Ihr Suchauftrag hat 444 Ergebnisse ergeben

a-z Index der Titel
  • 1916-01

Filter

Datum der Veröffentlichung
1916444

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

Gesetz- und Verordnunasblatt y —. for die okkupierten Gebiete Belgiens CltgegeTen door de polltieke Publié par le département poll- Hdeeling bil dea Generaalgou- tique près le gouverneur général verneur in Belgie. Gedrukt in de n- . v j 1 li J ■ ■ ,< . ■ ni-» en Belgique ; imprimé à BruieLie»1 jfrukkeril Tan hetWet- enVeror- ...

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

1509 - Gesetz- und Verordnunqsblatt tJitgegeven door de politieke nfdeeling bij den Generaalgou-terneur In Belgiê. Gedrukt in de dnikkerij van het Wet- en Verordeningsblad, Brussel. Leuvensche «traat 40. Het Wet- en Virordeningsblad te tn België verkpijgbaar bi] bovengenoemde drukkerij, in Duitschland en in het onzijdige buitenland bij de ...

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

— 152 — Verordnungsblatt Uitgegeven door de. Etappen-Inspectie.Het blad verschijnt vol gens behoefte en is ter inzage bij leder gemeentebestuur. Ook is het verkrijgbaar bij de Etap-pen-I nspectie, Zivilverwaï tung, aan 20 Pfennig per'enkel num-iner. fur das ETAPPENGEBIET der IV. ARMEE V LKUKDknlINCiSBLAD voor het Etappengebied van het 4e ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Vendredi 14 Janvier 1916 Le numéro 10 centimes Cinquante-huitième Année - No 17,512 direction & rédactii 14, rue vleminckx, 1 anvers Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Annonces : 15 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur double colonne Adresses industrielles 50 centimes Émissions et Annonces ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Mercredi 26 Janvier 1916 Le numéro 10 centimes Lmquante-hintieme Annee - No 17.522 DIRECTION & RÉDACTION : 14, RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur double ...

Vooruit: socialistisch dagblad

32 aar « M. 11 Prijs per nommer : vooi Beigii) 3 contismen, vooi den vreamda 5 canttemsn ^v-- \aante: jns^Ktfùw/ - ï^w:*555S!SSÎ Tœïeloon ; Rdinriie 247 » Administrât?® <tli4fe ji» C,» v.M tJWJCVjma A-<eJJ«IMWt*<lW<t>UB -A.Î- O s;sdar 18 «SÂ&SJÂï&l tm& ...

De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking...

De Landbouwer Weekblad voor Landbouwers uitgegeven onder medewerking van het Duitsch Generaal Gouvernement in België. Nr 46 Opstelraad en verzending rk Keiaerl. Duitsch Bestuur, afdeel. VII, Namenstraat, 10 # Druhherij : Staatsdrukkerij, Leuvensche w«f, 40. Brussel, 19 Jan. 1916 AANKONDIGINGEN : 80 oentiem da kleine regel. Jo Jaargaiîg ...

Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van...

SVNDIKAAL MEDEDEELINGSBLAD van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen De redaktie behoudt zich voor, ingezonden stukken al of niet te plaatsen VERSCHIJNT BIJ GELEGENHEID Redaktie en Administratie : Plantijnlei West, 66, Antwerpen De Waakdienst in de Gemeenteti Gemeente of Komiteit? Eene, sinds de bezetting van ons land, veelbesproken ...

Vooruit: socialistisch dagblad

a;» n,—IH'JLU^ 3'S iasr- ■■ W. 8 Prijs per Dummsr : vooi Ëslgia 3 CMitirajes, vooî dsa Vrsejude 5 centien-Mi Teletooim s Kedaolie 2&'ï » Âiéar* awVJr»»!© S:846 Zosîdà?? 15 J&MUAKI191» Onsteter-DStgeeleter I Umi Maotschappij 11 ET LÎCH? beetuardcf » | P. OS VSSCH. Ledeberg-Gewt (.. REDACTIE . . AQMIN3STRATIE HOOGvûORT, ...

Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

Zondag 30 Januari 1916 5 CENTIEMES Tweede Jaargang Nr 11 GEILLUSTREERDE ZONDAGSGAZET Bureel : HOPLA."ND 30, Antwerpen Abonnement : 2.50 fr. het jaar PAMILIEBLAD T " Aankondigingsn : 4e bladz., den regel 0.30 Reklaam onder de Financieele aaDk. » 1.00 rubriek OVER ALLES d. reg. 1.00 Begrafenisbericht 5.00 Dit nummer bestaat uitZES ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

2en,e Année N°. 459 S cents (ÎO centimes: marai 2rs mmnrer raro L'ECHO BELGE L'Union fait la Force .Journal Quotidien du malin paraissant en Hollande Reine est notre nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressées au bureau de rédaction: N. JE. VOORBURGWAL 234-240, AMSTERDAM. Téléphone: 279V. Rédacteur en Chef: Gustave Jaspaers. ...

Demain

— Le 21 octobre, le comte Sturgh, président du conseil, a été tué par l'écrivain socialiste le D1' Fritz Adler. Celui-ci a déclaré avoir agi en pleine conscience et après mûre réflexion. Le Dr Fritz Adler, fds de Victor Adler directeur de la Wiener Arbeiterzeitung, appartenait à l'opposition socialiste. Il avait fait ses études en ...

Seiten