Het volk: christen werkmansblad

321 0
27 February 1915
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 27 February. Het volk: christen werkmansblad. Seen on 20 August 2019, on https://hetarchief.be/en/pid/tt4fn12726/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

YijfenThifitigsfô -laar. — fi. 57 ÇoWiDBSt — HaispziB — Ei|8Sdom Zateidag, 21 Febrsari 191S Aile briefwisselingen vracht-^rij te zen den aan Aug. Van Isegiiem, uitgever voor de naaml. maatsch. « Drukkerij Ilct Volk», Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor West-Vlaanderen: Gaston Bossuyt, Gilde der Arn-baehlen Kortrijk. Telefoon 523. Bureel van Antwerpen, Bra-bant en Limburg : Viktor Kuyl, filinderbroederstr., 24, Leuven. HET VOLK Men sclsrijft In s ^ Op aile postkantoren aan 10 ftv per jaar. Zes maanden fr. 5.00a' Drie maanden fr. 2.50. , Aankondigingen : \ Prijs volgens tarie!. Voorop t-ar betalen. Ilechterlijke herstelling, 2 fr.; per regel. . if! Ongeteekende brieven worden; : geweigerd. TELEFOON N° 137, Çtçntt J ¥er6ehijmt © maal per week CHRISTEN WERKMANSBLAE » ^ fS Ceotiemesi liet nummei* OfficieeleMededeelingen Op de beide Oorlogslooneelen. (Duitsche Melding) Gisteren te Gent aangeplakt : Nieuwe verdubbelde vijandelijke aanvallen in Champagne bleven, trots groo-tc kraçhtinspanningen, zonder gevolg. De vooruitgeschoven stellingen ten Zuiden van de Weichsel, westelijk Mogily en ten Zuid-oosten van Polinaw na aanvallen, door deRussen bezet. De versterkte stad Przasmysz door Oost-Pruisische reservetroepen bestormd. 10.000 gevangenen, 20 kanonnen en veel oorlogsmateriaal. Tijdens de laatste dagen, in andere ge-westen, noordelijk van de Weichsel, 5000 gevangenen gemaakt. Bij Njemen, Bokr en Narow wordt nog voort gestreden. In Ylaanderen en Fransch-Nooi'deo. (Duitsche Melding.) BERLIJN, 24 Februari. (Wolff.) Uit hel groote hoofdkwartier : In de omstreken van Perthes (in Champagne) grepen de Franschen met twee infanterie-divisiën aan. Het kwam op meerdere plaatsen tôt verbitterde nagevechten, die gezamenlijk ten onzen gunste geëindigd zijn. De vijand is onder zware verliezen teruggeslagen. i In de Vogezen maakten onze aanvallen tegen Solzern en Ampfersbach (ten Wes-tcn van Stosswcier) vooruitgang. In de •gevechten der laatste dagen maakten ■wij vijfhonderd gevangenen. (Fransche Meldingen.) PARIJS, 23 Februari. (Reuter.) — Van den generalen staf, heden middag .3 uur : ( Ten Westen van Lombaertzijde heeft de vijand twee voorbereide infanterie-' aanvallen niet kunnen volvoeren, daar ze door ons vuur werden verijdeld. De gisteravond gemelde beschieting van Reims was buitengewoon hevig en duurde de eerste maal zes, de tweede maal vijf uren. Vijftienhonderd granatën werden op aile stadswijken geworpen. Een twintig huizen zijri verbrand, twintig menschen jjedood. Ten Oosten van Argonne, tusschen Malancourt en de Maas, heeft onze artillerie caissons in de lucht laten vliegen. PARIJS, 24 Februari. (Reuter.) — (Van den generalen staf, gisteravond !11 uur : « De dag is betrekkelijk kalm verloopen, behalve in Champagne, waar het gevechl 'voortduurt met gunstige kansen voor ons. rWij hebben loopgraven genomen in de streek van Beau-Séjour. De vijand trachtte op te rukken uit het gedeelte van het dorp Stosswihr in den Elzas, dat in zijn bezit is. (Engelsche Melding.) LONDEN, 23 Februari. (Reuter.) Aan «en telegram van veldmarschalk French 1s het volgende ontleend : ; De vijand blijft groote bedrijvigheid ontwikkelen in den omtrek van Yper. [Er hebben verscheidene aanvallen en tegenaanvallen plaats gehad. Op 21 Februari 's morgens om 6 uur, heeft de jvijand een aanzienlijke hoeveelheid mijnen jSoen springen, die een van onze loopgraven hebben vemield. Eene nieuwe linie jwerd in gereedheid gebracht op korten atstand naar achteren en terstond bezet. Aile pogingen van den vijand tôt verder vooruitdringen zijn gestuit. Bij Givenchy heeft onze infanterie lia eene gelukkige beschieting een vijandelijke loopgraaf vermeesterd en opgc-blazen.Eene vijandelijke poging tôt een aanval langs het kanaal van La Bassée is afge-«lagen.Ten Zuiden van de Leie is het geschut en geweervuur toegenomen. Op het overige deel van het front zijn alleen geschutduels geleverd. Het mistige weder belemmerde het werk van onze vliegtuigen. Op het ooslcJijk Gevechlslerrein. (Duitsche Melding.) BERLIJN, 24 Februari. (Wolff.) Uit het groote hoofdkwartier : Een hernieuwde vijandelijken aanval van uit Grortno werd gemakkelijk afgesla-gen. Zuidelijk van Augustowo gelukte het gisteren aan de Russen op twee plaatsen ,over de Bohr te geraken. Bij Sabotin is de tegenstander weer teruggeworpen. In de omstreken van Krasnybor is het gevecht tog aan den gang. , Bij Prasznysz vielen twaalfhonderd gevangenen en twee kanonnen in onze han-dcn.Oostclijk van Skieniewice is een Rus-Sisclie naîhtelijke aanval affteslagen. (Ooslenrijksche Melding.) WEENEN, 24 Februari. (Wolff.) Amb-telijk bericlit : Aan het Poolsch-Galicische front heersclit bijna overal rust, op enkele artilleriegevechten na. De toestand in de Karpathcn is onver-anderd.Bij de gevechten aan de Boven San werd gisteren eene hoogte bestormd en werden 5 officierai en 198 raan gevangen genomen. Bij de Volovec werd in den sneeuw-storm een aanval van de Russen met zware verliezen afgeslagen. 300 krijgsgcvangenen zijn genomen. Ten Zuiden der Dniester nemen de gevechten in hevigheid toe. (Russischc Melding.) S' PETERSBURG, 24 Februari. (Pet. Tel.-A.) Van den grooten generalen staf : Op 21 Februari duurden de hardnekkige gevechten op den rechteroever van de Bobr en de Narew voort. Bij OssiwiCz werden Duitsche afdec-lingen, die tôt het offensief trachtten over te gaan, door het artillerievuur der vesting teruggeworpen. Ten Noorden van Lomza begon een gevecht op de straatwegen naar Radzilew, •Arixliouschina en Kolno. Ondanks het feit dat de vijand met eenezeer aanzienlijke troepcnmacht aan-viel, behielden wij Jedwano. Een aanval der Duitscliers langs den weg van Sczuczyn naar Kolno, onder-nomen in den nacht van 22 Februari en gesteund door pantser-automobielen, was buitengewoon hevig. Het offensief der Duitscher? in de streek van Prasnysch duurt voort. Op de wegen naar Plonsk zijn eenige dorpen nu eens in ons bezit, dan weer in handen van den vijand. Op den linkeroever van de Weichsel, ten Zuiden van de hoeve Moyhely, lieten wij drie landmijnen onder een Duitsche loopgraaf springen. Wij bezetten de gaten door de ontploffing gevormd en verover-den in het overige gedeelte van de Duitsche loopgraven drie mitrailleurs en boni-werpers met b'ommen. In de Karpathen bombardeerden de Oostenrijkers onze stelling ten Zuiden van Mezo-Laliorcz, met 30.5 cenlimetei granaten. Wij sloegen hevige aanvallen af in de streek van Mikouw, Smolnik en Tiskowa In de streek van Koziewa hebben de Oostenrijlcers de Duitscliers vervangen, Ten Zuiden van Dolina en Stanislau. hebben hardnekkige gevechten plaats met groote vijandelijke troepenmachten. Aon de Dai'dancllen. Londen, 23 Februari. (Reuter.) Offi-cieel : Het slecht weder, een Zuidwesterstorm en mist belemmeren de krijgsverrichtingen tegen de Dardanellen. TER ZEE. Hoopsch schip gezonken. Duinkerken, 24 Februari. — (Havas.). Het Noorsche kolenschip Regin zonk ap de vaart van Tynes naar Bordeaux, op de hoogle van Dover, gisterenmorgen vroeg, tusschen zes en zeven uur. De man-schappen werden gered. Het stoomschip zonk op tien minuten tijd. * * * Londen, 24 Februari. Volgens de Timei zegt de bemanning van de Regin, dat het schip met eene voile lading op weg was naar eene Amerikaansclie haven. Het lag om den mist eenige uren op de Kentsclic kust voor anker. Juist toen ze om 6.30 u. 's morgens het anker liadden gelicht, had er eene hevige ontploffing plaats. De matrozen zijn overtuigd, dat het een torpédo was, want het schip was nog niet in beweging gekomen. De duikboot gai geen enkele waarschmving en trachtte op geenerlei wijze te ontdekken van welk land het schip was. Stoomschip Regin is dezen morgen in de Downs in de lucht gesprongen. De bemanning is aan boord van een oorlog-schip gered en in Dover gebracht. RHaiMiaot aangevalSen. LONDEN, 23 Februari. (Reuter.) De admiraliteit bericht, dat de inailboot van Folkestone naar Boulogne gisterenavond, kort na dat zij de haven van Boulogne had verlaten, door een onderzeeër is aan-gevallen. De torpédo ging op derlig yards afstand voor langs het schip. Onder de 92 passagiers waren vele burgers, ook eenige onzijdigen. Engelsch stoomschip gezonken. LONDEN, 24 Februari. (Reuter.) — Het stoomschip Branksome, dat zich op de vaart van Newhaven naar Cardifï be-vond, is gisternamiddag om twee uur _Zuidooslelijk vaa Beachy Ilca<l o» eene mijn geloopen of door een torpédo getrof-fen geworden. Achttien man bereikten het land, ter-wijl de kapitein en een matroos zich nog ineeneboot in de nabijheid van het sterk beschadigde schip bevinden. Op bijna dezelfde plaats bevindt zich nog een groot stoomschip in nood. KisipkpuÊses* wersmst. LONDEN, 24 Februari. — De admiraliteit deelt mede dat de hulpkruiser Clan Macnaghien sedert 3 Februari vermist en vermoedelijk in den storm veïongeluktis; wrakstukken van 't schip zijn gevonden. BiïjMeKEeggeï* gsmijnci. PARIJS, 26 Febr. De Temps meldt : De mijnlegger Marthe is zaterdag in de oosthaven van Duinkerken op eene mijn geloopen en gezonken. 4 koppen der bemanning verdronken ; verscheidene, waaronder de kapitein, zijn zwaar gewond. Transparischip geSîosfd. BERLIJN, 23 Februari. {Wolff.) — Gisterenmiddag kwaart voor vijf uur is het Engelsche troepentransport schip 192 bij Beachy Head door eene Duitsche duikboot in den grond geboord. StsŒsssBsoaî geto^pedasrd. LONDEN, 24 Februari. (Reuter. ) Uit Ramsgate : De trawler Gralia bracht hier 14 op-varenden aan van de bij Rye gelorpe-deerde stoomboot Oaklcij. Het overige der bemanning werd te Dover aan land gebracht. De Oakley zonk terwijl men ze naar Dover sleepte. Amerikaaasch sloomschip vergaan, Het Amerikaansclie stoomschip Eveltjn, dat met eene lading katoen op weg was naar Bremerhaveu, is nabij de Oost-Friesclie kust op eene mijn geloopen en gezonken. De bemanning werd grooten-deels gered. Volgens Duitsche melding was het schip van Duitsche zijdc gewaarschuwd niet zonder loods Jangsheen die kust te varen ; de kapitein der Evelyn zou thans verklaard liebben, dàt bij voornemens geweest was zijn koers meer Noordelijk te nemen, doch dat hij onderweg was op-gehouden geweest door een Engelsch oorlogsscliip, waarvan een officier hem zou aar.gcraden hebben meer Zuidelijk te houden en zoo dicht mogelijk bij de Oost-Friesche kust te varen. Amerikaansch-Engeîsche corresponden-ten nielden niettemin dat het geval geen mceilijkheden tusschen de Vereenigdc-Slaten en Engelaud zal doen rijzen en men in Amerika verwacht dat de sclieep-vaart van de Vereenigde-Staten naar Duitschland nog meer zal beperkt worden dan reeds het geval is. Voor Mijnen en Duikbooten. STOCKHOLM, 23 Februari. (Wolff.) '— Het Amerikaansche stoomschip Tib heeft zijn vertrek uitgesteld wegens het dreigend gevaar in de Noordzee. De lijn van Gothenburg naar Granton en Manchester heeft haren dienst gestaakt. Troepen naar Beifort. Volgens Bazelsche bladen, heeft het militaire bestuur te Beifort last ontvangen tegen 't einde van deze maand kwarlicren in te richten voor 50.000 Engelsche sol-daten.(Beifort is het uiterste Fransche punt aan de scheiding der Duitsch-Zwitsersch-Fransche grens.) Pau. BERLIJN, 23 Februari. (Wolff.) — Volgens een bericht van het Bulgaarsclie agentscliap uit Sofia, is de Fransche gencraal Pau daar eergisterenavond aan-gekomen en zou hij gisteravond zijne reis naar S* Petersburg voortzetten. In 't Âmerikaaiîsch Parlement. De twee Huizen van het Kongres of Parlement der Vereenigde-Staten hebben zich bezig te houden met onderwerpen van militairen aard. De Senaat heeft beraadslaagd over eene wijziging aan de vlootwet, waarbij voor-zien wordt in den aanbouw van 75 duikbooten. De senator Gardai er beknibbelde fcl den onvoldoenden toeStand van de Amerikaansclie kustverdediging. Op eene vergadering te Morristown in New-Jersey, heeft de gewezen président Taft gesproke». over de ernstige krisis in de betrekkingen der Vereenigde-Staten tôt de oorlogvoerende mogendheden. Onder mee,r verklaarde hij dat, aïs président Wilson tôt handelen overging, allen, zonder onderscheid van afkomst, hem tôt einde toe tev-ayde raoesteo staan, j Toelichting. Boven de mededeelmg welke donderdag aan 't hoofd van ons blad verscheen betrekkelijk de werkgelegenheid in Hol-land en Belg'ië, stond enkel gemeld : « Men schrijft ons : » Onze lezers zullen natuurlijk begrepen hebben, dat het moest zijn : « Men schrijft ons van Duitsche zijde : » De Japanners in China, Berlijn, 23 Februari. (E., van Duitsche zijde.) Uit Peking wordt bericht, dat Japanners zonder vergunning vanwege China, begonnen zijn met den aanleg van twee nieuwe spoorlijnen op het Cliineesche scliiereiland Sjantoeng. De Japanners verlaten Peking in groot gelât ~ ©ga Mmih ^ Washington, 23 Februari. (ffëfiter.) Davildar heeft afstand gedaan van het picsidentschap van Haïti en is aan boord van liet Nederlandsche sloomschip Fie-derik naar Curaçao verlrokken. W@§ii©@figie Tarare, Uit New-York wordt gemeld, dat de regeering der Vereenigde-Staten geens-zins noodig acht een verbod van uitvoer op tarwe uit te vaardigen. Zij is integen-deel van oordeel dat, tôt Juli aaxistaande, een millioen bushels per dag kunnen uit-gevoerd worden, zonder dat de Vereenigde Staten zelf tekort zullen krijgen. ¥@©i* Een verslag van de Àmërikaansch-Spaansche Steunkommissie voor de Belgen meldt, dat tôt 3 Februari langs Rotterdam 150.000 ton hulpmiddelen naar België vervoerd zijn. Er worden nog 55 sclieeps-ladingeii levensmiddelen verwacht. Cenlraal verbond der Cîiristene Textielbeferkers van België, Nu of nooit moeten de werkersvereeni-gingen hunne leden helpen. De nood is groot en algemeen en de meeste wcrklieden kunnen met den besten wil van de wereld in hun levensonderhoud en dat hunner familie niet voorzien. Dien rampzaligen toestand inziende, be-sloot het Hoofdbestuur van ons Verbond eene ondersteuning aan al de leden te doen door aan de vereenigingen terug te betalen ailes wat ze voor de maanden van Januari tôt Oogst van 't verleden jaar stortten voor WEERSTAND. Ten einde in regel te zijn met het Ver-bondsreglement werd dat plan onderwor-pen aan al de vereenigingsbesturen welke voor de vrije beambten genaakbaar waren. Aldus hebben 40 vereenigingen daarover uitgesproken, waarvan 39 het ontwerp stemden. De moeilijkheid welke dan nog op te losscn bleef, was het noodige geld le lossen om die ondersteuning te kunnen doen. Alhoewel de som, welke moet uitgekeerd worden, vrij groot is, zal het vereischte geld kunnen bekomen worden. Eene eei-ste som is reeds uitbetaald in denloop der maand Februari. Maandelijks zal nu nog eene uitkeering plaats hebben. Deze zaak wordt zoo geregeld dat de vereenigingen, welke moeilijkst te genaken zijn of waar meest nood lieerscht, de eerste hulp ontvangen.Intusschentijd wordt aan de vereenigingen daarover een algemeen en omstan-dig sclirijven besteld, waarmede het wel-licht veel vereenigingen — welke nog eenigen tijd om dat liulpgeld moeten wachten •— mogelijk zal zijn op hunne plaatsen leeningen aan te gaan of voor-schotten le krijgen. Wij willen hierbij nog vermelden dat de vrije-beambten, bij gelcgenheid eener i rondreis welke zij deden, eenen zeer goeden organisatiegeest bij aile voor-mannen der vereenigingen hebben vast-gesteld. Geen twijfel of dezelfdb goede geest zal niet alleen bij bestuur- maar ook bij al de gewone leden nog toenemen door de hulp welke het Verbond verleent. N, B. — De belanghebbenden welke nopens deze zaak nadere inlichtingen ver-langen, kunnen ze bekomen bij middel van het daablad Het Volk. I. D. G. IN BELGIË. ni'iuucaïuui .m t ucigntii otnjugcuieu, Een eigenaardig geval heeft zich ten gevolge van den oorlog voorgedaan in 't gedeelte van België, het welk tôt dusver nog niet door de Duitscliers bezet werd. Van het verkeer met de geestelijkheid aldaar afgeslolen, door de vuurlinies van Franschen en Duitschers, was het zaliger Mgr G. J. Walravens, bisschop van Door-nik, en Mgr Walfelf.ert, bissclioo van, Brugge, maanden lang onmogelijk het] kerkelijk bestuur aldaar waar te nemen' Zelf s de officieele stukken van deze bisschoppen konden vele der hun onder-j hoorige parochiën niet bereiken, en bij| gebrek aan de noodige kerkelijke machti-J ging, kwamen talrijke geestelijken voor hoogst ongelegen gevallen. j Thans is aan dezen hoogst ongeregelden toestand een einde gekomen. De deken van Yper, de zeer eerw. heer< De Brouwer, is benoemd tôt vicaris-gene-, raal van het geheele onbezette gebied in België. Aile mogelijke volmachten voor het geestelijkenadministratief bestuurziin1 hem daartoe verleend. Geheimzinnige misdaad te Hoef. De jaclitwachter van den lieer Devauxl burgemeesler van Hava, dorpje bij Hoeij genaamd Dieudonné Jamart, was sindsj woensdag laatst verdwenen. Men heeftj zijn lijk gister onldekt in het bosch van' Java, langs een verioren wegeltje, dati naar eene half gevulde gracht loopt. r Het hoofd was bijna van denromp gescheiden en hing op de rechterzijdej in een doek gewikkcld die door riemen' vaslgesnoerd was. De ontlcding deed bestatigen dat de ongelukkige eerst door stonipe slagen is afgemaakt, dat hij daarna de borst inge-drulct werd door hielstampen en aidiis vijf ribben gebroken werd. Daarna heeft! men, toen de man reeds dood was, het' hoofd afgesneden. Het tooneel was afgrijselijk ont zienj Hel parket is 1er plaats gekomen. - | Men weet nog niet wanneer en waar, Jamart gedood werd, want de moordi werd niet begaan, daar waar het lijk gevonden werd. UIT BFiUSSEL. REEKS DIEFSTALLEN. —- In een' huis te Curegem werden juweelen, klee-,' deren en een pels gestolen, te zamen voor, 1500 frank. Op de Terneuzenlaan stool men voor rond de 1000 fr. klcederen en pelsen. Op een vagen grond liep men weg met twee baJken en een paar wielen, ailes in geutijzer. In "de Georges Moreaustraat kwamen dieven in liet werkhuis van M. Remyler,' en stolen al het koperwerk van eeneu molor. Zij richtten voor 2700 frank schade aan. ! Plus een dozijn diefstallen van minder( belang. Men ziel, de policie heeft werk genoeg. UST mrViERPE®- ZAAK DER GERARDSTRAAT. —, Eene meiduit de buurt van lieeradvokaat! De Cock, waar de huisbewaarder Tyclc gebonden werd gevonden, verklaart om] half twaalf twee personen uit het huis! te hebben zien komen. De gebondene1 verklaarde nochtans rond half één over-, vallen geweest te zijn. (Verschil van nieuw en oud uur?) De raadskamer heeft1 de aanhouding der drie verdachten be-krachtigd.UIT LOECERESi. De Burgemeester der stad Lokeren; Op bevel der Duitsche Militaire Overhekl; Maakt bekend: Dat al het ruwe vlas, op het grondgebiedj der stad Lokeren voorhanden, onmiddellijkj moet bewerkt worden. En dat deze bewerking ten allerlastste, tegen maandag, 15 Maart aanstaande, moet! geëindigd zijn. Op dinsdag 16, donderdag 18 en vrijdagi 19 Maart 1915, moet al het aïdus beverktov vlas overgebraeht worden naar de zaalj « De Knaptand », bij Emiel Van Cotthem, in de Kapellestraat, Stedelijke aangesteldeni zullen het vlas aldaar in ontvangst nemenj van 9 u re 's morgens tôt 1 uur, en van 3 tôt] 6 uur namiddag. i ! Eenmaal het vlas afgeleverd zal een d.es-f kundige tôt de sehatting overgaan, en te» plaatse zelve 80 ten honderd der waai'dej betalen; — fle overige 20 ton liondei'd zulleoj betaald worden na de aankomst der koop-waar in Duitschland. j Van af het oogenblik dezer bekendmakiag> mag geen vlas liet grondgebied van Lokereu meer verlaten. Lokeren, den 20 Februari 1915. De Burqcrtieester, , L. C. HERBERT. UST DRONGEN. MAIS. — De lang vcrwachte maïs is aan-.' gekomen, niet zooveel als wij er verlangdl hadden, maar hij is er toch! Op 20.00$ bestelde kgr. zijn er ons 4700 kgr toegezei<fe Elk zal dus omtrent het vierde kunnen best1 komen van wat hij aangevraagd heeft; Maandagnamiddag om 1 mir, zeer juist? wordt hij uitgedeeld bij CyrielBral, te D ronge n, en bij Pieter Vincent, te Baarle. i. De prijs zal omtrent 29 frank per 100 kgW bedragen. Indien sommige personen hui» aandeel te gering achten om hel te komen, halen, zij gelievenhet zondag telatenwetenj RIJST. — Er is 2000 kilo rijst aangeko-' men; de personen die er gevraagd hebben^' mogen er komen halen op maandag aan-, staande 1 Maart, om 2 ure. De andere dagen. is het magazijn gesloten. * Niet vergeten a. u. b. van zakken mede te/ brengen, zoowel voor rijst als voor mais.; BOOM EN werden ook aangekocht. v

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het volk: christen werkmansblad belonging to the category Katholieke pers, published in - from 1891 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods