Ihr Suchauftrag * hat 123 Ergebnisse ergeben

a-z Index der Titel
  • Veurne

Filter

"De dorpsklok: frontblad verschijnende voor de soldaten van Meulebeke,...

FEBRUARI 1919. N° 16 DE DORPSKLOK Frontblad voor de soldaten van: EV3eulebek@, Beveren, Zwe-vezeele, Ardooie, Coolscamp, Eeghem, Gits Lichtervelde, Rousselare, Wyngene. Van ons jcngens, Voor ons jongens. Redaktie : N. De Jonghe, Ziekenverzorger Hospitaal der Engelsche Damen, Karmerstr, Brugge. Ons, Zonen van midden Vlaanderland Ons binde een ...

Onder ons: oudleerlingen van Onze Lieve Vrouw College Antwerpen = Entre...

N° 8. i Mars 1Q17--1 Maart IQI7. Entre Nous Onder Ons Anciens élèves du Collège N. D. cTAnvers. Oud-leerlingen van het O. L. V. Gollege Antwerpen. DOOD vaa P. Oscar Erkens S. J. Brankardier. Den 3 Februari 1917 overleed de ^ffll^E. P. Oscar Erkens S. J., b:ankar-if dier bij 't Ie jageis te v jet. Bij was E 's morgens naar een voorpost gegaan U ...

Tusschen Brussel en Leuven

Oplage : i.25c Door de' Krijgsoverheid nagezien D. 517. i3-8-1917 Nr 6. Oogst 191.7. Tusschen Brussel en Leven. Onze Vaderen waren vrïj U, zonen van cms Brabant, ende vrij ook blijven wij ! U binde een echte vriendenband ! Opstel en Beheet : V. Vangramberen, D. 128. 2e groep. Om een aantctl redenen, waarover onnoodig hier uit te wijden, is het ...

Tusschen Brussel en Leuven

N 12 Oplage 1500 Aan de Krijgsoverheid voorgelegd November 1918 TUSSGHEN BRUSSEL EN LEUVEN Onje oaderen voaren v?rij ende orij ook blijoen voij ! U, jonen oan ons Brabant, U binde een ecbte oriendenband ! O-pstel en Beheer : V. Vangramberen. H. M. B. Sa!rit-Lunaire, (Ille et Vilaine) Frankrijk. Jicin cialm. P. Gaëten Reynderx ( Wesem-beek) Ed^o. ...

Tusschen Brussel en Leuven

Oplage : i.ooo. Nr 4, Juni 1917. Tusschen Brussel en Leuven. Onze Vadcren waren vrij ende vrij 00k blijven wij ! U, zonen van ons Brabant, U binde een echte vriendenbaiid ! Opstel en Beheet : V. Vangramberen, C. 48. 2e groep. Nog eens verzoekenwijontàjongens hun brieven en kaarten metmededeelingen, hm aanvraag om bladcn enz. te zenden naar den ...

Stem uit Gheel

ZON0AÇ 8 JULÎ 1917 Nr 14 STEM UIT GHEEL SI t ciller ci» Bcstiiurdci* J, ¥EIMJEHMiîVS C 9 aalm. «S? Jf. GIMS G 273. 3e gr. VERS CHIITE N DE ALLE 31A AN DEN >. î - •• ■ CRUKKERIJ DF. KINDERS BONHOMME, Nieupoortstraat, 10, Veurne. De ochte zegepraal. ■ ïlaar zull ge nie zeggen toch niet allen y.ijn zoo, on daaFbij^gij^ovfcrdrijt't ...

"De dorpsklok: frontblad verschijnende voor de soldaten van Meulebeke,...

...

Stem uit Gheel

ZONÛAG 7 BVIEl 1916 I STEM UIT GHEEL VE BS Cl! IJNE N ALLE M A AN DE DRUKKERIJ DE KINQERS BO.^HGME Nieupocrtstraat, 10, Veurne OIsTS DOEL | In 't leger versohenen sedert geruimen tijd kleine ineuwsblaadjes, bestemd voor de soldaten van eene siad ofstreek uit Belgie : groot was hun bijval en gretig wer-den ze gelezen : toen zegden we onder ons : ...

"De dorpsklok: frontblad verschijnende voor de soldaten van Meulebeke,...

KERSTDAG-NIEUWJAAR 1919. N° 15 DE DORPSKLOK Frontblad voor de soldaten van : Meulebeke, Beveren, Zwe-vezeele, Ârdooie, Coolskamp, Eeghem, Gits, Lichtervelde, Rousselare, Wyngene. Van ons jongens, Voor ons jongens. Uitgever : L. Vercruysse, Z. 115 — 4. Redaktie : N. De Jonghe C. 1. B. I. Veurne. Ons, Zonen van midden Vlaanderland Ons binde een ...

Onder ons: oudleerlingen van Onze Lieve Vrouw College Antwerpen = Entre...

Publication autorisée par l'Autorité militaire. Troisième année. N° 16. Mars 1918. ENTRE NOUS. ONDER ONS. Bulletin des anciens Elèves du Collège N.-D. d'Anvers. Oorlogsblad der oud- leerlingen van het O.L.V. College, Antiverpen. Directeur : Fraiçois DE RAEDEMAEKRR. Brancardier Z. 190 6" Cle. Maria Mater grattas Tu nos ab hoste ...

Stem uit Gheel

Z0N3AG 7 JANUARI ISII w s STEM UIT GHEEL Miclifti en Bestuurder J, VR*'NjRRKB]«g aa^m. P. 09 «fe 3W. B 270. 3' gr. VERSCHI.INENDE ALLE M A AN DEN DRUKKLRIJ DE KINDERS BONHOSiWE, Rieupoortstiraai 10, Veurae. Aan de Gheelsche soldaten. Trt gelegenheid van heî nirmve j:)^r bel bestuur van île « $tem utl gfoeel »> sa» si (tu Gheftlsebe ...

Ons frontblad

Nummnr 4 Autorisé par la cei sur D. 854, 1 oct. 1917. Octobre 1917. Vaandi igs vallen : Vaar.dels nooit ! Quantum potes, iantum aude ! ONS FRONTBLAD S4 IGNACE : ANTWERPEN Organe des Anciens et des Étudiants de l'École Supérieure de Commerce et de Finance, S1. Ignace, Anvers. Mededeelingen te bestellen : ( p■ AuS■ DeBruyn : aum. milit. D. ...

Seiten