Vooruit: socialistisch dagblad

282 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 27 August. Vooruit: socialistisch dagblad. Konsultiert 23 August 2019, https://hetarchief.be/de/pid/q23qv3db56/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Drukster-Uitgeefsicr £am: Maatschappij H ET LSOfT bestunrder t p. DE VISCti. Lcdçbcrg-Oent . . REDACT5E . . ADMINISTRATIF KOOGPOORI, 29» GENT VOORUIT Orgaan der Belgische Werkliedenpartij. — Versohjjnende alle dagen. ABONNEMENTSPRÎJS BELGIE Brie ntaanden. . . , . tr. 3.23 Zes maanden fr. 6.50 Een jaar ....... fr. 12.50 Men abonneert zich op aile postburef'*» DEN VREEA^DE Drie maanden (dagelijks verzonden). ..... fr. 0.73 / De Huishuurkwestie PE BRGGHUUR E. W81SEL WeoraS zS|n VooruSt ©sa d© socialisten de zwaipt© Isssîsietra l De huishuur is zoo verhoogd, dat vele fiuisgezinnen verpiicht zijn SAMEN te wo-con om den hoogen prijs te kunnen betalen. Dit is z66 waar, dat het eene echte mi-Berie wordt voor groote gezinnen want 1) De hooge huishuur kunnen zij dikwijls niet betalen en moeten zich vergenoegen met een «pierke». 2) Vele huiseigenaars zoeken de huishou-dens niet met veel kleine kinderen — men mag nog kunnen betalen — ja meerdere huismeesters WE1GEREN groote gezinnen.Het eerste dat er «uit» kornt van die eigenaars is : EU ZOU TE VEEL SCIIADE AAN MIJN BUIS KOMEN. Allons toe, wat komt M. Winsel hier lulleij van meer schatie en wat komen de meerdere recliien der werklieden te pas in È9S«i kwestie. M. Winsel, met of tegen nwe goesting zullen de werklieden nog veel meer rech-ten en beschermiag weten te bemaehtigen, en uwe brochuur zal wel eenige werklieden klaar doen zien en doen mede helpen om ze te veroveren. Nu de uitdrukking van : Wie 't meest tegen de goeste werkt is ook deze die 't slecktsi betaalt. M. de schrijver, België is een der landen waar de werklieden het hardst werken, het meeste werken, het langste werken en het minste winnen. Past op, dat men niet zegt : Lcgt uw hand op uw hoofd en ziet wie er onder staat. Of : De vuiligheid druipt van den neus in den mond, ofwel : Beziet u zelf in den spiegel. Dat zouden wel de werklieden kunnen antwoorden als klasse, tôt de klasse der huiseigenaars. Als dat waar is, zijn de grootste hoop der rijke menschen in dat geval, want verre van tegen de goeste te werken, lee-ren zij 't werken zelfs niet. WERKLIEDEN ! HURGERS! M. Winsel heeft dus de werkende klas Eogal toegetakeld hé ? ! Hewei na de werkersklas in 't algemeen krapuleus-schandalig beleedigd, belogen en aangevallen te hebben, komt hij op zijn zokken de Socialistische Partij en natuur-lijk ook «Vooruit» aan te pakken. Hij begint met te schrijven dat in zekere kringen deze gemoedstelling îiangewakkerd €n goedgekcurd wordt. Dit is op de torialistische Partij ! Eerst en vooral durft hij ons met openlijk noemen ; wat weinig ridderlijk is. Nu, waar hebben de socialisten de tegen fle goeste werkers, (le sleelite betalers van siiel verdedigd en aangewakkerd 1 Wij looehenen dit ten stelligste en dagon M. Winsel uit da£ te bewijzen. Verre van de sleehte betalers te steunen, zijn het de socialisten die den «plak» vooi 3/4 doen ver-i 'dwijnen hebben. De schrijver vraagt dan ook : 1- Welk blad heeft van in den beginne van den corlog deze «gemoedstelling» (der werklieden) tegen de huiseigenaars uitge-hreid en aangepredikt? 2. Wie heeft de inwoners aangezet om geen huishuur meer te betalen 1 3. Wie heeft ze in eec bond vereenigd I onder den naam van huurdersbond ? 4. vvaar is het lokaal van dezen bond ge-vestigd 1 I 5. Door wie worden de leden van dezen ! nuurdersbond verdedigd ? ZIEHIEK HET ANTWOORD jOp punt 1 : In geea enkel gentsch blad. Enkel heeft «Vooruit» de huuraars verdedigd welke door onverdraaglijke eigenaars — om niet meer te zeggen — niet gerust gelaten werden, voor den vredenrechter werden gebracht en met uitzetting werden bedreigd ofwel uitge. zet werden. \ooruit verdedigde hen, die te verdedigen *aren. Vooruit deed meer, hij riep de aan-dacht op de belangrijke kwestie, en deed : vo°rstelien, gaf raadgevingen, vingerwijzin-i Ben, zôôdanig dat de vrederechters onder-i iln8 overeen kwarnen om in dien geest te i tende-len. De veroordeelingen hebben getoond dat ; ln dien geest toch niet ALTIJD is gevon-; nisd. 2. Vooruit zegde ook wanneer hij meende I ^anneer en hoe er moest betaald worden, t is verre van oorlog te voeren tegen de ! ^|eaaars ea ket betalen aan te pre- Vooruit is fier daarop en zal voortgaan op die baan. Het is zelfs beteekenisvol, het is Vooruit alleen die eene nette stelling kiest in deze kwestie. De andere bladen durven de groot-huiseigenaars — niet verdedigen en trach-ten hunnen vijand niet te worden. Zij komen altijd af met de kleine eigenaars. — die, wij erkennen het, ook in sleehte schoe-nen kunnen zitten. En de uitzettingen durven zij ook niet goedkeuren, uit a:hrik voor het oordeel van het werkerspubliek. Ja, gedwongen door Vooruit is het zelfs al çebeurd, dat uitzet-tingen werden AEGEKEURD. M. Winsel slikt die pil ook maar. 3. Wij weten niets van eenen huurders-bond.4. Nog min dat deze in Vooruit zou ge-vestigd zijn, alhoewel daar niets misdadigs zou insteken, Inderdaad, waar recht is voor Eigenaars-bonden, moet er ook recht zijn van huur-dersbonden.5. Er worden dus geene leden daarvan verdedigd... bij gebrek aan 't bestaan van den bond. Maar, WERKLIEDEN, BURGERS, M. WINSEL Weet wat er bestaat: In Vooruit mogen ALLEN, leden en niet leden, katholieken, liberalen en socialisten, welke een huishuurgeschil hebben. om raad komen. EIGENAARS oOK, en dat is reeds meermaaJs gebeurd. Welnu, daar mogen zij in het Partij-Sekretariaat — hun geval uiteenzetten en noodigen raad wordt hun daar gegeven. Daar wordt vlagaf gezegd wanneer er van betaald, zou moeten betaald worden, ge-heel of gedeeltelijk. Daar wordt vlakaf gezegd of hunne zraak verdedigbaar is, ja of neen. En, zoo w ons voorstellen dat het geval te verdedigen is, bezorgen wij dit aan den heer advokaat d'Asseler, die aldus t&llooze geschillen bepleit heeft.. Weet gij het nu, M. de kurieuze-neuze? Die kwistenbiebel stelt al die vragen en durft zo zelf niet beantwoorden. Hij is van oordeel dat hij duitlelijk ge-noeg de socialisten en «Vooruit» aange-duid heeft zonder het zelf te zeggen. Nu, hij is niet mis : het is zoo ! M. Winsel zegt geheel majestueus, dat de Kuishuurkwestie een dubbel karakter ge-kregen heeft, namelijk een politiek en een economisch. Nom de tonnerre ! De kerel slaat weerom den nagel op den kop ! Is het « Vooruit »'s schuld dat hij alléén do kleinen verdedigd tegen de onhescnaain-de schrapzucht van sommige huiseigenaars 1 En nog geen kleine zulle, mijnheer Winsel ! Dan volgt weerom eene grofheid te meer. Immers, de schrijver zegt, DAT MEEST-AL WAT AAN DE HUISEIGENAARS WORDT ONTNOMEN IN ZEKERE POLITISEE ONDERNEMINGEN T E-RECHT KOMT. Waarom zijt gij niet wat klaarder? Welke politieke Partij en politieke onder-nemingen trekken profijt wanneer do huismeesters niet betaald worden? Allo, kom er mede vooruit, toe ! En op welke wijze? M. Winsel, wanneer het op uw tongske ligt, spuwt het maar uit, gij moet het niet inslikken, het woord Vooruit. Toe, mijnheer, nog un bon mouvement, eene acte de courage, toe wer u dat het er uit komt. Mijnheer probeert en hij gelukt bijna. Inderdaad, in den volgenden zin schrijft hij : « Nooit, ten tijde zelfs van d'Expositiën, hebben de vermakelijkheden, DIE 1^ SOMMIGE FEESTLOKALEN plaats grijpen, den tegenwooruigen bijval genoten. » Gij ziet, BURGERS EN WERKLIEDEN, Het woord VOORUIT is nog niet willen passeeren, trots al de moeite. Maar, M. Winsel, gij zijt toch een beetje nader den brand gekomen. Ten tijde van d'Expositie konden in het Feestlokaal nog geene feesten gegeven worden, do zaal was, jammer genoeg, nog niet gereed. Wist gij dat niet. Het was nochtans zic'ntbaar. Het moet toch zwaar op uw mage liggen, dien stroom van volk naar het Feestlokaal. En wat erger is, daar komen niet alleen de werkmenschen, doeh vele burgers, ja, w:ij zagen daar zelfs al rijko menschen. Een aanzienlijk deel, welke onze concer-ten, -r meest aile met een liefdadig doel, wij zullen u dat ailes zelfs een wijs maken, — bijwonen zijn burgers, en de zaal is altijd eivol. Onze cinéma — aan een kleine prijs — bijna uitsluitend werkmenschen. Nu gij dàt weet zal het nog zwaarder op uw mage liggen. Wat nu ONS HUIS betreft. M. Winsel, VOORUIT, IN AL zijne ver-takkingen, is z66 duidelijk gobleken, in de-. zen oorlocstijd. alléén de trooster.. de heLoÊr- do raadgever te zijn voor ALLE beklagens-waardigen, — zelfs niet-werklieden en niet-socialisten, voor elkeen, die iets moet weten, iets betracht, verongelijkt is of wordt. Elkeen die moet door raad of daad bijgestaan worden, komt naar ONS HUIS. Ja, van einde en verre, M. Winsel, ja van uren en uren wijd, komen de getroffenen, — de steenbakkers, de «Franschmans», enz. enz., naar ONS HUIS. Ja, ja, M. Winsel, men begint al op den buiten te zeggen, als men verongelijkt wordt of als men reklameert en geene voldoening krijgt : «Wij gaan NAAR GENT», en dit beteekent : WIJ GAAN NAAR «ONS HUIS»! Dat is de pure, zuivere werkelijkheid. Ja, zoo verro is het gekomen, en op den buiten houdt men daar reeds rekening van, M." Winsel. En nu, M., is het onze schuld dat de werklieden zich aldus eenen « te huis » hebben gemaakt. Wij zijn tevreden dat de werklieden ons lokaal ONS HUIS als een lichttoren aan-zien. Dat zij zeggen en weten dat zij aldus : EEN «THUIS» EN EENEN «THONS» hebben. Dat iedereen dat ziet en weet, vriend en vijand, en dat dit onze vijanden in den neus kriebelt, is dat onze schuld, M. Winsel ? Wanneer wij U dit ailes laten kennen, moet het natuurlijk nog zwaarder op uwe maag liggen. Wat nu betreft, dat al diegenen welke eene sport lager staan dan den eigenaar, tegen dezen gesteld is, dit gelooven wij niet, omdat er ook eigenaars zijn die goed en menschlievend handeien • doch dat het pu-bliek erg gekant is tegen de harteloozen, dat is waar en hunne eigene schuld. Uw verwijt tôt de rijken past niet, want gij vraagt hun wederom bedekt om de eigenaars mede te helpen, om samen goed op de kleinen te tamboeren, en dat is wederom eene zeer sleehte noot voor U. Het bewijst nog een s te meer uwe verach-ting voor de kleinen. (Wordt vervolgd) Ket verplichtend Onderwijs De gemeentebssturen der provincie Oost-Vlaanderen hebben de volgende circulaire ontvangen van wege het Burgerlijk beheer : Gent, 18 Oogst 19X5. DRINGEND. Mijnhoeren, Artikelen 8 en 9 der nieuwe schoolwet aijn, wat het jaar 1915 betreft, door de volgende bepalingen vervangen : Artikel 8. « ln de tweede nelft der maand Augus-tus, wordt door de gemeentebesturen den kantonnalen opziener, de lijst der school-plichtige kinderen overhandigd. Het tor hiertoe voorgeschreven model wordt hierbi^ aangewend. In de eerste helft van September wordt in elke gemeente, door de gemeenteover-heid. een door den bevoegden kantonnalen opziener onderteekenden oproep aange-plakt, waarin de gezinshoofden aan de v plichtingen hun krachtens de wet opgelegd en op de gevolgen, welke het niet naleven ervan medebrengt, herinnerd worden. Dit bericht vermeld uitdrukkelijk, dat het ge-zinshoofd vrij is zijn kinderen te zenden naar de school, welke hij verkiest en dat het verboden is eenigen dwang op hem uit te oefenen, om hem een school op te drin-gen, welke niet de school zijner keuze mocht zijn. Do tôt hiertoe voorziene onderrichtingen en meldingskaarten worden niet verzon-den. Ter vervanging daarvan zenden de schoolhoofden den kantonnalen opziener, acht dagen na het heropenen der klasseu, een lijst toe met de namen der kinderen welke in hun s)?hool werden ingeschreven. Artikel 9. De gezinshoofden, welke binnen acht dagen na het heropenen der gemeentescho-len hunner woonplaats, hun kinderen niet in eene gemeente-, aangenomen of aan-neembare school hebben l^ten inschrijvra, of wel den kantonnalen opziener niet hebben laten weten, waar zij hun kinderen laten onderwijzen, worden door dezen per aangeteekenden brief verzocht, binnen acht dagen het bewijs in te leveren, dat zij ^ verplichting, hun krachtens artikel 1 der wet opgelegd, nagekomen hebben. Wordt, na het bewuste uitstel, niet geantwoord, dan klaagt de kantonnale opziener de in gebreke gebleven gezinshoofden, wegens tekortkomen aan '!e hun krachtens artikel 1 opgelegde verplichting, bij den vrede-rechter aan ». Gij zult dus, zoiuler verwij!, de lijst der schoolplichtige kinderen, uwe gemeente bewonende, opmaken om ze v66r t September aanstaande, aan den kantonnalen schoolopziener van het gebied te overhan-digen.Het mode! dier l:jst is overgedrukt in i. t bestuurlijk Menioriaal der provincie, Deel 146, blz. 116. De aandaieht vaji da schoolhoofden zal door U geroepen worden op de verplichting hen opgelegd bij laatste lid van gewijzigd art. 8. Gij zult ook zorgen dat de oproep waar-van spraak in lid 2 van dit artikel, binnen den voorgeschreven tijd, op de gewone plaatsen van ruchtbaarheid uitgeplakt worde. De Voorzitter: Eeker. Gewestelilk Oomileiî ra ostefsfâosS aan de bshaeftige wiikelsozeii GROEF GENT Nota over de werkzaantheden van 10 Mei tôt einde Juli 1915 Het Plaatselijk comiteit van onderstand aan de behoeîtige Werkloozen is gesticlit geweest op 24 April 1915 en strekt zich uit over de vier gemeenten Gent, Ledeberg, St-Amandsberg en Gentbrugge. Het is al3 volgt samengesteld. 1. —Voorzitter: M. A. Mechelynck, volks vertegenwoordiger, Brabantdam 16. 2. — Ondervoorzitters : M. E. Anseele, stadsschepen en volksvertegenwoordiger, Ham, 78. 3. — en M. A. Verhaegen, volksvertegenwoordiger, Oude Houtlei 2ô. 4.— Leden: MM. Lefevre, Bijlokevest 201. 5. — Carpentier, Albertlaan, 17. 6. — Schauwvliege, Desmetstraat, 43. 7. — Vandermotte, Desmetstraat, 136. 8. — Verschraegc, Vrijdagmarkt (On® Huis ». 9. — Duprez, Pannenstraat, (Het Volk). 10. — Variez, Coupure, 54. 11. — Hacquaert, Kunststraat 115, Sint-Amandsberg.12. — Delaruye, Ledeberg. 13. — Cardon de Lichtbuur, Kouterstraat 9, Gentbrugge. 14. — Desaegher, Oude Houtlei, 16. 15. — Huyshamver, volksvertegenwoordiger, Hospicielaan. 16. — Feyerick, St-Pieters Nieuwstraat,55 17. — Casier, Laurentplaats, 7. 18. — Van Loo, Citadellaan, 115. 19. — Molitor, Ketelplein, 4. 20. — Secretarissen : Nève, Kruisstraat, 17 21. — en Vermaet, Frère-Orbanlaan, 74. Inschrijving der behoeftige werkeloozen Zooals men het moest voorzien, moest het getal der werkeloozen aanzienlijk zijn te Gent... Aanvankelijk werd het geschat op 30.QU) personen. Voor wat de inschrijving aanging, had het Comiteit dan ook een breed gebruik gemaakt van het door het provinciaal regelment toegestaan gemak van zich te mogen wenden tôt aile instellingen van maatschappelijk vooruitzicht die hare medehulp konden verleenen voor de onder-neming.Het intercommunaal Werkeloozenfonds, met zàjne 39 aangesloten syndikaten, maat-schappijen en zijne 60 ziekenbeurzen, heeft den oproep van het Comiteit beantwoord. Al beschikte het over 79 bureelen van inschrijving, toch heeft het Comiteit zich verpiicht gezien kecl oual'îiankelijke en bijzon-dere bureelen te openen, waar de onaflian-keiîjke werKlieden en bedienden zich "konden aanbieden. Met dit doel heeft het 4 hui-zen gehuurd in de meest bevolkte stadswij-ken en op voorhand, bij middel van plaK-brieven, de orde bepaald in dewelke de be-hoeftigen zieh moesten aanbieden. Dank aan de tucht, die de gentsche werklieden kenmerkt, heeft d^ dienst van den beginne afaan snel en regelmatig kunnen werken. In den betrekkelijk korten tijd van zes dagen heeft men aldus meer dan 13,000 personen kunnen onderhooren en inschrijven. Op 30 Juni, na enkel zes weken van wer-king, is het getal der ingeschrevenen ge-kloirmen tôt 39.430. Daar de werkloosheid nog bij den dag toe-nam, zoowel door de vermindering van het getal werkuren als door het volledig sluiten van zekere fabrieken, gevoelde het Comiteit zich gedwongen om een nieuw bijzonder bu-reel van inschrijving te openen in de zaal Willem-Tell, in de Bagattenstraat, te Gent, een bureel dat open is op elken vrijdag der week. Het getal der personen, die zich hebben laten inschrijven om te kunnen genieten van den bijzonderen onderstand aan de behoeftige werkeloozen, is in den loop der maand Juli nog aanzienlijk gestegen, want 6,210 nieuwe fichen zijn nog aangelegd. Op het einde der maand Juli was het getal der inschrijvingsfichen gestegen tôt: Voor vereenigae werklieden 10.468 Voor leden van Ziekenbonden 4.017 Voor de aan de werken der gemeenten arbeidenae personen 7.471 Voor de onafhankelijke werklieden 22.751 Te samen 45.640 Het is waarschijnlijk dat daarmede het eindgetal v i de werkeloozen nog niet op-geschreven is. Elken vrijdag komen zich inderdaad nog me'er dan 350 personen laten inschrijven om dea onderstand van het werk te fcekomea. <Vervols ea slot raoraen.) Over BREST LITOWSK De Duitsche en Oostenrijksche legers na-deren thans van drie zijden de sterke Boeg-vesting, Brest-Litowsk, die een maand ge-ledeu met Nowo Georgiewsk, Warschau en Iwangorod als vesting-vierhoek aan Weich-sel en Boeg de grootste en belangrijkste groep van vestingen in het stelsel der Rus-sische landverdediging naar het Westen1 vormde. Het type van deze verdedigingswerken, schrijft een militaire deskundige in een Duitsrh blad, is de groepenversterking. Dei Russen beschermen hun land door vestîsg-groepen, welke zij niet onmiddellijk aan da politieke grens, doch in de nabijheid daar-i van op voor de verdediging geschikte olaat-sen gebouwd hebben. Van zulke groepen vindt men er in West-Rusland drie: de Nje-men-groep, Ivowno-Olita-Grodno in het Noorden tegen Oost-Pruisen, den Wolhyni-schen vesting-driehosk Luzk-Rowno-Dubno in het zuiden tegen Oostenrijk en als hoofd-groep den bovengenoemden vierhoek in Polen tegen Duitscliland. Het Russisch stelsel vormt een tegenstel-ling bv. met het Fransche systeem, dat de» voorkeur geeft aan de linie-versterking. Dit wil zeggen de politieke grens zelf is> door een linie van vestingen beschermd, achter welke zich in het binnenland verdere gelijksoortige en ook over het geheel even-wijdig loopende vesting-linies bevinden. De vestingvierhoek der Russische weste-lijke versterking was reeds volgens de Russische klassificeering der sterkste groep op dit front, daar hàj, met uitzondering van Iwangorod dat voor een vesting van den tweeden rang doorgaat, slechts vestingen1 van den eersten rang bevatte. Deze Weichsel-Boeg-groep besehermde 't opmarschgebied van het Russische hoofdîe-ger tegen Duitschland, en Brest Litowsk, was in zekeren zin door zijn a/chterwaart-sche ligging en spoorwegverbiruding met de; voorste plaatsen, de sterke ruggesteun en het reservoir, waaruit men putten kon. Het was ook als het ware een tôt een vesting uitgebouwd etappe-punt voor de Weichsel-linie, daar het door de groote spoorlijnen over Bialostok, Wilna, naar Petersburg, over Minsk naar Moskou, Pinsk naar Go-mel en Kowkel naar Kief met de voornaam-ste steden en de rijke hulpbronnen van Mid-den-Rusland in verbinding staat. Ten slotte vormden de spoorwegen van Brest Litowsk naar Ostrolenka, Ossowiecz en Grodno in het noorden en de linies over Cholm en Ko-wel naar het zuiden de verbinding met da vestinggroepen, die zich daar bevinden. Wanneer men derhalve ook Brest Litowsk in engeren zin slechts als een zuil van den; vestingvierhoek aan Weichsel en Boeg be-schouwde, zoo ziet men zijn beteekenis voor de geheele landsverdediging. Intusschen is door de operaties der verbonden troepen de' beteekenis der sterke Boegvesting juist in dit opzicht aanzienlijk verminderd. De verbinding met het Narewfront in het noorden en met den Weichsel naar het westen zijn verloren, en de lijr.en naar Bialostok werden door de legers van Gallwitz en Sfiholz, en die naar Kowel door den rechtervleugel van het leger van Mackensen bij Wladimir-Wolynsk sterk bedreigd. Door den val van Warschau en Iwangorod en de insluiting van Nowo Georgiewsk is verder de vesting-vierhoek verbroken ge-worden en Brest Litowsk kan nu nog slechts als een afzonderlijke vesting be-sehouwd worden. Als zoodanig behoudt dit Russische steunpunt aan de Boeg echter groote waar-de. De vesting ligt aan beide zijden van de Boeg, bij de uitmonding van de Mucha-wiez, die een deel van het 80 kilometer lange Brest-Litowsksche kanaal vormt, een voor den handel belangrijke^ waterweg,, welke de Dnjepr met den Weichsel ver-bin dt. Brest-Litowsk is dus niet alleen een bo-langrijk eentraal spoorweg knooppunt, maar ook het grootste bruggehoofd in den loop van de Midden-Boeg, die in verbinding met de Njomen-linie Kowno-Grodno een tweede verdedigingslinie van het wes-telijke Russische front kan vormen. Afgezien van de stroom versperring van de Boeg, die hier 120 M. breed en 2 tôt 4 meters diep is, is de natuurlijke ligging der vesting door het moeras- en merenge-bied van ae Pripet-inzinking uiterst guns-tig voor de verdediging. Dit terrein, dat voor den aanvaller groote moeilijkheden oplevert, nadert bij Wlodawa — den be-langrijken Boog-overgang, 60 K.M. zuid-waarts van de vesting — bij den weg naar Radzyn, den Boegoever. Verder noordelijk bevindt zich nog een overgang bij Slawatycze, 30 K.M. ten zuiden van de forten-linie. Ten noorden van de vesting zijn de Boegoevers hooger en vaster. De dichtbij zijnde overgangsplaat-sen bevinden zich bij Pratolyn en Janow, 15 en 30 K.M. van de forten-linie. De Les-na in het noorden, de Krzna in het westen en de Muchawiez in het oosten, deelen te zamen met de Boeg het voorterrein der vesting in de natuurlijke sectoren. Op aile fronten, met narne echter in het oosten en zuidoosten door de Rokitno-moerassen, wordt het naderen van de vesting voor den aanvaller bemoeilijkt. Al bieden deze moerassen in dit opzicht voordeelen aan de vesting, zoo beperken zij van den an-deren kant de operatieve vrijheid van den verdediger. Brest-Litowsk is. evenals aile versterkie ,31 " jaas* — h. 238 Prijs per nsffimer : voor Belgio g centiemon, vooi den Vreemde S contiemen Teîsfoon s Blefïac&e 247 » MrnïîëîstrâtBe 2845 Vrïgdas} 27 OOGST 191 5

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Vooruit: socialistisch dagblad gehört zu der Kategorie Socialistische pers, veröffentlicht in Gent von 1884 bis 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume