Het Vlaamsche nieuws

452 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 27 March. Het Vlaamsche nieuws. Seen on 23 July 2019, on https://hetarchief.be/en/pid/n872v2f09v/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Iiterdag 27 Eerste Ja&rg. ■ ■ <1 wwgwaw»iigi»w^»yuujjij^<w»aiiwuijt î>iï 73 «il Priï4i, 5 Centiemen door jreheel België HET Vlaamsche Nieuws Hat best ingelicht ers meest verspreld Nleuwsblad var* België. - VerscMjnt 7 maal per week ABONNEMENTSPRIJZEN : L. week 0-36 ! Per 3 tnaanden 4.— | ■ f îf maand 1-50 J Per 6 n-.aanden 7.60 | Per jaar . 14.— BESTUUR Hooyopsîeller : Alîons BAEYENS Behemier : Ànt. VAN OPSTRAET iMptqfSKX0« m WWmm I ■ mi—a—— BUREELEN: Roodestraat, 44, ANTWERPEN Telefaon E990 ws""' mum'mimÊÊUKmsatmmaÊmmiKKaamamxiaamMn 9 B AANKONDIGINGEN ; ïweede bladz,, per regel 2.S© j Vierde bladz., per regel G.St Derde bl*dz., id. I.— J o,f volgens overeenkomst. Boodsberieht i.— w?rz&5xf n u^MmmmtÊmÊrnaamÊtÊiÊmumia»mm^/ifmt3ft^^ b -à&rnmmKmmumtÊÈamB&ÊSKMmmÊmtmÊmÊÊm ■ De Bekeering wa.n Lavedan !c zijn we voor den gods-;1 er medewerkers zijn van he Nieuws die, op goed« .r anders over denken. Docb eke pausen zijn om de plak houdt ieder zijn meening: te voorwaarde om aan eer dewerking te kunnen toe- ivertuigd dat het verkieslijl; ling geschil te schorsen ec verkwikkelijk spektakel U yzantium dat over kleur et elde terwijl de vijand op dt ; de godsvrede vsrstaar bladen die hem huldigen, û ardig. staan ze vol met godsdienst-met gebeden en kerkelijkt doch als de Beîgische vrii in Holland uitgeweken, t< een vergadering houden [oor den Roomschgezinder avaderlandscbe sektarisser :-n die drieste uitval wordî de katholieke bladen var omen. egin staat nocbtans de Log< politiek gekibbel even al; n Kerk, doch in werkelijk-in ons land de aanyqerderi idige partijen, wat eigenliji lig is noeb voor de een nocl ;re instelling, daar beide va: vijken en de brocderlijkheic snschen zoornin als de kris g er ten slotte door gebaa de menschen het schoonst* ;e zullen er een werktuig vai îlkander te knevelen. van Vrijheid, Gelijkheid ej p werden de ijselijkste gru egd ook hier te land, docl ;n harpijen van den Sanku [ebben nooit zooveel onbei naam der Onsterfclijke Prin 1789 als er in den naam vai den loop van twintig eeuwen zendvoudig meer, tôt teiste ^ mensehdom werd gepleegd * * * ielsblad deelt triomfantelijl g mede van den Franschei romanschrijver Henry La /an de Fransche Akademie ring is een gevolg van de! lgen zijn menigvuldig et ling. sten worden koning- of kei le anarchisten vaderlandsch t bekeeren tôt het tzarism» ite Gustave Hervé, die een: : vlag wou bezoedeld zien voord van Cambronne, docl , schrijft nu het proza da iède zou onderteekend heb eze beroepspatriot niet juis ravond ingeslapen van dei ag waarop hij heel zijn le :roepen. vedan tu imelt ook van ziji als Saulus op den weg vai 't Geval is anders minde minder grootsch. is de sierlijke verteller vai ilkoofgeschiedenissen ; hi verrukkelijkst over de ziele /an kokotten, en de zoet< e liefde vond in hem een be /erluchter. er in dat midden ooit vai geloof gehoord ? Is een goe< superstitie daar niet de re "ing van Lavedan heeft hoe «n beteekenis uit een psy >ogpunt. n niet tôt den godsdiens veg van Brunetière of Berg er niet van weg langs dei menais, Renan of de Gent =raar Renard. s geen letterkundige bekee node van den dag, gelijk di< le, Huysmans en Françoi: m tijd dat ieder in de litera icest bekeeren en zijn stij loop gooien om in de snu ; te blijven. :n symboliek was het nieuv t Vloog over ons land naai wij kregen het hier uit twee Was als Fredcrik van Eedei n Buchner zei : dat die zicl acht en stof zat te verve zaak van ebbe en vloed. Ni bateaubriand ; na Chateau bevallige twijfel van Lamar "ed de Musset... /an den tijd schommelt haa: :r-en-weêr : ja !... neen !.. s van den godsdienst, he elken godsdienst ligt, zal al ijnde geesten een groot« aan ackt bîijvw wîoftfeaw- was reeds ten tijde van Eschylos en So-phokles.j Maar de geschiedenis en de dagelijk-sche politieke strijd onder onze oogen zullen ook altijd vrijdenkers blijven kweken. Henry Lavedan is een sîachtoffer van den corlog of een uitverkorene die klaar I ziet bij den gloed van de rampen van , dezen tijd. j Hij voelt behoefte openbaar zijn bieeht te schrijven. Wij betreuren den ! oorspronkelijk Franschen tekst niet in ihanden te hebben, J Zijn eerste woord is, naar de verta- ■ ling : « Ik spottfc met het geloof. Ik waande » mij wijs... Maar zie, deze spotternij . » maakt mij thans droef... sinds ik » Frankrijk zag weenen en blœden. » 't Was zeer verkeerd van den heer Lavedan met het geloof te spotten. Twee dingen zijn dwaasheid : spotten i met een godsdienst en spotten met een taal. Laten wij beide in ieder volk eer- ■ biedigen. Maar zonderling genoeg, al de volke-: ren spotten met den godsdienst van an-> dere volkeren. De Roomsche lacht met • jood eç protestant en wederzijdsch. ' Lavedan vraagt zich af : ' j « Wat zou er van Frankrijk geworden 1 » indien zijn kinderen niet meer geloof-| » den, 't Is de artillerie van het gelooj u in God die zal overwinnen in den ' » strijd. Het verleden van dit land is ' » zoo groot. 't Was een Frankrijk dat n geloofde... Mijn vaderland, keer tefug : n tôt het geloof uwer schoonste dagen : ' » God verlaten is op voorhand verloren » zijn ! » 1 Stijl noch beeldtaal hebben veel ge-" wonnen bij Lavedan sinds zijn bekee-! ring, en zijn betrouwen op de artillerie " van 't gelooi klinkt potsierlijk. Of wer-^ den de 75 millimeter-kanons gewijd ge-" lijk de dolken in de Hugenoten? 1 Het roemrijkste tijdperk voor zijn ' krijgskunst en zijn wapenen gaat voor Frankrijk van Valmy tôt Waterloo. ' (1792-1815.) 't Waren de soldaten van de Revolu-1 tie, de de kerken plunderden en sloten ; 1 de priesters voor den kop schoten, onder • de valbijl brachten of naar Cayenne • stuurden ; die den paus te Rome uit zijn a Vatikaan gingen halen en toch de we- reld veroverden totdat Wellington en i Blucher een einde stelden aan het ge-weldig epos. De Garibaldianen vochten niet met de , artillerie van 't geloof tegen de zoeaven ; van Pius IX en toch veroverden ze s Rome. , Dat het geloof ook een leger kan stcu-i nen, vooral als er zichtbare mirakels ge-t beuren, leert de geschiedenis. Te Marathon vocht Theseus mee aan t den kant der Grieken en god Pan w'trp 1 een schrik in de Perzische gelederen die " nu nog in de uitdrukking panische schrik voortleeft. 1 Castor en Pollux werden te paard ge-1 zien en deden de Romeinen overwinnen. 1 De krijgers van Constantijn zagen fcet Labarum en de wolken en die van ITlod-} wig werden bijgestaan dôor den God ven î Chlotildis te Tolbiak. ^ Allah maakt van de Turken weerga-îooze helden. Wat volstaan kan voor Turken en wat Hlodwig tôt het kristendom deed over-| gaan, voldoet nu ook aan Henry Lavedan.Hij die zoo geestig vertelde van kokotten, vraagt thans dat we zijn boeken niet meer zouden lezen. Ze zijn anders bijzonder mooi geschreven. Eilaas! nu spreekt hij van de « artillerie van "t ge-^ ioof » ! Deemoedig roept hij uit als eindkreet : « Lavedan durft niet sterven als god-1 » loochenaar... Ik geloof in God! ik ge- ■ loof! » Godloochenaar ! wat beteekent dat " woord? Wie is er godloochenaar? Ge ■ kunt den god loochenen van de vrouw 5 van Commodus, van Theodosius, van Torquemada, van Alva, Filips II en ■ Albert en Isabella zonder godloochenaar 1 te zijn. t De mier die op den tuinweg wandelt, ziet den mensch niet, dat kunt ge dage-r lijks ervaren ;de mieren zullen dan ook r wellicht ons bestaan loochenen omdat ■ hun zintuigen te klein zijn om ons hoo-i ge gestalte te kunnen waarnemen. i De mensch die God loochent is een ■ mier op den weg. Mrsschien zijn er nu mieren die ons < toch raden door het kwaad dat wij stich- • ten aan hun republieken, hun volks- - plantingen, hun onderaardsche steden en verhuizingen, en die uitroepen wan- - neer heel hun wereld wordt omgegooid : Ik ben geen menschenloochenaar !... ik geloof! ik geloof! die zijn dan zoo straf t in theodicee en redeneerkunst als Henry . Lavedan, lid van de Fransche Akade- t MF VERHVIST De Bannelifiger De Belgen welke in den vreemde ve blijven, en daar hun tijd doorbrenge met de andere Belgen, die in hun laii bleven, te beschimpen, moeten daarvo< toch eene reden hebben. Welke reden? Is het een heimelijk zelfyerwijt oi hun ^ebrek aân moed? Zij moeten toch weten, dat er voc heu geen gevaar is zoolang zij niet b hooren tôt de uitvoerende macht d< Beîgische regeering. Als ze koning waren, of minister, « officier, of soldaat, of dood gewoan gei darm, zouden zij een reden hebben oi uit het bezette land te blijven. Maar d reden ontbreekt, — en niemand va wie die reden kan doen gelden denkt < aan, de Belgen in het vaderland eeni veïwijt toe te sturen, — integendeel. 't Is wel een merkwaardig verschiji sel, dat wij aangevallen worden do< menschen, die hier niets te vreezen hel ben — tenzij de rekeningen van hunne bakker en beenhouwer, kleermaker e âchoenmaker, en kruidenier en huisbaa Maar ook de vrees voor die Manicheë ijeeft hen het recht niet op ons te schic pen. Toch noemen zij ons slechte vade landers ; wij die ons beijvercn o ailes wat onze trots was ongeschonds te bewaren voor zoover dit kan ; die h vaderland dienen door het volk op beuren, het moed in te spreken in zijt ellende, wij doen slecht in de oogen di vluchtelingen, die het Vaderland nood loos den rug toekeeren. Zij weten wat het vaderland is; 2 alleen beseffen wat er dient gedaan. Jammer maar dât zij 't voorbeeld ni bij de les voegen, vergeten hun betoc te bewijzen. Hoe wij 't keeren of draaien, w vinden geen andere reden dan die w hooger onderstelden : het zelfverwi over gebrek aan moed om te doen zo als wij. Niet dat wij zoo fier zijn op di< moed. Wij achten dat wij onzen plie doen, en niets dan onzen plicht, met zorgen dat Antwerpen Antwerpen bl ve, dat in omgang en bedrijf onze g woonten, onze taal, niet worden ve vreemd. Zoo bewaren wij ook nog e< beetje onze zelfstandigheid, zij het di ook ten koste van weinig opotfering « weinig ontbering, diezelfde standvasti heid waarvoor onze broeders en zom op het slagveld strijden. Doch we doi onzen plicht. Dat we daarom gescholden worde mag ons koud laten. Het kan ons slech verlieugen, dat zij die op ons schelde in hun binnenste een stem hooren, d hen streuger berispt over wat zij ni doen, dan zij ooit deden tegenover oc 't Is alleen als men iets verloren hee dat men beseft wat dit waard is. Hun spijt over het verlies van hi vaderland moet te grooter zijn, naarma zij beseffen wat zij verloren met in d< vreemde te gaan leven, en hoe bitter h brood is, dat zij danken aan zeer gei terresseerde liefdadigheid, aan baatzuc tige edelmoedigheid. Ln dezen zin kan men de spreuk u: leggen : er is geen vaderland dan vo de bannelingen. Maar dan moeten die bannelingen o< niet meenen, dat hun gebrek aan moe hun spijt over verloren gemak en w< stand, heldaftigheid is,.. Alek. ISe oplichterij»» van een vabcho v@rple@gster Uit « Le Temps » : De militaire medalie op de borst, moi lijk voortstrompelend op twee krukke verhaalde Blanche Faverau dat zij zi' als verpleegster geëngageerd had < dat zij in Bapaume aan de dij verwoi werd tengevolge van een revolverschc door een Duitsch officier op haar gelo terwiji zij eenen Franschen gewonde ve pleegde. Het geheele verhaal van Bla che Favereau was echter uitvindsel, ma door hare leugens, verkreeg zij gemakk lijk toelagen en ook inschrijvingen vo een a Genotschap voor Hulp aan gewo den«, dat zij opgericht had. Dat ail was louter oplichterij. Den ade Maart werd de vaîscl verpleegster aangehouden en in Sair Lazare opgesloten. M. Gilbert, de onde zoeksrechter die met de zaak belast wa heeft in de woning van Blanche Favereî een exemplaar van het « Staatsblad » besîag genomen, waarin de avonturier ter een open plaats onder een kolom b nuttigd had om er door eenen medeplic tigen drukker «hare eervolle vermeldin| te doen zetten. De beschuldigde heeft i tusschen geweigerd den naam van dez< drukker mede te deelen, Het is waarschijnlijk dat Blanche F vereau binnenkort voor deu krijgsrai «saj versçïnjjîeî!. s i Meditatîe mm wiendschap De mensch is een zonderling wezen, " met vreemde inborst. Over dwaze din-" gen is bij met zijn medemenschen gauw >r t'akkord, terwijl hij met iedereen over-hoop ligt als ernstige dingen ter sprake komen. 1 Zoo is het overeengekomen in aile ianden van de wereld, dat de hond de vriend is van den mensch. Ir Een hond gehoorzaamt aan zijn mees-ter zonder te redeneeren; hij is onder-danig aan gril en wil, zonder zelf ooit j. een wil te toonen. Men ranselt hem : hij ^ verdedigt zich niet, maar kruipt voor ;e de voeten van zijn meester, en likt de n hand die hem slaat. :r Is het dit, wat een mensch van een g vriend verlangt ? Helaas, ja ! l~ Hoort twee vrienden klagen over mal->r Mander I Zonder dat ze het durven zeg-gen, zonder dat ze het durven denken n <islf, klagen zij dat zij in hun vriend niet n ^evonden hebben de slaafsheid in de s- verkleefdheid, de geestdrift in de dienst-rs oaarheid, welke zij den hemel vroegen toan zij hem smeekten hen een vriend te bezorgen. r~ De ellendigste schooier wil iemand n hebben dien hij onheusch kan behan-^ delen ; de man die zijn brood bedelt, wil ook zijn gehoorzame parasiet bezitten. Dat is de reden waarom er zooveel honden zijn. u. En toch, welk een mooi en heilig ding zou vriendschap wezen ! Doch wie ver-|j staat, wie begrijpt de vriendschap? Wie men zijn vriend noemt, bindt en gt koordt men met zijn eigen gedachteu, ►g met eigen verlangen; men schrijft hem den weg voor dien hij volgen moet. Er ij zijn grenzen waar de vriendschap op-ij houdt. Als uw vriend een besluit neemt, jt zult gij onderzoeken of hij gelijk heeft o- of ongelijk. Voor een vreemde zou men dat kunnen aannemen, maar voor een :n vriend!... ht Als hij ongelukkig is, moet men mec te ongelukkig wezen; is hij misdadig, dan J" moet men dat ook zijn. Van wat hij P- iloet, snoft men de verantwoordelijkheid r- dragen als van eigen daden ; twee vrien-:n den moeten door het leven gaan ala in waren zij slechts één. De vriendschap -n mag geen verbond wezen, of geen over-S- eenkomst; 't moet een éénmaking zijn. ;n Men kiest of neemt een vriend: men ~n wordt gelijk en wat hij is. S Indrtikken van li Zippiliss sp l en Pirijziiiir De « Figaro » publiceert de indrukken ln van den geleerden archeoloog Joseph te Reinach, gedurende den raid der Zeppe-:u lins over Parijs : « Ik had juist het tragisch verhaal van ^ Charles Le Goffic uitgelezen « Les Fusiliers Marins à Dixmude ». » Eensklaps weerklinkt klaroenge-3r schetter, en hoort men hoornsignaîen en kanonschoten. Ik ga naar het venster ,1c toe, het is een weinig over half twee. Be-neden, één groote sambere massa, als een zware zwarte fluweelen mantel ; al de îantarens zijn uitgedoofd. Heîderc nacht, de hemel is bezaaid met hel flikkerende ^ sterren. » Door het luchtruim, als een andere O melkweg, de groote lichtende stralenbun-del van een projecteur, welke de Zeppelin zoekt en ontdekt. Op welke hoogte? Vijftien tôt achtienhonderd meters. Hij beweegt zich oostwaarts. Hij schijnt als :i" een staaf, îang als een sigaar, niet dik-n> ker, verguld, bijna rooskieurig in den :h stralenbundel, die hem vervolgt... jn a Terwijl de projecteur den enormen id vogel volgt, welke over Parijs zweeft, >t, vermenigvuldigen zich de knallen. Lich-st tende strepen, als staartsterren, doorklie-r- ven het luchtruim in de richting van het n- vervolgdc voorwerp. Op de Place de ar l'Etoile sch'et een roode bol de lucht in. e- zoo groot als de roset van het Legioen or van Eer. Hij is echter uitgedoofd alvo-n- rens den vijand te bereiken. es » Een tweede projecteur werpt een an-deren witten bundel v66r den Zeppelin ie uit. De vuurpijlen worden talrijker. De t- Zeppelin verdwijnt. Het is thans twee r- uur. De stilte keert terug. Na eene pauze s, van een kwartier verschijnt de Zeppelin lu opnieuw, of het moest een andere zijn, in en schijnt aan den hemel tusschen de s- sterren van Cassiopea te glijden. e- » Opnieuw heeft de stralenbundel hem b- gevonden. Bomrnen knallen. Balvormige vuurpijlen gaan opnieuw de hoogte in. n- Niet hoog genoeg. Nu eens beweegt het :n schip zich parallel met den horizont, dan weer waggelt het, helt vervolgens voor-î- over met een hoek van ongeveer 30 gr. id De rooskleurige staaf verbleekt en verdwijnt den dorakere^ neebt? | DAGELIJKSCH NÏEUWS HULPKOMITEITEN. — Door de hulpkomiteiten zijn tal van personen on-dersteund geworden die na enkele keeren van de bedeeling te hebben genoten zich niet meer hebben aangeboden. Zij worden verzocht de boekjes, die zij bezitten en waarvan zij geen gebruik meer maken ,terug te bezorgen aan het hulpkomiteit welk het afgeleverd heeft. Tevens worden in het algemeen al de-genen die nog ondersteund worden door de hulpkomiteiten aangezet als zij ver-huizen hunne woonstverandering op te geven. 1 E&BEWË B Ktîlé vraagt de pnjs vour 8) uwe âenuocigluiâen, alsuok vn»r de meuwe iamp BSRÂM,l/2 WATT laniûO KAÂRSEN uij Uuputnuuders der iamp . 'Ali KAIîÉ & G% Handeisiei H9, AntyverpRn. STEDELIJKE NORMAALSCHO-LEN. — Het ingangsexamen voor hel eerste studiejaar zal plaats hebben op Maandag 14 Juni; er zullen hoogstens 30 leerhngen onderwijzers en 30 leerlin-gen onderwijzeressen, namelijk zij die in het examen de beste plaats verwerven, worden aangenomen. De aanvragen tôt aanneming moeten schriftelijk bij het Gemeentebestuur worden ingediend vôôr den len Mei a.s. er vergezeld zijn van : i° een uittreksel der geboorteakte var den aanvrager (art. 1, i°. a" een bewijs van goed gedrag afgele-verd door den kommissaris van politif der wijk (art. 1, a0). 30 een geneeskundige verklaring, be-wijzende dat de aanvrager gevaccineerc is of de kinderpokken gehad heeft (art. 1. 3°)- 40 eene verklaring waarbij de kandi-daat zich ter beschikking van het Gemeentebestuur stelt na het verlaten dei normaalschool (art, 1. 6°). 50 eene national iteits-verklaring afgeleverd door den Burgemeester (art. 1 7°)- 6° een bewijs càn schoolbijwoning et goed gedrag afgeleverd door het "hoofe der laatst bijgewoonde school of scholei (art. 1, 8°). 7° desgevallend een bewijs afgelevert door dit schoolhoofd, betreffende de ont slaging der lessen van godsdienst en ze deleer (art. 3, s"). Het schoolgeld bedraagt 180 fr 's jaars en is betaalbaar per kwartaal of vôorhand. Studiebeurzen kunnen ver leend worden aan minder bemiddelde verdienstelijke leerlingen. De Dames en Heeren Hoofden van d< Stedelijke Onderwijsgestichten, de Lage-re Hoofdscholen de Meisjesschool, he: Koninklijk Atheneum en de Middelban School van de nStaat worden verzoeh: de bovenstaande inlichtingen en aanne-mingsvoorwaarden, waarvan hierbij eer paar exemplaren gevoegd zijn, ter ken nis te willen brengen van de leerlinger hunner scholen, die in de gelegenheic zouden zijn om zich aan te bieden voor de stedelijke Normaalscholen. De belanghebbende kunnen een afdruli der aannemingsvoorwaarden en nader< inlichtingen bekomen op het 3de Buree van het Gemeentebestuur, Gildenkamers-straat, 6. DE VOORRADEN VAN HET NA TIONAAL KOMITEIT. — Op 14 Maari 1915 was er totaal in magazijn 3 miljoer 430,000 kil. bloem en 2,400,000 kil. tar-we voor de Brusselsche omschrijving. Daarenboven kwamen in den loop dei week van 1 tôt 8 Maart, slechts 4 sche-pen te Rotterdam aan met 14,437 ton bloem en voor de week eindigende op 14 Maart, 3 schepen hebbende 3,036 ton tar-we en 4,026 ton bloem aan boord. TERUG NAAR HUNNE HAARD-STEDEN. — Meer dan 10,000 onzer landgenooten wachten te Tilbury hunne beurt af om naar ons land terug te keeren.Het zal nog lang duren vooraleer, die allen terug zullen zijn, daar de postboo-ten slechts een uiterst beperkt getal pas-sagiers opnemen. EMIEL MAYENS. — De gekende kunstschilder Emiel Mayens, die zich op het oogenblik met eenige kunstbroeders te Wassenaar (Holland) bevindt heeft daar eene tentonstelling zijner bijzonder-ste werken gehouden. Deze werd vereerd door een bezoek van de Koningin der Nederlandén, welke een puik stadsgezicht van Amsterdam kocht. Veel hebben we nog te verwachten van onzen nog jongen stadsgenoot. BIJ ONZE LANDGENOOTEN IN NEDERLAND. — In den Haag is een Middenkomiteit gesticht dat een band zal vormen tusschen de verschillende of-ficieele en bijzondere hulpinrichtingen in Holland voor de Belgen tôt stand ge-bracht. Het komiteit heeft den naam aangenomen van « Officieel Belgisch Komiteit voor Nederland ». De voorzitter van dit nieuwe organisme is de heer graaf de Baillet-Latour, de ondervoor-zitter heer Albéric Rolin en penvoerder faeer F. Van Cauwelaert. î BIJ ONZE GEINTERNEERDEN IN ■ HOLLAND. — De Nederlandsche op-perbevelhebber van land- en zeemacht heeft afwijzend beschikt op het verzoek .van het hoofdbestuur van den Neder« landschen kaatsbond, om geïnterneerde Belgen verlof te verleenen voor deelne-ming aan kaatspartijen. EEN TOESTEL OM NAAR DE VLIEGTUIGEN EN LUCHTSCHE-PEN TE SCHIETEN. — Een jonge Itaiiaansche uitvinder heeft brevetten genomen voor een werktuig dat bestemd is om naar de vliegtuigen en luchtschepen te schieten. Dit toestel bestaat uit eene ronde en 1 platte basis waarop een platform staat aan hetweîk 4 mitrailleurs op gel ij ken af-stand bevestigd zijn. , De basis en het platform kan men naar willekeur doen overhellen, bij middel van ■ een bijzonder toestel en zulks van den waterpas naar den loodrechten toestand. Een objektief laat aan den beoefenaar 1 toe de ruimte na te gaan en aan het toestel de gewenschte ov^rhelling te geven met eene mathematische stiptheid. Het drukken op een knop en het om-laag doen van een draaier doen de mitrailleurs op het gewenschte oogenbilk afgaan. DE BELASTINGEN OP DEN GE-j NE VER. — Sedert verschillende maan-den reeds is het in de verschillende her-bergen, drankslijterijen, en koffiehuizen verboden genever te schenken. Nochtans werd bij de belastingschul-digen een bericht gebracht met vermel-. ding van de som waarvoor ze aangesla-î gen zijn voor het schenken van genever. We dringen bij het bestuur aan opdat de betaling van deze belasting op het • oogenblik niet zou geeischt worden daar • de herbergiers reeds genoeg te lijden • hebben door het vroegtijdig sluitings-uur, de afwezige bevolking, enz. DIERENTUIN. — PUBLIEKE TOEGANG. — Ter gelegenheid van 2de Paaschdag, Maandag 5 April, zal het pu-' bliek toegelaten worden in den Dieren-1 tuin en het Aquarium, aan den vermin-! derden prijs van 25 centiemen per per-I soon. CARUSO. — Caruso in het opéra te . Monte-Carlo, ziedaar de groote gebeur-tenis op gansch de Fransche kust. De « koning der ténors » is terug ge-i komen op zijne aanvangsplanken ten ■ einde het Itaiiaansche repertorium te zin-, gen ten voordeele van de werken van den oorlog. Elke zijner vertooningen lokt voile za- ■ len. De ontvangsten bewerkstelligd door de medewerking van dezen kunstenaar ' zullen ertoe bijdragen menige armoede te lenigen. Meer in stem dan ooit, aan ■ zijn hoogtepunt van luister gekomen is 1 Caruso de eenigste ténor om de Italiaan- ■ sche meesters te zingen. | DE COEN. — Deze bankier van Aalst | die voor eenige maanden de rekenplich-tige en expert van den kieermaker Fiévé uit de Koninklijke straat doodde zal in | den loop der volgende maand voor het assisenhof verschijnen. ONZE VLAAMSCHE KUNSTE-NAARS TE AMSTERDAM. — Er worden drie, vier tentoonstellingen, min of meer belangrijk, van Vlaamsche schil-ders in de Hollandsche bladen aange-kondigd.Overeen dezer schrijft de « N. R. C. » : « Nederlandsche schilders houden zich bezig met België en de Belgen. » De Larensche Kunsthandel heeft ge-tracht België tôt « onderwerp » van een tentonstelling te maken. En België niet alleen! Cossaar laat de kathedraal van Reims en Wittbey Abbey als « verwœste grootheid » zien ; Antoon Markus geeft slappe beelden van « pittige » plekken uit Frankrijk; Sam J. van Beek, Paul Dom en Viktor Moerenhout, dus een Neder-lander en Vlamingen, getuigen van Di-nant's belangwekkendheid ; Veldheer geeft zijne opvattingen van Brugge, Antwerpen en Visé in pastel, ets en hout-snee.» 't Belangwekkendst is, met de hout-sneden van Jules Verwest, de arbeid van Alfred van Nestle en Albert Geudens. De laatste is wat ouderwetsch ; reeds op een vorige tentoonstelling zag men gevels uit Mechelen van hem. Hij is Mechelaar en zijn kunst heeft iets kleinsteedsch' en past bij den stijl van de oude geveltjes, de markten en begijnhoven, die hij gaar-ne schildert in vroolijke kleuren met kleine verfvlekjes, die wat droog en krij-tig blijVen, zooals bij ons bij Klinken-berg. Doch Geudens is minder deftig en minder gemaakt dan deze. Van Neste is meer een man van nuances. Hij kan droomerig zijn. Geudens is altij dluid ; men hoort den beiaard boven zijn stads-gezichten. Van Neste schildert soms een klein stadje, het nu voor altijd droef-be-roemde Dixmuiden, heel innig met sneeuw. » Het is dus vooral onze stadgenoot en vriend Alfred Van Neste die gewaardeerd en hooggesekat wordt.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het Vlaamsche nieuws belonging to the category Gecensureerde pers, published in Antwerpen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods