An Flanderns Küste: Kriegszeitung für das Marinekorps

593 0
01 September 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 01 September. An Flanderns Küste: Kriegszeitung für das Marinekorps. Seen on 25 August 2019, on https://hetarchief.be/en/pid/nc5s757d1n/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

AN FLANDERNS KÜSTE KRIEGSZEITUNG FUR DA5 MARINE1K0RPS Cïummer 60 CReinertraq fur QB ohïfabrtô^tx»e cfe 1. ©efrtember 1918 Crnte. £inter (Smteôanfgebeten QBiegten eirift toir unë im £anâ. ^rumbafjfdfjrumm unô gefttromfteten £onten unterm (grntefrunj. ©riinberfdfjoffene 33auernfrâcfe Km ôie roten Dftieôer girrten, Unô beim 3ecf)en unô (£efcF)Iedfe CReicïje ©ilbertaïer flirrten. 33auernfrâcfe, adfj nun ïiegt iïjr (Sinfam in ôer bunten £ruf)e. Unô ^erriffen unô âerfrîjliffen ©inô ôer Oïïaôeï £o££fafcïjuf)e. Unô ôeë 23rummbaj3 33rummelfaiten ©inô toof)I lângft im &rieg gerf^rungen, $r<% £uft ôer alten 3eiten 3ft im £)onnerf)aïï berïlungen. ©tiÏÏer toarô, ôocfj of)ne ^lagen, (Srntefeft unô (SrntemaF)!.. ©eutfcïje grauen fonôer 3agen ©cïjtoangen rifcÇ» ôen ©enfenftaf)!. ©fine, £rine, grieôa, S^ân^e ©aten, mâïjten Seutftfjlanôé 33rot. QBarum fiiljrft ôu nicfjt ôie ©enfe? 33auer, adfj, bift ôu fcfjon tôt? gern im 2Beften fteF)t ôer 33auer, Unterm ©taF}IF)eIm bli£t fein 33licf, Unô im fyeiften ©cfylarîjtenfcFjauer £râumt er bon ôer £eimat ©liicf, £râumt er bon ôen ftiiïen geïôem, £râumt er bon ôer golônen ©aat, ©orfern, ©tâôten, gliiffen, 2Dâlôern, £>ie er fchirmet alé ©olôat. 3n ôer £eimat geierftilïe, Unberiif)rt bon ^riegeônot, ©ab uné (Sott in reicfjer guïïe 2Bieôer unfer tâgïicf) 33rot. 2Dann toirô unô ôie (Smte reifen, £>ie mit fteifjem 33Iut geôungt? £ilf uns (Sott, ôajj guter grieôe ©iegreicf) uné jur 5?eimat bringt. s.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title An Flanderns Küste: Kriegszeitung für das Marinekorps belonging to the category Frontbladen, published in S.l. from 1916 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods