Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

109 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 15 Oktober. Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger. Konsultiert 19 Juli 2019, https://hetarchief.be/de/pid/r785h7dn8d/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

2803 Gesetz- und Verordnungsblatt für die skkupierten Gebiete Belgiens. Wet- en Vcrordeningsblad voor de Lezette streken van Belgie. Rullelin officiel des Lois el Arrêtés pour le territoire belge occupé. TJitgegeven door de politieke afdeeling bij den Generaalgou-Terneur in Belgié. Gédrukt in de drukkerij van liet Wet- en Veror-deningsblad. Biussel, Leuvensche Btraat 40. llet Wet- en Yerordeningsblail is in Reltië verkrijgbaar bjj bovengenocmde drukkerij. in Duitsehland en in liet onzijdige buitenland bij de Duitsche post-kantoren tegen een kwartaal-abonnement van 2,50 mark. En-kele nummers kosten 2u Pfennig per stuk. I)e doorjoopende too-zending van liet bijtj'ad tôt liet "Wet- en Vciordeningsblad kan de voornocmdc dtukkerJJ tegen deaan 't eirnle van elk kwartaal te inneii soin \au i Pfennig per Te) van iedei nummer besteld worden. Herausgegeben von (1er Politisclien Abteilung bei dem Generalgouverneur in Belgien. Gedruckt in der Druckerei des Gesetz- und Verordnungshlattes zu BrUssel, Lôwenerstrasse 40. Dus Gesetz- und Verordnungsblatt kann in Belgieti durcli die genannte Di'uckerei, in Deutschland und nu neutralen Atisland durcli die deulsclien Po'stanstalten fOrJ.SOM. vierteljiihrlich regelmfis-si._" bezogen wei'den. Die einzelne Nummer koslet 20 Pfennig. Die fortlaufende Zusendung des Béiblattes ziim Gesetz und Verurdniingshlatt kann bei der genannten Druckerei gegen die am Ende jeden Vierteljalireb'einzuzielienden Betràge vou 4 Pfennig tur ein Blatt der einzelntn Nummer beantragt werdeu. Publié par le département politique prê.5 le gouverneur général en Belgique; imprimé à Bruxelles dans l'imprimerie du Bulletin des I ois et Arrêtés, rue de Lou-vain 40. On peut s'ahonner au Bulletin, en Belgique, à la susdile imprimerie, en Allemagne et dans le» pays neutres, par l'intermédiaire de l'administration des postes, au prit de2.50 M. p ar un alion-nenient trimestriel. Vendu séparément le numéro ro*te 20 Pfennig. la susdite Imprimerie se charge également, sur demande, de l'envoi régulier de l'annexe au Bulletin des I.ois et Arrêtes, contre paiement, ii lu fin de cliaque ii'imestre, de 4 Pfennig par feuille de cliaque numéro. BRUSSEL. SI0 265. 1S. 0KT0BER 1916. INSA.LT: Verordnung, betr. Bestandserhebung von "Mascliinen saint Zubebôr, S 2803. — AusfUhrungsbestimmungen zu der Verordmmg vom 23. September 1010, G. G J. Ilfo Mr. 17090/16, betreffend Bestandserhebung von Maschinen samt Zubeliiir, S 2800. — Verordnung, betr. Krganzung der Verordnung voni 10. September 1016 tlber die Bestandsanmeldung von Schwefel, schwefeliialtigen Kohstoffen, Schwefelsaute, Asbest, Asbestfabrikaten und Kiesel-fluornatrium, S. 2812. INHOTJD : Verordening betreffend de stapelopneming van machiencn met aile toebeliooren, bl. 2877. — T itvooringsbepalingcn bij de Verprdening van 23 September 1910 G. G .1. lUa Nr 170:îo/l0 betrefTend de stapelopneming van machienen metalle toebeliooren. bl, 2809. — Verordening, betreffend aanvulling der Verordening van 1(5 September 1916 over de stapelaangifte van zwavel, zwavelhoudende grondstoffen, zwavelzuur, asbest, asbestfabrikaten eu natriumfluosilicaat, bl. 2813. SOMMAIRE : Arrêté concernant le relevé de certaines machinas et de le îrs accessoires, p. 2810. — Dispositions régiementaires de l'arrêté du 23 septembre 1016 (G. G. J. Illrt n° 17090/10). concernant le relevé de certaines machines et de leurs accessoires, p. 2811. - Arrêté complétant l'arrete du 10 septembre 1910 concernant la déclaration des stocks de soufre, des produits sulfureux bruts, d'acide sulfurique, d'amiante, de produits fabriqués en amiante et de ,iiuosilicate de soude, p. 2813. 1. >1/ vj/ VERORDNUNG, betreffend Bestandserhebung von Maschinen samt Znbehor. Artikel 1. Siimtliche in Artikel 2 genannten, im Bereicli des General-Gouvernements im Privatbesitz vorhandenen Mascliinen sind zu melden. Fiir die Mcldung ist der am 1. 10. 191G vorhandene Bestand massgebend. Artikel 2, Der Meldepllicht unterliegen folgende Gegenstiinde : Klasse 1. Siimtliche Lokomobilen, fahrbar und stationar. Klasse 2. Siimtliche gleislosen Lastzugmaschinen und Lastkraftvvagen fiir Dampf- und elektrischen Betrieb, also auch Dampfwalzen, Antriebsmaschinen fiir Dampfpfliige und iihnliche Zugvorrichtungen. Klasse 3. Holzbearbeitungsmaschinen. a) Siimtliche Siigegatter und Blocksiigen, bei denen das Siigeblatt in gleicher Weise wie beim Siigegatter bewegt vvird. h) Siimtliche Blockbandsiigen. c) Siimtliche gewohnliche Bandsiigen iiber 600 mm Raddurchmesser. d) Kreissiigen aller Art, wie Tisçhkreissâgen, Besiiumsiigen, Pendelsiigen, schwankende Siigen (sogenannte Nutensagen), Giirungssiigen usw. e) Siimtliche Hobelmaschinen und zwar Abricht-, Fùg-, Kehl-, Walzen- oder Dicktenhobelmaschinen (letztere iiber 300 mm Messerbreite) usw. /) Fràsmaschinen aller Art mit vertikaler oder horizontaler Welle. g) Siimtliche gewohnliche Horizontal- und Vertikalbohrmaschinen, freistehend, fiir Befestigung an der Wand oder an Siiulen usw. h) Siimtliche Langlochbohr- und Stemm-Maschinen. i) Siimtliche Kopiermaschinen fiir Radspeichen, Hammerstiele und dergleichen. k) Holzdrehbiinke aller Art. I) Siimtliche Arten von Schleifmaschinen zum Schiirfen von Siigen, Hobelmessern, Friisern usw. Bei den mit drei Sternen bezeichneten Verordnungen ist Bekanntgabe aueli durcli Maucranschlag beabsichtigt. Die tibrigen sind dureli die Gemeindebehorden in ortsiib-liclier Weise insbesondere 911 die Interessenten bckannt 'tu geben. De met drie sterretjes gemerkte A'erordeningen worden 00k door middel van aanplakbrieven bekend gemaakt. Aile andere Verordeningen moeten door de gemeente-overlieid volgens de gebru'ikelijke wijze van bekendmakc'n vooral aan de belangliebbenden medegedeeld worden. Les arrêtés marqués de trois astérisques seront affichés. Les autres doivent être portés à la connaissance du publie et spécialement des intéressés par les administrations communales, qui procéderont aiusi qu'elles ont coutume de le faire.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Gent von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume