Het morgenblad: volksdagblad

371 0
09 September 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 09 September. Het morgenblad: volksdagblad. Seen on 20 August 2019, on https://hetarchief.be/en/pid/3775t3h217/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

7e Jaargang Nû 240 Woensdag 9 Sep&mDer 19 i 4 2 côniôffîen hei iHimmer HET MORGENBLAD Aasikondï^ingen s 4= bladzijde. — per kleinen regel fï. 0.30 | Financicele, » * * » 1.00 i Sîadsnituws, per grooten regel » 2.001 Reclamen, » » » » i.001 I Eecrrafenisbéricht. » 5.00 î VOJLKSDAGBLAD A?iô mededeeîingen te zenden aan M.'J. BAMPS, Bestuurder, Nationalestraat, 54, Antv/erpefj pieu schrijît in op het bureel van het blad en op allé Postkantoren Telefoon : OPSTELRAAD : 967'. — AANKONDIG1NGEN : BS14 r&feoresïemesîteit! s Een jaar, 8 fr. — 9 maanden, £ fr. 16 maanden, 4 fr. — 3 maanden, 2 fr. BUITENLAND, het port te buiten. Aankondigingen worden ook ontvangen. &cor M. J. LEBEGUE et C". "Office de Pu» blicttc, 35, Meuictraat, te Brussel. Belgische Officieele Mededeeling DE TOESTAND TE GENT ANTWERPEN, Dinsdag 10 ure 'savonds. De Duitschers zijn vandaag niet naar Gent gegaan. Zij hebber zich bepaald den burgemeester le doen roepen om hem eene be langrijke reeks opeischingen in natuur te doen, allen te ieverei . < . n • i Groote overwinoing in Frankrijk : De Duitsehe Keizerhjke wacht zou door de , 3 Enge/sche troepen vernietigd zijn ; Londen 8. — Een bericht uit Boulogne aan « Evening News » zegt : i Een telegram, dezen morgen ontvangen van generaal Pau, meldt eene groote overwinning, welke werd behaald door de verbondenen, onder de bevelen van generaal French en generaal d'Aamade te Procy, op de Oise, op vijf en twintig mijlen ten INoorden van Parijs. De Duische Keizerlijke wacht zou ver-pletterd zijn door de Engelschç troepen. Het blad « Evening News » kondigt dit bericht onder voor-behoud af. De Russes aemen fle stgrke yestino ffloliow il Het Oosfenrijksch îeger nog achferuitgeslagen SVSen Sijdt er aan besmetteiijken buikioop PETROGRADO, 8 Sept. — De Russen namen op 5 Septembe de sterke' vestingen van Nikoliow, onder welker bewapening gc pantserae koepefs te tellen waren. De Russen berhachtigden o kanons en veel munitie. In den kring verrichtingen van Rawartsk worden ernstige gevechten voortgezet. Het Oostenrijksch leger, ds naar Kholm opruktejrok terug, achleniitgedrongen door de Russen die talrijke gevangenen namen en kanons en geschutsparken be meestefden. In 't gasthuis trof men 500 Oostenrijkers, aangetast door hevi vigen besmetteiijken buikioop, welke derangen van .den vijan dunt. Op het front in Duitschland hadden niets beteekenend Sfhfii'mmn1«p]iri0pn niants. Ds misdaden van de "Zeppelins" Wij hsbben reeds een staaltje gegeve van hetgeen men den Duitschers over t misdaden van de Zeppelins te slikkc geeft. Wij vinden er een nieuw staaltje va: Een vluchteling uit Antwerpen vertelt heel gcwichtig aan een Hollandschcn jou nalist te Maestrieht : "Na den eersten donderslag, dio de hu zen deed sehudden en de vensterruiu uiteon doed springen, greep eene panic de bevolking aan, die vcrbijsterd na: de kelders der huizen vKiclitie. Intusschen hield het bombardement i: het luchtschip aan. Zes a zeven ontpic fîagen volgden vlak opeen en do krac der projeetielen was zoo gxoot, dat c ton plaate osa gat van .. meter dit in den grond geslngeu werd. Waarschij: lijk «-as de aanslqg bodoeld op de k. zorne aan de Btterbeeckisehe pooit, i de nabijheid van de stratéb van Be ciiern. "De kazerne der gendarmerie, achtor c Plantijnlei stortte geheel in en van ve der oœlùggende gcbouwcn werden dcur< en v&isters uitgeelagen door do gewehl ge luchtdrukking." In de haast, v/aarmeJc de vhiehtelit vertrokken is,' zal hij het gat in d( terond r,an de-.. Etierbeoksc'he poort...,b de kazerne '.... niet goed gemeten hebbe De diepts was geen 20 moier ! mai 200... tenzij het nog geen 2 meter bi 5 droog ! En dan die kazerne der gendarmerL achter de Plantijnlei. Oiwel heeft de vlucl leling een loopje genomen met den Uo landschen jonj-nalist, ofvrel vluchtte h niet vrag uit Antwerpen, maar wel u Mortsel. v e n - de ken Een Zeppelin bovea Duffal ' Dinsdag avond kwam een persoon or ;,de mededeelen dat er rond 61/2 ure ee ,ur" Zeiipelin opgemerkt is geworden bove Duffel. Qui- Uy werd een iieelen tijd onder vuurfî< ;ten nomen van kanonnen en mitraillouson e îiok werd verdreven. .loi- De Gazetvankntwepnm icht ' ^ die 'snamidclags verschijnt, be val al de benchten van dei 5er- dag tôt 15 ure. Het Morgenhiad ren . iidi- ivordl 's morgens intgevent en m uns vat al de herichtëfi van den na den M mi&dëLÇf en den avond. DEM VIJAND HELPEN • Wi.i hebben het overvallen genield (e Zammel — niet te Bamsel — 1 eener auto, waarin gezeten Belgi-. sche ofîicieren die op verkenning waren. In hinderlaag liggende Duit-1 schers schoten er een stuk of drij dood en verwondden er een pàar andere. In den beginne werd gezeid dat een bewoner der streek mede schuld " bad aan dit ongeluk, dewijl hij op een vraag der ofîicieren : of er Duit-* schers omtrent waren, ontkennend zou geantwoord hebben. Een andere lezing over het ge-val, ons naderhand toegekomen, be-richtte dat de iandman inkwestie gansch tergoeder trouw had gehan-deld, en dat er, ten andere,niemand gefusilleerd werd. Des te beîer. ' Nophtans, dit geval lokt enkele op-merkingen uit. 't Kan gebeuren — en 't is al ; gebeurd — dat eeti plattalandsbe-i woner door den vijand inlichtingen - worden gevraagd die nadeel kunnon t opleveren voor eigen volk, hetzi.i Beigische soldaten, hetzij Belgische burgers. In dit geval' mogen de ge-vraagde inlichtingen NOOIT gege- - ven. Maar, van den anderen kant, 't kan ook gebeuren dat Belgen, mili-tairen of anderen, vragen stellen, b. v., om te weten o£ een weg, een Igehucht, een dorp veilig is ; dan MOET het antwoord rechtzinnig lui-den, dan moet de voile waarheid gezeid, zonder vaar of vreeze ; dan mag niomand, landgenooten wetens en willens blootstellen aan vijande-lijken overval, aan vyanoelijke ver-ra.ssing.'t Is voor iederen Belg een ge-r wetenszaak zich te ontbouden van -• ailes waar de vreemde indringer 5 profijt kan uittrekken. Zelcer, wan-neer burgers tegenover Duitsehe sol-daten staan, moeten zij de regels t der voorzichtigheid inacht nomen : , Zij mogen hen niet gewapenderhand - aanvallen, noch tergen, noch he-schimpen ; zij moeten hen trachten te voldoen zooveel het mogelijk is " — dit om last of grooter onheil te 1 voorkomen. Maar tusschen dit en hun inlichtingen verstrekken die ge-□ vaar o-pleveren voor Beigische soldaten of Beigische burgers, ligt een afstand welken geen enkele Belg 1 overschri.iden mag. Men bedenke wie de vijand is en ! wat hij hier verrichten komt. Men >, beschouwe het puin dat hij hier op-i- hoopt, het bloed dat om zijnentwi! 1; vergoten wordt, het ongelpk dat hij [•' over ons land en over onze gezin-lt nen brengt. Tôt zelfs onze eer a!s natie heeft hij willen rooven, maai - dat is hem niet . gelukt. Niet het . Beigische volk zal ooit moeten blo-' zen. noch voor de ti.idgenooten.noch voor de geslachten die God na ons s het leven zal schenkcn. Plegen wij dan gesn enkele daad welke de vijand zich kan ten nul te maken ten nadeele van ons volk. Q Stellen wij ons goed voor den get'Sl hoe hij met ons handelen zou,uiocs-B ten wij onze oû'afhankelijk ver lie-zen ; hoe hij ons tergen zou, \ er-j drukken, uitbuiten, zoo mogelijk ' vernietigen. Daarom, lievor stèrven dan te zijnen prof ij te een laagheid " te begaari. 1 Hoe de Hoiianders de Belge» behandelen Beigische vluchtelir.genffcuiutcn van de bevolking van Fauquemont (ValKonburg h ît beste onthaàl ôn iiebber. daarover eer brief vol lof aa:i don hets- Coorf:nan. Staats rainister gezondeu. Een SOOtal vluc'itoJingor worden er geherbergd, gevoed en geklocd, 7,i.i betuisen dank aan allen, en niet he minstaan den Burgemeostor, dio ecu war mon oprcwjp tôt steun aan de bevolkmf heeft gcriciit. De Discte in flesi-Ylaanfleren Te Oordegem i Onimoeting iussclieei Brusselsche bUE'Qeir'wachicn-c^cSisten en uhlanen Zondag namiddag, lezen wij in he ' Fondsenblad van Gont, waren Brus : selsehe buxgerwachten-cyclisten met twe< , gendarmon op verkenning in den omtrel van Oordegem. Rond 2' 1/2 ure waren zij langs de baan î oen eensklaps een geweldig gcweervuui 1 op hen neerkwam, van wege uhlanen dii ) verscbolen zaten. 0 De btirgexwacêiten en de gondannej | schoten terug ; zes uhlanen werden ge troften en gedood. De overige uhlanen, zij waren ten ge tallo van twintig, namen de vlucht, docl op hetzelfdo oogenblik werden de cyc iste 3 door ongeveer 200 Pruisen overvallen,di ■ hen geheel hadden ingesloten. 1 De bevelhebber de buxgerwachten-cj clisten, heer De Coninck, werd op de . slag gedood. Do twee gendarmen en ze burgerwachten, die erg gekwetst warei j werden door de uhlanen afgemaakt. Tien andere burgerwachten, getrofi&n i de a.rmen en de beenen, konden ontsnaj 1 pen. ] De slaehtoffers werden, nadat de uhli j nen waren afgetrokken, per automobii a naar Gent overgebracht. ; de lijken we: s- den naar het krijgsgasthuia gevoerd. :. Rond 4 ure werd een troep Duitscl; soldaten gesignaleerd te Balegem. Toen de krijgsoverheid te Gent wi ' ingelicht, zond zij dadelijk een 200-ti " gendarmen uit Gent, in de richting va , Oordegem, alsook twee geblindeerde m [l tradlleuzeiu :1 Wij lezen verder dat Duitsehe verkei ningen te Jiename kwamen en ook Hillegem. 1 Te Gomfeergen waren Zondag namiddag, negen Dui schers per velo op verkenning. Zij kwi men in botsing met de soldaten en gej darmen. î- Ben Duitscher werd gedood, een gi a kwetst en nog twee krijgsgevangenen g. r nomen. Een Duitsehe ruiter volgde de cyclii ten en hij is bij de krijgôgevangenei I H'et paard viel in d© haaiden der Be ^ gen. • De vijf andefe Duitschers konden i d de richting van Borsbeke vluchten. I gevangenen worden naar Gent, en da il verder overgebracht. I Te Balegem a Van den barreel van den ijzeirenwei .. voorbij de statie te Balegem, werde [. Zondag morgen, de wieiekens atgesli gen, door Duitschers. De dienstdoendo chef van Baleger ^ Zuid, ging naar hen toe en vroag he of de trein mocht passeeren die uit c n richting van Zottegem rnoest kcwnen. il De Duitschers antwoordden dat de tre: i- kon aankomen en er volstrelct niet zc il geschoten worden. De chef verwittige - Zottegem-statie en niets gebeurde.De me: schen die op don trein zaten, wisten va niets, natuurlijk, en ailes passeerde zoi s der oogmerk. r it Te Munkzwilm !" waren rond 101/2 ure, denzelîden mo II gen, em 60-tal uhlanen in eene herbei s vereenigd, waar zij op hun g&mak ec glas bier dronken. H'unne paarden liep-e d in clg klavers; de larson der Duitschei e staken in den grond. • Te Nederzwaim Zondag namiddag had eene botsir plaats tusschen Beigische soldaten « gendarmen en oen 40-tal Duitsehe sold. i. ten. Deze laatsten moestem vluchten ,na ve j' sohillige mannen verloa-en te hehijon. 'J Een "Belgisch soldant zou ook 07g g kwetst en gestorven zijn. Een Dsitscte spioen aasoeliauds Zondag morgen, is in d» buroeiaa va urizan Gentschen conirator "Le P" (i blic", een DuiDwfee spioen a&ngshoude: a Hij kwam or "RSon Publics" kacpo 'r. De Kcml had reette in nin fw.'it ec 3. aesta! dogbladen. n Mon vond op œjiiea persoon ]>uit»îl 1. paoîopoor;on er pr.pieixu. Xaar het schiint, is dut eor. kwel d dagelijks van Brucsol naar Gent ko« S gazetten koope'i voor den Duiiss;K algemooren staf. — =*: Een gevecht te fVIelle M aan dag is er te Melle gevochten. Da aanval der Duitschers in de buurt was ge* richt op de statie. De herberg van De Voge-lare werd getrofïen, alsook de fabriek van blauwsel, de woning van beenliouwer De Visscher en het belendende huis. Da Visscher werd aan den arm gekwetst. Om 3 ure kwamen 6 uhlanen op het kasteel van heer Beernaert ; het kasteel eu het parle van heer De Potter werden door de Duitschers bezet. Een auto van het Rood Kruis kwarn tôt aan het pensionaat van Melle, doch moest wegens t vuur terugkeeren. Om 4 u. 20 's namiddags, nadat meer dan een uur het vuur gestaakt was, begonnen de kanonnen weer te bulderen. Een liniesoldaat. die over de verbranda brug van Melle wilde, schoot door de plan-ken en verdronk. Om hait zeven vloog een taube over de stad Gent, in Zuid-Oostelijke richting. De Fronsche iegers tegen de Duitsehe Parijs, 8 Sept. (Officieele mededeeling-van 13 ure 's avonds.) Op onz 'n linkervleugel rukten de verbondene legers vooruit zonder ernstigen. tegenstand te ontmoeten. In het centxmn van de streek van Verdun, rukten de Franschen nu eers vooruit en dan achteruit. De toestand is niet-veranderd.Wij hebben versoheidene gedeelteîijke: successen be'naald op onzen rechterflank, in de Vogeezen. Kond de vooruitgeschoven' verdedigda stollingen van Parijs, werd gevochten in de buurt van de Ourcq, met gunstige» uitslag voor onze trbepen. De minister van Oorlog heeft den gouverneur van Maubeuge een depeche ge« zondsn, hem de bewondering uitdrukkenw de van di natie en de regeering, vpoij de prachtige verdediging weike de plaata , biedt. De Duitsehe machten gestuîî en teruggeworpeN Londen 8. Offieieel. — De plannen van generaal Joffre worden metho-dische uitgewerkt. De verbondene machten, offensief "optredende, slaag-den erin de Duitsehe rnacbten, welke tegenover hen staan, te stuiten en van terug te werpen in de richting van het Noord-Oosten. ËerusîsteHend voor België , LONDEN 8. — Men verklaart op gezag van eene oflicieele overlieid dat de verkla-ring nopons den vrede tusschen de mogend-lieden natuurlijk den toestand van Delgio bescliennt. De belangen vau dit land zul-, len volledig gevrijwaard blijven. Te Kalisz — ZooaSs ie Leuven Men leest in de "Siècle" : Een zaakgelart-tigde van het Engelseh i gezantsehap, te Sint-Pet?irsburg die na eeîie beroerande reis te Londen is aan-1 gekonren, heeft verhaald hoe de Duit-. schers Kalisz bezet hebben, eene kleine . opene Poolsche stad, met eene bevolking . van 28,000 personen. L " Den dag na de bezetting, werden 13 . bewoners, zonder eendge reden, aange-houden en naar het kerkliof geleid, waar zij gc^asil!efrd werden. Vijf ooggetuigen van dit schelmstuk, ondergingen hetzelf-de lot. Alsdan zegde men aan eomman- ■ dant Preusker, majoor van de bezettings-; troepen,' dat van een policiebureel een 1 vuur=chot gelost was. 1 " Oiiiniddpllijk werd aan de soldaten i bevel gegeven 200 bewoners in hechte-nis te nemen en ze in de straat, recht-over het stadhuis, te doen slapen, het aangezicht ten gronde gdeeerd. Meer dnn 200 mannen, vrouwen en 1 d«ren, werden alzoo in de straat gee-leurd 'len ten gronde geworpen. Wanneer zij ' daar lagen, bracht men ze bajonetuteifen j toe. ' j " Kiet tevrodei; met Aeœe wU/lwaai»- (dc^d, doodden io so.'ïateii de ' plaatetc personen van de ataà. werd de sted b<<c3io4en. Ofmcàjevo or ve-len in gelukt waren naar Vv'.ute | vhuWen, bleven er ateer àatti ib.ÙM) b» woners in de otwi. 1 * Na de Ucscàjieiûig, doork.rui«tsa pa-troOïjo? de stiatevi ea brtchten aîwle 'fj oi*Jra>ct;»n, util het lever.. D«n Mf ■ dira, zf/w'.er ctet de vei>irfcrRa« Woi-' king er tonige (LSnl»ieJv3g <oe s»-f, dor op ç« ^ g.u*i3p-'u: gû^'li ' «s verRÎ'^den efil 3»root <etal ntjJieQ.cV ze woningen, waa^n zich vo-l niac';<-n, i vroi" **'Cn on bevenden. Ptwrttfln t i? en «en vreosoJijk wt«eg op. 1 Dag?n laî*7 vcctswii trW nwg pt^c-êls van -leze coir^n or?.'aan.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het morgenblad: volksdagblad belonging to the category Katholieke pers, published in Antwerpen from 1908 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods