Vooruit: socialistisch dagblad

333 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 25 August. Vooruit: socialistisch dagblad. Konsultiert 23 August 2019, https://hetarchief.be/de/pid/zg6g15vq3f/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

III Draïster-lHtgeetotcr fans: Meatschappsj MET LICH? bestuitrdcr « P. PC VISCH. Urfçbcrg-Oeiït . . REDACTIE . . ADMIN1STRATIE HOOGPOORT. 29. GENT VOORUIT ABONNEMENTSPRIJ3 BELGIE Or?c raaanîScn. . . , . fr. 3.2Î ?.zs tnaanden . , , , . fr. 6 50 Een jaar ....... fr. 12.50 Mïn sboniieert z;ciï op a!is postburceiso DEN VREEMDE Prie maanden trîagciijka veraandes) fr. G.?3 «Bgasaa-isa "^.^ÙSSB ■■sssBgab Orgaan des* Belgische Wetldiedenpartif. — ïerschjjnendç a!k chgeiï. Hulp en bescherming aan de werkeloozen Het zal voor onze lezxrs van geen be-laag ontbloot wezen, te vernemen wat er m het land zooal wordt gedaan ten bate onzer werkelooze arbeiders. Ziehier wat daarover onze kameraden van Verviers ons laten weten, wat betreft hunne stad en omiiggende gemeenten : WERKSTILST AND De nijverheidswerklieden en handelsbe-I dienden, volledig of gedeeltelijk beroofd van hunnen arbeid ten gevolge van den I oorlog, ontvangen uit het Landelijk I Fonds eene tegemoetkoming. Deze hulp I wordt aan het huisgezin geschonken (aile I personen onder een en hetzelfde dak een I gemeenzaam bestaan leidende). Volgenderwijs wordt die onderstand I berekend : a) Mcn schrijft op eene fiche de totale samenstelling van het gezin ; ouderdom, beroep van elken persoon, datum der werkeloosheid, middelen van bestaan en welkdanige inkomsten ; b) Losse bladen toonen aile veertien dagen de samenstelling der gezinnen, benevens ad hoc de inkomsten als loon, handelswinst, hulp vanwege patroons en bijzonderen, met uit-sluiting der hulp van het Voedings- en Hulpcomiteit, — het is dit laatste, wat verder wordt getoond, dat rekening houdt wat aan zijne ondersteunden door het Werkloozenfonds wordt geschonken; c) Men schrijft dus nevens elken naam der leden van het gezin het theorieke onder-standscijfer. Voorbeeld : per veertien da- Tules Legrand, wever, fr. 6 'Echtgenoote-huishoudster, fr. 3 Hendrik, spinner, fr. 6 Pieter, daglooner, E. door zijn bedrijf uitgesioten. I 'Jules, scholier, fr. 1 Dit gezin heeft dus in theorie recht op I 16 fr. per veertien dagen. Indien het geene I inkomsten heeft, wordt die som inder-I daad genoten. Als de echtgenoot 20 fr. per 14 dagen I heeft gewonnen, dan wordt er als volgt gerekend : men mag 5 fr. per week of I 10 fr. per 14 dagen winnen, blijft 10 fr. I welke die echtgenoot heeft gewonnen; I men neemt dan den helft van die 10 fr. I of 5 fr. welke hij min zal ontvangen. Zijn I gezin ontvangt dan 11 fr. voor die 14 da-I gen. Als inkomen zal die familie hebben I 20 + 11 = 31 fr. Indien verscheidene leden van het ge-I zin een loon hebben gewsnnen, worden I deze samengeteld. De 5 fr. per week wor-I den dan van het totaal afgetrokken. Als de daglooner die geene theorieke I hulp ontvangt, een loon heeft gewonnen, I wordt dit bij de andere rnedegerekend, I na, ten voordeele der familie, de som van I 3 fr., voor het onderhoud van den belang-I hebbende, er te hebben afgerekend. Wanneer er enkelijk 1 fr. is van inkom-I sten, buiten het loon of de opbrengst eens I handek, kornen die 5 fr. niet in aanmer-I king : men vermindert den werkloozen-I onderstand met den helft der inkomsten. I Doch als er van loon en andere inkomsten I samen spraalc is, wordt er terug van de I 5 fr- rekening gehouden. Dit stelsel is van algemeene toepassing, waardoor groote verschillen ontstaan. r Voorbeeld (twee gezinnen zonder inkom-; sten) : 1. Werkelooze vader, moeder-huishoud-1 ster, vier kinderen onder de 16 jaar. Dit 1 gezin zal van de Werkloozen-inrichting ontvangen : 6 + 3 + 4 = 13 fr. om 14 dagen te leven. 2. Werkelooze vader, moeder-huishoud-■ ster, drie werkelooze zonen, een kind. Deze familie zal ontvangen : 6 + 3 + 18 1 + 1 = 28 fr. voor 14 dagen. Nochtans f hebben elk hetzelfde getal monden te spijzen. Het is hier dat het Hulp- en Voe- dingscomiteit tusschenkomt. t ù HET HULPCOMITEIT Het Hulpcomiteit is de voorafgaande instelling van het Werkloozenfonds. Het : helpt, zonder onderscheid, aile gezinnen zonder bestaansmiddelen. De tusschenkomst van het Werkloozen-1 fonds heeft het toegelaten zijn barema te 1 verheogen. Ziehier wat het, per 14 dagen, op dit : oogenblik toestaat : > I persoon fr. 7,50 1 2 personen fr. 13,50 3 id. fr. 18,00 ; 4 id. fr. 22,00 5 id. fr. 26,00 ; 6 id. fr. 30,00 7 id. fr. 34,00 en zoo vo®rts met 4 fr. per 14 dagen en per hoofd verh«ogende. Veronderstellen wij de twee hierboven ' aangehaalde gezinnen, beide ingeschreven zijnde zonder bestaansmiddelen in het ' Hulpcomiteit; elk dezer zou ontvangen hebben, met zes personen zijnde, 30 fr. voor 14 dagen. D«ch het eerste heeft reeds 13 fr. werkloozenonderstand genoten, het Hulpcomiteit geeft het nog slechts 30 — : 13 = 17 fr. Het tweede heeft 28 fr. ont-. vangen, bijgevolg kan het nog slechts 2 fr. genieten van het Hulpfonds. Verscheidene gezinnen, door hun groot getal werkeloozen, komen er toe meer ce genieten van het Werkloozenfonds dan waarop zij recht hebben van het Hulpcomiteit Dien overschot mogen zij behou-den.Het Hulpcomiteit houdt 00k rekening van het loon. Hernemen wij ons tweede gezin : het heeft recht, zeggen wij, aan een theorieken onderstand van 28 fr. Doch er is 26 fr. loon ontvangen op de 14 dagen. Het zal slechts ontvangen als werkeloozen-onderstand 26 — 10 (5 fr. per week) = 16:2 = 8 af te trekken van den onderst?*std 28 fr. = 20 fr. Het Hulpcomiteit is het verschuldigd 30 fr. indien het geene inkomsten heeft. Het heeft ontvangen 20 fr .als werkeloosheid; het Hulpcomiteit voegt bij die som den helft van het loon, of 13 fr., en veronderstelt aan dat gezin 33 fr. inkomsten (in werkelijkheid heeft het 46 fr.) doch met zijne 33 fr. is het boven het barema, het zal dus niets meer ontvangen. De 13 fr. (helft van het loon) worden aanzien als eene premie aan den arbeid. Ziedaar het onderstandsstelsel te Verviers in zwang. JEAN ROGGEMAN. EENE OPWEKKING! Wie de belgische geschiedenis sedert I !?30 leest en daarmede de werkersbewe-I ging in verband brengt, zal met ons I fooeten erkennen, dat er vanwege de I Werklieden veel moed, geduld en opoffe-I r®gsgeest noodig is geweest, om van de ■ regeerende klasse een stuk recht en wat I oetere werkvoorwaarden af te dwingen. I Aile Belgen zijn gelijk voor de wet! I Zoo zegt de grondwet, maar 't is onwaar I Léon ^efuisseaux heeft het bewezen I m zijn boek De Schanddaden van het I Vynskiesstelsel. grondregel van de belgische rege©-I ^>gen was eerder : De rechten van een I jj°lg zijn in overeenkomst met de lasten I die hij (?) betaalt. I Aile Belgen waren gelijk voor de wetl I ""at bittere spotternij ! Bm-gers die 2,406 fr. betaalden waren I '--sbaar voor den Senaat. I •. ®Urgers die 42.32 fr. belasting betaal-I waren kiezers voor Kamer en Senaat. I Wie 20 fr. belasting betaalde was kie- ■ ; ter voor de provincie. Ea- de *aanes$laae» voor- le h.u belasting warea kiezers voor den gemeen-teraad.De werkman daarentegen, hij de voort-brenger van ailes, die rijkdom schept alom waar hij zijnen arbeid verricht en die in feite de betaler is van aile lasten, die had geen recht op of voor niemen-dalle.De werklieden waren dus totaal zonder rechten. Wat nu de plichten aangaat mocht men gerust de zaak omkeeren, want daarvan droegen de werklieden de meeste, om niet te zeggen aile. Het waren de werkerszonen die geheel alleen als soldaat moesten oprukken voor de landsverdediging. En wat tegenspraak, zij hadden juist niets anders te verdedigen dan hunne ellende. Want de werkers zwoegden als bees-ten, overdreven lange werkuren lang en de winsten die ïij schiepen dienden om de zonen hunner heeren en meesters vrij |te ko^pen ,van hun vaderlandschen Er is nu een geheel klein beeteje ver-betering- gekomen voor wat de rechten der werkende klasse aangaat, maar dat belet niet dat zij tôt nu toe nog altijd de zwaarste lasten draagt, vooral nu in dezen droeven oorlogstijd. Degenen die de oorzaak zijn van deze groote wereldramp zijn niet te zien, tenzij hier en daar eene die nog een greintje eergevoel in zijn lichaam overgehouden heeft. Mogen wij niet zeggen, geachte lezers, dat. voor hetgeen wij veroverd hebben als politiek recht, als zedelijk gezag en 00k op stoffelijk gebied, er veel is mocten geleden, gestreden en geofferd gewor-den is? Niets hebben wij verkregen of wij hebben het van de regeerende en bezittende klasse moeten afdwingen en zulks is niet ' gegaan zonder werkstaking, gedeeltelijk of algemeen, zonder honger, gevang en dooden. Dat deden onze voorgangers. En helaas, dat wordt al te veel door sommige werklieden vergeten. Door het optreden van eenige verstan-dige, maar 00k standvastige en vastbe raden mannen is het toch zoo ver gekomen, dat wij, werkers, toch al het vierde van een belg waard zijn, tegen vroeger niets. En trots dat onrecht zijn wij, met vele moeilijkheden, maar met nijdigen kamp, binnen gedrongen in Senaat, Kamer, provincie en gemeenteraden. En wij Gentenaars hebben ons niet te schamen; van ons beetje veroverd recht hebben wii een goed gebruik gemaakt en het feit dat wij in eene dichtbevolkte nijverheidsstad leven, waar krachtige socialistische propaganda werd gevoerd, heeft ons daaria geholpen. Het onverdiend lijden van vele wer-ker'sfamiliën is door den Gemeenteraad erkend en hij heeft er naar gehandeld. Zoo werden er sedert Augustus IQ14 werken uitgevoerd, die eene massa werklieden arbeid schonken, die hen ten mins-te voor de liiterste feîlende beschutte. De vooruitziende werklieden bekwa-men eveneens eene hulp die niet te ver-smaden is. De werkende klasse heeft het door hare vertegenwoordiging zoover gebracht dat de stad de vakvereenigingen heeft geholpen en het steuTin der werkloozen, wat onbetwistbaar eene groote schoone daad is. En nu vragen wij, aan al diegenen die door onwetendheid of kwaad karakter ons verdenken en be-lasteren, leert ons beter kermen en waardeeren. Gij die ons verliet voor een nietig feit ; keert terug tôt den ouden schaapstal en leent het oor niet meer aan gepatenteerde en onverbeterlijke afbrekers. Gij zult een daad van verstand, moed j en wilskracht daarstellen en uwe groote, ; schoone klasse waardig maken. Wordt vooral leden uwer vakvereeni- i ging, want het kapitalistisch monster is niet getemd en zal na den oorlog wreeder 1 en onmenschelijker optreden dan ooit. En alcîus zult gij u onze strijders en : slachtoffers in dezen wereldkamp waardig maken. Aug. VAN DER BRUGGE. , yi33|!ra»aiHJB^g^qaBtBGgH?sMgii^aflagaaag^^ tiiiisiif ; (Zie Voordit van 26 en 29 Juni, en 1, 15, en 1 20 Juli, 5, 12, en 22 Oogst) < HÔ wer&BBiamstuysa (Vcrvolg) I PLANTIKG TMIJ PL A AT SE. < Wij hebben gezien dat men go ode boo- > mon moet kiezen en dat eene goede berei- 1 ding van den grond een merkelijke invloed < heeft op den groei en de bevruchting. 1 De planting mag geschieden van einde 1 Octofeer tôt einde Maart. Nochtans is het } voordeeliger zeer vroeg in het uajaar te i planten, al«iiis zal de aarde gedurende den winter zakken en de wortels zullen in i goede aanraking met haar zijn. Meer nog, s deze wortels zullen aanstonds nieuwe ve- s zelworteltjes vrmen en in de lente zal de g boom een krachtigen wa&dom voortbren- gen. r Er bestaat dan aile voordeel vroeg te c planten want indien men het uitstelde tôt \ na den winter zou het kunnen gebeuren 1 dat de liefhebber de keus zijner soort bij 1 den boomkweeker niet meer zou vinden. s Men make dan gebruik van een schoonen c herfstdag; wanneer de grond g»înoegzaam Is droog is en hij reeds eene diepspitting r ondergaan heeft, opent men eenen put, a groot genoeg om al de wortels te ontvan- r gen zonder ze te plooien. Bij middel van 1 een scherp snoeimes, om gladde wonden te r maken, verkort men al de gebrokene of c ziejke wortels tôt aan het gezonde deel, men d smj.dt netjes degene af die door de snade k afgekapt zijn geweest ten tijde van de ont-,r planting en verwijdert de verdroogiie. ,j- Men snajdt schums, op zulke wijze dat ' de wonde op de aarde rust na de planting. Bij dezen wortelsnoei plaatst men het bo-a vendeel des booms achter zich, en snijdt men, het snoeimes naar zieh trekkend. s Wanneer er pinwortels zijn, verkort men ij ze om de vorminp; van nieuwe wortels te e doen ontstaan die dichter bij de grondop-q pervlakte blijven. Vervolgens gaat men over tôt het inmod-; deren, bewerking die bestaat in het doo-y pen der wortels in eene vooraf bereide modder en die gevormd is uit klei en koe-drek. Deze bewerking is niet noodig, maar Q brengt niettemin goede uitwerksels teweeg, vooral in de drooge grond'en en wanneer men in de lente plant. Op het oogenblik der planting mengelt men met de aarde, e bestemd om den put te vullen, eene goede t hoeveelheid œeststof, opdat de wortels ç altijd bestanddeelen, bekwaam om ze te ^ voeden, in hun bereik zouden vinden, hetgeen vesl zal bijdragen tôt eene goede ont-wikkeling van den boom in den beginne. Te dien einde geeft men per boom on-e geveer 450 grammen superfosfaat, 100 gram-men potasch-sulfaat en 100 grammen am-moniak-sulfaat.: Om te planten moet men een helper heb-, ben die den boom vasthoudt in eene reehte ! houding, op de bepaalde plaats waar hij moet geplant worden. à Men spreidt de wortels open naar hunne natuurlijke riehting, dan werpt de persoon ' die vult, bii middel van eene spade. op de wortels de fijnst mogelijke aarde opdat ze gemakkelijk tusschen de worteltjes kunne - dringen. Van tijd tôt tijd idoet de helper t die den boom vasthoudt, hem eenige liehte i waggelingen ondergaan in aile richtingen, ; wat aan de aarde zal toekî/ten wel tusschen ; de wortels te glijden. Eindelijk, de opening nagenoeg op de ' no#dige hoogte aangevuld zijnde, zal men den grond waarmede men die heeft gevuld, ^ zacht met d *1 voet toedrukken en, wan-neer men in de lente plant, eene kleine besproeiing d*en. In gesn enkel geval mag \ men stalmest in de putten delven, noch op de wortels uitspreiden ; dat ware zeer na-deelig en zou aan de wortels de zickte, ge-kend ondsr den nr.am van wor.tei-schim-inels, mecicdeelen. Hetgeen men vooral in de tuinen be-merlct is, dat de boomen te diep ceplant zijn. Welnu het is eene groote dwaling, dit 1 komt vooral voort door de onwetendheid of de onhandigheid van den planter, die " de grondinzakking nist voorziet na de J planting. De bewerkte gronden kunnen na 1 het planten tôt 10 cm. zakken. Die inzin-kinsr v«ert den beom mede, zoodat hii als-1 dan te dien geplant is. Dikwijls zijn aldus zijne wortels sleçht verlucht, bevinden zich i in een te koud en te vochti.» midden, zoodat hij week en lijdend blijft, blootgesteld aan tal van ziekten. Wanneer de boomen gegriffeld zijn aan hunnen voet, is het volstrekt noodig dat : de ring gevormd door de enting, teekeD dat ieidereen snel opmerkt, op ongeveer l 5 tôt 7 cm. boven den grond blijve, zooniet als dit punt ingedolven is, maakt de boom zich vrij, zooals men gewoonljjk zegt; dit is. dat wortels zich boven het begravene ; deel der enting ontwikkelen, hetgeen zeer nadeelig kan worden. Voorbeeld : Gelijk wij weïhaast gaan zien voor de kleine vormen, vordt de pere-laar op kwee gegrifîeLd. Indien men dan dien perelaar tôt boven den ring indelft, komt, er een oogenblik dat hij zich vrij-maakt, wordt opeens van eenen buitenge-w«nen wasdom en het is dan dikwijls on-' magelijk h«m tôt de bevruchting te behou-den onder den vorm die hem bestemd was. Wat de boomen aangaat die niet gegriffeld geweest zijn aan hunnen voet, men plant ze op die wijze dat de bovenste wortels zich op ongeveer 5 tôt 10 cm. onder de oppervlakte der aarde bevinden. In drooge gronden plant men een weinig dieper. De planting geënidigd zijnde, plaatst men eene goede laag stalmest aan den voet van den bo«m. Deze laag zal de wortels bescher-men tegen den strengen vorst; meer nog, door den regen en den sneeuw zal zij eene goede hseveelheid meststofîen door inzij-peling T«ortbrengen. Daarenboven zal dit stalmest gedurende den zomer eene aan-houdende frischheid aan de wortels te-: weeg brengen. Later, zoo noodig, zaî men herhaaldelijk gieten en zelfs de mestlaag vernieuwen. De boomen in uitgele'de vormen zijn op 20 cm. van den muur geplant, een weinig schuinsch, de s>- ede, veroorzaakt door het afka-jt .en van den wildeling, naar den muur gekeerd. De sterke pyramiden en de groote boomen, blootgesteld aan de schuddingen van den wind, zullen aan steunpalen gebonden worden ; dit belet het schokken der vort«l3. Men gebruikt gewoonlijk uit steunpalen mastenstaken. Ta vorsn moet men er de schors aidoen, 0*1 de eitjes en larven van den dennescheerder t« vernietigen. Die kevers immers, zonder J » voorzorg to ns-men, berokkenen dikrrijls groote schade aan t.* jonge scheuten der fruitboomen.Dus men plaats een steunpaal, wel recht op 10 cm. afstand van den stam, dan maakt men dezen laatsten vast aan den paal, zonder te zeer te klimmen, op zulke wijze dat de boom gemakkelijk kan dalen bij de inzm-king yan den grond. De paal moet krachtig geplant worden, derwijze dat hij het zij die den boom vast-; houdt. Indien men geene geheele diepspitting van don hof doet, dan moet men, alvorens t to planten ten minste do diepspitting be-werken op rabatten van 2 m. breedte op de ! lijn der boomen langs de voornaamste we-; gen en de muren. l'iiudelijk vrienden lezers, gelijk ge ziefi is de planting geen moeilijk werk, maar moet met do rceeste zorg uitgevoerd worden. Indien ge dus die raadgevingen volgt, . moogt ge zek^r zijn van in de toekomst gezonde en krachtige boomen te hebben, — bestand tegen de vijanden die hen zouden kunneD a&nvallen — on regelmatig schoone en goede vruchten t-e oogsten. •G. SAUVAGE. (sel éji Sorkg (Sîës'z, eie b!semi;stad Een oorlogsreporter die per auto een rit gedaan heeft dwars door Gorz,de «wonderi schoone » blo.smenstad aan den Isonzo —1 waar sedert maanden zoo vreeselSjk gevoch-ten wordt, hangt daarvan het volgend ta-fereel op : Deze wondorsehoone stad die aïs eene roos te midden in een bloementuil gelegen was, heeft onbeschrijflijk veel geleden onder het aanhoudende bombardement. Aile openbare gebouwcn, de kerken, d» kazernen,do gaz, de statie en veel magazij-, nen liggen letterlijk in puin. Aile bruggen, aile landingsplaatsen, aile waterwerken en 00k het den heelen ointrek' behecrschend, overprachtig koninklijk pa-leis liggen zoo met den grond gelijk dat men van op zekeren afstand niet meer raden kan waar zij gestaan hebben. Sedert weken en weken dag en nacht woedde het oorlogsorkaan over de stad en regende het obussen van elk kaliber die bij de ontploffing de versehrikkelijkste ver-woesting aanrichtten. Wat ons zonderling aandeed in de ver-woeste stad, dat is dat er nog zooveel men-senen in de kelders gebleven waren en dati zoovelen nog langs de eenigzins gespaard gebleven laan van den Corso Pranceseo Guiseppe Kwamen wandelen als het sehie-ten voor eenige uren ophield. | Als wij onze verwondering daarover uit-drukten zegde onze leidsman dat die men-schen gedreven waren door hunne gekenda nieuwsgierigheid, waarv&n »ij niet te gene-zen waren, al wisten zij goed dat velen er het leven bij verloren hadden, getroffen door geweerkogels of scherven van obussen die op de straatsteenen ontploften. Van dat ailes vrat de glorie en den roem, van de «wonderschoone> bloemenstad uit-maakte, van de ontelbare, overprachtige villas, met hare bloemenhaven, van de dui-zenden eigenaardig gebouwde broeiserren, waarin de zeldzaamste en kostelijkste planten en bloemen gekweekt worden, die mil-i lioenen en millioenen waarde verteg,en-t woordigden, is letterlijk niets overgeble-ven.Honderden en honderden zware obussen vielen dag en nacht in den omtrek en de villas op de serren, die niet getroffen werden, stortten op groote aistanden in ten-gevolge van de schrikkelijke luchtverplaat-sing, allas onder hunne puinen begravend en vernielend. Alleen het klooster van Castagnavizza, die ver buiten de stad op eene rotshoogte staat, is gespaard gebleven, en van op den kapeltoren hadden wij een indrukwekken-den blik op den verwoesten bloemenkorf, die thans aan een afschuwelijken vuilnis-bak geleek, waaruit een afgrijselijken dainp van rook en stof opsteeg, die ons het ade-men bemoeilijkte. Het over de omiiggende heuvels loopend wonderschoon bosch van Podgora, dat door aile excursionnisten gekend is, is letterîijk verwoest,eçrst door het aanleggen der die-pe loopgravén en vervolgens door het bombardement. dat honderden prachtige boomen met wortels en al in de hoogte slin-gerde, zoodat zij hier en daar in lengte op de kruinen van de nog rechtstaande han-gen.Een ambtenaar der str.d verzekerde ons dat er gedurende het laatste bombardement dat onafgebroken tien dagen en nachten duurde, meer dan dertig duizend obussen ove den omtrek vielen, die allen om tel meer verwoesting aanrichtten. En de man voegde er weenend bij dat er eene halve eeuw tijd en arbeid zal noodig zijn om de «wonderschoone» bloemenstad in haren oorspronkelijken staat te herstel-len.Ons Isîterkundig 8 BLADZMDEH TEKST agaîa 5 Gentieinon is te vefkrijgon in «5g genîsche aubet-ten, bij ai de uerkoopers van hst teîad « Vooruit » en in de « Volksdrukkerij » Hoogpoort 29, Cent. 31* *aap — H. Prijs per nwnmer : voor Bolgië 3 centieraen, vooi den Vreoicdo 5 centiomen ToJa^on 5 Sëdte « ftf?R«ÏRlsfpatite 2845 èÔ^T"lll9l1llS^,"""

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Vooruit: socialistisch dagblad gehört zu der Kategorie Socialistische pers, veröffentlicht in Gent von 1884 bis 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume