boen brachten. Doeh men moet er bijvoegen dat van-daa.g de krijgsmaoht, die Belgen en Franschen tegen de frontlijn gezet hebben, driemaal zoo sterk is als het Fransche leger in 1870. Vodp den kop geschoten ? TJit T.onden, den 14e : D-» "Daily Citizen" bevestigt dat Ldeb-kneeht en Kosa Ijuseonburg verledon week te Berlijn werden voor den kop geschoten. Oe oara&inisrs wieSrijders Do Duitschers hebben den grootsten echrik voor de Belgisehe carabiniers-wielrijders, die hen met buitengewone be. hendigheid aan gracht, bosch of kant, langsheen de banen afwachten en ze zonder genade daoden. De Uhlanen zouden besloten hebben geen enkel carabinier-wielrijder, die in hunne handen valt, het leven te laten behouden. Maar zij moesten ze eerst krijgen ! De koningin bezoekf deyekwetsten Donderdag heeft koningin Elisabeth de gekwetsten bezocht, die verzorgd worden in de fransche school en in het Sdnt-jV&ehieilsico'liege, te Brussel. Aan al--len heeft zij het woord toegericht, ze aanmoedigende en ze spoedige herstel--ling wenschende. C>nze soldaten hebben de Koningin har-•telijk bedankt. Duitsehe wreedheden De bevelhebber der plaats van Méziè-res heoft aan den minister van ooïlog een verslag gezonden, zeggende dat hij in; het gasthuis aldaar de gekwetsten bezocht heeft. Een hunner verklaarde hem dat op 8 Augustus, rond 13 ure 30, zijne compagnie verliezen had ge'.eden en achteruit moest trekkon. Hij bleef al-leen op het terrein met eenige andere gekwetsten. Hij zag toen een Duitsch ruiter, die met revolverschoten een gekwetsten jager afmaakte. Hij zelf ont-kwam echter door zieh dood te houden. Hij hoorde vijf of zes revolverschoten, zonder te weten op wie zij gelost waren. Een andere jager van deze-rde compagnie, ook gekwetst, hoorde insgelijks revolverschoten. Nog andere gekwetsten verldaren hctzelfde. Dtergelijke daden moeten bij do openbare denkwijze worden aangokla/agd. ; De nakende groote slag De militaire medewerker van de "Times" is van oordeel dat de hoofdmacht van de Duitsehe legers, welke begen Frankrijk zullen oprukken, zieh ten noor-den van Lotharingen bevindt. Volgens dezen deskundigen zijn 17 Duitsehe legerkorpsen thans gereed oui in cén groote geoombineerde voorwaartsche beweging in Frankrijk te worden geworpen door de Belgisehe Ardènnen. De eerste aanvals-linie zou uit 8, de tweode uit 9 korpsen bestaan. Zes legerkorpsen worden door Duitschland achtergehouden om do Eus-sisehe grens to verdedigen. De Duitsehe troepen, die thans in slagorde komen, zijn, tenaastenbij, 1 millioen man sterk. Hier kunnen Frankrijk en haar bondgenooten méér mannen, méér sabels, méér en betere kanonnen tegenover stellen. De botsing van deze geweldige légers zal het grootsle gewapende confiict in de moderne geschiedenis zijn. Oulischers aan 't werk Te Overhespen liebben zij eenen pach-ter in zijne hoeve verbrand. Zoelhem staat in brand. Langs aile kanten jver-den de deuron met kolfslagen rngebeukt. Boeren die geen den minsten tegenweer boden, werden aan boomen gebonden en doodgeschoten. Onder voorwendsel dat te Walsbetz het lijk van een officier ge-vondon werd, fusilleorde men verschei-dene inwoners. Te Rumpsdorp sehoten zij vier vluchtonde boeren voor don kop. Ve.rdor beroofdon zij overal de oî/er-blokken van hunnen inhoud, en lodig-den do spaarkaskens in do herbergen. Nimmer hebben de wildo benden, die in 1870 Frankrijk binnen vielen, zich zoo wrOcd en baldadig aangestekl. Van nu reeds wanen zij zieh in eon ver-overd land. De officieren zendon be-sebreven ziohtkaarten naar hunne vrou-won, met 5 centiem-zegels. Als men hun doct aanmerkon dat het 5 cent moet zijn, bassen zij den postbediendo toe : " In Duitschland is 5 centiem voldoends, en nu zijt gij hier ook Duitschland." ■ - 1 - ■ - ^ 42.000 vrijwiiiigers Gisteren hadden 42.000 vrijwilligers hunne verbintenis in het Belgisehe leger geteekend. De dépôts steken vol.Er zijn voldoende onderrichters aangeworven. Na den slag van Hasien . Onder de Belgisehe troepen, die zieh bijzondor moodig aanstelden to Haelen, dienen vooral vermeld : het 4e ianciers, het 4e schadron van het lo gidsen, het 4e, het 24e en het 3e linie. De lanciers chargeorden driemaal, en waren bewonderenswaardig van moed. Zij brachten de schrik onder de vijandelijke troepen. * * * Gisteren, Donderdag, om 14 ure, zijn 240 gekwetsten, Woensdag rond Diest op-geraapt, aan de statie van Etterbeek toegekomen. Een honderdtal hinkten nog pijnlijk voort. Honderd veertig, waar-onder drij Pruisische soldaten, werden op berries gedragen. Enkelen onder heo bleken ernstig gekwetst. Het slagveld van. Haelen-Dieat levert thans het afsohuwelijkete taieresl op. De loopgrachten, waar onze brave soldaten zoo heldhaftig den vijand hebben be-stookt, liggen vol Duitsehe lijken. Er moet daar schrikkelijk man tegen man gestreden zijn. De Pruisen vieleD als de musschen. Links en reohts ont-waart men de rookende puinen van in brand gestoken hoeven. Langs aile kanten ziet men afgeknotte boomen. Op do wegen nog al lijken, en vooral rompen van paarden. Overal werden die rompen aangewend als sehut, van waarachter maar geschoten werd. En de lijken onzer jongens ? Men ziet er weinig ! De Belgen, dio vielen, zijn tamelijk zeldzaaan en werden overigens spoedig ter aarde besteld. Do Duitsehe krijgsgevangenen zien er ellendig uit. Een officier zegde ■ ons : "Die sohelmen zijn letterlijk uitgeput. Toon de soldaten van den keizer een brood en een koffiepot, en ze geveri zich over." Het schijnt dat onze overvallera veei afzien van de warmte. De iJilanen v.er-pen hunne hoofddaksels v;eg tijdens der strijd. Uhlanen ziet men overal,Zij drin-gen zich overal binnen. Vooral bij den aan'vang van den oor log, tijdens de verwoede gevechten rox:ô Luik, kwam men er ongelooflijk veel tegen. De Duitsehe staf moet het leger met eene gansche baar van die soldaten overstroomd hebben. Do Duitsehe cavalerie schijnt uitgeput. Zoowel peerden als ruiters lijdon hongor. Het meerendeel der gevangenen beken-nen dat het grootsto gedeelte der seha-drons vernield werden. Te Haelen begraaft men, langs de twee kanten van den steenwog, de Daitschera die gisteren vielen. Er liggen «er soms anderhalven méter hoog. * * Nog een staaltje van Duitsehe wreed-heid. Bij Haelen sehoten zes lanciers uit een dakvenster. Toen de uhlanen te-rugkeerden, beweerden zij dat het de be-woners waren die geschoten hadden, Zii doodden ze en staken hunne huizen ir brand. In de streek van Diest Donderdag, om 101/2 ure 's voormid dags en om 3 ure 'e nainiddags, zijr. Dtaitsche vliegmachienen boven de positicî van de Belgisehe troepen opgemerkt. In den slag, Woensdag te Haelen ge leverd, hadden de Duitscliers mitrailleuzen in de tiuizen geplaatst. Door dit feit heqft het 4e linie nogai belangrijke verjiezen ondergaan. Tusschen de Belgioche officiers, in den slag van Haelen gedood, vermeldt mon majoor Stacquet, commandant Van der Goot, en sergeant de Borgraeve, van Thourout. Een onzer soldaten is getuige geweest van afschuwelijke îeiten. Hij zag_ dat Duitsehe soldaten mot do baionet gelvwet-ste Belgen afmaakteo ! De sergeant-ma-joor D'Hondt werd gevangen genomen en flonr kolfsla.^en afgemaal-'t !

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het morgenblad: volksdagblad gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Antwerpen von 1908 bis 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume