Ons land: in woord en beeld

787 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1919, 28 September. Ons land: in woord en beeld. Konsultiert 25 August 2019, https://hetarchief.be/de/pid/vt1gh9c59t/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

De inneming van Diksmuidë en Moorslede De Zondag 29 zou een nieuwe gloricdag zijn. Van 6 uur 's morgens was de artillerie begonnen met de Flandcrn II Stelling te beschieten ; cp de uiterste linker flank zwenkte de 4e D. V. om Diksmuidë, in noordwaartsche beweging, gelijk loopend met het Kanaal van Handzaeme, veroverde Eessen en omsingelde aldus Diksmuidë, welke stad eindelijk terug in onze handen viel. I n den zuidgroep werden de aanvallen 00k duch-tig hernomen. De 6e D. V. kwam tôt Westeroose-beke ; de 12e D. V. liep Passchendaele voorbij, niaakte zich meester van het bosch van Exen, van Kalveren Colhiemolenhoek ; de 8e D. V. rukte van Broodseinde naar Moorslede; doch het 16e linierègi-ment prachtig van moed en geestdrift, nam 11a verwoede aanvallen, bezit van het dorp, terwijl het 17e vooruitschuivend op den vveg van Meenen naar Ivoeselaere, Si-nt Pieter ging bezetten, waar onze li]n in aanraking kwam met de Engelsche linker vleugel. De prachtige uitslagen van den tweeden dag des offensions waren des te merkvvaardiger daar de Duit schers vier divisies versterkingstroepen in den strijd wierpen met de waanzinnige hoop onze vordering te stuiten. De benutting der uitslagen. De regen viel altijd maar door als een zondvloed. Deze ongunstige omstandigheden, gevoegd bij de vermoeienissen der vorige dagen en de zvvare ver-liezen, zouden den moed hebben kunnen doen zin-ken van mannen minder hardnekkig cm te cvcr-winnen. Doch vooi onze weergalooze soldaten was er geen taak boven hunne krachten ; vol opgewekt-heid voltrokken zij den Maandag 30 September de bemachtiging van den ganschen Kam van Vlaan-deren.De 3e D. V. veroverde Staden alvorens door de r^8e Fransche D. V. afgelost te worden ; de 9e D V. drong binnen Westroosebcke tegen 8,30 u. en over-meesterde later nog Sleyhaege en Oosternieuwkerke. De .164e l'ransche D. V., insgelijks de 41e fransche reserve divisies sloten zich aan bij de Belgische troepen en vormden aldus, de middengroep onder bevel van den Franschen generaal Massenet, groep die van 3 October af alleen uit Fransche een-heden zou bestaan. De uitslagen behaald in den loop dezer eerste periode van den uitersten veldslag(in Vlaanderen, waren onberekenbaar. Verwezenlijkende op het gan-sche aanvalsfront een voorstoot van 18 kilometers had ons leger den vijand aan stukken gehakt, 6000 krijgsgevangenen gemaakt, 250 kanonnen, 300 machiengeweren, een honderdtal loopgraven-mor-tiers, overvloedige munities en allerlei materiaal buit gemaakt. De wereld stond verbluft over de schitterénde overwinning onzer troepen. De Moming Post schreef o. a. „Het Belgische leger heeft in een? het bijzon-y zonderste bolwerk der Duitsche bezetting veroverd'. Fen groot aandeel in den roem komt eveneens toe aan onze vliegers, die de stoutste wapenfeiten uit-voerden. Een der dapperste, lmtenant Ooppens : ,,de as der as" vooral hield niet op de eene overwinning na de andere te behalen. Ook de vliegers be-last met de,proviandeering der manschappen in de Kanon van 210 m/m. te West-Rosebeke achter-gelaten. (f. B. C.) Clercken werd op 28-9-1918 heroverd. Hoe de kerk er uitzag! (f. B. L.) Een voorpost op de vaart te Handzaeme. (f. B. L.) loopgraven kweten zich zoo wonderbaai van hunne taak dat zij door een Franschen generaal met geluk-wenschen werden overladen. De modder in Vlaanderen Bij zijn aftocht had de vijand niet nagelaten den reeds zoo omgewoelden grond nog meer te verwoes-ten. Om de nazetting onzer vurige eenheden te stuiten,had hij al wat er nog over bleef van banen en vvegen opgebroken. Mijnen hadden gapende kra-ters uitgehold ; ontploffingen hadden den grond om en omgekeerd als door een reusachtige ploeg; voegt daarbij de aanhoudende stortregens en gij zult u nauwelijks een denkbeeld vormen van den chaos die over het gevechtsterrein heerschte, eene wezen-liike zee van dikke en diepe modder. Aile bruggen en vonders die over de ontelbare beken en vlieten der streek lagen waren vernield. Fen ontzagelijk werk viel den overwinnaars ten laste vôôr en aleer zij de zege konden voortzetten en voltrekken. Dit Herculeswerk, op enkele dagen door onze eenheden der Genie en de taaie arbeiderskompag-niën, verricht is zoo bewonderenswaardig als de zegepraal zelf. De 14 October was ailes in orde ; de wegen hadden een vasten vorm gekregen, nieuwe banen waren aangelegd ; over riviêren en kanalen waren als bij tooverslag nieuwe biuggen verschenen; de artillerie, de tros hadden zich kunnen beweegen ; de batterijen waren in stelling kunnen gezet worden, de eenheden hadden de plaats ingenomen, hun in de rangschikking van den komenden veldslag aan-gewezen. Het sein tôt de uiterste krachtinspanning kon gegeven worden. De bevrijding van Vlaanderen. De slag van Thorhout-Thiélt. Ter herinnering zij ge/egd dat de legergroep van Vlaanderen, aangevoerd dcor Koning Albert, be-stond uit het Belgisrh leger oiider bevel van luite-nant-generaal Gillain ; het 6e Fransch leger met generaal de Boissoudy aan het hoofd ; het Ile Engelsche van generaal Plumer. De Fransch-Belgischen bevonden zich van noord totzuid geplaatst als volgt : In 't nooraen, een groep onder bevel van luite-nant-generaal Michel, bevattende in de eerste lijn, de 10e D. V. (generaal FI "bus) en de 4e D. V. (generaal Dechesne) ; in de tweede lijn de ie D. V. (generaal Lambert) ; de divisie ruiterij onder bevel van generaal Lemercier had stand gevat achter dezen noordgroep, gereed om de nazetting in de richting van Brugge te ondernemen ; In het miduen, het Fransche leger van generaal Boissoudy bevattende het 34e legerkorps van generaal Nudaut, met de 70e en 77e D. V. in de eerste lijn, de 128e D. V. in de tweede lijn ; het 7e legerkorps van generaal Massenet, waarvan de 5e en 41e C. V. in de eerste lijn waren gerangschikt en waaraan waren toegevoegd de lichte troepen van onze 3e legerdivisie, te zeggen, twee eskaders en een wielrijders compagnie. In het zuiden, een groep onder bevel van luite-fltmt-generaal Biebuyck bestond uit drie Belgische divisies in de eerste lijn, te zeggen de 6e Û. V. (generaal J. Çoilyns), de 2e D. V. (generaal Cabra) en de 3e D. V. (generaal Loostens) ; eene Fransche divisie, de 164e D. V. in de tweede lijn. Eene houwitserbatterïj te Clercken. f. B. L. De veldkeukens te Clercken. f. B. L ONS LAND

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Ons land: in woord en beeld gehört zu der Kategorie Liberale pers, veröffentlicht in Brussel von 1919 bis 1973.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume