Ihr Suchauftrag hat 399 Ergebnisse ergeben

a-z Index der Titel
  • 1915-10

Filter

Datum der Veröffentlichung
1915399

Vooruit: socialistisch dagblad

VOORUIT Bekendmakmgen BIJVOEGSEL tôt de vERORDENINGEN betreffende uitvoer verboden (Verordeningsblatt n. 2, bladz. 38) De bestemmingen betreffende het inbe-ilagnemen en de hoogste prijzen van ge-droogde CHICOREIWOilTELS van de ver-leden oogst worden ook voor de aanstaande oogst van 1915 in werking gesteld. Do eigenaars van chicoreiwortels ...

Vrij België

No. 10. VRIJDAG 29 OCTOBER 1915. EERSTE JAARGANG. VRIJ BELGIË ONDER LEIDING VAN FRANS VAN CAUWELAERT EN JULIUS HOSTE JR. PRIJS PER NUMMER: NEDERLAND 10 cent. ENGELAND 2 pence. FRANKRIJK en BELGIË 0.20 fr. VERSCHIJNT ELKEN VRIJDAG. ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: NEDERLAND / 1.— ENGELAND 2 sh. FRANKRIJK en BELGIË 2.50 fr. ALLE STUKKEN ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Drukatcr-Uitgeeïstc» (fin: Maatschappij HET LICHT bestuurdert ». DE VISCH. Ledeberg-Oent . . REDACTIE . . ADMINISTRATES HOOQPOORT. 29, CENT VOORUIT Dr gaan der* Betgfsche WerkHedenpartij. —- Yerschijnende aile dagen. ABONNEMENTSPRUS BELGIE Drte maanden. . . , , fr. 3.25 Ze» maanden . . * * , fr. 6.50 Een jaar . fr. 12.50 Men abonneert zich ...

Journal de Gand: politique, industriel, commercial et littéraire

Mardi {'2 oclobre I9I .'> £5> centimes le numéro 59me année - N0 285 JOURNAL DE GAND ABONNEMENTS : BELGIQUE : M fr. par an ; -Î fr. pour six mois ; 2 fr. pour Pour l'étranger, le port en sus RÉDACTION & ADMINISTRATION : CAND — 3, RUE DE FLANDRE, 3 — CAND TELEPHONE 6G5 ANNONCES : Voir le tarif au bas de la dernière page du ...

Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

E 33 L i'T w^$M"kondieinsen -ft01»£ÎND 30, Antwerpen Abonnement 2.50 itf. het jaar Hat blad wordt ookwekelijks tebuis besteld aan 5 centiemen 17 October 1915 N' 48 GEILLUSTREERDE S Centiesnsn ZONDAGSGAZET BUREEL : LANGE GANG 6, ANTWERPEN ; OPEN DAQELIJKS VAN 2 TOT 3 UREN. AANKONDIGINGEN (op voorhand betaalbaar) 4» bladz., den regel 0.30 ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

jêr© Anaêe N<». 343 t» cen!sTlt)~Cé3Tl>nês) Dimanche 3 octobre 1915 » L'ECHO BELGE I L'Union fait la Forcer Journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam. Belge est notre nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressas no bureau de rédaction: N. Z. VOORBURQWAL 234-240, AMSTERDAM. Téléphone: 2797. Rédacteuf en Chel: ...

De werkman

I DE ^ ^ . ' iVi/w i ifpwi"iinja^1 11 — "■ *.p.wiu«eui ie, 'wbwmi««► -- «» - ïù-. ^ ^ «erkloozfenfbmis. S p. I A1 . . n4V,#*C" . || Bij deze wordt de Bevolking verwittigd, dat de Klach i TT7~ " 1 • ul Wl^Jn De Werxman aankondigt of be- ten-Kommissie aile Maandagen zal zetelen, om 5 urei FRANZ D AENS'^ZUSTER i ncht, ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Mardi 5 Octobre 1915 Le numéro 10 centimes Cinquante-huitième Année - No 17.428 /^K^penON & RÉDACTION : C VLEMINCKX, 14 .SW ïï ANVERS % - / Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne t franc la ligne sur double colonne Adresses industrielles 50 centimes Émissions et ...

L'indépendance belge

ÏCètne année. No. 234 L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI : ONE PENNY BELGE. CONTINENT : 15 CENTIMES. (HOLLANDE : 5 CENTS.) ADMINISTRAriON ET REDACTION: „ BUREAU A PARIS: TUDOR HOUSE, TUDOR ST., LONDON, E.C. ' ,,li H #♦ TELEPHONE: CITY 3960. TELEPH,: 333 75 LONDRES, LUNDI 4 OCTOBRE 1915. , 3 MOIS, 9 SHILLINGS. \ ABONNEMENTS : i 6 MOIS, 17 ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

Jeudi 14 Octobre 1915 A N° 333 Jeudi 14 Octobre 191$ ireg*J05Taa?8ÇfgfTa>a«gaBBWM«MEB«g*i.i.< .ur.y<paacM«aa.. - — LA BELGIQUE ADMINISTRATION ET RÉDACTION Si.. Monts.gne-aux-Her'bes-JPoiagères, EFlXJ2£E!ZjTiI23 BUREAUX : DE 9 à 17 HEURES Jos. MORESSÊE, Directeur JOURNAL QUOTIDIEN LE NUMÉRO s 1© CENTIMES r Petites annonces. ...

De Belgische standaard

^ J Ie 185 Vijf centiemen liet nummer Vrijdag 22 Octoaer 1U1& De Belgische Standaard Ooor Taai en Volk J J. _ C A AMI #9 Ma«liAlift J3.^C3*BX^AJD Voor God an Haard an Land Ai)onne»entffprtj8 Tccr 8© nn*»««r« f* mi TOonmonumn i Voor de ao-l<l«ten : »,i O tt. Voor de ntet-coldatan — la 't lmw* 8.60 tr, ; feaftaa 't l»»d : 6.00 ...

De drukpers: officieel orgaan der Stedelijke Federatie van de Boek- en...

DE DRUKPERS Oïîicieel orgaao 1er Sieûeiijue Federatie van de BoeK- en Druknljverfieid van Gent - Versctiijni voorlooplg om de twee maanflen ABONNEMENTSPRIJS PER JAAR : | A lies wat Redactie en Adminislratie beirejt te zenden : j AANkONDIGINGEN : België 1,50 [j] VAN AKENSTRAAT, 8. GENT. [ Volgens overeenkomst en voorop Buitenland . . 2,50 gj j ...

Seiten