Ihr Suchauftrag * hat 194 Ergebnisse ergeben

a-z Index der Titel
  • Haarlem

Filter

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIEKE ILLUSTRATIE 31 OCTOBER 1914 — 49e JAARGANG — No/ 4 i ; ~ t. >• r*^">3kv(, ' DE DUITSCHERS IN BELGIë AAN DE NOORDZEE: Twee historische foto's, die later opgeld zullen doen: de eerste foto's van Duitschers in de Belgische zeebadplaatsen. Boven aan 7 strand van Osiende, een aangespoelde zeemijn bewakend, beneden in ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

MANSPORTRET, naar de schilderij van Frans Hais in het Rijksmuseum te Amsterdam. 6 APRIL 1918 s2ste JAARGANG No. ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

H. M. DE KONINGIN EN PRINS HENDRIK OP DE JAARBEURS: links de verwelkoming van het Koninklijk Echtpaar* door den voorzitter van den Raad van Beheer, wethouder rar. dr. van Zijst, en den burgemeester van Utrecht. Rechts bezichtiging van een der stands door H. M. de Koningin. ' EEN VfOÔI BKW AÀRD C KBLKVF.N RUINTE Ul-T H F.T J A A R 77? >e ruine ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

( • OrrSAVE N*V'PRU^KXRtJ^ • i>E^3PAPtR.<SLSTftDrtASSAULAArt H-9. HflflRLEM • t VAN DEN OFFICIEREN-VIJFKAMP VAN HET NED.-OLYMPISCH COMITÉ. ' >°'f dlt Jaar w"d. er te Amsterdam en op het Iandgoed «Velserbeek.( van den heer F. VV. baron van Tuvl van Serooskerken door het \. O. C. een wjlkamp voor otficieren gehouden. Wc geven ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

• OITGAVE. N-V-DRUK.KE.feiJ ••• .PE.3PftQR.<SLSTAD---fSAS5flOLAAK M-9. HAftRLE-M • 1 j ■■ML DE ZEEREERW. PATER A. B. H. GIELEN S.J. (Zie bijschrift op bldz. 654). 29 SEPTEMBER 51STE JAARGANG No. 52 ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

«nHHHKk HnH wÈSËmKfc m Dh VOJ.KNOPLOOPFN IX ONZE «".ROOTF STFDEN : bo\en links een radicale betimnv ring in !)< n Haag (ot a.in de eerste \erdiepmg; rechts een winkel gedeelteliik betimmerd met kastdetuen: beneden ni h-b ein betimmering in aanteg, ailes ter bcschcrming van étalagés en spiegelrniten die bij de onlusten g ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

il APRIL 1914 — 48e JAARGANG — No. 27 PAASCHTIJD. In de heilige vreugde van het Paaschfeest, dat de viering is van Christus' zegepraal op den dood van lichaam en van ziel : de victorie van het leven en de victorie van de deugd, gaan onze gedachten van zelf terug naar den tijd, dat de Godmensch het grootste wonder Zijner liefde wrochtte door ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIEKE ILLUSTRATIE EEN GELUKSVOGELTJE is ongetwijfeld het dochtertje van den Engelschen sergeant Rebjohn te Colchester, die bi) den jongste, Zeppelin-aanval stil in haar bedje ongedeerd bleef doorslapen, terwijl bijna heel het huis werd vernield door een bom! Onze foto's geven boven den serveant bi] het bedje van zijn kind dat onbeschadigd ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

* ' • OlTGAVE. N' V'Drohk.LRIJ .DE.3PARI3.NL5TAD flA55AULAArt *f£>. H AARLE.M • Dh. riiiiA HET BEROEMDE WERK VAN MICHELANGELO IN DE ST. PIETERSKERK TE ROME BOVEN HET ALTAAR DER PfETAKAPEL. 7 AFRIL 1917 5iste JAARGANG No. ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

2 M A ART 1918 2 M A ART 1918 2 M A ART 1918 2 M A ART 1918 2 M A ART 1918 2 M A ART 1918 2 M A ART ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

No 9 51STE JAARGAXG 2 DÉCEMBER 1916 KATHOLIEKW I * OlTGAVE. N'V'Druk.KLRIJ • JDEL»SPAR13.(SL5TAD • • • H A55AULAAH M-9. H AARLE.M7"] ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

ILLUSTRATIE JAN TOOROP'S GESCHILDERD PORTRET VAN MONSEIGNEUR A. J. CALLIER. 10 APRIL 1915 — 49e JAARGANG — No. ...

Seiten