Ihr Suchauftrag hat 543 Ergebnisse ergeben

a-z Index der Titel
  • 1917-09

Filter

Datum der Veröffentlichung
1917543

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Mercredi 5 Septembre 1917 Le numéro 10 centimes Soixantième Année - N° 18.010 DIRECTION & REDACTION : 14, RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS ABONNEMENTS : S'adresser au bureau du journal, rue Vleminckx, 14, à -Anvers. LLOYD ANVERSOIS Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligre 1 franc !a ligne sur double colonne ...

Amon nos autes: nosse gazette veut l'djoû totes les samainnes

Nosse Gazette veut l'djoû totes les samainnes comité de rédaction: WILMaRT, J., rédacteur en chef. — E. LAMBRECHT, MARIOTTE. directeur-fondateur: E. LAMBRECHT. secrétaire de la rédaction: Maurice BERNARD, Soesterweg, 163. les manuscrits engagent la responsabilité de leurs auteurs et ne sont pas rendus. adresser la correspondance au bureau ...

Het Vlaamsche nieuws

ag 30 September 1917. Derde Jaargang Nr 270 Priijs: O Centiem voor geheel Bel gië Het Vlaamsche Nieuws Verschynt *7 maal in de week ABONNEMENTSPRIJZEN : fjor Ko 'n"n<i 5„ 3 ŒSMi<i »• „ f« «a i«* ls,'~ ReimSrtie, Ëîliêer tn Aankoniigtajjs» • «4, R0ODESTRAAI, « ANTWEBPKH BE OPSTEL8AAD1 2«t VBRHÏJLST, Dr. Aug. BORMS, ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

3001e Année N°. îQô© s» cent! JWercreW 20 se0£«era!i3a"e lS&r«7 L'ECHO BELGE L'Union faii la Forcer jr^ivlH t^-rv-n <H4*3TMI £■» TS® S=TÏ Î5 tHÎOl2!33.11!C3<S J $e/&© esf notre nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressées au bureau cfle rédaction: 2. VOORBîJRGWAL "2534—240, AiVSSTEROAiVl. ...

Stadsbode voor Brugge en omliggende: officieel orgaan van het...

î» centiemen. Met bemachtiging der Daiitsche Overlieid. Zaterdag S ®ept«mber 1917. — J^Tr îî. STADSBODE ABONNEMENTSPRIJS : 5 fr. 's jaars, 3 îr. voor 6 maanden. (voorop betaalbaar). —o— Openbare Verkoopingen 25 c. per regel. Reçhterlijke Eerherstelling 2 fr. per regel. Begrayenisbericht ... 5 frank. (voor abonnenten fr. 2.50) voor ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

jj F^' 'S GEEN NAAM WEE-^p ,WAAR> GE£N TAAL L£EFT 1S 6EEN N/Q^ g!) O UNDEKEN ? 0 ZUT MAAR KLt:E.N: NIET MEEKOCB. ZOU 'K U CEE RENj EN '* ZIE. U .ZULK EN 13 ER GEEN EN'K?I=U TOCH ZOO 6EREN '■ H8 ONZE TAAL Nr. 117 Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen. 22? September 1917 Vlaanderen's Economische Zelfstandigheid door LIEDERIK. ...

Belgisch dagblad

y^or^ir>in:i^"n>^o- ST. SF.PTËMBEII 191 ■*» 3Vo. lî. BELGISCH DAGBLAD ABONHEMENTEN. J>er 8 maanden voor Nederland I 2.B0 franco per post. Lossa nommera. Voor Nederl&nd 6 cent. Voor Boitenland 71/, cent. Den Haag, Prinsegracht 12b. Telefoon Red. en Admin. 7433. lferschijjnend te 's-Grssvenhasge, eSken werlcdag te 12 ure ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL Nr. 115- . Weekbladje voor de vlaamschsprekende trijgsgevangenen. 8? 5 September 1917 i « nu. || v» ccA.UAaujc vuui uc v laïainooiiopi cû WAAROP WE WACHTEN ! Yan aile kanten komen ons brieven toe, waarin vlaamsche makkers, die te lande Vertoeven, den wensch uitdrukken Ylaanderen zoo gauw mogelijk vervlaamscht te zien : het zou te ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

10 Pfennig $mnîe lîtotgen-îfusgaDc (B.) 10 pfennig Belgifcher Rurier | ^$riiffefets ^e^eitun$ ®c» S*IaU#< •■«!(< <tf4(i*l ta 8«8jT«( II(R<i (am» emraùgf) (»«Im«l »to N»m«l jormfltaft ES» Se9» 8alf*b* (A) |ebe» Rnd)mftt«a T>l« gt»(it< H BI fi • b f (B) «x)d)<tnt œorfieB» Sta (tabunso Sut ont n Mt ...

La Belgique: journal des réfugiés

LABELGIQUE Sur le Monte San Gabriele La bataille s© poursuit avec rage sur front itaiÊers, » insistais temps ers Franc©. « ^tfacisjes repoussées en Roumanie. En ltalie CoasEuitBiqBé cfSciel • r ROME, 31 août. Communiqué du général Çadorna: Hier les attaques dos Italiens sur le plateau de Baiusizza" et sur celui du Carso avaient ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Berde JSr 46 Frai» ë >" Gent 30 September 1917 HDOFDREDACTIE : V KOUWENfeBCRET A RIAA 7 MET MEDEWKRKare VA* HET ALGEM. SECS ET ARIA AT BN HET WIBK DES VOLKS BIBLIOTHEKJÎN "DE STRAAL,. ALLERLEI BEHEBB : PEPERSTRAAT, 17. «O» — ABONNEMENTS* : PER JAAR : PR. î,25 ZES MAANDEN : > 1,60 DRIJ MAANDEN : » 1,00 W«k ktilatil »ojw ors ...

Het volk: christen werkmansblad

Zc^eireaTwiulfgsIe Jaar. — N. 2ê7 GoSsileist — Huisgeziû — EigsMom Biesiag, 4 Seplemlicr 1017 AHe briefwisseliagea vracht» Trij te zenden aan Aug. Va» leegkem, uit ge ver voor de naaml. Saaatsck. «Drukkerij Het Volk»» SJeersteeg, n° le, Gent» Bureel voor West- Vl&anderent ©a&ton Bossuyt, Recollëtfen» frUatU, 14, ...

Seiten