Het Vlaamsche nieuws

134 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 04 Mai. Het Vlaamsche nieuws. Konsultiert 20 August 2019, https://hetarchief.be/de/pid/862b856r2t/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

■jjdag 4 Mei *9*7< Oerde Jaargang Nr. 124 Prijs : © Centiem voor geheel Beigië Het Vlaamsche Nieuws Verschynt 7 nciaal in de week IilOKNBMBNTSPRIJZENt (Un»"4 I Htm'' | jiMS^ ' . ^ ïîeiiktle, Behesr en ; «OODESTRÀAT. «H lïIWIlïl* SE CPSTSI.KAAB; !•! VEtHDLST, Dr, Aïf, I03MS, Alfc. VAN DEN BSANDE .Mtt si® Ytitt Ksdswc&ing s»z Ho^fietnar Docto? Aalooa JACOI 1 Eîkf medewcrker is persoonlijk ver* antwoordelijk voor lijn schrijven, en bindt niet heel de Redakti«. AANKONDIGINGENi Tweede bl«à, den regel 2.Ci Derde id. id. t.— Vierde id. id. Mê Doodsbericht S.— OFFICIEELE BERICHTEN llUITStHEZMDE j HTSCH AVONDBER1CHT Woensdag 2 Mei. — Officieel : t le'slagfronten in het Westen vuur- \ riI1 ffisselencle sterkte. c e'Oosten niets van belang. s •i Dond'ercfeg" 3 Mei. — Officieel : Ie'lîJK GEVECHTSTERREIN jveldm. Kroonprins Rupprecbt v. ^ d'en aanhouclenden geschutstrijd .ste dagen is op beide oevers van c ipe hedenochtend trommelvuur ge-Daarop zijn op een breedi front <-■ Engelsche aanvallen begonnen. ^ 5van den Duitschen Kroonprins: ! gevolge van gunstige verkennin-hkte de geschutsbedrij vigheid der 1 iecn en mijnwerpers gisteren groo- £ fo; yooral aàmrhet bergfront tus-pailloD en Craonne, langsheen he-Marne-kanaal, en aan de hoog-pgen benoorden Prosnes was de lijdhevig. iti vddm kerlog Albrecht van Kerg : _ ( œijzpndere gebeurtenissen * * * 1 arijvigheid der vliegers was bo- 1 pchter de sfellingen bij dag en eerlevendig. De vijand verloor in < tjjd 8, door gedwongen landing 1, feecrvuur van beneden 8 vliagtui-6 kabelballon. SSISCH EN ROEMEENSCH [gf.vechtsterrein Injeene toestand is onveranderd aidedaleai der Susita en Putna is sische aanvak met hooge verliezen 1 iurimaengezakt. ( BÂLKANFRONT 1 ndig vuur bij Monastir, op den J «ver van de Wardar en bezuid- pet Doiran-meer, ' ' UST. HOHG. ZIJOE «en, Woensdag 2 Mei, — Offi- ' 1MEEN8CH 1 GEVECHTSTERREIN ttvak ,ten Noorden. van den Oitoz-tenaanval van Russische afdeelin-(slagen. Op sommige pu n ten van jt is de bedrijvlg-heid der artillerie I men, ilAANSCH ' GEVECHTSTERREIN î j»nd onveranderd. ^ BALKANFRONT and onveranderd. c . 1 ITURKSr.WE ZIJOE ! ARMENIE I tantinopel, Dinsdag 1 Mei. — Of- } x [ussen hebben MoesJ ontruimd en ^oordelijke .richting teruggetrok-ïj hebben daarop de stad bezet. 1 ander punt van het front heeft een * -avalerie-afdeeliingen bij verras- 1 1(!wp aangevallen, dat door den bezet. Russische officieren ' igedood en soldaten werden ge-pnomen. ' c indere fronten niets te melden. ^ î jîllLOMRSCHE ZIJDE : balkanfront i^oensdag 2 Mei. — Officieel, : ' Iserna-bocht en. op den rechter- J ®r den Wardar levendig artillerie- v *P net overige deel van het front , F artillerie-vuur. Twee vjjandelij-Z''n c'oor °'ns' Vllur in den "'nt en in de streek van Mogle * [cschoten. 1 lf Roemeenschs front is het kalm. 1 IFRANSGHE ZIJDE ; fUJK GEVECHTSTERREIN 1 5> Woensdag 2 Mei. — Officiel : 1 [fj3 lge vuurwisseling ten < , tn van Reims en in Chanipa. , : \akieii van Moronvilliers eii ; ! C&T ?«laagde ondern«mi'J- 1 en op kledne schaal wonnen wij veld in le bosseben l>ewe9teai den Mont Carnil et. Ln den nacht van 29 April deden wij iij wijze van wedervergelding een aan-ïi] op Trier. De geworpen bominen de-ten een hevigen bi'and in het hart der tad ontstaan. VAN ENGELSCHE ZIJDE VESTELIJK GEVECHTSTERREIN I.onden, Woensdag 2 Mei, — Offi-ieel : Ons eigen geschut is evenals dat van Ion vijand gedttrende den nacbt op tal an pimtem aan ons front tusschen Sint= Cwintijn en Lens in de weer geweest. In de buurt van Fauquissart is een Xii'tsche overvalsgroep gekeerd. Overi-;ens is er niets van belang ite melden. m RUSSISCHE ZIJDE RUSSISCH GEVECHTSTERREIN Petrograd, Woensdag 2 Mei. — Offi-*ieel : In d'e l'ichting van Bogatia heeft de vij-tnd onze stellingen hevig beschoten rooral met grof geschut. Op de rest van het front geweervuu: ■n verkenningen, VAN ITAUAANSCHE ZIJDE ITALIAANSCH GEVECHTSTERREIN Rome, Woensdag 2 Mei. — Officieel De geschuCsakt.e.was gisteren zeer he-,-ig op de hoog^dakte van Asiago en oj len Karst. Pogingeu van den vijand om onze li-lies op de hellingen van den Monte Spe ■one en den Vodil (ten Noordwesten var rohnein), alsmede bij Zagora (midden. sonzo)binnen te dritigen, zijn aanstonds ifgeslagen. De bedrijvigheid' in de lncht was ovei sn weer groo t. Twee onzer vlieg1tuigei: lebben van nacht het spoor wegst a^ io 1: ;an Opcina gebomibardeerd' en zijn daar-la onverlet ingernldt. TELEGKA M MKN t AANKOMST VAN CAMIEL HUYSMANS IN ZWEDEN « Soeialdemokraten » van S'-ockholn Leelt rnede dat Kamiel Huysmans op 1 tlei te Gôteborg aangekomen is en zijn eis zal voortzetten naar Stockholm, al-\raar h;j aan de internationale socialisti-che konferentie zal deelnemen. Hij heefi le overvaart van Nederland naar Zwe-Len als steward op een Nederlandsch ko-:ntranspoi<schip gemaakt.Kamià Huys-nans verklaarde aan den berich'tgevei •an « Soeialdemokraten » d'an- het stand-mnt van het Internationaal Bureel he1 'olgende is met betrekking tôt de vredes-:\vestie : beëindiging van den oorlôg :onder eenige annexatie, en tôt stand-►renging van een ztdkdanigen vrede da( i;et alleen de huidige oorlog, maar 00b :lke oorlog in de toekomst onmogelijb vorde. «OERENONLUSTEN IN RUSLANE Stockholm : « Oe.tro Rossij » meldt dal le boerenonlusten voortduren in de goe-'ernementen Nijni-Nowgorod, Bessara->ië en Tiflis. In Wolhynië hebben de boe-en bezit genomen van dé landgoederen -an. verschil1 ende adellijke families. Mer s zeer ongerust aangaande het optreder 1er Georgiërs in den Kaukasus. In ver-chillende dorpen van het goevernemeni îimbirsk zijn progroms uitgebroken )E VEREENIGDE STATEN ENDE ENTENTE Washington, 2 Mei. — De regeering îoudt zich gereed een expeditié-machï îaar Europa te zenden, zoodra de Geai-ieerden het verstandig achten schepen t< rnttnekken aan het transport van leveiîs-niddelen en ze te bezigen voor he)t trans->ort van troepen. Me Adoo, de minister van financiën îeeft meegedeeld, dat de eerste leenin-jen aan Frankrijk en Italie 100 milioer iollars ztjlen bedragen. Het eerste voor-rchot, groot 25 millioen, zal waarschijn ijk voor l'fllië aije. Het Friesterjubiieum van Mgr. Rutten In heel Limburg heeft men verled'en, -Zondag het 50-jarig jubileum der pries-terwijding van den Luikschen bisschop gevierd. Te Hasselt 0'. a. had in de hoofd-kerk van Sint-Quintinus een pontifikale hoogmis plaats, waarna een gemengd koor van 200 zangers, de weergaloos schoone gelegehneidskamtate uitvoerde, ' getoonzet door den, Vînamschen Meester Arthur Meulemans. « De Bode van Limburg- », liet degelijk j Vlaamsch weekblad dat te Hasselt ver-schijnt, wijdt aan den, grooteiwriend der Vlam'iligen een prachtig artikel, waar wij ' hier eenige uittreksels uit geven7 welke : gevoegd bij den heihvensch die reeds in ons nummer van 5 A-pril 1.1. als slot op Mgr. Rutten's merkwaardigé synodale rede, verscheen, ons huldiebewûjs vormen \'oor den volksgeziinden en stamverknoch- ' len kerkvoogd, die immer zijm « Vlaa'Ti- i sche Limburg zooi lief h ad en voor zijne zonen ten beste gaf het beste van zijn .. hart ». ' « Den r7" December 1841 werd hij ge-boren te Geystingen, onder Ophoven, uit een dier zoo achtingswaardige boerenge-slachten, waarop en Ma as- en Kempen-land immer fier zullen zijn, omdat de voorvaderlijke tradities vanonwankelbaar geloof en trouwe vaderlandsliéfde hun tôt in' 't mèrg der beenderen en tôt in 't diep-ste der ziel zitten. » « Een Vlaming uit eero stuk is hij geweest van toen hij nog student was ; met voorliefde beoefende hij de Vlaamsche let-t-eren toen reeds en stond hij voor onze taal op de bres. » « Toen hij leeraar was. vond hij een waar genôegen erin de lessen in de . Vlaamsche taal te mogen geven; en be-, stuurder genoemd zijrade, gelastte hij een dter professoren zijne klassen over te ne-men en 00k Vlaamsche lessen te geven aan de Walen. Als praeses v>an het Groot. Semina-rie, drukte hij de Walen op h-et hart dat , zij, orn goed te doen in de parochies la-ter, een aHerverdienstelijkst werk deden , met Vlaamsch tejeeren. In aile kongressen, op aile verga-derin-gen waar hij tegenwoordig was, klonk zijne stem om de rechten onzer taal te ver-dedigen, om practische wenken te geven -over haar gebruik in het gewone en het openbaa,r leven, zelfs om de hoogere stan-den te hekelen,, omdat zi.jl met minachting, < met verachting som,s, onze moedertaal bejegenden en haar ten hoogste goed ge-noeg oordeelden haar te gebruiken, aïs 't moest, met het gemeene volk. Onze taalbroeders, die in den vreemden woon-den, herdacht zijn goed Vlaamsch hart 00k op de Algemeene vergadering van ; 't David s fond s" te Mechelen, en ik hoor hein nog met tranen in de oogen « de arme Vlaamsche werklieden, d,e ginder in Frankrijk hun brood moeten. zoeken », aan de milddadigheid hunner landgenoo-ten àanbe velera. Als Bisschop hield hij steeds de hand -aan de verordeningen, die de Vlaamsche ' taa] verplichtend maken in de onderwijs-gestichten, zonder schroom en zonder : vrees, maar immer 00k .met wij s beleid en voorzichtigheid. En hoe verheugd was hij tot'n. hij in 1914, te Hasselt, eenen wensch vervuld zag', dien hij sinds iang in zijn hart koesterde : eene plechtige ver- ; gadering waarin de hoogste geestelijke belangen zouden besproken worden in onze taal. Het ie Nederlandsch Kongres ter eere van het H. Sacrament is eene der blijdste gebeurtenissen geweest, die Mgr. Rutten beleefde. Het eerste ge-dacht van zûlk Kongres kwam van eenen ouden Vlaamschen strijder, een Limbur-ger 00k, den E. H. Deken Rachels ; een Vlaamsche Bisschop Tn het Walenland, Mgr. Heylen, was bestendige Voorzitter der Eucharistische Kongressen; een Vlaamsche bisschop bekleedde den stoel van Siint-Lambesrtus : het moest gaan en onze Bisschop wakkerde de werkers aan en deed persoonlijk al het mogelijke om het Kongres te doen lukken. Wat heedij-ke zitting, die algemeene zitling- van den , i8n Augustus, toen Mgr. Rutten de ope-. ningsrede hield in de opgepropte zaal, waar Vlamingen van allen stand en uit aile oorden waren toegestroomd ! Hoe vurig klonk het Vlaamsche woord : « Mij-ne Heeren, het huidige Kongres moet ' Vlaamsch zij.'n : in een Vlaamsch land moet redelijkerwijze het Eucharistisch Kongres in de Vlaamsche taal gehouden worden ». En wat blijdschap vervulde des Bia*chope ziel, toen na vier dagçn Kon- jres, diie nooiit te vergeten processie door let rijk-versi-erde Hasselt eindigde met :iie reuzenbetooging van 40 duizend Vla-riingen, die op het Wapenplein in hunne , îaal het H. Sacrament des Altaars toe-uichten na diepe aanbidding ! Ja, wij • ijn er zeker van : op dat oogenblik moest iet hart van den Vlaamschen Bisschop i'an vreugde overloopen. » « En nu kwamen de dagen van droeven jodog, van verschnikkelijken strijd tusschen <ie volkeren, waarin het Belgisçh Vadierland gewikkeld werd. Veel leed jïizq Bisschop; maar aan allen gaf en j'eeft hij nog het voorbeeld van kalme ge-atenheid en bewonderenswaardîgen rioed en in zijnen omzendbrief vindt hij ten weg naar onze christene harten om jns op te beuren in de onheilen die ons rreffen. XToge God hem geven den lang-,'erwaehteri en zoo vurig verlangden vre-:1e te bele\ en ! Mog-e God ons verleenen Jat onze gebeden \ erhoord worden : dan -al Mgr. Rutten nog jaren in bloeiende je/ondheid en zonder ver lies \,an krach-:eo mogen arbeiden, zoo als hij 't ver-angt, aan ons beste heil ! » STAD en LAND ANÎWEBPSCH KOMITEIT VOOR IIULP. Sekretariaat : Israëlieteostraat, 6. — Het Komiteit ontving in den loop der .maanden Maart en April, de volgende giften : 30e storting van het omderwijzend per-soneel der Officieele scholen, fr. 750; M. R. S., 20 ; M. C. t. B., 5 ; 31e storting van het onderwijzend persoenel der Officieele scnolen, 800 ; Geneesheeren-Schoolopzie-ners, 100; 32e storting van het onderwijzend personeel der Officieele scholen. 750- Antwerpen, den 28n April 1917. DE EIERVOORZIENING, — De çeruchten, die sedeft enkele dagen te Brussel de ronde dofen aangaande de op-i-.ch'tmg van een eiercen-ralè zijn geheel en al uit Àe lucht gegrepen. De geruch-ten zijn ongetwijfed in omloop gebracht door zekere personen, die munt trachten te slaan uit de opwinding van h«t publiek sn de verbruikers willen bewegen tegen :1e kunstmatig opgejaagde prijzen zoo-veel mogelijk eieren {n te koopen voor den volgenden Winter. « DE TOORTS ». — Nummer 15 is in den handel gebtacht. Op het tiitelblad sen zicht op Duinkerken in 1660. H. D. [. Boderisiein schrijft wee-r over zijn ge-liefd Zu d-Afrika, naar aan eiding van ;en uitlatilig van generaal Smuts over het aandeel der Ix>eren aan den Wereldstrijd. Van Van Es de jaarvergadering van het A. N. V., waar onze bijzondere bericht-çever uit Nederland verslag heeft over ^egeveii. Jef Hinderdael zingt zijn N'ieuw Liedeken, rœds in een vorig nummer van « Het Vlaamsche Njeuws » op-jenomen.Te citeeren intéressante artikels van Bpectator (Haversche Logica), A. D. K(eet) : « Maar huile kauw op graniet », , f. Visser (NaLtonaal saamhoorigheidsge-t'oel). 00k nog de inleiding eener verhan- ) ieling over De Vlaamsche Socialisten- en ;iet Nationale vraagstuk. Weer b'rengt de. Stampoliiiek veel ;e-œnswaardige bijzonderheden, waaraan ivij reeds e.en kronijkje ontleenden, aangaande het avontuur van onzen socialisti-schen minister Vandervelde te Parijs. Met de gewone rubrieken « U:'t de Pers » en « Brieven aan den Opstelraad » sluit het nieuwe nummer, dat wij warm bij al onze lezers aanbcvelen. Te verkrijgen tegen den prijs van 1,5 :entiem in den Nederlandschen Boekhan. del, Sint-Jacobsmarkt MOEDERTAAL — ONDERWIJS= TAAL. — Een verkwring van Minuter Poulleit ; « Ik vat nu de kwestie van de voertaal aan. Onder het beheer van de huidige wetgeving moet de moedertaal de voër-taal zijn in het. onderwijs. Wanneer de wet zegt, dat de Fransche, Vlaamsche en Dui!:sehe taal zal aangeleerd worden volgens de plaatselijke behoeften, dan wil dit zeggen dat de moedertaal de voer-taal moet- zijn. Er is geen twijfel mogelijk in dit op-zicht. Wanneer M. Schollaert in 1895 de wijziging De Vriendt verwierp, heeft heeft hij zich op de meest besliste wijze uitgesproken op dit punt ; hij heeft ge-zegd : het is een kwesle van gezond ver-stand, men begrijpt niet, dat men lager ondeHv' js kan geven in een andere taal, dan in de moedertaal der kindieren ; mijn opzieners zullen daar zijn om in voorko-mend geval te waken over het in acht nemen van , » (Handelingen, bl, 701-702.) In zekere scholen, schrijft een opzie-îer, wordt het onderwijs in het Fransch jegeven aan Vlaamsche kinderen. « Er jestaan — zcgi hij — eenige scholen, die ien brui geven aan de moedertaal en het mdcrwi j s in het Fransch geven aan Vlaamsche kinderen van hun intrede in le lagere school, zelfs van den kinder-:uin.Wait. moet men denken van een stelsel, lat de kinderen behandelt alsof zij op :esjarigen ouderdom geen enkele taal c-enden ? De lagere klassen in deze scho-en bieden een zeer. zonderlingen pijnlijk îitzicht aan. Een looden kleed drukt op leze jonge geesten. De verstandigse eu everigste 'onderwijzeres, als zij de taal ter kinderen n.eti kent, kan €r npoit ge-ukken de verveling en onverschilligheid e verdrijven. welke er heerscht. Ik heb van die sombere en belachelijke essen geziem en telkens heb ik op sftaan-ten A-oet doen va&tstellen, dat het vol-loende is de moedertaal 'e spreken om le geesten op te wekken en de klas te loén leven. De inceste kinderen zijn een, wee, drie jaren achteruitt in hun situd'iën. Dit stelsel is beitreurenswaardig voor dé ^pvoed ng en zedelijke vorming van de leeilingen. » (Handelingen, bl. 703. — Kamerzit-ting, 21 Januari 1914.) ONS INVALIEDENHUIS. — Deze liefdadige instelling hield laatstleden Zondag haar Algemeene Jaarlijksche Vergadering in de bovenzaal van het « Grand Café », waar een talrijk publiek opgekomen was om het zaakrijk verslag te hrjoren van deii sekietaris, heer T. De Wasch. « Ons Invaliedenhuis », met zijn vele vertakkingen en onder-afdeelingen, mag waarlijk fier terugblikken. op het vcrs'ie-ken dienstjaar. In breedeinajte werd stof-fel.jke en geldelijke hulp en steun ver-str-ekLaan de verminkten uit stad en om-trek, en 00k de weduwen en weezen, door den wereldbrand in de ellende gedom-peld, werden liefde'rijk te gemoet geko-men. Officieele liefdadigheid, met haren langen sleep van administratieve pape-rassen en kille formalitei'en, moet in tij-den als dezen, volled'gd worden door private menschlievende organismen, die veel sneller, 00k veel hartelijker en kie-scher optreden, daar zij de taak aanvat-ten als een. werk van barmhartigheid, ni et als een opgelegde en.'" bezoldigde. taak. Voor geestelijke opbcuJing der verminkten werd 00k gezorgd door het verstrek-ken van lessen, en de zieken of zwakk-en werden in een bijzonder gesticht onder-gebracht.Te ver zou het le'dfin, den verslagge-v:er te volgen in zijn cijfers, namen, enz. Zijn verslag zal overigens gedrukt en verspreid wo'rdc-n. Wij volstaan met tp* zeggen dat de bekomen uitslagen lieerlijk zijn, en tôt eere- strekken dezer men-■ichenv rien don, evenzeer als aan. hun milite onders^euners, zoowel vereenigingen ri's personen, die allen, op echt SinjooT-:.che Wijze, gegeven hebben zonder telles.De heer vooi-zitter, M. Van Gastel, ver-Icende, 11a voeftlez'ttig van het verslag, het woord aan den eere-voorzitter, heer senator Léo Van Peborgh, die na een rliep gevoelde hulde aan de nagedachte-nis van zijn konfrater wijlen senator Louis Leclef gebracht te hebben, een warme pacifistisclie rede hield, herhaal-delijk door luide toejuichingen onder-broken. Hij scbiktercte met treffende b ce'den, den ziwairten nacht, waarin de oorlog de menschhei'd gedompeld boud1, en riep hartstochtelijk den vriendelijken straal op, die een rechtvaardige -Vrede brengen zal, opdiat eindelijk de Mensch weer zijn mensehelijke taak kunne op-vatten.Het is een daad van zedelijken moed, welke heer Van Peborgh verricht heeft door — logisch met zich-zelf — 00k weer deze gelegenheid aangegrepen te hebben, om de vredes-çedachte bij het publiek levendig te roepen. Tn <( Het Vlaamsche Nieuws » lazen wij nog zeen onlangs, hoe door duistere lafhartigen dittîdel streven hem als « ver-raad » wordt aangewreven, en wij weten maar al wel, hoevelem voor gedreig en ver wij t terugtrekkeu. Senator Van Peborgh echter gaat kalm1 zijns weegs : doet wat hij zijn plich-t acht, en komt open-hartig voor zijn ideaal op. Het feit is, he-laas, — bij onze hoosre heeren vooral, — z66 zeldzaam gewoîden, dat wi j aan deze tiitzondering met vreugde en van harte de hulde brengen , die elke fiere mannen-dflad verdi en t ! lets voor iederen dag Tôt ontwikkeling van den reislust bij de Kafîers Flet toeri-m heeft zich fel ontwikkeld in de laatste drie jaren. Met de verlof-maanden Augustus, September en eerste helft van Oktober 1914, zijn de uitstap-jes talrijk geworden. Wie is er niet in Engeland, Frankrijk of ten minste in Holland geweest? Hoe-velen, die zeker waren nooit de zee te zullen-oversteken, omdat ze het aes triplex circum pectus niet hadden of de gelegenheid misten. stapten aan boord bij nacht en ontij en waagden zich op de golven ! Begin Oktoba.- '14 waren al de wegen naar Holland opgepropt met toeristen, van allen ouderdom en stand. Ook bij de andere volkeren heeft de-zelfde trek tôt reizen nog in veel hooger mate toegenomen, Zelfs de Australiërs, uit het verst afge-legen der vijf werelddeelen, en onda: de menschen tôt de geringste standen van de samenleving behoorend, werden met tienduizenden aangetroffen aan de Pyra-miden van Egypte. Zij hadden een maat-schappij gesticht, de Anzac, om Sint-Sophia van Konstantinopel te gaan be-zichtigen, maar dan is er van.wege Tur-kije verbod tôt doortocht gekomen uit oorzaak van vaartbelemmering in d< Dardanellen. Die Australiërs zijn nooit meer naar hun land teeuggekeerd. Honderdduizend bleven tusschen Anaforta en Gallipoli. Engeland, dat sinds eeuwen strijd voor de beschaving en voor zijn vrijheid van de zoo en opvolgenlijk Spanje, Holland eu Frankrijk mores heeft geleerd, werkt tegeîiwoordig dit - toerum fel in de hand en verWacht er eens heilzame uitwerk-sels van voor zijn toekomst op de we-reldmarkt.Aile gemak tôt reizen wordt gegund aan de koloniën f Indiërs, Kanadeezen en Roodhuiden kunnen een Europeesche reisgelegenheid naar hartewensch te baat nemen. Engeland vergeet niemand. Et sa bonté s'étend sur toute la naturel Dit land heeft ook altijd een bijzondere genegenheid betoond voor de Kaffers. Terwille van dit braaf en syiupathiek volk, heeft iiet de Boeren den oorlog aain-gedaan, alleen omdat dezen niet beleefd genoeg waren jegens broeders, die niet mmderwaardig zijn omdat zij « de don-kere livrei der heldere zon dragen », ge-lijk Snakespeare zich uitrtrukt. 't Kaffervolk is een aardig, I>evallig volkje. In wiskunde zijn ze niet straf ; ze kunnen slechts tôt vijf tellen, en eens daarboven zeggen ze veel !... Vindt u dat niet beminnelijk naïef? Eén, twee, drie, vier, vijf... vééi! Of er dan 6 zijn of duizend ! Dat niet kunnen cijfereu treft ge meer bij artistiek aangelegde naturen, en wie de kralen ziet van de Kaffers zal toege-ven hoe zij, wat kunstsmaak en bouw-kunst aangaat, schier de bevers evenaren ? Maar het moet gezeid, om der waar-heidswiile, ze zijn weinig bereisd. Het komt er bij de Kaffer-ouders niet van hun kinderen naar de universiteiten van Oxford of Cambridge te sturen. Vader houdt aan eigen voorouderlijke zeden en gewoonten, draagt fier het schamel-schortje van zijn stam en zou met itode oogen zien moest zijn zoon een inexpres-sible — uit een Engelsch schaamtege-voel wil hij niet broek zeggen — dur-ven te dragen. Moeder heeft haar huise-lijke bezigheden, met altijd een paar jonge Kafferkens in haar hot, wien ze d-en overvloedshoorn harer donkere borste" liefdevol over den schouder toewerpt, en eens dat haar kroost kan kruipen groeit dat idyllisch en aardparadijsisch op, met de hagedissen in de zon. Die toestand was steeds een groote be-zorgdheid en droefenis voor Engeland. Als ge slechts leeft voor de beschaving \»an de volkeren en ge moet dan aanzien, dat er nog één ras huist, op 't uiterste puntje van Afrika, dat niet deelachtig van uw goedheid werd, ge moogt ervan zeggen wat ge wilt, dat is een schaduw op een ideaal. Wij vinden nu een stuk in de Gazct y an Brussel, dat laat verhopen hoe ook daaraan eindelijk verbetc-cing gaat toege-bracht worden. Les voyages forment la jeunesse, het reizen ontwikkelt de jeugd, en er is nu zoo'n soort Cook's Office gesticht 'dat zich tôt doel stelt den reislust onder de mannelijke Kaffers van twin-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het Vlaamsche nieuws gehört zu der Kategorie Gecensureerde pers, veröffentlicht in Antwerpen von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume