Ihr Suchauftrag hat 398 Ergebnisse ergeben

a-z Index der Titel
  • 1916-05

Filter

Datum der Veröffentlichung
1916398

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

— 1 . ANVERS, Vendredi 26 Mai 1916 Le numéro 10 centimes Cinquante-neuvième Année - N° 17.625 DIRECTION & REDACTION : 14, RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur ...

Ons land

4de jaargang, Nummer i. Prii» : 5 Centiemen. 7 Mei 1916 ABONNEMENTSPRIJs : Per jaar fr. 3.— Voor 6 maanden » 1.75 Voor 3 maanden » 1.— MEN SCHR1JFT IN TEN BUREEL VAN HET BLAD. Opstelraad en beheer : Lokaal De Vlaamsche Leeuw, De Keyserlei, 21, Antwerpen. AANKONDIGINGEN NAAR OVEREENKOMST. Ongeteekende stukken worden niet opgenomen. M HEEBE9T ...

L'opinion wallonne: journal belge, indépendant

1" ANNÉE - N° 1 4- PAGES ^ Centimes DU 1er AU 15 MAI 191 (i L'OPINION WALLONNE Journal belge, indépendant, paraissant le 1er et le 15 de chaque mois ABONNEMENTS , PUBLICITÉ FRANCE & COLONIES Un an 4 fr. REDACTION ET ADMINISTRATION AUX BUREAUX DU JOURNAL ETRANGER — 5 fr. —— ABONNEMENT DE PROPAGANDE - ÎO fr. A.F*A.TIIS BUREAUX, ...

t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal...

2de JAAR 4 MEI 1916 Nr 18 'tlandbcuwteven Orgaan der LasidboîiwafdeeHflg van 't Provinciaal Voediisgskomiteit vasi Oost-VlaasderÊîi. VERSCHIJNENDE IEDEREN DONDERDAG. Ailes wat Bestuur en Redaktie van het blad betreft, sture men 21-23 Galgenbergstraat, Gent. Overname en vertaling der artikelen slechts toegelaten met vermelding van 't blad en den ...

L'événement illustré: revue hebdomadaire, documentaire, artistique et...

L'AUMONE QUI BLESSE Etait-ce bien sur la rue que donnait la chambre proprette de Madame Pers ? On aurait pu en douter à voir le jour de souffrance qui tombait du ciel d'hiver sur ses mains spectrales. Son métier, où se tendait un carré de satin ivoire, se trouvait près de la fenêtre ; malgré cela l'ouvrière avait peine à déchiffrer ...

Vooruit: socialistisch dagblad

~S2e§aai» — W. ISS Frijs per nnœmer : tooi Bolgia Scentiamon, voor den Vreemde5 eentiemen YaSetoon s Radactie 24/ • Adnunistraiie ii845 Wosrs^ag t? ME! 18^6 Drukster-IJitgeeletc? s jjauMaatschïppiJ îiET LICHT bestuurder » f, DE VISCH. Ledeberg-Oent .. REDACTIE . . administratie HCOûPOORT, 29. GENT VOORUIT Orgmn der Belg/sche ...

Het volk: christen werkmansblad

■■ « i IjpM I ■ " ■' " ™ " ' ' " r 1 ~ttTT . 11 ' ' ZesenTwîfltigsfe la». — H IM ftdsflîenst — Hmspzin — Elgendom Donderdag, 28 Ici 191S Verscliljnt © maal per week CHRISTEN WERKMANSBLAD 9 Gentlemen het nummer DuiîsclicMedcdeeliiigen enTerordcnîngcn. Verordening betreffende den uitvoer van goederen. Artikel ...

Het volk: christen werkmansblad

#Lîte fcrîefvnsselîngen vracM" { *Hj te zen den a-an Aug. Van ïreght-m, eitgever voor denaaml. fciaat6ch. « Drukkerij Het Volk», îifep^ceg, n° 16, Gent. Brttwel voer West-VI aan dersni Gaston Bossu yt, RecoHetten-rtraat, 14, Kortrijk. Bnreel van Antwerpen, Bradent en Limbttr" : Viktor Kuyl, Vaartetraat, 8, Leuven. HET VOLK Men ...

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

Behhek en Opstklraad : 13, PAKHUISLAAN, 13 . Brussel , ABONNEMENTSPRIJS : Pu Jaab . F*. 6.50 PRIJS : 15 CENTIEMEN VLAAMSCH LEVEN -Zelfstandig Vlaamsch-Geillustreerd Weekblad inhoud Van het Bulgaarsche oorlogsterrein, plaat . . 365 Hoe staat het met den Oorlog? Onswekelijksch overzicht der krijgsgebeurtenissen, met 7 platen 366 Kijkjes op de ...

De stem uit België

Registered at the General Post Office as a Newspaper. Telephoon: Muséum 267. 8MT 12 Bladx. De Stem uit Belgíe Bureel: 21, Russell Square, W.C Abonnement: îs. 6d, voor drie maanden. Subscription : îs. 6d. for three months. 2de Jaargang. -Nr. 34. Oplage : 14,500. VRIJDAG, MEI 12, 1916. Abonnement voor de Vereenigde Staten, 40 cts. ; 1 A voor ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

Glasînclustrle seîzt nur einen kleinen TpÏÏ fhrev Waren ab. rtns iibrige wird auf Lager genommen. Aus Berlin und dem Reich. Der Kronprinz aïs Chef der 6. Jager. Das «Militiivwoehenblatt» meldet: Grofies Hauptquartier, 6. Mai: Der Kronpri nz des Deutschen Reiches, Oberbefehlshaber einer Armée, ist unter Be-lassung in seinen à la ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE ONE PENIVY ..MUT- CINQ CENTIMES nnil ANDE : VIJF CENT CONTINENT : DIX CENTIMES D'ANVERS, PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES Bureaux: 43, Chancery Lane, W.C.—Téléphoné: 212 Holborn. ABONNEMENTS : 1 mois, 3 sh. ; 3 mois, 9 sh. Etranger : 1 mois, 4 sh. ; 3 mois, 12 su. 23ME ANNEE JEUDI 18 MAI 1916 No. 138 LA GRANDE ...

Seiten