Ihr Suchauftrag hat 410 Ergebnisse ergeben

a-z Index der Titel
  • 1916-04

Filter

Datum der Veröffentlichung
1916410

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Samedi 15 Avril 1916 Le numéro 10 centimes Cinquante-neuvième Année - N° 17.591 DIRECTION & REDACTION : 14, RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur double ...

Onze Iseghemnaar

...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Samedi 29 Avril 1916 Le numéro 10 centimes Cinquante-neuvième Année - No 17.602 DIRECTION & REDACTION : 14, RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur double ...

Antwerpen boven: orgaan der Groeningerwachten van Antwerpen en omstreken

3de3jaargang, Nummer 23. Prij» : 5 C«ntiemen. April-nummer igiô (A) ANTWERPEN BOVEN VERSCHIJNT OM DE VEERTIEN DAGEN Orgaan der 6R0ENINGER W ACHTEN van Antwerpen en Omstreken Men zegt dat 't Vlaamsch te nset zal gsa.n... 't En zal ! Ailes voor Vlaanderen Ge*n rijker kroon Dan eigen aohoon. ueiruira peu a peu i eiement germanique enrseigique.fcii ...

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

WET- EN VEROR DEN I NGSBLAD voor» de bezette streken van BeJaië. INHOUDSTAFEL DEK WETTEN, VERORDENINGEN EN BERICHTEN van den 1" April tôt den 30n Juni 1916. (Yun n1 195 <«t en met nr BBUSSBL. Uitgegeven door de politieke at'deeling bij den Generaalgouverneur in België. Aanvragen om enkele nummers moeten gestuurd worden : voor België, ...

L'indépendance belge

Ï-,::, année. No. 83 L'INDÉPENDANCE ROYAUÎVJE-UNl : ONE PENNY BELGE. CONTINENT: '5 CENTIMES (HOLLANDE: 5 CENTS) ADM;NISTRATION ET REDACTION: RrREAT- A PARIS: jPOB HOUSE, TUDOR ST., LOSDOK, E.C. «• PLACE DE LA BOURSE. TELEPHONE: CITY 3960. TELEPH.: ^ f 3^75 VENDREDI 7 AVRIL 1916. En vente à Londres à 3 h. le jeudi 6 avril i 1 f 3 MOIS, 9 ...

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

1 April 1916 Nr 14 39e Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL Vrij en Onafhankelijk Katholiek volksgezind weekblad voor Vlaamsche en Algemeene Belangen IN8CBRIJVING8PRIJ8 Voor een jaar fr. 5.— Voor 6 maanden » 2.75 Voor 3 maanden » 1-50 Voor Nederland » 5.50 Voor 't Groot Hertogdom Luxemburg. . » 5.50 Voor andere landen » 7-00 Dit blad verschijnt den ...

Het volk: christen werkmansblad

" r-ffl ZcsenTwintigsîe Jaar. — N. 88 Codsdienst — Huisgezin — Eipndom Dinsdasr, 18 April 191S Aile brîefwîsseUDgen vractt* vrij lenden «an Aug. Van lecgbem, uitgever voov do naaml. rnactsch. « Drukkerij Het Volk»( Mc»**te€g, n6 16, Gcnt. Hrrftel voor West-Vlaandoreni ©aston Bossuyt, Recolletten-siru-at, lé, Kortrijk. Bnreel ...

Vooruit: socialistisch dagblad

32" |aar ■« N. 107 Pnis p«r nuinmer s voor België 3 centiemen, roor den Vreemdeâ centiemen TeBeioon ; Bedactie 24'7 - Administrât!© 2.&4b ■BBmMIRMMMHDHHmiÉMHHHnmnmBBiHMBUsmBnBHMnMDmMBianaBSBSH fr'aarrda<r« 1 « APRIL I8t6 Drukste'UStgcsîste» lyy Maatscheppij El ET LSCI2T besîutsrder » I p„ DC VISCH. Ledeberg-QcRi *** I ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Mardi 4 Avril 1916 Le numéro 10 centimes Cinquante-neuvième Année - N° 17,581 DIRECTION & REDACTION : 14, RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur double colonne Adresses industrielles 50 centimes Émissions et Annonces ...

Het Vlaamsche nieuws

isdag" 4 ^dîîI îoi6, Tweede Jaarg. Nr 95 Priis : 6 Centiemen door g-eheel Belg-ië Het Vlaamsche Nieuws Het best ingehciit en meest verspreid. leuwsblad van Beigie. - Verschijnt 7 maal per week ABONNEMENTSPRIJZEN ! fer maarid I.7S Per 6 maandea 10.— fer 3 maanden S.— Per jaar 18.— AFGEVAARDIGDEN VAN DEN OPSTELRAAD: Dr Aug. BORMS, Alb. ...

De Belgische standaard

Krrr«rraTrrrrimm —r iamm -mmumiLsmauL-mji-mmaimmm — > iimmhi iiiHIIIIIII i1 I I II m '~n '■■ 11 ~"ÎTT 1 Abonnementsprijs : Voor soldaten : Voor i ma and fr. 1,35 — Yoor a »aanden fr. 2,5° — Voor 3 rosanden fr. 3,75 Niet soldaten in 't land : Voor I rcsand fr. 1,75 — Voor 2 maanden fr. 3,50 — \°or 3 Basanden fr. 5,35 ...

Seiten