Ihr Suchauftrag hat 384 Ergebnisse ergeben

a-z Index der Titel
  • 1915-06

Filter

Datum der Veröffentlichung
1915384

Antwerpen boven: orgaan der Groeningerwachten van Antwerpen en omstreken

abonnementsprijs : Voor Antwerpen en onmiddellijke omgeving fr. 1 25 per jaar Voor 't binnenland (uitgenomen Oost- en West-Vlaanderen) » 2 50 Voor Oost° en West-Vlaanderen bijzondere yoorwaarden. Men schrijft in op het Bureel van 't Blad, alsook bij de Leden der Groeningerwacht, o.a: Belegstraat, 48, Antwerpen (Zuid); Reuzenstraat, 28, ...

De Belgische standaard

De Belgische Standaard Door Taal en Volk *%3: DAGBT .AD Voor God m Haard en Lana « DE IEL8ISCHE STAKDAARD » wjchijst dagelijks Abonnementsprijs voor 50 nummers bij vooruitbetaling. Voor de soldaten : 2,50 fr. Voor de nlet-soldaten — in 't lattd 3.50 fr. ; buittn 't lana 4.50 £r. Inditn meer txtmflare» van M Hummtr wordtn gtvraagd, wordt de ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

HF fiF.NTENAAR = DE LANDWACHT DE KLEINE PATHIOT sraasr III nu min mu ffY» .—HHIK—n "-y™- LMBBOUWEBSBOND VAN OOST-VLAANBEREM. Vergaderîng van iS Juni igiS- De heer Maenhout neemt het woord om Il 1/4 ure (M. E. T.) . Misbruiken. — Wij hebben gesproicen over de misbruiken die vastgnsteld zijn bij het afleveren vaa den gerst. Twee van de ...

Journal de Gand: politique, industriel, commercial et littéraire

Samedi 19 juin 19ir> JES centimes le numéro S9me année - N° 170 JOURNAL DE GAND ABONNEMENTS : BELGIQUE : 8 fr. par ail ; \ fr. pour six mois ; 2 fr. pour trois mois Pour l'étranger, le port en sus rédaction & administration : 3, RTJiï; UE "FjL,A jm i_ JEtE, 3, GaNi TÉLÉPHONÉ 665 ANNONCES : Voir le tarif au bas de la dernière ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

Â^VERi\Mardi 15 Juin 1915 Cinquante-huitième Anné - No 17.333 piREÇtj^^& RÉDACTION : ,v* --i'CRCE VLEMINCKX, 14 ANVERS Téléphone 3761 Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur double colonne Adresses industrielles 50 centimes Émissions et Annonces financières : Prix à convenir Les ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Drukster-U itgeefôter Sam: Maaischappij H ET UCHÎ bestuurder» - ne VJSCH. Lcdeberg-Qcnt . REDACTIE . . ADMJN5STRATIE HOOGPOORT. 29. GENT VOORUIT Orgaan des* Belgisoke Werkliedenpàrtif* —• Yerschjjnende aie dagen. ABGNNEMENTSPRIJS BELGSE Orle snaaaden. . , , , |r. 3.25 Zea maandea ■ , « , , ir, 6 50 Eenjaar. >.«,», Ir. 12.5Q Men ...

L'indépendance belge

L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI: ONE PENN BELGE. CONTINENT: {5 CENTIME? ADMINISTRATION ET REDACTION: „ TUDOR HOTTSE, TTJDOR ST., LONDON, E.C. ' " ' LACL , ii i C7 ot TELEPHONE: CITY 3960. TELEPH.: {§JJ:f|.0t LONDRES, MERCREDI 16 JUIN 191 ,3 MOIS, 9 SHILLINGS. % , ABONNEMENTS : J 6 MOIS, 17 SHILLINGS. CONSERVATION PAR LE PROGRES. 1 A "M H9. ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

|ere Année N°. 239 S cent» (IO Centimes) Samecii 19 J&a.m 1913 L'ECHO BELGE L'Umon fait la Force. Journal quotidien du matin paraissant à Amsterdani, Belge est notre nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressées au bureau de rédaction: N.Z. VOORBUROWAL 234-34 Téléphones 2797. Rédacteur en Chef : Gustave Jaspaers. ( ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

Dimanche 13 et Lundi 14 Juin 1915 Cinquante-huitième Année - No 17.332 ^ '^ÎREGripi & RÉDACTION : VLEMINCKX, 14 ANVERS Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur double colonne Adresses industrielles 50 centimes Émissions et Annonces financières : Prix à ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

jere Année N°- 230 « ccm» (lo centimes) «Jeudi ÎO juin 191a L'ECHO BELGE UVmon fait la Force. Journal ouotidien du matin paraissant à Amsterdam Beltte est notre nom de Famille Toutes les lettres doivent être adressée: au bureau de rédaction : N.Z. VOORBUHOWAL 234-240 Téléphone: 2797. Rédacteur en Chef : Gustave Jaspaers. ( Charles ...

De werkman

Lars VonVed a «3> f weë* vw fâ wordt in een onderaardschen Kerker gebracht ; in vromeS houding brengt hij generaal Poulsen in woede. Nu wordtH het verhaal buitenmate boeiend en trajiek. Het groot Woordenboek-Callewaert, volledi^ j| Fransch-Viaamsch èn Vlaatnsch Pransch 6,00g fic<ofdopste!ler=Bestuurder : 1 P. D A EN S-M A Y A RT, ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

21 ANNÉE. — Série nouvelle. — N°* 206 et 207 Le numéro : 10 Centimes (5 CENTIMES AV FRONT) Dimanche 6 et Lundi 7 Juin 1915 , rédaction & administration * 2Bter me âs la Boiras — LE HAVRE Téléphone: Le Havre n- 14.05 Directeur : FEENAHS NEURA? Tontes les communications concerr.ant la rédaction doivent être adressées ...

Seiten