Ihr Suchauftrag hat 357 Ergebnisse ergeben

a-z Index der Titel
  • 1915-05

Filter

Datum der Veröffentlichung
1915357

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

499 Gesetz- und Verordnunssblatt fiir die okkupierten Gebiete Belgiens. Wet- en Yerordeningsblad voor de bezette slrekcn van België. Bulletin ofiicieî des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé. Uitgegeven door de politieke aldeeling bij tien Generaalgou-verneur in België. Gedrukt in tle drukkerlj van liet Wet- en ...

Het Rood Kruis: officieel tijdschrift van het Rood Kruis van België

„Inter arma caritas" Het Rood Kruis Nr. 1 — 1915 Das Rote Kreuz La Croix Rouge Offizielle Zeitschrift des Beigischen Roten Kreuze Officieel Tijdschrift is van het Rood Kruis van België de I Uitgever —- Herausgeber — Éditeur: Prof. Dr. Pannwitz. Redaktion: Dispensaire social, Bd. Bischoffsheim Bulletin officie! de ia Croix Rouge de ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

<,»■■■ -5 allen en parket, l fr. ; Parterre en voor-t^tels, 50centiemen ; 2* rang, 1* en z* am-iphitheater, 30 centiemen. uit de Vlaanders. DronflCIl. — Verlorea. — Op den weg fcan Diongen naar Baarle, twee pakkei, Ûe eene maïs en de andere behangpapier ànhoudende. Vriendelijk verzoek ailes terug 4e brengen bij den heer ...

Het volk: christen werkmansblad

îijf«BTwiiitigs(e Jaar. — R 122 BoSsdlenst — Huisyezin — Eigsnio® iaandag, 3 I» 1915 Aile briefwisselin gen vracht- | crij te zen den aan Aug. Va* Isoghem, uitgever voor de naamî. ftiaatsch. « Drakkerij Het Volk», Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor West-Vlaanderens Gaston Bossuyt, Recolletten-Etraat, 14, Kortrijk. Bureel van ...

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

- 491 — Gesetz- und Yerordnungsblatt Uitgegeven door de politielce afdeeling .bij den Generaalgou-verneur in Belgie. Gedrukt in de flrukkerij van Iiet Wet- en Verordeningsblad, Brussel, Leuvensche Btraat 40. Het Wet- en Verordeningsblad is in België verkrijgbaar bij bovengenoemde drulckerij, in Duitscliland en in het onzijdige buitenland bij de ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

• y •^tl$¥ERS, Vendredi 7 Mai 1915 Cinquante-huitième Année - No 17.302 1 V * DIRECTION & REDACTION S*, y»* RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la ilouUe ign 1 franc la ligne sur double colonie ...

Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

lees : | Papierhandel fss F— — ■GEILLUSTREERDE._lsi=_. i' ii' *'a!! is dag- a ^i boekbinderij bladwinkels en bij de ver- m M ■■ i^'W?iaWmg«aWBBEam^MMigiÉ8aBMMMtiit|^yiW*JMliJUMWÉIiEHI^HB——M ■ g ■ koo te verkrijgen ^ BUREEL : LANQE QANG fi, ANTWERPEN ; O P EN OAÇELIJKS VAN 2 TOT 3 uren. ^ I Godsdierstige ■ aan O centiemen ...

Vooruit: socialistisch dagblad

VOORUIT Orqaan der Behische WerkliedenpdptiL • Verschiinende aie daqen. IDro&ster-lHtgeefater Ssm: Maatschappij H ET LICIi besiunrder P. DE Y8SCH. Ledcberg-Oefrt . . REDACTIE . . ADMINISTRATIE îiOOOPOORT. 29, GENT ABONNEMENTSPRIJS BELGIE Drie maanden. , . , , h. 3.2! Zcs maanden • • • • . fr. 6 51 Een jaar. .<«**» fr. 12.51 Men ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE T A A L. Nr. 11. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen. 12? Mai 1915. Mei ! Mei is wêer in 't land gekomen met lachende zonnestralen, azuur blauwe lucht en groene bla-deren...Hoe weldaderig die blyde Meiezonne het bedrukte harte streelt en koestert, en opwekt tôt nieuwe hoop en langer smachten, hoe zy den schitterende ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

Vendredi 21 Mai 1915 Cinquante-huitième Année - No 17.313 m& A Rédaction : vt^minckx, 14 hgwwms Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double igae 1 franc la ligne sur double colonne Adresses industrielles 50 centimes ...

L'indépendance belge

L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI: ONE PENNY. » BELGE. CONTINENT : 15 CENTIMES k c ;1 place'de lap botose. j3 mois, 9 shillings. ) TELEPHONE: C.ÏY 3960.' ' TEUEPH.-. {et LONDRES, LUNDI 17 MAI 1915. abonnements: {e mois, ^llings. } Conservation par le Progrès. SOMMAIRE. LA SITUATION : Brillant succès britannique au nord ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

Samedi S Ma! 191$ Ne 101 H»J65*esc». -^JMiUJï: Samedi S Mai 1915 waw«*jS'»«aB3afii&fess^^ LA BELGIQUE ADMINISTRATION ET RÉDACTION K, Rue Montagne-de-Slon, ÎS, BRUXELLES! Bureaum : de 10 à 17 heure* JOS. MORESSÉE, Directeur. JOURNAL QUOTIDIEN LE NUMÉRO : 10 CENTIMES ' La petite ligne . v fr. 0.40 Réclame avant le» annonce» . s . . ...

Seiten