Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

127 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 21 März. Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger. Konsultiert 17 Juli 2019, https://hetarchief.be/de/pid/ww76t0jr4j/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Gesetz- und Verordnunqsblatt fur die oKKupierten Gebiete Belgiens. - « Wet- en Yerordeningsblad voor de bezette streken van Belgii J Ti Bulletin oficiel des Leis et Arrêtés pour le territoire belge Monté, s Ultfeteren door de politieki Wdeeling bi) den Generaalgou-wrneur in België. Gedrukt in de trukkerij van het Wet- en Verordeningsbiad, Brussel, Leuvensche «traat 40. Het Wet- en Verordeningsbiad ■ in Belgiè verkrijgbaar bij fcovengenoemde drukkerii, in Duitschland en in het onzijdige fcuitenland bij de Duitscbe post-kantoren tegen een kwartaal-abonnement van «,50 mark. En-keie nummers kostên 20 Pfennij »er stuk. De doorloopende toe-BNiding van bet bijblad tôt het wet- en Verordeningsbiad kan 4* roornoemde drukkeri) tegen lit aan 't einde van elk kwartaal te innen som van 4 Pfennig per «i vu Mer nummar besleid VsrdM. Herausgegeben von der Politischen Abteilung bel dem General gouverneur in Belgien. Aairuckt in der Druckerei des Gesetz- und Verordnungsblattes zu BrUssel. Lôwenerstrasse 40. Das Gesetz- und Verordnungsblatt kann in Belgien durch die genannte Druckerei. in Deutschland und im neutralen Ausland durch die deutschen Postanstalten fUr 2,50 M. vierteljâhrlicn regelmâs-sig bezogen werden. Die einzelne Nummer kostet 20 Pfennig. Die fortlaufende Zusendung des Beiblattes zum Gesetz- und Verordnungsblatt kann bel der genannten Druckerei gegen die am Br.de jeden viertelJahrM einzuziehenden Betràge von 4 Pfennig fur ein Blatt der einielnen Numnaor beantrait werden. I, _______________ ?ublié par le département poil-tique près le gouverneur général en Belgique; imprimé à Bruxelle» dans l'imprimerie du Bulletin-des Lois et Arrêté*, rue de Lou-vain 40. On peut s'abonner au Bulletin, éen Belgique, à la susdite impri-• merie, en Allemagne et dans le» pays neutres, par l'intermédiaire "de l'administration des postes. — au prix de 2,50 M. pour un abonnement trimestriel. Vendu sépa-^ rement le numéro coûte 20 Pfen-** nig. La susdite imprimerie sa . charge également, sur demande, la de l'envoi régulier de l'annexa LS" au Bulletin des Lois et Arrêtés, œ contre paiement, à la On de m chaque trimestre, de 4 Pfennif "r par feuille de chaque numéro. BRUSSEL. N* 324. 21. MÀRZ 1917. INBA.LT: Verordnung, betr. Bildung zweier Verwaltungsgebietein Bélgien, S. 3457. — Verordnung, betr. Aufhebung der Verordnung vom S, August 1916 Uber die Erhôhung der PostgebUhren far Briefe und Postkarten im Verkehr mit dem Etappen- und Operationsgebiet in Westbelgien, S. 3458. — Verordnung, betr. Ergânzung der Verordnung vom 22. Mârz 1916 Uber die Beschlagnahme von Waldbestiinden, S. 3459. —Verordnung, betr. Feuerwerkskôrper, S. 3459. — Verordnung Uber die Uebertragung von Befugnissen der belgischen Provinzialrâte auf die Prâsidenten der Zivilverwaltungen, S. 3460. INHOVD : Verordening betreffende de indeeling van Belgio in twee bestuuriijke gebieden, bl. 3457. — Verordening houdende ophefflng der VerordeniDg van 8 Au-gustus 1916, betreffende verhooging van de postrechten op brieven en postkaarten voor het postverkeer met het Etappen- en Operatiegebied in West-België, bl. 3458. — Verordening houdende aanvulling der Verordening van 22 Maart 1916, over het aanslaan van woudboomen, bl. 3459. — Verordening betreffend vuurwerkstukken. bl. 3460. — Verordening betreffende het overdragen van bevoegdheden der Belgische provinciale raden op de Voorzitters van bet burgerlflk bestuur, bl. 3460. IOMMAIRB ■ Arrêté concernant la formation de deux régions administratives en Belgique, p. 345S. — Arrêté abrogeant l'arrêté du 8 août 1916 concernant l'élévation des taxes d'affranchissement des lettres et cartes postales expédiées au rayon des étapes et des opérations de l'ouest de la Belgique, p. 3459. — Arrêté complétant l'arrêté du 22 mars 1916 concernant la saisie des arbres des forêts, p. 3159, - Arrêté concernant les pièces d'artifice, t>. 3460. — Arrêté concernant le transfert de certains pouvoirs des conseils provinciaux belges aux Présidents des Administrations civiles, p. 3461. 1. VERORDNUNG. In Belgien werden zwei Verwaltungsgebiete gebildet, von denen das eine die Provinzen Antwerpen, Limburg, Ostflandern und Westflandern sowie die Kreise Briissel und Lôwen, das andere die Provinzen Hennegau, Luttich, Luxemburg und Namur sowie den Kreis Nivelles umfasst. Die Verwaltung des erstgenannten Gebietes wird von Briissel aus, diejenige des letztgenannten von Namur aus gefiihrt. Aile weiteren Anordnungen zur Ausfùhrung dieser Verordnung, insbesondere hinsichtlich der Organisation der Verwaltung beider Gebiete und hinsichtlich des Uebergangs der Geschâfte werden vorbehalten. Fur den Bereich des Unterrichtsministeriums verbleibt es bis zum Erlass dieser Anordnungen bei den Vorschriften der Verordnungen vom 25. Oktober 1916, 13. Dezember 1916 und 14. Februar 1917 (Gesetz- und Verordnungsblatt Seite 2930, 3054 und 3319). Briissel, den 21. Mârz 1917. Der Generalgouverneur in Belgien, Freiherr von Bissing, C. C. III A 1921. Generaloberst. VERORDENING. \ België wordt in twee bestuuriijke gebieden ingedeeld, waarvan het eerste de provincies Antwerpen, Limburg, Oost- en West-vlaanderen, alsook de arrondissementen Brussel en Leuven omvat, het. tweede de provincies Hencgouw, Luik, Luxemburg en Namen, alsook het arrondissement Nijvel. Het eerstgenoemd gebied zal van uit Brussel, het laatstgenoemd van uit Namen bestuurd worden. Aile nadere schikkingen ter uitvoering dezer Verordening, inzonderheid wat de inrichting van het bestuur der beide gebieden en de overgave der dienstzaken betreft, blijven voorbehouden. Voor de bevoegdheden van het ministerie van Wetenschappen en • ,i- - " Hei den mit drei Sternen bezeichneten Verordnungen j De met drie sterretjes gemerkte Verordeningen worden Les arrêtés marqués de trois astérisque* serent affiché*, ht Bekanntgabe auch durch Maueranschlag beabsichtigt. j ook door middel van aanplakbrieven bekend gemaakt. Les autres doivent être portés à la connaissance du publi# Die (lbrigen sind durch die GemeindebehSrden in ortsflb- Aile andere Verordeningen moeten door de gemeente- et spécialement des intéressés par les administration* licher Weise insbesondere an die Interessenten bekannt overheid volgens de gebruikelijke wijze van bekendmaken communales, qui procéderont ainsi qu'elles ont coutum» lu geben. 1 vooral aan de belanghebbenden medegedeeld worden. | de le faire. - 3457 -

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Gent von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume