Ihr Suchauftrag hat 357 Ergebnisse ergeben

a-z Index der Titel
  • 1915-05

Filter

Datum der Veröffentlichung
1915357

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

Mardi 18 Mai 1915 N° 19t Mardi 18 Mai 1915 LA BELGIQUE ADMINISTRATION ET RÉDACTION îi, Montaffne-aiix-Herbes-lPotacfères, JBFi UJZELZjE BUREAUX : DE 10 à 17 HEURES - - =%' Jos. MORESSÈE, Directeur JOURNAL QUOTIÛIEPJ LE NUMÉRO Î ÎO CENTIMES J La petite ligne. 5 7 . Z " T . fr. 0.40 Il Réclame avant les annonces 1.00 ANNONCES { Corps ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

DEUXIEME ANNEE. — N" 233. TIRAGE JUSTIFIÉ 58 000 EXEMPLAIRES CINQ CNTIMES EDITION B 3* VENDREDI 21 MAI 191-5. S sa, 18 &saC8o — 43 mois, 7 francs» — 3 mois, 4 teamet, 1 saoisj % ËEaw»fi0 J@Tiraai q;motlciie .,"1 tiid.êpenci^at REDAÇTION, ADMlNISTlitlOBB.' PUBLIGITB =g®0 pjtoaœfi BCsas,' ®p5saE@3.B®(£ J^VWOWOKS 8 ...

Het Vlaamsche nieuws

S Mei loi* Eerste jaarg. Mr ha Prijs : 5 Centiemen door geheel België ° HET ^ Vlaamsche Nieuws I Hat bas! inplichl en -meent verspreid Nieuwsblad ''van BebdëA Verschiint 7 maal oer week 2 K r«^nlSSgE-JWaSgg aSCïï3X3IW«25tf, AB9NNEMENTSPRIJZEN : I ft; week 1.35 ■ tes 3 maandeu 4 ■ ftf asani 1.50 j Fer 6 ir.aaadcH 7.50 Per isar ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

I iBte Année K». 214 ti cents (1U cemimesj Mardi 25 srmî 1*215 L'ECHO BELGE L'Union fait la Force. Journal quotidien du matin paraissant à Arrssterdî&srrs Belge est notre nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressées „ sureau de rédaction: N.Z. VOOHBURGWAL 234-240 Téléphone: 2797. Rédacteur en Clicf : Gustave Jaspaers. ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

Mssmeûe. — ftranâ. — Zaterdag, om 6 ure, is brand ontstaan bij kamiel Verguyt, wijk Staak. Huis en staHing zijh afgebrand. Er bestaat verzekering. Lokepen.—• Sar.ieriwerkende maalscliappij « Ons brood ». — Het huis van wijlea heer Al. Vermei're in de brugstraat is gekocht door de samenwerkende maatschappij van den werkmanskring. Er ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

Jeudi 20 Mai 1915 Cinquante-huitième Année ■ No 17.312 V DIRECTION & RÉDACTION : V 14. RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS Téléphone 3761 LL07D ANVEKSOIS Annonces : I 25 eentines la petite lifie. — 50 centimes la double if«e I 1 franc la ligie sur double e«loa*e I A«lrMM6 industrielles 50 centimes I Seifloiois et Annonces financières : Prix ...

De Belgische standaard

De Beloische Standaard daard Door Taal en Volk \ Voor God en Haard en Land « DE BElifSCHE STMDMRD» virsehiint 4 maal te weik. Abonnementsprijs voor 50 nummers bij vooruitbetaling. Voor de soldaten : a.50 fr. Voor de niet-soldaten — in 't land 3.50 fr. ; buiten 7 land 4.50 fr. Inditn meer exemplaren van elk nummer worden gtvraagd, wordt de ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

<^'N^E^S. Mardi 18 Mai 1915 Cinquante-huitième Année - No 17.310 ^^EfCKX, 14 ^frfeftfrvERS Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la d«uble igae 1 franc la ligne sur double coloite Adressas industrielles 50 centimes Émissions et Annonces financières : Prix à convenir Les annonces sont ...

De Belgische standaard

Aan Zijne Excellente HeerPoullet Belgische Minister Le Havre l*te Jaar ~ N° 66 V\}f centieraen het nummer Vrijdag 28 en Zaterdag 29 IWei 1915. De Belgische Standaard Door Taal en Volk Voor God an Haard en Land Mil—II— K'* *<5A" ' MKAwmtKixmtfiyj*IfiniiwiiW|| ipiy» r- < DE IELShÊ STANDJURD » vsrsehîiat 4 maal ta «aak, ...

Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

HcOMTE-ROEIS Egmontstraai 39, (Zuid) belgische huiskouen Anthraelet & Machienkolen ALLERBESTE KWAL1TE1T aan M AT I G E prijzen Verzorgde bestellingen bir.nen de 24 uren Aanbevolen Grove Huiskolen 80 °/0 gewaarborgd. 16 Mei 1915 Nr 26 GEILLUSTREERDE, 5 Ceniiemen ZOMPAeseAZET BUREEL : LANGE GANG 6, ANTWERPEN ; OPEN OAÇELIJKS VAN 2 TOT 3 ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

twèUiïSMse 'AN»»». - H' ai#. &&,ëm ;4iw»iiirM - m ï-tirai s m aï laie. LE BRUXDELLOIS .vaoïiA' . m-jtssic'î3É'Êg .ï **> 12 frimes. — ô nïote, 7 francs.' •— 3 mets, 4 Irakes» S mois, S francs.. «■>»- ~|Imbii.'^ i &ùSSif!i&a «&.» Ï! ;xtr,*: "xtso--'' lie^ xdLéfcacmtâUMBft fir.DAQTlON, ...

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

15 Mei 191 Nr 20 QQe T o o î fra rt nr HET VLAAMSCH HEELAL Vrii en Onafhankeliik Katholiek voiksgezind weekblad voor Vlaamsche en Âlgemeene Belangen Voor een jaar fr. 5.— Voor 6 maanden » 2.75 Voor 3 maanden » 1-50 Voor Nederland » 5.50 Voor 't Groot Hertogdom Luxemburg. . » 5.50 Voor andere landen » 7.00 Dit blad verschijnt den Zaturdag ...

Seiten