Ihr Suchauftrag * hat 191 Ergebnisse ergeben

a-z Index der Titel
  • Stavele

Filter

Sint-Amands studentenblad: frontblad voor studenten en oud-studenten van...

NIJMMER OKTOBER 191 Aanvaard door de CENSUUR. Nr 105C fî_1 1-17 Frontblad voor studenten en oiid-stadente va» Sint-Amands coDege te Kortrijk h voor wat uitgave en = opstel betreft, alles sturen naar. E. H. MULLIE Aalmoezenier, D. 26É Versahiint als 't »asi Overweging uit de loopgraven Wcit mij doet nadenken Hoe geerne toover ik mij vervlogen ...

Kortrijks oorlogsblad

Nommer 6. MET DE TOELATIMCi ]>EH MiN^I AtHE OVERHEID Februari 1918. KORTRIJKS OORLOGSBLAD II EU, ZAL HT LIJDEX GROEIEX VAX T MOE (iEMÀRTEEI) LAXI) ! Ailes wal uitgave en opstel belrefl sture mon aan korporaal Jef Van de Kerckhove, Z 202, P' K"'. Voor iijidere inliehtingen sehrijve men aan soldaal Arthur Van den Broucke, Z 292, Slat ...

Rond den Yzer: letterkundig tijdschrift voor Belgenland

2° Jaar — N 12 Het r.ummer lOcentiemen December ...

De Marckenaar

Nr 12 JULI 1917 DE MARCKENAAR Voor God en Vaderland Ipsfeller : R. De Brabandere, hulpdokter, C 65,111 Bon ... IK ben binnen geroepen geweest om mijnen dienst, als vroe-ger, in de werkhuizen van den belgischen spoorweg uit te oefenen. Hier in Oissel ben ik geheel goed, in burger gelijk vôor den oor-log, 'k iig goed gelogeerd en word wel betaald. ...

Sint-Rombouts

tfummer 3 Oetober 1916 SINT-ROMBOUTS Maandid voar studenten en oud-studenten ' vaii S'-RoÉuitscolleoe te Mecheler bint-Komboutc, wefs ru lier op uwe zonen Die vrij en vrank de ganschc wcrcld toonen Wat christendcugd en heldenmoed vermag. Verspreid door ; E. fî. la>oon, aalmoe^eniar S. 63 en E. fK Selpaire, aalmoa^snier, jiôpifal Militaire ...

Hobooksch frontblaadje

...

t Nieuws van St Truiden

immer 25 Toegelaten door de Krijgsoverheid Oktober 1918 't Nieuws van St Truiden Oorlogsblad voor Soldaten van St. Truiden en omstreken Opst bij X. MOLHANT, aalmoezener, O. I. A.', EU (Seine-Inférieure) Beminde Makkers, Oktobermaand, maand van den Rozenkrans ; een godsvrucht die in ons geliefd St-Truiden hoog in eere was. 't Is meer dan ooit de ...

Onze wensch voor de jongens van 't Oudenaardsche

NUMMER 7. — OCTOBER 1918 MET TOELATING DEE KRIJGSOVERHEID N" 1327 — 5-9-18. ONZE WENSCH VOOR DE JONGENS VAN 'T OUDENAARDSCHE Zooals het klokje t' huis tikt Tikt het nergens. Gesticht door Maurits Van de Walle (Eine) Z. 94, 5e K1C gecensureerd MIJN MOEDERTAAL Ik heb nog nooit zoo zeer mijn moedertaal be- [mind Dan sinds ik, in den vreemde, ...

Rond den Yzer: letterkundig tijdschrift voor Belgenland

2'' Jaf p ~ N 7 Ket numme? fOeentiemen Juli ...

Hobooksch frontblaadje

...

t Nieuws van St Truiden

Nummer 16 April 1917 't Nieuws van St Truiden Oérlogsblad voor Soldaten van St. Truiden en omstreken Opstel bij X. MOLHANT, aalmoezenier C 23o, IIIe gr. (Kapelaan van S1 Marten S1 Truiden.) Beminde Makkers, ZALIGE Paschen ! Mocht de goedejesus, die in uw harte gekomen is op dien schoonen dag zijner Verrijzenis, u zijnen milden zegen schenken, in ...

Sint-Amands studentenblad: frontblad voor studenten en oud-studenten van...

NUMMER 4 MEI 1917. Sint-Amands Studentenblad Front»! wor stieiten en oud-studenten van Sint-Amands collene te Kortriik. .1 \I VUllUljU IV II VI VI IJI1» Verschiint als 'tpast. Voor wat uitgave en opstel betreft, ailes sturen naar B. H. Mullie, Aalmoezenier, C 127. Extraits du carnet de campagne d'un très-ancien de St-Amand Mardi, 18 Août 1914. ...

Seiten