Ihr Suchauftrag * hat 194 Ergebnisse ergeben

a-z Index der Titel
  • Haarlem

Filter

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

IN DE GOLVEN ROMAN IN TWEE DEELEN DOOR MIES VAN AMSTEL ■ —i (Vervolg.) 'fA(sA,-Al E voelde zich zoo goed, zoo buitengewoon goed, ze 'iee,t /e"-s treV vertelde de vader overgelukkig aan \ Chris. „Wat zou je denken van besc'iuiten met wat rook-uf vleesch en een geklopt eitje?" A" Jflal „Mag ze zeker hebben, als ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIEKE ILLUSTRATIE 24 JANUARI 1Q14 - 48e JAARGANG — No. 16 DE GROOTE MANNEN- EN VROUWENHARDRIJDERIJEN TE LEEUWARDEN: gehouden in tegenwoordigheid van Koningin Wilhelmina. H. M. is, zooaLs bekend mag worden verondersteld, Zelve een groote liefhebster van het ijsvermaak en toonde ongemeen veel belangstelling in het verloop der rijderijen. ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIEKE • UlTGAVE. N-V'DRUK.KLRtJ ••• -DE.»SPARfeNL5TflD---MAô5A0LAAN f£). HAARLLM • | DE OPENING VAN DE VEREENIGDE ZITTING DER NIEUWGEKOZEN STATEN-GENERAAL H. M. de Koningin begeeft zich naar de Ridderzaal om de Zitting te openen. 7 JULI 51 ste JAARGANG No. ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

21 NOVEMBER 1904 — 49e JAARGANG — No. 7 EEN MOOIE FOTO VAN LORD MAYOR'S SHOW VAN DIT JAAR IN LONDEN: De groote intocht van den nieuwen Lord Mayor van Londen is — naar de omsiandigheden! — ditmaal niet geweest een prachtig schouwspel van historische kleedij, maar een soldafen-opiocht! 't Miliiair moet populair worden in Londen! En zoo zijn ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

ZEILWEDSTRIJDEN'OP DEN WESTEINDERPLAS. De watersportvereeniging Westend, te Aalsmeer, organiseerde nationale zeilwedstrijden, welke op 9 Juni j.l. gehouden werden op den Westeinderplas. Hierboven een schilderachtige kiek van den start van de < derlinge handicap-sloop-klasse. ( Vtrvolg). OU ja.... nou ja lâ me los, juffrouw.... 'k kan best op ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

HHOHH LZZ^IXOŒ VWii^rtft['X'i)rr-;i! x * >. / ira n .ckVTricVri"<-)/w. i^QalvU 'jjçs* -OL^ack .u /gg */ x^ IfglIM l A.X^J, .on. xi,:-^xj: .rfc^ jû^Ô?J^^!ù^bt:. -Ai - rtioh. rirr n /W^ 1 '* Jl'NI 1014 — 48e JAARGANG — No. 36 DE PRIESTER-DICHTER WILLEM SMULDERS. Willem Sniulders. Van de Brabantsche ste-den schijnt Tilburg de ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIEKE ILLUSTRATIE f XjLk^'Op.jpy^jy j^S,'^P>-- -XL AX1__SLÏ ' JÏUL H. "~I~FT1 HWMMMMi >Q>X^-^^x--rnr--.A:-, rfcy A-r .-1- VV.^j ■ - | HET NEDERLANDSCHE EPISCOPAAT IN DE ROMEINSCHE CATACOMBEN VAN VALKENBURG : De bisschoppen van Nederland, uitgezonderd de hoogbejaarde Bisschop van 's-Hertogenbosch. die niet meer op reis gaat, ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

• OITGAVE. N-V-DRUK.KE.feiJ ••• .PE.3PftQR.<SLSTAD---fSAS5flOLAAK M-9. HAftRLE-M • 1 j ■■ML DE ZEEREERW. PATER A. B. H. GIELEN S.J. (Zie bijschrift op bldz. 654). 29 SEPTEMBER 51STE JAARGANG No. 52 ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

Aan den Rand van den Afgrond. (Vervolg.) ( vervuig.j 1KWIJLS is," zeide Pierre, „meer dan men . I denkt, het onwaarschijnlijke de waarheid, of i omgekeerd, gelijk 'de dichter zegt: het ware k H M ' leven kan wel eens niet waarschijnlijk zijn, en 1.1 ' 'ie^ werkelijke leven overtreît al wat verdicht t 8 ^kpjxâ8z-k „Gij hebt het zelf ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

8 AUGUSTUS 1914 — 48e JAARGANG — No. 44 Z. D. H. MGR. P. HOP MANS* de nieuwe bisschon van Brcda. (Spcciaal opname voor de Kat/i. Illustrafie. — foto A. ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIEKE ILLUSTRATIE 5 SEPTEMBER 1914 — 48e JAARGANG — No. 48 ■ DE NEDERLANDSCHE LIEFDAD1GHE1D EN ONS ROODE KRUIS IN ACT1E: Boven: Belgische gewonden, in 7 IJrsulinenklooster te Eijsden door de nonnetjes verpleegd; beneden: 'n groepje herstellende Duitsche gewonden in het hospitaal te Maastricht aan den ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

14 FEBRUARI 1914 — 48e JAARGANG 1914 — No. 19 INHOUDSOPGAVE: Platen: Mooie kiekjes van een bergspoorweg in Tyrol (5). Leuke winterkiekjes uit verschillende landen (3). De jongste stakingen in Z.-Afrika (3). Een typisch kiekje uit den Mexicaanschen burgeroorlog. Van Zierikzee naar Parijs (2). Een belangrijke uitvin-ding. Een allermerkwaardigst ...

Seiten