Ihr Suchauftrag * hat 191 Ergebnisse ergeben

a-z Index der Titel
  • Stavele

Filter

Sint-Amands studentenblad: frontblad voor studenten en oud-studenten van...

Sint-Amands Studentenblad FroÉM voor sMniteg en oud-stuilenten «an Sint-Amantls collejc te Kortrijk Verschijnt als 'tpast. Voor wat uitgave en opstel betreft, ailes sturen naar E. H. Mllllie, Aalmoezenier, Z 203. FronMaden — Zelfcritiek Met Februari 1918 beginTS' Amands Studentenblad zijn tvveeden jaargang! Als men verjaart, zou men willen ...

Willebroeck aan 't front

NITMMFP n Verschiint Maandeliiks ^ ^ ^ J ^ ^ -y '. j T t ■ ^ ^ ^ ^ 8 Bestuurder: Fr. AMELINCKX, Harmoniestraat, 17, Antwerpen. •- NIEUWJAAR " Gelukkig en voorspoedig Nieuwjaar ! " zoo klinkt het t' allen kant en wij houden er aan bij het uitgeven van het dertiende nummervan " Wille-broeck aan 't Front dien wensch aan al onze ...

Hobooksch frontblaadje

eoor den censor yan 't G. h. K. aanvaard N° 120, 23/l/l8 Nr i3 JANU^RI/1918 HOBOOKSCH FRONTBLAADJE EN INLICHTINGSDIENS1 Aile nieuius uit Hoboken, adressen van Hobokenaren in het leger, nieuws over hen, inlich-tingen nopens gesneuvelde, geiuonde 0/ gedekoreerde Hobokenaren, geldelijke bijdragen, vragen naar inlichtinqen en antwoorden zenden naar: ...

Sint-Amands studentenblad: frontblad voor studenten en oud-studenten van...

NUMMER 10 en 11. Aanvaard door de Censuui N° 1311 datum 22-12-1917 • NOVEMBER EN DECEMBER 1917 Sint-Amands Studentenblad FrontMad voor studenten en oiid-studenten va» Sint-Amaiids college le Kortrijk Verschijnt als 't past. Voor wat uiigave en opstel betreft, ailes sturen naar E. H. Mullie, Aalmoezenier, D 288. Letterkundige Bijdragen Een ...

De Marckenaar

j N1' 17 DOOR DE CENCUUR TOEGELATEN B 497 — 2-4-18. ( MAART — APRIL 1918. DE MARCKENAAR Voor God en Vaderland Opsteller: R. De Brabandere, Hulpdokter, Z i33, I Bon — De tekst bestemd voor de maand Maart (nr 17) is bij den druk-ker verloren geraakt en daar ik geen afschrift heb zoo zullen de inzenders mij wel wilien verontschuldigen nopens, ...

De Marckenaar

...

t Nieuws van St Truiden

...

Onze wensch voor de jongens van 't Oudenaardsche

NUMMER 6 SEPTEMBER 1918 MET TOELATIXG DEP. KRI.TGSOVERHEID N* 120 - - 14-8-18. ONZE WENSCH VOOR DE JONGENS VAN 'T OUDENAARDSCHE .... voor Vrijheid ook ons laatste goecl en bloed !... Strijdkreet. Gesticht door : Maurits Van de Walle (Eine) Z. 94, 5e K'c Adhémar De Surgei.oo.se (Gavere) Z. 17. 1914-1918 't Is zoo eene troostende- opbeu-rende ...

Onze wensch voor de jongens van 't Oudenaardsche

NUMMER i. met toelating der krijgsoverheid n° 373 — g-3-18. ONZE WENSCH VOOR DE JONGENS VAN 'T OUDENAARDSCHE bestuur : ADHÉMAR DESURGELOOSE, (Gaverè) Z 17. MAURITS VAN DE WALLE, (Eine) Z 220, 9e Kie. Eindelijk toch hebben we « ONZE WENSCH» Lange reeds — dikwijls hadden we er aan gedacht— over gesproken, zelfs aan begon-nen, docli ...

Hobooksch frontblaadje

Nr 21 DOOR DEN CENSOR VAN HET G. H. K. AANVAARD N" l33l — 5-Ç)-l8. SEPTEMBER 1918 Hobooksch FrontbLAAdlE Al wat het " Hobooksch Frontblaadje en Inîichtingsdienst " aangaat zenden naar Aalmoezenier PAUWELS Z. 103. I. - Al wat onze dierbare gesneuveiden en de Vakstudie betreft zenden naar Aalmoezenier E. VAN ROMPAEY Z. 82. II. ...

De Marckenaar

Nr 8 1 April 1917 De Marckenaar Voor God en Vaderland. Beste Vrienden, Met een waar genoegen mag ik u melden dat ons dorp-bladje, dank zij de welwiilendheid van M. A. Doise, drukker te Westvleteren, van nu af geregeld zal kunnen verèchijnen den 1 en 15 van ieder maand. Nog bij uitzondering komt er nieuws uit de streek en wij lijden allen om het ...

Loven boven

Ie Jaargang N° 2 1 Februari 1917. LOVEN BOVEN OorlogsM uitgegevcn door de Wapentiroeders van Leuven en omliggeÉ aan lie! front. Stichter-Opsteller: A. FESTRAETS 1 S. M. C 209 6° O Belgisch Léger. LOVEN, ZAL UIT DE PUINEN RIJZEN DE GLORIERIJKE STEE TE MIDDEN 'T BRABANTSCH LUSTWARANDE IN ONGESTOORDEN VREE ! Secretaris : HENRI DOTHÉE C 181 C. A. ...

Seiten