Het volk: christen werkmansblad

1138 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 02 June. Het volk: christen werkmansblad. Seen on 25 August 2019, on https://hetarchief.be/en/pid/qz22b8wt68/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

IfenTwTO^le JaaT— H 151 Go Misssî -r fial^ezlB — Elgeadoo Wocnsdag, 2 tel 191^ "Aile bricfwîsselingen vracht-Trij te zen den aan Àug. Vaiî ^ Jseghem, uitgever voor de laami. maatsch. «JRrukkerij Het Volk», Meersteeg, n° 16, Qent;"> c' ~ . [ Bureel voor West-Vlaanderen: Gaston Bossu y t, Recoiletten-itraai, 14, Kortrijk. 1 Bureel van Antwerpen, Bra-bftnt en Limbnrg : Viktor Kuyl, Minderbroederslr., 24, Leuven. HET VOLK Men schrîjft in t Op aile postkantoren aan 10 fr. per jaar. Zes maanden fr. 5.00. Brie maanden fr. 2,50. ) Aankondigingen : \ Prijs volgens tarief. Yoorop ta betalen. Reehterlijke herstelling, 2 fr. per regci. Ongeteekende brieven worden gcweigerd. TELEFOON N° 137. Gent. VerschljnI © maal per week CHRISTEN WERKMANSBLAD Centiemeu liet nntnmer Bel Diiiiseli Àntwoord op de Ainerikaansehe Nota. iBERLIJN, 30 Mei 1915. — De nota fler Keizeîlijke Duitsche Regeering, als jmtwoord op de nota der Vereenigde Staten over het geval der Lusitania, luidt jais volgt ; Berlijn, 28 Mei 1915. De ondcrgeleekende heeft de eer het fcolgende te antwoorden aan Zijne Excellence den Gezant der Vereenigde Staten jyan Amerika, Heer James W. Gérard, :«p het sclirijven van 15 dezer niaand, over ide benadeeling der Amerikaansche be-langen door den Duitschen onderzee-jbootooriog.1 De Keizeîlijke Regeering heeft de mede-jdeelingen der regeering van de Vereenigde jStaten een nauwkeurig onderzoek doen Jondergaan en lcoestert van haren kant iden vûrigsten wensch openhartig envriend-jschafjpelijk bij te dragen tôt opheldering Svan zekere misverstanden, die uit de ver-jmelde bekommerniSsen der Amerikaansche (Regeering zouden kunnen oprijzen de Ibetrekkingcn tusschen de beide Regeeringen.j De Regeering heeft reeds laten weten dat het niet in hare bedoeling ligt, in het ioorlogsgebied onzijdige schepen aan te ivallen, die geene tegenstrijdige daden be-gingen, en zij heeft meermalen bevelen in dien zin gegeven aan de Duitsche strij-;âende krachten. Indien, tengevolge van rnisgrepen, onzijdige scliepen beschadigd fwerden, dan waren het afzonderlijke ùîtzonderingsgevalicn, tengevolge van het taisbruik van vlaggen door de Engelsche (Regeering, of van de kommerlooze of verdachte houding van kapiteins der be-langhebbende schepen. In aile gevallen (van beschadiging van neuirale schepen heeft de Regeering liaar spijt uitgedrukt, 'en daar waar eene vergoeding gewettigel [was, deze toegekend. De Keizerlijke Regeering zal aldus handelen met de gevallen [van de Amerikaansche schepen Cushing en Gnlflight. f Het onderzoek is in gang en de uitslag izal bekend gemaakt woi'den ; de uitslag jzou gebeurlijk kunnen volledigd worden door cene internationale onderzoekskom-ynissie, gelijkluidend den titel III der Conventie van den Haag van 18 October 1907. Bij het vergaan van den Engelschen jtoomer Falaba heeft de bevelhebber ivan de Duitsche onderzeeboot aan de passagiers en aan de bemanning aile ge-wilde gelegenheid tôt hunne redding wil-ïen geven ; 't is enkel wanneer de Falaba, nicttegenstaande de sonimatie, zich niet lomwendde, dat zij vluchtte en om hulp Êriep, dat de Duitsche bevelhebber door jseinen of teekens de passagiers en de foemanning sommeerde binnen de tien minuten het schip te verlaten. Hij liet 53 minuten verloopen en wierp den tor-jpedo enkel wanneer verdachte schepen jde Falaba wilden ter hulp snellen. i Wat het verlies van mensclienlevcns Jsetreft met de Lusitania, de Keizerlijke regeering heeft reeds aan de regeeringen der onzijdige landen haar imiigste spijt uitgedrukt over het sterven van eenige faunner onderdanen. De Keizerlijke Regeering kan haren indruk niet verduiken dat belangrijke feiten, in onmiddellijken ïamenhang met het verlies van de Lusitania, zouden kunnen ontsnapt zijn aan de aandacht der Regeering van de tVereenigde Staten, en de Keizerlijke regeering oordeelt het noodzakelijk, tôt fvolledige en klare opheldering van liet ongeval, zich eerst te overtuigen dat de iyerslagen der twee regeeringen volledig en eensluidend zijn. De regeering der Vereenigde Staten gaat van het standpunt uit dat de Lusitania moet beschouwd worden als een gewoon, onbewapend handelsschip. De Keizerlijke Regeering moet doen uitschij-nen dat de Lusitania een der grootste en snelste handelsscliepen is, met de hulp der regeering als Engelsche hulpkruiser gebouwd en in de opgegeven Navylijst door de Engelsche admiraliteit opgegeven Voorkomt. De Keizerlijke regeering weet Ver der uit inliclitingen van geloofwaar-dige bron van zijne fonctionnarissen en Van onzijdige passagiers, dat Engelsche pandelsschepcn van belang, voorzien zijn Van kanonnen, munitie en andere wa-pens en ook met personen bemand zijn, die in de bediening der kanonnen zeer Vaardig zijn. Ook de Lusitania heeft vol- Sns bepaalde inlichtingen, bij de afvaart t New-York, kanonnen aan boord ge-ferâcht, die onder het dek opgesteld en .VÊrscholen waren. ■| De' Keizerlijke Regeering heeft de eer Jferder de bijzondere opmerkzaamheid wan de Amerikaansche regeering erop te lrekken, dat de Engelsche admiraliteit, fc Februari van dit jaar, in eene geheime fcerichtgeving aan de handelsschepen aan-bevool zich niet enkel onder onzijdige vlag en teekens te bcscliouwen, doch zelfs de Duitsche onderzeebooten aan te val-len. Ook sehreef de Engelsche regeering groote belooningen voor en betaalde de handelsschepen voor de vernietiging van onderzeeërs. Bijgevolg kan de Keizerlijke Regeering de Engelsche handelsschepen op het oorlogsterrein niet meer aanzien als op het onverdedigde gebied en de Duitsche bevelhebbers kunnen dus de gebruilcelijke reglementen over oorlogs-buit niet meer eerbiedigen, dat zij lot hiertoe volgden. Eindelijlc moet de Keizerlijke Regeering er op wijzen dat de Lusitania zooals vroe-ger, en zelfs op eene liarer laatste reizen nog, Kanadeesclie troepen en oorlogs-materiaal vervoerde ; onder dit materiaal bevonden zich 5400 kisten munitie, be-stemd om heldhaftige Duitsche soldaten te vemietigen. De Duitsche Regeering gelooft in hare eigene zelfverdediging te handelen wanneer zij door aile maatregelen het leven beschermt harer soldaten, door de vernietiging van de munitie voor den vijand bestemd. De Engelsche zeevaartmaat-schappij nioest dus het gevaar lcennen •waaraan de passagiers zich blootstelden. Zij had, wanneer zij dezen algelijk aan boord nam, de voile overtuiging dat het leven van Amerikaansche burgers als beschutting zou dienen voor hare lading munitie. Zij handelde aldus in tegen-strijd met de klare bepalingen der Aine-rikaansche wetgeving, die verbiedt passagiers te laden op schepen met eene lading ontplofbestanddeelen en zulke han-delingen straft. De maatschappij draagt dus de misdadige schuld van de dood van talrijke passagiers. Het is bevestigd door het verslag van den bevelhebber der Duitsche onderzeeboot en door andere meldingen, dat de rasse ondergang van de Lusitania veroor-zaakt werd door de ontploffing der munitie, veroorzaakt door de geworpen torpédo, zooniet waren de passagiers, volgens de menschelijke voouitzichten, gered gewor-den.De Keizerlijke Regeering houdt de bovenstaande aangevoerde feiten voor gewichtig genoeg, om de Amerikaansche Regeering te doen besluiten tôt een nauwkeurig onderzoek. De Keizerlijke Regeering houdt zich voor eene bepaalde houding te nemen tôt wanneer zij het weder-antwoord van de Regeering der Vereenigde Staten zal verkregen hebben, en doet tevens uitsclhjnen dat zij destijds bereid is geweest de voorwaarden van Amerikaansche tusschenkomst te aan-vaarden met het oog op een « Modus vivendi » voor den zee-oorlog tusschen Engeland en Duitschland; dat zij er zich toe leende en ter dier gelegenheid hare bereidwilligheid genoeg heeft betoond. De verwezenlijking van die voorstellen zijn, zooals bekend is, afgestuit door de af~ wijzende houding van de Groot-Brita nische Regeering. De ondergeteekende bidt Zijne Excel-lencie den heer Gezant, bovenstaande ter kennis van de Amerikaansche Regeering te brengen en maakt van deze gelegenheid gebruik, om den heer Gezant de ver-zekering te vernieuwen van zijne waar-deerende hoogachting. (get.) JAGOW. BINNENLAND WEST-VLAANDEREN KORTRIJK. — Den 10 Mei 's morgens vroeg is Robert Pattijn, 7 jaar en 10 maanden oud, ktein van gestalte, wit van haar, rood van wezen, blauwe oogen, zoontje van Frans Pattijn-Demeere, 36, Sioenstraat, verlrokken op weg naar Roeselare, verieid door een 14-jarigen jongen van Meenen. Wie inlichtingen daarover kan geven, gelieve dit se liens te doen. — Dedonder Julien, werd Woensdag voor de tweede maal zijn rijwiel gestolen, dat hij aan de deur van de café Français had laten staan. '— Vrijdagnacht werd ten nadeele der wed. Decoutere uit een magazijn der Beekstraat 200 kilo vet gestolen. Bij Fernand Moulin, houthandelaar, 150 lijn-zaadkoeken. Verder poogden dieven op drie verscliillende plaatsen in te breken, doch werden verjaagd. •— Vrijdag rond den middag werden alhier 23Belgische krijgsgevangenen binnen gebraclit, allen van het 3e jagers te voet. Daaronder waren de onderluite-nant Millecamps, van Doornik, de ser-geant Rommens Victor, Statieplaats, te Kortrijk, Hauspy Maurits, S. Rochuslaan, en Deprez Michel, Kapelstraat, Kortrijk, verder Vanackere en Vanoosthuyse, van Marcke, en Devos Hector, van Moeskroen. De ouders zijn hunne kinderen mogen gaan bezoeken. HARELEEKE. — Woensdagnaclit zijn dieven ingebroken in het magazijn van Valeer Vandenberglie, Gentstraat, en hebben omirent 1400 kgr. tarwe gestolen. G. OOST-VLAANDEREN PETEGEM (bij Audenaerde). — Zon-dagavond zijn het woonhuis en bijlioorig-lieden van den landbouwer Jan Van Gla-beke, wijk Boschkant, ten gronde afge-brand. Ganseh d-e inboedel is de prooi der vlammen geworden. De dieren alleen zijn kunnen gered worden. Oorzaak van den brand onbekend. Er bestaat verzeke-ring.AUDEGEM (bij Dendermonde.) — Bc-danking. — De familie Allaert, alhier, bedankt uit ganscher harte de talrijke vrienden en kennissen welke er aan ge'nou-den hebben den lijkdiénst bij te wonen, tôt lafenis der ziel van hunnen diepbe-treurden zoon Armand. SGTTEGEM. — Willem De Nayer, wonende Paddenhoek, alhier, laat weten dat hij zich gelasl met aile boodschappen van SottegeBi op Gent en van Gent naar Sottegem en omstreken. Zich ook te wen-den Kleine Statiestraat, 10, Gent. S. MARTENS-LAETHEM. — Maan-dagnaclit heeft men gepoogd in te breken bij Emiel Van Quickelborne, kantonier der geineente, om het varken te stelen. Op het gerucht kwam de kantonier bui-ten en kreeg verscheidene kogels in het lichaam. Zijn toesland is zeer bedenke-lijk.De schelmen zijn op de vlucht gegaan zor.iîer herkend te zijn. S' AMANDSEERG. — Maandagmorgen had alhier in S' Amandskerk een plechtige lijkdiénst plaats voor de zielerust van den dapperen Belgischen soldaat August Ver-schelde, lid en medestichter van den Mili-cianenbond van S' Amandsberg, gevallen op het veld van oer te Boncelles (Luik) in de eersté dagen der Oogstmaand 1914. Tijdens den lijkdiénst verdrong zich eene overgroote menigte in de kerk, om een laatste vaarwel te brengen aan den moe-digen soldaat, die zijn leven lieeft gegeven voor de vcrrîecTigmg van het Vaderland, en om een biijk van genegenlieid te geven aan de bedroefde fainilie. Yan de overheden dei gemeente bemei'ken wij : M. Pol. Verniers. sehopen, de heeren gemeenteraadsleden De Swemer, notaris Van Goethem, Van den Broecke en Kickxs, voorzitter der Gods-huizen, M. J.-B. Hoorens, voorzitter van 't Annbureel, de heeren Van der Cruvssen De Pue, Stef. De Waele en Closse, leden dei Kerkfabriek. De godsdienstige gezangen, met lamdc door de S' Gregwiusgilde uitgevoerd, maak ten den diepsten indvuk. Diep beproefdo familie Veisehelde, ira zoon en broeder heeft ten voile zijnen pliehi volbLaeht en zijn naam blijft immer in on: geheugen bewaa.rd. God zal u rekening hou den voor uw offer en later u met hem vooi eeuwig vereenigen in het Hemelseh rijk. GOEDE VANGST. — Onze lezers weter reeds dat eenige dagen geleden, bij den heci Van Silfhout, handelaar in besehuiten, pe perkeek en ehocolade, wonende Beeldhou werstraat alhier, eene diefto begaan werc van verscheidene kisten chocoiaad eent waarde vertegenwoordigende van omtrenl 2400 frank. Zondagnamiddag rond 3 ure werd de Beelhouwerstraat in rep en roer gebracht- De heer policiekommissaris De Keuke laere en de agent Ecckoute kwam<>n daai aan met een voerman^wagen geladen me1 elf kisten ehocolade in den nacht van 27 toi 28 Mei gestolen ten nadeele van M. Vax Silfhout. M. De Keukelaere die gedert vrijdagmor gen zich onledig hield met het onderzoek vernam zondagrnorgon dat een heer bij dei coiffeur Drubbel verteld had dat men lien eene groote hoeveelheid cliocolade te kooi had aangel»o(l<>n en dit nogal aan een bil lijken prijs. Onmiddellijk gin g de heer D< Keukelaere er op los en zond zijn agent naai het huis van dezen die de ehocoladf had aan geboden. De agent Eeckoule werd eerst ge last met den prijs van den ehoeoladô t( gaan vragen, mon antwoordde hem : al het maar niet te laat is. Dan ging M. De Keukelaere op zijne beurt naar het bedoelde huis, gelegen in de Bennesteeg te Gent, en wist op eene zeer be hendige wijze weldra de plaats te vinder waar er elf kisten chocolade verborgei waren, het was in een kelder op de Koôrnlei De k'sten, waarvan de meiken en de num mers reeds uitgeschaafd waren. werden aan geslageii en aan den eigenaar teruggegeven De aangeslagene kisten hebben eene waarde van meer dan 1500 fr. Zekere H. J. werd aangehouden en te) beschikking van het gerecht gesteld. Noj. vijf kisten blijven op te zoek;n en het is te hopen da.t zij ook weldra aan den eigenaai zullen kunnen tewag gegeven worden. Voorwaar eene Koede vangst 1 4785 GESMUVELDEN. Onze vier reeds verschenen lijsten Gestorven voor 't Vadsrlanfl bevatten 4785 namen van gesneuveldc Belgisclie soldaten. Die lijsten zijn te zamen en afzondcrlijk te bekomen bij de gazetverkoopers en m de aubetten. Prîis psr lyst : Geatiemsn. OIT SE?iT. LIJK OPGETROKKEN. — Het lijk, dat maandagnamiddag aan de Grasbrug werd opgetrokken, is herkend voor dat van Karel De Vofder, wonende Hemclrijk-straatje, en die verdwenen was sedert 27 Mei. SCHOUWBRAND. — Een schouw-brand ontstond in de woning van den heer Victor De Meyer, Herlstraat, 9. Het vuur werd spoedig" uitgedooid. De scliade is zeer gering. Vraagt ROC-BROMSSErj het best.e aller tafelwatei's. (351s) WEDEROM VERSCHENEN. - Sinds gister is het gewaarde gentsche dagblad Le Bien Publie wederom verschenen. ONDERSTAND AAN DE WERKLOO-ZEN. — Gistél' kregen wij nogmaals de ver-zekering dat de onderstandsuitdeeling aan de werkloozen einde dezer week zal beginnen. Er zal betaald worden voor twee weken in bons van 25 en 50 centiemen. Of de gedeel-telijke werkloozen iets zullen trekken, is nog niet gekend. KENNIS EN KUNST. - Maandagavond gaf juffrouw Poil, voor eene welbezette zaal in 't Vrouwensecretariaat der Peper-straat, eene zeer gewaardecsde les over de noodzakelijkheid der Studiekringen voor werksters. De lesgeefsterlegde vooral nadruk hierop, dat de vrouwen onmogolijk kunnen arbeiden aan hunne standsverheffing, zonder goed op d'hoogte te zijn van de maatschap-pelijke toestanden en zonder behoorlijkp godsdienstkennis. De leerrijke avond wtrd gesloten met eene zeer kundige muziek-uitvoering door de jufvrouw Destraey en de juffrouwen Marie en Blanca Verhasselt. BIJ DE SMEDERSBAZEN. - De Sme-dersbazen-vereeniging van Gent en oin-geving telt 120 leden. Zij heeft als voorzitter ele heer De Pauw. als ondervoorzitter de heer Frans Dhossche en als sekretaris de heer De Martelaere. De vergadering, welke verleden maajidag moest. plaats grijpen, zal maandag aanstaande gehouden worden. De vereeniging heeft voor doel de onder-linge verstandhouding en den gezamenlijken aankoo]) van kolen en ijzeren waren. Over het algemeen is de toestand slecht, gelijk in aile stielen. VEREENIGING DER HANDELSREIZI-GERS VAN GENT. - De leden die geheel of gedeeltelijk werkloos zijn en denlcen aanspraak te kunnen maken op den onder-stand te verleenen door het Nationaal Ko-miteit en nog hunne aanvraag niet ingezon-den hebben, worden verzocht zich vôôr maandag 7 Jimi te wenden tôt het Sacre-tariaat, ten lokale Vcrlcoopzaal der Notaris-; sen, Laurentplaats,aile dagen (zondag uit-gezonderd) van 6 tôt 7 ure (Duitsche tijd). liet trouwboekje medebrengen, a. u. b. (Medegedeéld.) KAMER DER NOTARISSEN VAN HET • ARRONDISSEMENT GENT. - De Tucht-, kamer der Nbtarissen van het Arrondisse-; ment Gent is samer.gesteld als v<)lgt voor liet elienstjaar 1915-1910 : Voorziiler : M. • Van Reysschoot, van Gentbrugge ; Syndic. : M. Van'Der Donckt, van Gent ; Verslagge-ver : M. Van Herrewege, van Gent : Schat-beicaarder : M. Verstraeten, van Gavere ; ; Schrijver : M. Bouckaert, van Ursel ; Leden : M. Bekaert, van Wateryliet, M. Blaiichaert, I van Deynze, M. Cinyt, van Gent, M. De , Wilde, van Gent, M. Huyghe, van Sleidinge, J M. Maeyens, van Knesselaere, M. Vermeulen, van Moerbeke. MAATSCHAPPIJ EIGENAARSBELAN- • GEN. Winkelstraat, 1, te Gent. — Gezien den ■ grooten bijval zal het komiteit nog tôt einde ' Juni inschrijvingen tegen de oorlogsrisieos aanvaarden. Zitdagen : Maan- en vrijelagen ' van iedere week va,n 6 tôt 8 ure 's avonds - (Duitsche tijd), alsook den vrijdagmorgen van 10 tôt 12 ure (Duitsche tijd). (643) PAROCHIALE KERK VAN SINT-' MICHIELS. — Oefening der negen donder-1 dagen ter eere van het Allerheiligste Sacrament. 1 — Donderdag 3 Juni, Heilig Sacramentsdag, ' om 6 y, ure (Duitsche tijd), mis met via amsch onderricht en Algemeene Communie, om 8 ure (Duitsche tijd) mis en algemeene communie, om 10 ure (Duilsche tijd) pleehtige 1 loogmis met uitstellingvanhetAllerleiligste Sacrament, om 5 ure (Duitsche tijd) plechtig Lof, waarna Fransch seimoen door den E.P. ' Donnet, rector van Stc-Barbaracollege. Brievea van Krijgsgevangeneo. Bij P. Verlieylezoon, Savaenstraat, 33, Gent, liggen de volgende brieven ter be- ■ schikking der besteminelingen : Van Remi Devogelaere, uit Darmstadt, voor zijne vrouw Valerie Broeckaert. — Van Cyric! Greteur, 4° lansiers, uit ! Gustrow, voor zijne zuslers, Mej. Van 1 Nieuwenhuize. — Van Richard Van Laere, 4e linie uit Quedlinburg, voor zijne vrouw. RECSTERLÏJKE RR0N1JR. KORREKÏIONNEELE RECIiTBANK VAN GENT. Velodiefstal. — Kinnaert Philcmon, die te Gent een velo stal ten nadeele van Fritz Meyer, wordt veroordeeld tôt één maand gevang en 26 frank boet. ->»»gmMiminnBann» i ni 11 n«rsa—aumai Lecst sb versprsidt HET ¥011. Gewonde Belgisclie soldalen in de gaslhuizen in Eogelantî; Wij geven hieronder de namen van een groot getal gewonde Belgische soldaten in' gaslhuizen in Engeland. Endlesham, Road, 54, alham, S. W. Barbary Camiel, Klerken (Vv7.-\rl.). 4e arf.' De Weerdt Karel, Elsene (Brussel), 10" 1. Fevs Geeraard, Kortrijk, 2e linie. Feys Hendrik. Poperinghe, 11e linie. ' Lemmens Ferd.-R., S' Joris-Winghe, 13e 1.' Lahaut Georg.-Em., serg., Brussel. 1e kar. Vanstichel Will., Ganshoren,Brussel, 6'-'linie. Carrington House, Deptford. Elsen Karel, Wilsele, 2e karabiniers. Laout Antoon, vrijwilliger, Mechelen. Kring Albert's Hospital, Store Street, London W. C. Artois Frans, Wilsele, 2e g.andiers. Waterloo Place. 13, Leamington Sna. De Loz Félix, Brussel, 25e linie. Elgin Mansions. 52, Elgin Avenue, Maida Vale. Declerck August, Oostende, 3° linie. Titbury, Wardour, Wilts. Aidenaert Prudent, Wachtebeke, Lokeren* The Oaklands, Walmersley, near Buvy. Baelde Fernand, Brugge, serg., 24e 1. mitr, Convalescent Home, Dunoon. Borremans Jozef, S' Pieters-Leeuw, kor poraal, 5e linie. Church Street, 16, Leicester Square. London. Bruselmans Jozef, Buggenhout, (O.-Vl.) 6e 1. High Slreel, 55, Manchester. Dunoon, Spailling Road, Northerlea. Conlempré T^eo, Brussel, 11° linie. Shardlade Rectory, Derby. De Neve Andries, Brussel, art., Luik. Cambridge Road, 22, Twickenham. Dumoulin Frans, Brussel, 3e jagers te voet Aubrey House, Kensington, London W. Delanghe Medard, Oost-Duinkerke, 5e linie. Van Daele Alfons, Brugge, 4e linie. Courtfield Gardens, 47, London. De Pype Frans, S1 Pieters-Leeuw, 2e j. te v. Kessel Jacobs, Antwerpen, Ie karabiniers. Lefèvre Albert, Hulste, vrijw., Iekarabiniers. Loehkamper Hendrik, Turnliout, 5e linie. Pilotte Maurits, Laeken, 1e grenadiers. King Albert's Hospital, Staffordshire House. Store Street, London. Broetkoren Gilbert, Over-Boelaere, 1 gcen. Blome Hendrik, Lophem, 24e linie. Boon Jozef, Haecht, 11° linie. Dernaert. Camiel, Woesten, 2e jag. le voet. Bislot Frans, Lebbeke, 2e vrijwilligrrs. Commeyn Victor. Dudzeele, 23e linie. Crombez Emiel. St-Gillis (Brussel), 2" car, Callaert Onier, Brussel, vervoerkorps. Daneels René. Eeckeren, Ie linie. De Wolf Camiel-Frans, Moorsel, 2e j. te voet. Desmedt Frans, Liedekerke, 9e linie. De Ridder Pieter-Omer, Opdorp, 2 e linie. Dupont Julius, Ix>o, 2e grenadiers. Defroy Gustaaf, Over-Boelaere, vervoerkorjis Depect Jan, Ste-Agatha-Berchem, 2e carab. Diet Emiel, Oostende, 3e linie. Feyt Hendrik, Brussel, 2e linie. Steenssens Jozef, Beveren-Waes, 7e linie. Vergeacht. Marcel, Avelghem, kapor., 3e j. te voet. Vanderstallen Willem, St-Nicolaas, 7e linie. Van Roy Jozef, Willebroeck, 9e îinie. Van Geysegem Victor-Alfon, 2e grenadiers. Van den Wyngart Jozef, Brussel, serg., 9 1. Van Huile Oscar, Gent, 22° linie. Hardy Frans, Stoekem. kapor., 6 j. te voet. Haelemans Theoïiel, Anderlecht, 4cartillerie. Janssens Emmanuel, Antwerpen, 1e linie. Logghe Julius, Aertryckc, Ie linie., Malengrau Edmond, Gent, vrijwilliger. Meuris Jan, Antwerpen, vervoerkorps. Manpaey Victor, Boom, 27° linie. Mercier Lucien, Brussel, 9e linie. Nyssen Georges, Oostende, 3e linie. Peeters Karel, Oostham, 11° linie. Raes Paul, Gent, 5e linie. Rijngaert Emiel, Laeken, 3e jagers te voet', Robyn Jan, ftt-Gillis (Brussel), 5e jagers te v. lîoeland Dominik, Antwerpen, 25e linie. Royon Jan, Oostende, vrijw., 5e linie. SPORT. Velodroom van Evergem. — Zondagna» middag lieeft de velodroom van Evergem weer eens zijne vroegere faam weten hoog houden door het inrichten van de sehoone koersen die er geloopen zijn. Om 2 ?/i ure werd het sein gegeven aan beginnelingen voor 5 kilom. welke den volgende uitslag gaf. Ie Serie: 1. Van de Putte; 2. Berger; 3. Van der Meersch; 4. De Jaegher; 5. De Meyer. Daarna achterVolgingsmatch tusschen De Muynck en P. Van de Velde. De Muynck wint na 8 % minuten. 2e Serie beginnelingen, 10 kilom. : 1» Vercauter; 2. Van de Nezte; 3. De Clercq; 4. Josse; 5. Van de Fonteyne. Vitesse-koers tusschen P. Van de Velde en A. De Muynck. P. Van de Velde wint op A. De Muynck die op enkele meters van de eindmeetf eene leelijke tuimeling miek, door het springeç van zijne lube, en zich nogal erg kwetste. De iinaal voor beginnelingen 10 kilona. gaf 1. De Jaegher; 2. Van der Vennet; 3. De Clercq; 4. Vercauteren; 5. Van de Fon<\ teyne; 6. Van de Putte. De Beul en Vercauteren wonnen elk eene premie en De Clercq twee. Nu had de, koers van 50 kilom. plaat# voor gemengde ploegen,in vijf kla«se;inenten welke hardnekkig b:twist werden. 1, Gebi-oeders Verrueersch 1© pentens

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het volk: christen werkmansblad belonging to the category Katholieke pers, published in - from 1891 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods