Vooruit: socialistisch dagblad

267 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 07 Mai. Vooruit: socialistisch dagblad. Konsultiert 17 Juli 2019, https://hetarchief.be/de/pid/jd4pk0865m/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

BmaamoBssm ■HMMMg! mJEnajjauKsaeaesm Orgaan der Belgische Werkliedenparuj - Verschijnende alle üagen. irooeesene Ii Wesf-Ylaantat m in FraÉrijk it Dnïtsche brok. BERLIJN, 5 Mei (Officieel) : Westelijk oorlêgsterrein : Na sterke beschieting door de artillerie vielen Franhe afdeelingen andermaa* te vergeefs onze stellingen p den Kemmel en rond Bailleul aan. Z\) werden met vare verliezen terug geslagen en zij" lieten meer dan oo gevangenen in onze handen. Een op touw gezette val van Engelsche afdeelingen ten westen van Bailli kwam door ons vuur niet eens tot zijne voHe ont'Mteling'. Ten zuiden van Hebuterne mislukten zeer sterke ngelsche aanvallen. Langs de kampfronten der beide vers van de Somme ging de artillerie des avonds eer geweldig aan het woeden. De drukte werd het ootst in den omtrek van Villers-Bretonneux en langs en westelijken oever der Avre. Van de overige frontdeelingen is er niets bijzonders te melden. Vgn de andere oorlogsterreinen is er geen nieuws zonden. De eerste generaaUJcmartiermeestet LÜDENDOBFF. it Engelsche bron. LONDEN, 3 Mei, 11 ure 's avonds (Officieel) : Den 3 door, geene infanterie-aktie, tamelijk groote werg der beide artilleriën in de streek zuidelijk en "delijk van de Avre, Onze batterijen namen vijanlijke verzamelingen zuidelijk van Villers-Bretonneux tegen Castel onder vuur en verstrooiden ze. Tame, levendige artillerie-acties op den rechter Maas«r«. - ii «i» Een® offensieve in Italië ? ZURICH, 5 Mei. — Uit Italië werdt er eene algeene afsluiting der italiaansche grenzen gemeld. Ter dertijd is er een algemeen verbod gelegd op het zenden van brieven en dagbladen van en naar Italië. n ziet in dit alles de laatste voorteekens van eene ensieve. iaS • I»' Oorlogsraad der Entente MSTERDAM, 4 Mei. — .Zöoals een alhier verijnend bladverzekert maakte de parlementaire respondent van den Times bekend dat de laatste igsraad der Entente, van waar Lloyd George en A Milner zooeven teruggekomen waren, zich uit'telijk' had bezig gehouden met krijgskundige sties. "RICH, 4 Mei. — De correspondent van de Neue icher Zeitung1beweert dat de aanstelling van een Schen opperbevelhebber ook over de engelsche rs slechts een tijdelijke maatregel was. In de veruiteenzetting dezer bewering heeft de censuur 1er een groot gat gesneden. Verder heeft de censuur eene bedekte onthulling omtrent de oorzaken der 'sche nederlaag laten ontsnappen, sarin zegt de correspondent dat er zich bij het beVan den Duitschen aanval verschillen in meening en voorgedaan tusschen de Fransche en de Engelopperbevelhebbers, vooral voor wat aanging de nging van het door de Engelsche troepen te verden front. , RIJS, 4 Mei. — De parlementaire commissie buitenlandsche aangelegenheden onderhoorde heriand en Clemenceau over het Oostenrijks tus- 'Drukster- Uitgeefster Sam. M. SET LICHT, Best.; P. De Viseh, Ledéberg-GenU Bed..Adm.'t Hoogpoort S9, Genu schengeval. In , dezelfde vergadering gaf Clemenceau verslag over de uitslagen van de donderdag in Abbeville gehouden conferencie der ententeafgevaardigden. 11'«>*■ De opperbevelhebber* Koen GENEVE, 4 Mei. — Clemenceau heeft gister in de Kamer-Kommissie voor buitenlandsche aangelegenheden mededeeling gedaan over de op woensdag en donderdag gehoudene krijgsraad der Entente. Deze krijgsraadjkwam op het Gemeentehuis van Abbeville bijeen, waar zich sinds de ontruiming van Amiens het Engelsche hoofdkwartier schijnt te bevinden. In het gemeentehuis van Abbeville was ook, naar de Fransche bladen melden, drie weken geleden de konferentie tusschen Clemenceau en Lloyd George, die de vaststelling van het Engelsche leger onder het opperbevelhebberschap van generaal Foch leidde. Gister heeft, naar gemeld wordt, ook Italië den opperbevelhebber Foch erkend, zoodat een eenheidsopperbevel van don Noordzee tot op den Adriatischen zee ingesteld is. Uit Lyonscbe bladen is te vernemen dat de opperbevelhebber Foch zich niet het Oostelijke front, vooral niet het Salonikafront aantrekt. De Holfandsche onderhandelingen met Engeland AMSTERDAM, 4 Mei. — De « Telegraaf» meldt uit Rotterdam dat de huishoudkundige onderhandelingen met Engeland tot een gunstigen keer werden gebracht. Er werd eene overeenkomst gesloten voor wat aangaat de levering van margarine aan Engeland en den invoer van de grondstoffen ervan. Men heeft zelfs uitvaartvergunning bekomen voor een met margarine geladen schip. De « Nieuw Amsterdam », een steamer van de Holland-Amerikalijn, zal tusschen 25 en 30 Mei naar NewYork vertrekken. Over de uitvaartvergunning van den Hollandsche steamer a Noordam » naar Indiè is men nog aan het onderhandelen. «■— m m« In de Hoofd ko m miss ie van den Duitschen Rijkdsdag De onder-rijkskanselier von Payer heeft in naam van den Rijkskanselier von Hertling in de hoofdkommissie van den Rijksdag eene redevoering uitgesproken over de gabeurtenissen in Oêkranië. Deze redevoering zullen wij'morgen overdrukken. ■Un»■ Deverdaging van den Rijksraad in OostenrijkHongarije WEENEN, 3 Mei .• Naar wij vernemen machtigde de Keizer den ministerpresident, den Rijksraad ie verdagen en wegens mogelijkhejd der heropneming zijner werkzaamheden onmiddellijk de noodzakelijke bijzonderheden te leiden. Op grond dezer keizerlijke machtiging richtte de ministerpresident aan de voorzitters der beide huizen van den Rijksraad een voor heden gedateerd bijschrift, door hetwelke de verlegging van den Rijksraad voor de 4e maal uitgesproken wordt. De Duitsch-Staiiaansohe krijgsgevangen -konferentie BERN, 3 Mei : Aan de gister door den Bondspresident geopende Duitsch-Italiaansche konferentie over oorlogsgevangenenkwei.ties namen van Duitsche zijde deel : legatieraad Dr. Eckhart, voordragende raad in het buitenlands ch ambt, majoor Hartog van het Pruisisch oorlogsministerio en professor Dr. Dohrn. De konferentie wordt door den voorstaander der afdeeling voor vertegenwoordiging van vreemde belangen en interneering in het Zv." tsersche politieke departement, minister Dmichert, geleid. Nieuwe onlusten in Amsterdam DEN HAAG, 3 Mei : In Amsterdam hadden heden nieuwe opstootjes plaats. Het geldt thans in hoofdzaak de duurte van de zeep en de kakao. Over den omvang der onlusten liggen nu nog geene berichten voor. Isi itaBie Dood van Amilcare Cipriani AMSTERDAM, 3 Mei : Uit Parijs wordt in een daar verschijnend blad gemeld : De Italiaansche socialist Amilcare Cipriani ;s hier gestorven. Cipriani was in het jf.ar 1845 geboren, streed in 1862 met Garibaldi tegen Rome, nam deel aan den opstand in Kreta, maakte dan ie Parijs in 1871 de Kommune mede, werd gedeporteerd, begenadigd en hielp in 187g aan het uitgeven van het blad «Le Citoyen». Dit bracht hem de uitwijzing mede ; hij keerde naar Italië terug en werd wegens samenzwering met Garibaldi tot 10 jaar bagno veroordeeld. Hij verloor hiermede het kiesrecht, maar werd herhaalde malen als protest tot afgevaardigde gekozen, mocht echter het mandaat niet bekleeden. Een rusteloos strijdersleven heeft zijn einde gevonden. in ©ekraïiïö ' De nieuwe regeering BERLIJN, 4 Mei. — Over de samenstelling der nieuwe Oekraansche regeering die door het Boerenkongres na den val der Centrale rRada ingesteld werd, wordt aan de « Vossische Zeitung » het volgende meegedeeld : Aan het tjpefd van den staat als « Hebman van Oekranie » staat de Russische generaal Skoropadski, die volgend kabinet samenstelde : ministerpresident Wassilenko (kadet); buitenland: Loshye (Oekraansche federalist); binnenland : Lyzehule (kadet); schoolwezen : Prokopawitsch (Oekraansche federalist); landbouw : Kyanizyn (kadet); financie ; Sokolowsky (kadet); handel en nijverheid : Feschtschenko (Oekraansche federalist); justitie : Schelnehin (Oekraansche zelfstandigheidsrichting); openbare werken : Nikowskyf (Ookraansche federalist); sociale werken : Ljubinkyf Wolodymyr (kadet); oorlog : Sliwinskyz (Pool); marine : admiraal Kolischak; spoorwegen ; Stetkewicz 34ejaar— N. 123 3 canrismea per nummer Dinsdag 7 Mei I9I8 (kadet); post ; Butenko (leider der Russische kadetten in Oekranie). Sn ^s©s°¥ir©||®a» De acht-ursn-arbeidsdag KOPENHAGEN, 3 Mei. — « Nationamüende » meldt uit Kristiania : De landsorganisatie van den Noorweegschen arbeidsraad besloot, van af 2 Mei den achturigen arbeidsdag op eigen rekening in te voeren. De oude vak-landsorganisatie neemt hiervan beslist afstand, stelde echter de regeering den eisch, een wetsvoorstel tot invoering van den achturigen arbeidsdag, zoolang de levensmoeilijkheden voortduren, voor te leggen..Men verwacht dat de syndikaüsten in eenige steden, vooral in Trondiem, zelf den achturendag zullen invoeren. De zaak kan, wanneer de arbeidsgevers tegenmaatregelen nemen, tot ernstige moeilijkheden leiden. Het vrouwenstewreefct in Kanada AMSTERDAM, 4 Mei. — Volgens een hier verschijnend blad wordt er uit Ottawa aan de « Times » gemeld dat het Kanadeesch Senaat in derde lezing het vrouwenstemrecht aangenomen heeft. Twee bijgevoegde voorstellen, in dewelke verlangd werd dat het stemrecht vooi vrouwen zou worden afhankelijk gemaakt van den ouderdom van dertig jaren en een zekeren graad van geleerdheid, werden verworpen. Voor het leger WASHINGTON, 4 Mei. — De oorlogsminister Baker heeft in het Senaat voor de commissie het krijgsbudget neergelegd, in hetwelk hij « voor de onmiddellijke legerbehoeften van de Vereenigde Staten eene som van UIT HENEGOUWEN Duister geheim. — De raadskamer van Bergen heeft vrouw Cécile Thyrion, die aangehouden was voor de moord op advokaat Damoiseaux, broeder van den gouverneur van Henegouwen, doen in vrijheid stellen. Deze misdaad blijft dus met hare geheimzinnigheid omgeven. Bij de Mijnwerkers.— De Federatie van het Center heeft in congres volgende dagorde gestemd, in werking moetende treden na den oorlog : 1. Herziening van de wet op de mijnwerkerspensioenen ; 2. Acht urenwejk; 3. Herziening der wet op de vergoeding voor werkongevallen, 4. Minimum van dagloon ; 5. Herziening van de wet op het toezicht der mijnen. De mijnwerkers van de Cronfestu dreigden metwerkstaking indien de directie het systeem der tweeploegen blijft behouden. In de kolenmijn van Noirchin, eveneens bedrei- ' ging van werkstaking, omdat straffen worden gegevenals de arbeiders ontbreken door het feit dat zij geenevoldoende voeding hebben. Misdaden. — Te St-Ghislain is de 65 jarige han- delaarster, Mej. Leleux, verworgd na bestolen te zijn. Haar lijk werd in de kelderkeuken onder een hoop vuil goed aangetroffen. De policie zoekt in de richting der smokkelaars, daar de vrouw met hen handel dreef. — Te Bracquegnies werd het verminkt lijk van een jong meisje, Martha Staquet, uit de vaart opgetrokken. Daar men denkt zich voor eene misdaad te bevinden, is het parket ingelicht. Diefstallen.— In de hoeve van M. Watrelot, te Anderlues, heeft men twee koeien gestolen ; in deze van M. Nil een varken. — In de ateliers Bethune, te Gilly, werd eene aanzienlijke partij riemen gerobberd. Grauwvuur.— De mijnwerkers Lefebvre eD Beau. mez, van Leval-lez-Binche, werden in den put Trieu door eene grauwvuuruitbarsting verstikt. De porion Hecq, zijne gezellen willende ter hulp snellen, onderging hetzelfde lot. Ten teeken van rouw werd het ! werk in de mijn stilgelegd. BratisJ.—: De bakkerij van 't Voedingskomiteit vanHoudengGoegnies is door het vuur vernield ondanks • het manhaftig werken van het korps pompiers, bijge- . staan door bezettingstroepen. De schade, overgroot,' is ' door verzekering gedekt..Karel.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Vooruit: socialistisch dagblad gehört zu der Kategorie Socialistische pers, veröffentlicht in Gent von 1884 bis 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume