Het laatste nieuws: Gentsche uitgave

218 0
28 September 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 28 September. Het laatste nieuws: Gentsche uitgave. Seen on 23 August 2019, on https://hetarchief.be/en/pid/k93125rm7g/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Leheer te Gent : Vlaanderenstraat, 63. ABONNEMENTEN : 1 jaar 6 maand 3 maand fr îO.OO 5.00 2.60 Redactie te Gent : Bronsteeg 1 AANKONDIGINGEN: •4 • AV.WW M. VW M.WV O TTÎIST T s O Eî UIT CK^. "V 3U 'ii i — - • —igisaaaagsM —BBBBBii—————— HET H KfiJJGSPLÂN We meldlen reed -, dat enkele dagen gele-den de « Times » berichtte dat de Duitschers aan hel Russische front thans eea grootere troepenmacht hebben saamgetrokken dan die, waarover zij in Frankrijk beschikken. Voor-uoeuii blad beschouwde dit als een grove fout in de Duitsche iaktiek. Hetschijnt nu dat de Duitschers in Frank rljk deze fout traohten te herstellt n, door zich op het huidige front dusdanig te versterken, dat hier een ware belegering300rl0g moet geleverd worden Zij tracliten zich op de door h«m bezotte liju op een zeer slerke wijze vast te nestelen, om gedurende langen tijd aaa de . Engelsoh Fransche aanvallen weerstand te kunnen bieden Doch zij voorzien tevens in oen gebeurlij-ken terugiocht, door achterwaarts bij Namen en verder nog langs den Rhljn,versohansingen an versterkin >en te bouvven. Misschien zijn k de verschansingen bi> Namen ook wel eenig- ■ zins bedoeld als verweer, tegen een mogelijke aanval in den rug Doch dit is niet hun K zwakte pun». De plaats van waaruit hun ■ ruglijn, op dat gedeelle ervan op den linker-vleugal, het meast bedreigd wordt is Zuid-Vlaanderen en Zuid Henegouwen. Een offen-eief Belgisch optreden langs deze zijd3, ook misschien wel een Kngelsch-Fransche omsin-galende bewaging kan hier de Duitsohe stellingen erg in gevaar brengen. Het is dan ook deze linker vleugel der Duitsche lijn welke zich zwaar ter plaats versterkt en slecl ts in nood naar de stellingen bij Namen zou deinzen- . Het blijkt iutusschen echter zeker dat het Duitsche krijgsplan, naar hetwelk op dit oogenblik wordt gewerkt, is als boven gezegd Een nadere omschrij ving van dit plan vinden we in een zeir uitgebreid artikel van de Neue Zurcher Zeitung, in hetwelk toongovende Italjaansche deskundigen aan het woord zijn. Deze verzekeren dat de Duitschers nu vuorloopi,' hun off^nsiive kracht tegen Rus-lai d zullen samentrekken en zich in Frankrijk hoofdzakelijk tôt h >t defensief zullen iepalen. Dit bes'uit is o a. een g>volg va.i de nederlaag van de Oostenrijkers in Oalicië. U deze opvatting juist, dan is, meent het blad, het voordeei dat de Duitschers te Noyon hebben lehaald van groote beteekenis ; want indion de omtrekkende bewegin van de Franschen gelukt ware, hadden le Duitschers I uit hun zeer sterke verdedigende stellingen B vevdreven kunnen woiden en hadden zij hun defensief mooten opgeven. Nu echter hebben zij zich in hue stellingen gebandhaald en hun K tegenstander kan hen s'.ec its rechtstreek- ■L aai.vallen. Elue dag dat de Duitschers zich in hun van natura reeds buitengewone voor-deolige stellingen kunnen handhaven, is vaor H hen winst, wanLjsjj kunnen dan nog me r ■ kunstinatige vf>i- • •r'ùn^ôn opweipen, een mogelijkhei 1 waarvan zij reeds . in ruiine mate partij heiiben getrokken. Het is niet on- ■ mogalijk, dat de vcreenigde Franschen en Hr Engelschen in deze oiustandigheden een tijd lang van een offensief in het open veld afV.ien, H oui eerst de verdere ontwikkeliog v;m de H zaken in het Oosten af te wachten V Het is moeilijk aan te nemen dat de bond- genooten erstil zullen bij blijven. Alleen • en f u.islukkmg dei voorgeschreven bewegingen B op den linkervleugel, zouden de krijgsver- ■ richtingen op hotgansche front van pijnlijken en langdurigen aard doen worden. In dit H geval zal het gauw blij ken dat de Duitschers p <gen zouden in hun steliiugen n Frankrijk, te overwinteren. Van zulke ever.tueeU over- ■ wintering spreken we een. volgende maal. De Ooriog in ons Land. Het Groot Gevecht bij Âalst. DE DUITSCHERS ÂCHTERUITGESLÂGEN. la al de dorpen rond Aalst werd manhaftig door de Belgen tegen 8000 Duitschers gevochten Het Duitscho lezer onueveer 6000 i Rond 10 ure kwam e.sne Duitsche natroelie, I weewerkman. die in den hof slond on deu Het Duitsche leger oagevaer 6000 min sterk. wians voorhoede, zooals we glsteren schreven, met de onzen bij Oordegeto slaags ger&akte, is door eea Belgische îe jermacht teruggeslagen Jea eerste botsing tusschea Duitschers en een Belgische troepenmacht, voorzien van kanonnen, auto-mitrail-jeuzer en paarden mitrailjeuzen. had raid OordàgGai plaaSê- ou viel gansch ten onzen voordeele uit. Te Grpe en te Lede, bij Aalst, werd vervolgens Zaterdag verwoed gevochten.De zege was aan onze zljde. De Duit- j schers werden 15 km. ver achteruit ! geslagen. Zij moestan de stad Aalst j ontruimen. j Ziehier nu de Bijzonderhedeo over deGcvechten 1E ERPE, TE LEOE, TE SCHHLLEBELLE, TE EROMOEGEM, TE HOFSTADE. — DE KERK VAN LEDE GEBOMBAROEERD. ' DUITSCHERS VUREN OP ELKANDER Het was Viijdagnamiddag dat ongeveer zesdaizend Duitschers te Aalst binnen kwa-mon en er hun intrek namen. Deze intocht gebeurde naar m^n verzekert. met muziek aan het hootd. Kort nalien werden wachten uitgezonden naar Hofstade, Erpe en Lede. Te Lede zag men gedurig patroeljen van DuitscUers ; 's namiddfgs hoorde men rond 4 1/2 uur een hevig gbweervuur langs Eron degem en Erp^, tusschen Belgische en Duitsche patroeljen. Rond 5 ure kwammen er tusschen Lede, Impe en Erondegem op de « Groote Meer-schen, » een 1500 tal Duitschers met paarden kampeeren. Van tijd tôt tijd hoorde men kanonschoten. Rond 6 ure, werden vier kanonnen opge steld door de Duitschirs en schoten een 15 tal houtwitsers en schrapneU naar de kerk toren al. Verscheidene personen werden getroll ai. In de kerk werden er vele tuilen gebioken ; in al de hnisen der gemeento werl veel schade a;ingericht. Ken obus vloog door h<"t lak vau het liui.s René Roggeinan, nam een d el van htu dak •weg en viel dan nabij de kerkmuur zonder te ontplofïen Drie niet ontplofte houwitsers werden gevonden. Het zijn houwitsers vau 75 Dttillimeters. Het schieten duurde zoo van 6 tôt G :S/4 ur^. Rond 8 ure 's avoads kwainen er een 600 tal Duitschers door de gemeeule L«de, van Hofstade tôt Wanzele. Rond II ure nwanieu er nog een 500 tal. Een tweewoonst gelegen « Halve Maan » werd door de Duitschers in brand gesrhotjn te Erpe. Rond 10 ure kwam eene Duitsche patroelje, zij namen bezit van de stalie. De Duitschers deden den ijzerenwe^ sprin en voorbij de statie, de huizen van Mad. Melekenbeek, Edmonl De Sinet-Willookx en Jan Moortgat, bareelwaohter, werden er^ beschadijd. Daarna werden nog twee kanonschoten gelost in de richting van Schellebelle. Vrijdagnamiddag waren ereen50tal Duit-sene tiuiesoldaten van lotstade langs. Kelberg, te Led 1 aangekomen De Duitschers, die te iiipe Ugen dachten met Belgische soldatea t_^ doen te hebben , een geweervuur werd geopend, een huzaar en een Ipaard werd gedood en nog verscheidene hunner soldaten gekwetst. ; Het Gevecht van Zaterdag. Krachtig aanvallend optreden onzer Troepen, Zaterdag morgend werd het kanonvuur geopend docr de Duitschers. Onze troepen kornende van Quatrecht, Uitbeigen enz , kwamen in aanraking met de Duitschers te Oordegem, Vlierzele. Papege'ii. Impe en Lede Op gausch do lijn moesten de Duitschers wijken ; te Lede had een g V'.cht plaats nabij het krankzinnigengesticht der Mari collen op de wijk irucht tusschen Belgen en Duitschers. Deze laatsten moesten de vlucht nem n. Op de wijk « Keiberg » bovonden zica 400 Duitschers E ;n iOOtal kwamen er bij en zij trokken achteruit. E'me Belgische mitralljeuse en onze wiel-rij ers openden een vuur. Het Belgisch kanonvuur veriicntte goed werk, de Duitschers waren ga isch ontred Jeid en namen de vlucht naar Aalst. Een 200 tal Duitschers die te Wicheleti lagen werden ook verslagen en achteruit gedreven. Nabij de statie van L 'd - wilden zij zich verduiken in een eisbosch, achter de villa Presiaux, « Brekenhuag » gea ïamd. Een patroelje, twintig gidsen en GO cyclis-ten, verrastte ze. Een geblindet;rde trein kwam in de statie en opende van daar het vuur. De Duitsjhers werden letierlijk uiteen-geslag n. Het getal gedooden en gekwetsten van Duitschen kant is zeer aauxienlijk. ONZE GIDSEN botsten in den voormiddag te Erondegem op eene patroelje Duitschers. Drie dezer laatsten weiden gedood en negen kiijgsgevangen. Te Lede, achter de statie, werden twee Belgische soldaten gekwetst in den arm ; «en 17jarige jongeling Frans Smekens, îjzeren- wegwerkman, die in den hof slond op deu Ommegaugweg, werd door eenen kogel in den buik getroffen van eenen ulilaan.Hij weid naar het gasthuis overgebiacht alwaar h:.j stierf. Zekere Ernest Huylbroeck, 21 jaar ou'l, werd door eenen kogel aan den arm gekwetst. Een nienw Gevecht. De Duitschers. die het niel konden vei-kroppen over hunne uederlaag van 's moi-gends, kwamen terug 's namiddags, ditmaal met versterking uit Aalst. Rond 2 ure werd het kanonvuur geopend ; te Erpe waren de kanonnen geplaatst op Jen Oudenaardschen steenweg. Men richtte een hevig kanonvuur dat door de Belgen beant-woord werd. Rond 9 ure werd het Duitsch geschut tôt zwijgen gebracht. Het gevecht had zich over een groote oppervlakte uitgestrekt en duurde van 7 uur 's ochtends tôt in den namidlag. De Verliezen. De Duitschers zijn 15 kilometers achteruit-geslagen ; het schijnt dat de vijand de stad Aalst heeft ontruimd. Van weerskaut'jn zijn vele gekwetsten; de vrij willigers hebben zich dapper onderschei-den.De ruiterij heeft menigmalen in den vijand gethjr eerd, hem groote verliezen berokken-de.De Belgen hebben menige Pruisen krijgsge-vangen genomen. De vijand trok in wanorde af en werd door de ruiterij, bejchul door de artillerie achter-volgd.De Schermutseliogen iu Vlaanderen. Van onzen medewerker : Daar onze belgische troepen sedert eenige dagen den vijand standvastig opzoeken, zijn de schermutselingen geweest in Vlaanderen : — In den omtrek van Oudejarde kwamen onze vrijwillige burgerwachten, Duitsche wielrijders tegen een gevecht ontstond, de vijand had :i doolen en 2 gekwutsten. Een auto werd aangeslagen en 5 Duitschers werden krijgsge van. en gemaakt. Net zooals het te Ninove deze week gebeurde, na eene scheraautseling werden de gevangen Duitschers met eten en driuken hersteld en naai Gent overgevoerd. Onderweg konden zij niet nalaten te zeggen aan wie het hooren wilde, dat de Belgen de Duitsche krijgsgevangenen op ontegensprekelijk goede wijze behandel-den...— Te Erembodegem, dicht bij een bosse h hebben onze Belgische soldaten 4 paarden kunnen aanslagen, waarvan de Duitsche : laandag 28 September 1914. 5 centiemen het nummei IMk-»iw i ni m « m m mm mi hiii»WiiB« mai n n 27ste jaargaii : N° 270.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Location

Periods