Het Vlaamsche nieuws

194 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 22 Juni. Het Vlaamsche nieuws. Konsultiert 23 Juli 2019, https://hetarchief.be/de/pid/qj77s7kh5q/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

[ ' AB0HN8MEïrTIP*IJZB!« i 1 yçgs êia l1i ) Voor 3 vW'4 ®'~ ' Voor 6 J®"~ ( poor tfn. ju* 18— "^âTklachton nopena onregelmatig in dô bestellinjj dsr postaboiiiîé 5, zijn. UITSLUITBND te rich Caan h«t BE3TELLEND P0S1 gUREEL en niet san h et beheer van het N*d- { Zate dag 22 Juni içni 4*® jmarg. F*r 168 Prijs 6 Centiem voor België Het Vlaamsche Nieuws VersckijQt 7 ma&l per week DE OPSTELRAAD : Hoofdopsteller îfcs! VERHULST, Dr. !a&. BftRMS, H»»gteeraar Atb. VAN DBN BRAN DE r 1 AANfiOfcUiUiMtiEH 5 ÏW'i^de biid, d#n ro#«»J .... * 2-31 Uerde Jd.. ...... i.— ¥i«r«i» i4. <4 1,5# Ooodibericat .. «.. S lilko m«<l<>*orkftr it pemxi^ujk «eràniwthji'rfehjit voor iijn nchrijVMi, toi hindi niôt h««i de redâktie. Rtdaklie, Bebeer as Aaakaadigiagen : n, 3TJACOBSMAR&Ï, £3 AJSTWEBPKN . . . . Viaanderen 's groei aan het Yzer-front Eea prachtig vertoog van onze Vlaamsche Jongens. 50.000 Vlaamsche soldaten brek&n met het oude België en spreken hun waardeering uit voor de Aktivisten In September 1917 hebben Katho-lieke Vlammgen aan het Belgische front een brief tôt kardinaal Mercier gericht. Zij zonden den brief aan Mgr. je Wachter te Londen met verzoek i hem naar den kardinaal door te stu-I ien. «Het Vaderiand », dat in Den IWttg verschijnt, geeft daaruit volgen-I à Sittrekselen : » De brief aan kardinaal Mercier begint met [«betuiging van eerbied voor zijn persoon, I [an bewondering over zijn houding tegenover de Duitschers en van dank voor zijn ver-| troostïng van 't Belgische volk. Dan wordt het goede recht erkend van den JBelgischen | staat om de Duitschers met de wapenen te keeren en verzekerd dat de Vlamingen met geestdrift ten strijde zijn getrokken. Zij hebben daar geen berouw van. Hun moed is onder het oorlogswee niet ingezonken. Maar, gaat het dan voort, « onze ziel is ingezonken onder ander leed, n.l. onder ver-dru'"king, achteruitzetting, versmading, krenking der eere van ons, Vlamingen, OMDAT WE VLAMING ZIJN... » Onder de toenemende wrangheid onzer ziel, hebben wij 't leger waarin zooiets kon geschieden met steeds scherper oog beke-ken, en een ander onrecht ontdekt : WAAR HET GEVAAR MEEST DKEIGDE, IN 'T VUUR, STONDEN WIJ, VLAMINGEN, ALTIJD VOREN AAN. Dikwijls kozen wij die plaats als men mannen van goeden wil vroeg ; maar nu ontdekten wij, DAT DE LEGERINRICHTING ONS ALTIJD EN VV1LLENS DAAR PLAATS-iTE, EN DAT DE DICHTHE1D DER [WALEN IN DE GELEDEREN IN pECHTSTREEKSCHE VERHOUDJNG [TOT HET MINDER GEVAAR EN TOT DEN AFSTAND VAN 'T FRONT, TOE-NAM. Die twee feiten verbitterden ons in den beginne tegen officieren en Wa'en, tot-jdat we inzagen dat zij niet de schuldigen [waren. De officieren waren enkel 't nood-[zakelijk werktuig, en de bevoorrechte [Walen enkel 't noodzakelijk gevolg van de llegerinrichting zelf. Fransch eenmaa) kom-Imandotaal bracht immers mee, dat de offi-Icieren in de Vlamingen manschappen von-Iden, die hen slecht verstonden, hun bevelen Islecht uitvoerden, dikwijls straf opliepen [fonder eigenlijke schuld, slechtgezind wer-[den en koppig, en die moesten ze minder lachten, ook minachten ; 't bracht evenzeer Iniee, dat a'ie bestuurpostjes de vlotte be-tkendheid met het Fransch vereischten en lins \oor bijna allen onder ons gesloten ble-[ven. WAARTOE KON 'T LEGER DE IVLAAMSCHE VOLKSJONGENS GE-BRUIKEN, TENZIJ TOT LOOP-GRAAFSOLDATEN, DUS TOT KO-GELDOEL EN KANONNENPROOI ? I Maar dan zijn we tôt eeu laalste inzicht Igefomen, dat er bij ons niet meer uit te [krijgen is, te veel zwaar leed van te zware paren heeft het in ons hart ingeleid : HEI p-AND, WAAR ZULK EEN LEGERINRICHTING BESTAAT,1S ZELF SLECHT pGERICHT; 'T LEGER IS DE SPIE-GEL VAN 'T LAND : IN BELGIE IS [TVOOR DE VLAMINGEN NIET GOEP TE LEVEN, GELIJK HET IN 'T LEGER v0OR HEN NIET GOED IS TE DIE-IEN:DIT MOET VERANDEREN! '' Leyer zal niet veranderen, zoo 't land verandert, DUS 'S LANDS INRICH-MOET VERANDEREN. Geen recht ,s fciaardei, heiliger, noch gaat dit te voren. ZOO HEBBEN WIJ BESLOTEN, EN DKSTEM DIE IN ONS DIT BESLUIT pnbracht, kwam uit ons ras, PAT GERMAANSCH, UIT ONS VOLKS-Bl0ED, DAT VLAAMSCH IS, [TEGEN ONZEN STAAT DIE BELGISCH IS... ! » Dat onze Staat het recht had ons bloed leven te vragen, dit is : een absoluten eisch aan ons te stellen, erkenden wij met °"s blo^d en leven te geven. Doch deze gave geeft ons het recht ook aan onzen Staat l^en absoluten eisch te stellen, namelijk, dat P'i zijn inrichting radikaal verandere, zooda-|n'g dat wij, twee volkeren, er ons heel en fol en gelukkig kunnen in uitleven. ALLEN ,ZUN WIJ HET ER OVER EENS, DAT VERANDER1NG RADIKAAL MOET 21JN; VERREWEG HET MEESTE J^EEL, EN DAT ZIJN DUIZENDEN EN DUIZENDEN, DÈNKEN DAT BE-SruURUjKR SCHEIDING ALLEEN ON'S RECHT OP VASTEN GRONDSLAG PAN BEVESTIGEN, EN DUS DE EENIGE VORM IS WAARMEE WIJ REDE KUNNEN HEBBEN. Na dezen [oorlog echter en na al het ijselijkste, wat 1') voor ons was, willen wij, Vlamingen, | t °njçn toekomenden toestand in België hebben volstrekt en onbeperkt. An- ders kan er nooit meer eene echte nationale eenheid bestaan. — Zoo zijn wij geworden, timinentie, en zoo komen wij tôt U. » De briefschrijvers gaan dan de houding van kardinaal Mercier na. Zij kunnen niet wegcijteren, dat hij een Waal is en de be-langen der Walen boven die der Vlamingen stelt; dat hij het Belgische staatsrecht steeds voor het Vlaamsche recht heeft getrokken. Zij daarentegen — « uwe Katholieke Vlaamsche soldaten, uwe kinderen dus » — zijn, na ernstig onderzoek van hun Katholiek geweten, tôt de overtuiging gelcomen, « dat Viaanderen's recht niet beneden België's recht staat ». Verder zijn zij overtuigd, dat «de weeën van Viaanderen's zonen en het nu eindelijk bloedig-klaar gebleken onrecht dat ze verduren voor Viaanderen den tijd hebben aangebrïicht », om die twee rechten zuiver af te bakenen en naast elkaar te stellen. Dan konstateeren zij, dat kardinaal Mercier tegenover het Vlaamsche recht hèeft postgevat : door zich te verzetten tegen de vervlaamsching van de Gentsche hooge-school ; door aan de Leuvensche hoogeschool de Vlaamsche helft tôt een asschepoester te maken ; door de bestuurlijke scheiding af te keuren en tegen te werken. En de briefschrijvers besluiten : « Eminentie, wij hebben gesproken zon-der iets te verzwijgen ; ons hart is verlicht omdat onze plicht is gekweten : U hebben we niets aan te raden, te wijzen, late vareo eischen te stellen. Van uw geweten en uw vaderhart echter hopen we veel ; 't minste is dit : dat geen enkele drukking door u zal uitgeoefend worden op katholieken, maar dat ze volkomen vrij zullen gelaten worden om voor 't goed van 't eigen volk en ook van den staat die staatsinrichting voor te staan die zal b'.ijken de beste te zijn... » Om te eindigen, willen wij aan uwe Eminentie verklaren wie tôt haar gesproken hebben. HET ZIJN DE 200 VLAAMSCHE 1NTELLEKTUEELEN DIE OP HET FERONT (in engen zin genomen) STRIJ-DEN, en den brief aan de mogendheden on-derteekend hebben. De narrien zullen te gelegen tijd bekend gemaakt worden : nu kan 't niet, om reden van de bestaande le-gerreglementen. In naam van de priesters en geestelijken aan 't front tegenwooidig, spreken wij niet; die hebben met u een bij-zonderen band en kunnen u langs hunne eigene hiérarchie bereiken. TOCH ZIJN ZE MET ONS. MAAR BIJ MONDE VAN ONS SPREEKT HET LEGER ZOOVER ALS 'T KATHOLIEK EN VLAAMSCH IS, HEEL EN GANSCH. GELIEF ER NIET AAN TE TWIJFELEN ; NAAR VOLKSCHE WIJZE, MAAR DIEP EN VOL EN DRIFTIG BEGRIJPEN AL DE VLAAMSCHE SOLDATEN HET ZAKE-LIJKE VAN DEZEN BRIEF EN GAAN ER MET FELLE BESLISTHF.ID IN MEÉ. HET ZOU U VERWONDEREN MOESTET GIJ ER DE PROEVE VAN KUNNEN NEMEN. EENE ZEKERE PROEVE STELLEN WIJ VOOR: DAT UWE EMINENTIE AAN DE BEVOEG-DE OVERHEID VRAGE, DAT DE RE-GIMENTEN OP HET FRONT AAN 'T STRIJDEN VRIJELIJK DEZEN BRIEF ZOUDEN MOGEN ONDERTEE-KENEN. INDIEN ER DAN NIET TEN ALLERMINSTE 50.000 SÇLDATEN VAN DE LOOPGRAAF HUN DIERBAREN NAAM ONDER DIT STUK STELLEN, ZOO VERZAKEN W'IJ, WAT ONS BE-TREF.T, AAN ONS VLAAMSCH RECHT EN BELOVEN ER GEEN STAP MEER VOOR TE VERZETTEN. » In eer en geweten leggen wij deze ver-klaring voor de voeten van Uwe Eminentie, tezamen met onze klnderlijke gevoelens van genegenheid en onderdanigheid. » In den « brief aafl de verbouden grootmach-ten» wordt in het kort de Vlaamsche kwes-tie uiteengezet. De boudgenooten zijn daar-van niet op de hoogte, zeggen de briefschrijvers. Duitscbland echter, dat zich wel op de hoogte hield, heeft den toestand willen « uitbaten » ; vandaar de vervlaamsching van de Gentsche hoogeschool en de bestuur-lijke scheiding. aVOORAANSTAANDE VLAMINGEN DIE DOOR HUN EERLIJKHEID EN RECHTSCHAPENHEID BOVEN ALLE VERDENKING VERHEVEN ZIJN, HEBBEN AANGENOMEN OP DIT TERREIN HUNNE MEDEWERKING TE VERLEE-NEN. » Verder wordt dan niteengezet, hoe het den weerzin wekt der Vlaamsche soldaten aan Viaanderen recht te zien geworden door den « vijand ». a Wij willen niet,» zoo gaan zij voort, « dat in de beslissende stond van het sluiten van den vrede... de Duitschers alleen rijzen als kampioen van het Vlaamsche volk. » Daarom doen de schrijvers een beroep op de Bondgenooten, die immers voor het be- ginsel der nationaliteiten opkomen, om bij den vrede DE DUBBELE NATIONALITEH VAN DE BEVOLICING VAN BELGIE en DE VERZUCHTINGEN VAN HET VLAAMSCHE VOLK NAAR EEN EIGEN KUL TUUR indachtig te wezen. En zij besluiten ; « Vooruitzettingen die geen woord van te-genspraak hebben verwekt bij heu die na-tuurîijkèrwijze met de toekoinst van liel Vlaamsche volk moesten bezorgd zijn, willen ons den schijn leeren alsof wij ons bloed zouden veil houden voor een kultuur die de onze niet is ; de gewettigde haat tegén den vijand slaat over tôt een bedreigii'g van onze eigen kultuur die geen Latijnsche kultuur is. Dit vooruitzicht zou het wapen lastig laten wegen in de hand van onze Vlaamsche soldaten. De gedwongene, artificieele éênma-king van onze tweeledige bevolking door een opgelegde kultuur zou alleen voor gevolg hebben eindeloos getwist in eigen land met den weerslag dien deze oneenigheid in de internationale betrekkingen zou kunnen teweeg brengen. DE KINDEREN VAN VLAANDE-REN, DIE TEN MINSTE 80 PROCENT UITMAKEN VAN HET BELGISCH LEGER, ZOUDEN HUN ZOO KWISTIG VERGOTEN BLOED NUTTELOOS HEBBEN GEGEVEN, MOESTEN WIJ, ALS UITKOMST VAN HUN OEEERS, * DE ERKENNING NIET VINDEN VAN HUN RECHT : TE LEVEN NAAR DE EISCHEN VAN HUN NATIO-NALITEIT. » Doet die heerlijke taal van mannen die voor hun land in "t vuur hebben gestaan al het geraaskal van Het Bel-gisch Dagblad en dergelijke niet met één sîag te niet, als zouden onze Jongens van geen onmiddellijk en alge-heel herstel der Viaamsche grieven willen weten ? r~\ \ Niet enkel rust en welvaart schiel men er m België bij in ais men hel waagt... Vlaming te zijn : ook het leven ! 30.000 Vlaamsche IJzerhelden ver-kliren het dan ook luide aan heel de wereld : het vroegere België mag niel wederkeeren. Onze zonen en broeders op het slag-veld hebben den franskiljonschen hie. reeds gevoeid. Hadden ze ook heel hel raderwerk van de volksverdrukking er verbastering hier aan gang gezien. dan zouden ze begrijpen dat Bestuur-lijke Scheiding ons met uit den poel helpen kan, maar met ons zouden ze eischen : algeheele orijheid, algeheele zelj-standigheid voor V laanderen. Dàt zal de toekomst ons brengen. Lr heersciit oncier aile Vianuiigen die het met Lan volk goed meenen eensge/.inaneid en vertiouwen. Vvij vertrouwen op het Viaamscn-zijn van onze soidaten, Lijti zi] oenrouiv^n steL-Len in ons, Aktivisten. Wji zien dan ook; weer eens dichter den ciag waarop heel Viaanderen on-verdeeid zal opKomen voor zijn reent op bestaan, aen dag dat Viaanderen zijn plaats onder de beschaaide ianden weer zai hernemen, den dag dat de onweerstaanbare viocdgojt van het Vlaamsche nationalisme de verbastering van onzen ouden Viaamschen grond zal wegspoelen. In afwachting dat die dag onze Her-wording moge bezegeien, bieden wij aan onze ijzer-helden onzen ontroer-den, V îaamscnen broedergroet ! r\ _ OFFICIEELE BERICHTEN • —— UN OUITSCHE ZIJDT. DUITSCil AVONDBERICHT Beriijn, Donderdag 20 Juni. — Offi-cieel : Nooirdelijk van Albert, Zuidwestèlijk van Noyoa en Noordwestelijk van Cià-teau-'liiierry zijn gedeeltehjke aanval'len van den vijand onder zware ver'iezen mis-lukt.DUITSCH LEGERBERICHT Westelijk gevechtsterreia Beriijn, Vrij dag 21 Juni, — Offi-cieel : Jrront gen.-veldm.. Kroonpr. Ruppr. van Beieren : De vijand zette aan het ganschc front zijn verkenningsondernemingen voort. Ze werden overai verijdeid. Benoordoosten Merris en benoorden Aibert zakten Engelsche piaatselijke aanvalien bloedig ineen. Front Duitschen Kroonprins : Plaatseiijke lHransche aanvalien be-zuidwesten Noyon, der Amerikanen benoordwesten Château-1 hierry mis-lukten. Franschen en Àmerikanen le-den hierbij zware verliezen. Gevange-nen bleven in onze hand. Bezuidwes-ten Reims werden Italianen gevangen genomen. De groote, vroeger door de Franschen gebruikte, duidelijk herkenbaar gemàakte lazaret-instellingen in het Vesle-dal tusschen Breuil en Montigny waren in den laatsten tijd tweemaal. Ret doel van vijandelijke bomaanval-len.fil COSI. H0K6. Z1J1 ITALIAANSCH GEVECHTSTERREIN Weeinen, Donderdag 20 Juni. — Offi-cieel : De slag in Venetië duurt voort. De vijand beantwoordt den val van het groot-ste deel van het Piave-îront met hevige tegenaanvallen, waarin hij taaie volhar-ding ten toon spreidt. Om onze nieuwe sitellingen aan het Fosette=kanaaI, aan den spoorweg Oder-zo—Treviso en op den Montello had een verbitterde worsteling plaats. In het gebied van den Montello even-aarde de slag van tijd tôt tijd in hevig-he'd de groote s!agen aan de Isonzo. Op sommige plaatsen liepen de Italianen zes-maal storm. Zijn groote verliezen dwon-gen den vijand zijn reserves onregelma-tig in het vuur te werpen. Telkens namen nieuwe divisies en regimenten aan het ge-vecht deel. Aile inspanning des vijands was tevergeefs. De legergroep van veldma,arschalk von Boroevic handhaafde niet alleen volkomen de bevoehten linies, maar wierp ook, met de divisies van generaal der infanterie baron Schariczer, die Italianen ten ZuiMen van den naàr Treviso loopenden spoorweg verder naar het Westen terug. Ook ten Zuidoosten van Asiaj?o lieoen de Italianen nogmaals en met hetzelfde gebrek aan resuïtaat als de vorige dagen storm. De medewerking van de vliegers aan d'en strijd en de verkenning wordt in aile rappoften geprezen. Kapitan Brumonsky beha,alde zijn P,3ste en 34ste, eerste-luite-nant von Linke C'rawford zijn 25ste, eer-ste-luitenant Fiala zijn 23ste overwinning in de lucht. ' m ftmctt mm WESTELIJK GEVECHTSTERREIN Parijs, Donderdag 20 Juni. — Offi-cieel : I usschenpoozend geschutvuur tusschen Moiiididier en de Oise1 en bezuiden de Aisne. Op het overige front was de dag kalm. VAN ENGELSCHE ZIJDE WESTELIJK GEVECHTSTERREIN Londen, Donderdag 20 J uin.iL — Offi-cieel : Gisteren hebben de Fransche troe-pen twee geslaagde overvallen gedaan in de nabijheid van Loker, waarbij zij eeni-ge gevangenen hebben gemaakt.De Brit-schc troepen hebben eveneens eenige te-gënstanders gevangen genomen. Nioord-oositelijk van Meteren. Hedenochtend hebbeni wij onze lin» Nooirdwestel jk van Merris een weinig naar voren gebracht en eenige gevangenen gemaakt, alsmede een loopgraafka-non en machinegeweren vermeesterd. De vijand deed twee tegenaanvallen op onze nieuwe stellingen, die met su k se s werden afgeslagen. Het vijandelijk geschut was gedurende den dag zeer bedrijvig met gasgranaten in de'nabijheid van de Ayette. m innimcHE zijde ITALIAANSCH GEVECHTSTERREIN Rome, Donderdag 20 Juni. — Offi-cieel : Op den Montello en langs de Piave duurt de slag hardnekkig en zonder tus-schenpoos voort. Gisteravond hebben wij den vijand langs de spoorlijn van Monte Beluna teruggeworpen en in zekere mate zijn geheele aanvalsfront in de richting van den vooruitspr ing'en hoek Noordoos-telijk van den Montello tôt wijken gebracht, waarb'j wij 1226 gevangenen mankten en» talrijke machnnegeweren vermeesterden. Aan de Piave voert de vijand den strijd met vastberadenheid en stoutmoedigheid terwjl onze troepen met groot uithou-ding-svermogen en dapperheid den hard-nekkigen vloedgolf op de eerste linies weerstaan. De vijand, die gistermiddag met versche en talrijke troepen een aan-val inzette ,slaagde er aanvankelijk in om eenig terrein te winnen tegenover den Zenson, doch hij werd volkomen gestuit en werd door onze spoedig toegesnelde versterkingen gedwons-en om te w iken. Onze troepen vermochten door kloeke eedeelteliike tegenaanvallen den strijd in het v,ak bewesten Sandona in te binden. Er bleven 513 gevangenen in onze harv den. Iets voor iederen dag De beslissing gaat va li en dezen Zomer! « De toekomst van ons land en van de wereiu nartgt aj van de eersti\_o-mende wel^en. » [ Oeze Vvooruen werden voor twee : deigen Uitgcapioisen in net i_ngeiscn : LcgcriiUiS aoor unnister Douar LaW, ac Deiaaas-agiiig van net oonogs-Kiediet.Jaoïiar Law is de /^anse/fer Van de schaitiist. L>uitschiana nteU een njtis-Itunscnei, aie ae eeiote staatôdienaar van het Duitsclie rijK is. J_>e waaruig-heidsLtei van « kanseuer » wordt in Lngeicind door den nunister van geid-wezen gedragen, wat Deteekenisvol en tevens logisen is in een land, waar net geid ais ae groot^te macht, ook in den ooriog, werd aanzien. Wij spreken in den verieden tijd, want Lngeiand deed de ervarmg op dat heL zicii bedroog toen het beweerde ook ditmaal de zege met zuveren t^ogeLs te bevechten. Het stelt nu zeits den papieren ooriog hoo-ger, en benoemde Lord iNorthcinte om dien in de middeirijken te voeren, door middei van het geschreven woord.Z.00 wij ons met bedriegen, is het papieren ohensief in Duitschiand mislukt, doch wordt het nu voorai in Oostenrijk en Buigarije beproefd. 1 och biijft van het allergrootste ge-wicht wat de Lngeische kanseher van de schatkist in naam van de regeenng komt verklaren. Het geid is de god van het Angeisaksisch ras. Llo.yd George heeft reeds een heelen tijd afgedaan. Zijn hoog woord,waar-aan krasse uitdrukkmgen, aan de volks- ot bokserstaal ontleend, een op-pervlakkige kracht moesten bijzetten, heeit zijn invloed verloren. /oo is het ook in frankrijk, waar Clemenceau de ivamer door zijn onbe-suisde uitlatingen heeft ontstemd. Wat betreuren ze daar Briand, die zoo mooi kon jleuren met sierlijke zinnen ! Wij hebben den indruk dat Lloyd George en Clemenceau alleen aan het hoofd der regeering blijven, omdat geen enkel staatsman hun taak wiî af-beuren op het hachelijkst oogenblik dat de Entente nog heeft beleefd en nu de beslissing gaat Vallen. De ze laaisie wooiuen zijn van Bo-nar uw. Uc loeiiomst van de wereld zal bin-nen eenige wejieii Desnst zijn. Vv eui ^.ijii nu ae vooxuuzicnten hoe het lot zien x.eeren zal i _ £>onar Law iouiic zich optimistisch, Asqaitii veci iiiiiiaer. Opumisuscn i riijzelf heeft het woord verioochend. « De Kanseuer van de schatkist voegue hieraan toe, verbaasd te zijn gewesst te vernemen dat zijn rede a.s optiuiiitiSch Descnouwd werd in tegen-steuing met die van A.squitn. iVictier-ua«u n»j net voimcicua met ^-vs- quith's verkiarmg eens. W i) staan, zeide hij, tegenouer een toesiand zoo ttritielç, als maar ooit in eenige gestaite in aen ooriog het geval is geweest. Niettemin naa hij de vaste overtuiging dat de bondgenooten er zich zegevie-rend doortieen zouden slaan. » t Was met mo^eiijk voor hem die Vaste overtuiging met uit te spreken. Doch willen we kiaar zien in den toestand van de Lntente, dan moeten wij nagaan wat hij zei, in zijn gewraakt optinusm ; wat /\squith er aan toevoeg-de en dit dan in verband brengen met de uitlatingen van Clemenceau. Dan kunnen wij het tioroskoop der Entente trekken, althans met oneindig meer zekerheid dan de kaartiegster.die het geheim der toekomst verneemt van hartevrouw, schuppenboer en klaver-tien — en waartoe zooveei bekommer_ de en lichtgeloovige vrouwtjes in dezen tijd haar toevlucht nemen. Wi] zullen maar zwijgen over het miljoenengegoochel van tionar Law en alleen terioops onthouden dat de dage-lijksche wertielijlie uitgaaj voor Enge-land bij de zeven miljoen pond be-draagt, zoowat 175 miljoen per dag, dit voor Engeland alleen. Bonar Law meldt dat de voort-brengstmogelijkheden van Engeland op aile gebied ongeveer het maximum hebben bereikt ! Meer kan Engeland niet. De grootste inspanning van Engeland heeft den ooriog niet kunnen be-slissen.Engeland, zoowel als Frankrijk, be-kennen, zooniet dat ze geklopt zijn, ten minste dat zij het nooit kunnen halen. Even als Clemenceau komt Bonar Law er onverholen voor uit dat Ame-rika alleen nog de redding kan bren-gen.En Amerika komt ! Brmar Law meldt het aldus : « Wat ten smal beekje was i* thans een breede rivier, die door zal stroo-men. tnt aile mannen, die Amerika beschikbaar heeft, rn de waagschaal van dezen ooriog zullen zijn çrelegd. » 't Is een stoute bewering. Hij voegt er aan toe : « Dat zal de besiissende îaktor van den nceiea ooriog zijn. » » ua uiisic.g UiijiL natuuriijk onge-wis. » V»' i] kunnen niet vinden dat dit aiies zoo trg optiiniii.ii.cn Kiai^i en toen scond z-iaquitii reçue om te ver/t.cùcn aac mj de u opvveK^fciiue oveivvcgiii-gen i) van den js-anaener aer sciic»c^iit in aamaerKing nain en iioopvoi oe-groetee, aocli hijzeir van ooiueei was « aat men zien gcsLeia ziet mgenouer een zoo areig^naen toesLana uis nog nooit sederc nui oegin vun uen ooriog ». Hij voorzag « mogeiijKe, nog ernaCiger vei Wii>.».ci.ijg&n Vc-ii u^n ioooC<xiiu i>. De parlementaire versiaggever van de ÛaiLy L-tironicie leest aan bonar Law de les en geett deze hoogot oe-iangrijke zitting op de voigenae wijze weer : , « Asquith was bepaald ernstig, veel ernstiger, dan Bonar Law in zijn over-zicht van den miiitairen toestand. Hij meent dat die toestand ernstiger is dan hij 3edert het begm van den ooriog ooit voor de gealiieerden geweest js. Hij vertrouwt m de eindoverwmning van de zaak der gealiieerden, maar de tijd is te ernstig voor peroraties en'rhe-torica vol zelf vertrouwen. Asquith is niet geestdriftig over de eenheid van bevel, ofschoon hij aan den uitnemen-den soldaat f*och warmen lof toe-zwaaide. Asquith onthield zich van aile vijandige kritiek op de regeering. » Dat klinkt des te zonderlinger daar Bonar Law van den roemrijlien veld-heer F och had gewaagd en van de ze-genrij\e uitslagen door eenheid van bevelvnering verkregen. Asquith zegt wel dat hij vertrouwt in de eindoverwmning, doch hij kan onmogeiijK verkiaren dat hij daaraan twijfelt. Zoo n woord van zulke bevoegde en hooge zijde zou voicioende we^en om het iront te doen ineen zaKken. loen het ofiensief den ZI iViaart 1.1. was io&georos.en, scneiien ae j-ngei-sciie biuuen te juoeieii en wisten z.ij ue gioote neaenacig in een caigeiccne overwinning oui te praten 1 i\u veriiiaarae t>onar Law in een zijner opwe^^enae overwcgmgcn : « indien wij Dij aen acaivtuig van het onçnsiex iiauaen iiuniicii vooxzien wat ane maanaen iater onze tocacai/ti zou wezen, zouaen wi) heei uuul imn-aer ongerust zijn geweesc dan wi) in iverlieiij.xneid geu/e^si zijn. » L»aar nu de coeitand ernstiger wordt genoemd dan nij sedert liet oeg^n van aen ooriog ooit voor de bondgenooten geweest is, scmjnen die geruotsieueii-de woorden mec diep gemeend. Zoo verraaen de spre^ers Engeland s werkeujKe stemming, die bui-tengewoon gearukt moet wezen. bonar Law bouwt een broos en wrakieig diiemma. « indien de vijand binnen drie maanden geen van zijn oogmerken zal hebben bereikt, zal zijn otrensiei een mislukking zijn en zal deze veidtocht, trots de overwlnningen tôt dusver be-haald, een van de rampspoedigsto veidtochten biijken te zijn, die hij heeft ondernomen. » Engeland spreekt niet meer van Duitschiand te verpletteren, doch heet het een groote overwinning indien het zeif niet verpletterd wordt. Uit de woorden van Engeland'a eerste staatslieden is er maar één gevolg-trekkmg : na vier jaren ooriog is de toestand der Entente ernîtiger dan ooit, Duitschland sterker dan ooit en hoe langer de ooriog duurde hoe meer de kansen der gealiieerden verminder-den.Zal nu Amerika een kentering aan-brengen en de weegschaal aan de an-dere zijde doen overhelien ? Wilson zal wel het uiterste beproe-ven om met eere uit de vreeselijke hel te geraken waarin hij onbaatzuchtig, zonder ander oogmerk dan idea-len ( ! ?), de Amerikaansche jonge-lingschap heeft s'estort, doch indien Clemenceau en Bonar Law roepen : «Amerika zal het doen», is het de laatste troost en aanmoediging voor de zwaar geteisterde legers van Engeland en Frankrijk. De eerstkomende weken zullen de besli'sin? brengen, naar de bewering der Engelsche staatslieden. Als die ce vallen is, dan wordt het noodzakeljik vrede. Het is dus wel de meening van En-ge^nd dat voor den Herfst de ooriog zal gedaan wezen. " » Bonar Law zegt nog : « Od dit oogenblik is er een pooze in den strijd (od 't Westelijk front). Het is onmo-gelijk met zcherheid te voorspellcn waar de Duitschers hun volgenden stoot zullen toebrengen. Het kan e^n herhaling zijn van a?nVal in de richting van de Kanaalhavens, het kan ook zijn een voortzetting van de b®-dreiging v^n Parijs.^)

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het Vlaamsche nieuws gehört zu der Kategorie Gecensureerde pers, veröffentlicht in Antwerpen von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume