Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

238 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 31 Mai. Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger. Konsultiert 22 Juli 2019, https://hetarchief.be/de/pid/cc0tq5sz8v/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

- 639 Gesetz- und Verordnungsblatt fur die okkuoierten Gebiete Belgens. L'itgegeven door de politieki afdeeling bij den Generaalgou rerneur in Belgiê. Gedrukt in d( flrukkerij van het Wet- en Veror deningsblad, Brussel, Leuvenschi Btrâât 40 Het Wet- en Verordeningsblac is in België verkrijgbaar bi bovengenoemde drukkerij, ii Duitschland en in het onzijdigi buitenland bij de Duitschc post kantoren tegen een kwartaal abonnement van 2,50 mark. En kele nummers kosten 20 Pfennig per stuk. De doorloopende toc lending van het bijblad tôt lie Wet- en Verordeningsblad kar de voornoemde drukkerij tegei de aan 't einde van elk kwartaa le innen som van 4 Pfennig pei vel van ieder numraer bestelc worden. Wet- en Verordeningsblad voor de bczette strekcn \an België. Bulletin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé Herausgegeben von der Politischen Abteiiung bel dem Generalgouverneur in Belgien. Gedrucl in der Druckerei des Gesetz- und Verordnungsblattes zu Brlissel, Lôwenerstrasse 40. Das Gesetz- und Verordnungsblatt kann in Belgien durch die geiiaiirite Druckerei, in Deutschlan und im neutralen Ausland durch die deutschen Postanstalten fur 2,50 M. vierteljahrlich regel mai sig bezogen werden. Die eiiizelne Nummer kostet 20 Pfennig. Die forllaufende Zusendung de Beiblattes zum Gesetz- und Verordnungsblatt kann bei der genannten Druckerei gegen die ar Ende jeden vierteljahres einzuziehenden Betrâge von 4 Pfennig far eiu Blatt der einzeineniMumme beantragt iverden. Publié par le département politique près le gouverneur général en Belgique, imprimé à Bruxelles dans l'imprimerie du Bulletin des Lois et Arrêtés, rue de Lou-vain 40. On peut s'abonner au Bulletin, en Belgique, à la susdite imprimerie, en Allemagne et dans les pays neutres, par l'intermédiaire de l'administration des postes, au prix de SJjO M. pour uu abonnement trimestriel. Vendu séparément le numéro coûte aiPfen-nig. Lu susdite imprimerie sa charge également, sur demande, de l'envoi régulier de l'annexa au Bulletin des Lois et Arrêtés, contre paiement, à la Un da chaque trimestre, de 4 Pfennig par feuille de chaque numéro. BRUSSEL. N° Î8. 31. MAI 1915. ÔFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN. — AMBTELIJKE BERICHTEN. - AVIS OFFICIELS. Ausweis des Notendepartements der Société Générale de Belgique voiu '27. Alai 1915. Aktiva. Passiva. Metalibestand und deutsches Geld . . Franken. 62679399,48 Betrag der umlaufenden Noten . . . Franken. 2514-72171 — Darlehne gegen Guthaben im Auslande. . . . 6745858,75 Giroguthaben 82298250,85 DarlehnegegenSchatzscheineauslandischerStaaten. 1560000 — Sonstige Passiven . • 194784,51 Djrkhne gegen Schatzsclieine der belgischen Pro- vinzen (gemâss Art. 6 Ziff. 7 der Vorschriften) . 240000000 — Wechsel und Cheks auf belgische Platze . . . 14726520,48 Darlehne gegen inlândische Wertpapiere . . . 8287520,75 Sonstige Aktiven 165886,70 Gesamtsumme. . Franken. 555965186,16 Gesamtsumme. . Franken. 355965186,16 Staat van het Département van Uitgilte der Société Générale de Belgique op 27 Ilei 1915. Actief. Passief. Metaalvoorraad en Duitsch geld . . . . frank. 62,679,599,48 Bedrag der in omloop zijnde bankbrleven . frank. 251,472,171 — Leeningen op tegeed in den vreemde .... 6,745,858,75 Tegoed in overdrachtsrekeningen 82,298,250,85 Leeningen op Schatkistbons van vreemde Staten . L,560,000 — Verscheidene passieven 194,784,51 Leeningen op bons der Belgische provinciën(luidens art. 6, § 7 der voorschriften) 240,000,000 — Wissels en chèques op België 14,726,520,48 Leeningen op inlandsche waarden 8,287,520,75 Verscheidene actieven 165,886,70 Wat maakt te zamen. îrank. 555,965,186,16 Wat maakt te zamen. frank. 535,965,186,16

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Gent von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume