Tusschen Brussel en Leuven

575 0
01 September 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 01 September. Tusschen Brussel en Leuven. Seen on 25 August 2019, on https://hetarchief.be/en/pid/4m91834p6s/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Oplage : 1.400. W il idl^mgyggail 1 WHIIIHMBII • Door de Krijgsoverheid nagezien D. 770. 20-9-1917. Nr 7. September 1917. Tusschen Brussel en Leuven. Onze Vaderenwaren vrij TJ, sonen van ons Brabant, ende vrij ook blijven wij ! U binde een echte vriendenband ! Opstel en Behee? : V. Vangramberen, D. 128. II Aan luitenant Baron de Vinck (zie Campenhout) esaniiHerman DeCoster (zie Meerbeek) de oprechte gelukwenschen van « Tusschen Brussel en Leuveri » ont de bekomen onder scheiding. Ons blad wordtnu ondev bandaan de vertegenwoor-digers bestdd. Deze gelieven er het adres van den bestem-meling op te zeten en. links, van onder, schuins, de woordjes «Voor het Beheer :» en daaronder hun eigen naam en krijgsadres. Doen ze dit laatste niet, dan komen enkelebladenmet vevlteevd adres ons terug. Vandaar, als we het dorp die? jongens kennen, voor ons nulteloos ge-schrijf en gewrijf. Kennen wij het niet dan gaat de verte-genwoordiger voort het blad naar dat verheerd adres op te sturen en het eene na het andere komt ons weei. De jongens moeten op het bandje naar den naam en het adres van hun vertegenwoordiger kijken en naar h en schrijven. Niet naar ons voor de gewone mededeelingen of aanvragen. — De bijval voor ons gewestblad blijft aanhouden en stijgt. Zooals wij het vroeger schreven, onze beste tijdelijfte belooning is te weten dat wij onze jongens in deze droeve tijden wat genoegen kunnen verscliaffen en ze, in ditlanr e gescheiden leven van de duurbartn die ze ginder achterliet',x. met de streek naar ons vermogen in gemeenschap kunnen stetten, ze in verbeelding ten minste in hun midden van vroeger sonis weer te brengen en ze zooveel mogelijk het leven van de hnnnen, daarginder in het hartje van Brabant, te laten medeleven. Andermaal zeggen wij van harte dank, in den naam onzer jongens en ook in onzen naam, aan allen die ons llad hun genegenheid betuigen of kunnen milden steun schenhen. BRflBHJfTSCHE KEREliS. ? 'k Bewonder 't Kerelvolk, dat moedig Voor Land, voor Vrijheid en voor Recht, Onwrikbaar, lijdzaam en koelbloedig, Bijna drie jaar aan de Yzer vecht. Al zag het broeders erg gewond en Verminkt en gansch uiteengerukt, Toch heeft de Duitsch er geen gevonden Die laf den schedel heefc gebukt. Hoe luttel hopen weer te keeren Naar 't dorp dat hun geboorte zag, Toch sterft voor 't land ziin Vrijheid geren Die trots is op een eigen vlag. Dat kerelvolk blijft 't land beminnen, Uit Brabants Hart ten strijd gestroomd, Het moet en zal het land herwinnen, En al de rechten waar 't van droomt. E. Liekens. 11 Juli 1917. (Campenhout) i Bij het 50-jarig Jubile© van Moeder Jozef. iizaâ Waarom wij in dit ons gewestblad— een soldatenblad — aan een vrouw, aan een kloosterzuster een eerepiaats geven ?... Omdat die vrouw een ziel bezit man-haftiger dan duizenden onder de mannen-zieleu en een hart edelmoedig en teeder zooals niet één. O^nd-it die vrouwe goed is, zôô goed dat iemand die haar niet kent het niet kan bevroeden. Omdat er bijna geenenkele jongen van Everberg is, geen enkele familie van dat dorp die deze goed-heid niet ondervond. Omdat die vrouw 1 Deze beeltenis van Moeder Jozej, naar een kleine foto vergroot en, spijtig genoeg, herwerkt, geefl de levensblijheid en de goedheid niet weer die van uit haar wezen in vroegere vrededagen jiits^raalfen. door de kloosters, die uit haar klooster in een aantal dorpen tusschen Brussel en Leuven geboren zijn, de geestelijke en ook de stoffelijke weldoenster is geworden van een merkelijk deel onzer steeek. Orndat eindelijk het aan onze jongens genoegen zal doen de beeltenis van en de herinnering aan Moeder Jozef in ons gewestblad te vinden, bij dit haar 5o-jarig jubilee van haar intrede in het klooster. Moeder Jozef is geboortig van Neerijs-sche. Vader VanderVeken was een oud-strijder van de jaren dertig ; vol moed en opoffering zoowel als zijn vrouw. Zij had-den een tiental kinderen, waarvan negen jongens. Het opgroeien tusschen die negen kerels heeft op het gemoed van Moeder Jozef den stempel geprent van een manne-liikheid die wemige vrouwen bezitten. De Voorzienigheid miek heel vroeg in haar de betrachtingwakker naar een hooger leven, buiten de werHd — en 't wasbij.een voor-bijgaan langsheen het nederig witte huisje, toen door twee of drie zusters bewoond, ciat de tegenwoordige Moeder Jozef het besluit nam in dat klooster binhen te gaan. Sinds 1867, wat een verandering ! Het klein huizeke van toen is het groote kloostergebouw geworden van nu, met zijn dertigtai zusters en zijn evenveel kostgangers en zijn aantal scholen,lirks en t^chts. Het klooster heeft uitgezet in de dorpen rondom : Meerbeek, Kortenberg, Vossem en Moorsel en heeft er scholen ingericht en zusters geplaatst die, buiten hun school doen, ook zieken verzorgen en -Ijdenden bijstaan. j, Wat al goeds sinds vijftig lange jaren ! 1 Dé tegenwoordig lcveude geslâ'cfcteii- tôt de reeds oude mensc.hen toe werden door de zusters onderwezen, opgevoedeugroot-gebracht. Wat een macht van kennissen en begaafdheden rondgezaaid. van in de kleine bewaarschool, door de lagere klas-sen heen, tôt in de hoogere naaischool voor meisies ! Wat al jonge dochters die aan den wijzen raad van Moeder Jozef en van de andere zusters hun braaf bli'iven te dankenhebben! Wat al meisjes die aan een eerlijk schoon bestaan geholpen worden door de bemiddeling van Moeder Jozef! Wat al zieken verzorgd, wat al nacht-waken gedaan, wat al hulp uitgedeeld aan de armen, wat al raad gegeven aan de onbeslisten, wat altroost aan debedrukten! Geen enkel huis in gansch het dorp of moeder bracht er reeds den nacht wakend door en verzorgde er zieken. Bijna aan driehonderd personen van het dorp, meenen we, sloot Moeder Jozef de oogen, na ze bijgestaan te hebben in hun doodstrijd. 't Is ons voorgevallen andere zusters aan moeder glimlachend en eerbiedig de be-risping te hooren doen haar eigen kleerel, voorschoot ofblokken aan een noodlijdende vrouw te hebben weggeven. Wanneer in een huis armoede of ziekte of dood haar intrede had gedaan, dan daal-de er telkens een straal van hoop neder of dan helderde de lucht op wanneer de wijdsche zwarte mantel van Moeder Jozef uit de verte spoedig naderde. Imraer vroolijk, altijd opgeruimd. Zin-gend komt ze uit den hof gestapt mnt een ruiker bloemen in de hand voor de kapel,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Tusschen Brussel en Leuven belonging to the category Frontbladen, published in Veurne from 1917 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods