Vooruit: socialistisch dagblad

380 0
22 September 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 22 September. Vooruit: socialistisch dagblad. Seen on 17 June 2019, on https://hetarchief.be/en/pid/w08w952c1q/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

^rr—' -- N. 264 30 ■"*" Prijs per nommer : voor Belgie 3 cenliemen, voor den îreemdô 5 cenliemen i e etoon s Kedsctie » Adisifniswatie &da?i 2M SeptsBjlîer i SI -i . r akiter-Lîltgeeïrtef . , jtaatschappij H ET LICHT , bestuurder » f DE VISCH. Ledeberj-Oen* . . REDACTIE .. ADMINISTRAT! E HOOGPOORT. 29. GENT VOORUIT AuGr-i N EAlENTSFRiJS BELGIE Dfie tnaanden fr. 3.2 Zes sriaanden . . , . . fr, 6.54 Ecrs jaar fr. 12.50 Men afconneeri zicfe ®p aii» ? «tbaresica DEN VREEMDE Drie niaandesi (dageîijka versonden) fr. 6.75 fr&gvas ^■aî®iS5BlepF^ ag& : rjfityauf R.^--V -,mi Qrgaan der Belgische Werkliedenpantg\ — Verschjjnende aie dagen. t^an luiftt oonlfiAB Ons hollandsch partijorgaan H et V olk Jeeft een paar artikels van gezel J. Van 'eeuweu, van UtrechL Zij zijn getiteld: De Wereldoorlog. Wij wilien net slot van het tweede artikel aan onze lezers doen kennen. Iict îs waard gelezen en overwo-gen te worden. ... De hoofdzaak van de strijd is thans de worsteling tusschen Engeland en Duitschland ; de leidende machten in den strijd zijn thans Duitschland en Engeland. Duitschland is daarbij aangewe-zen op zichzelf ; de hulp van Oostenrijk, in 't begin van den oorlog nog van eenige beteekenis, is reeds gaandeweg vermin-derd ten gevolge van Oostenrijks eigen moeilijklieden en zal waarschijnlijk om-slaan in de behoefte aan hulp. Engeland daarentegen vindt thans, dank zij Duitschland's optreden, in Euro-pa, Frankrijk, België en Rusland als me-debestrijders van " Duitschland in voile Dorlogsaktie, en slaagde erin Italië's on-?.ijdigheid te verkrijgen, Japan den oorlog tegen Duitschland te doen beginnen ;n de Vereenigde Staten van Noord-Ame-rika te bewegèn tôt stàatkundig-militaire Mzijdigheid en financieele ondersteuning m Duitschland's vijanden. Dat hierbij Engeland's positie onein-iig veel gunstiger dan die van Duitschland is, spreekt van zelf; voor de nauw-keurige waarnemer bewijst de gang van :aken dat reeds nu. Tôt hoever Engeland zal kunnen gaan, is natuurlij.k op dut oogenblik niet te zeg-gen. Het meest waarschijnlijk is, dat het tich tevreden zal stellen met de vernieti-ïing van Duitschland's internationaal tonkurrentievermogen en met de vaststel-ling van een belangrijke onmiddellijke tavioed van Engeland op de gang van zaken op het vasteland van Europa. Dat is daarom het meest waarschijnlijk, omdat Engeland steeds een zeer realisti-sche politiek heeft gevolgd en een verder-gaan van Engeland zijn bondgenooten van thans tôt zijn vijanden zou maken, wat weer aan Duitschland ten goede zou kcmen. Het is intusschen denkbaar, dat Japan, de Vereenigde Staten van Noord-Ameri-ka en Rusland bij de versterking van En-gelands positie zich niet zullen wilien neerleggen en dat daaruit nieuwe verwik-kelingen zullen voortkomen. Dan zal het van Engeland afhangen, of het door voldoende toegevingen aan de eischen dezer machten tijdelijk de we-reldvrede mogelijk zal maken of niet. Wat de sociaal-demokratie betrel't,voor deze macht der toekomst geldt hetzelfde dat in 't begin van dit artikel aangetoond werd voor de overgeleverde machten uit het verleden te gelden : als ondergeschik-te in kracht is zij uit den aard der zaak meegesleept geworden door de krachtige ailes aan zich ondergeschikt makende be-weging van de groote strijders om de we-reldmarkt. On-geschiedkundig en dus onrechtvaardig is het, haar daarvan een verwijt te wilien maken. Maar ook is het on-geschiedkundig en dus on-juist, in deze medesleeping eene vémietiging der internationale sociaal-demokratie te zien. Straks, wanneer het geweld der wapenen ten einde zal zijn, zal de sociaal-demokratie zich kunnen losmaken uit den over-weldigenden greep van een overmachtige geschiedkundige beweging, en zal zij ge-roepen zijn, geschiedkundig geroepen, om als een internationale macht van groote beteekenis de gang der naaste toekomst te beinvloeden. J. VAN LEEUWEN. ÉurbpéesdRë Oortog De belgische zending in de Vereenigde Staîso Het antwoord van Voorzitter Wilson Het minist-erie van buitenlandsche zaken îeeft den volgenden tekst: M en weet dat Zijne Majesteit naar Washington eene bijzondere zending afvaardig-if. om aan den président der Vereenigde-Staten den pijnlyken toestand bekend te ttaken waarin Belgic zich bevindt. Zij werd ioor de overheden en de bevolking met 6e-'vigdc sympathie ontvangen. Op 15" dezer had zij de eer door den staats-ïverste ontvangen te worden en in zijn han-ien het eigenhandige schrijven van zijne Majesteit neer te leggen. M. Carton de Wiart, Minister van Justi-'it, nain het woord in naam der delegatie. ^en zal met een gevoel van dank het ant-''Joord lezen dat hem, door zijne Excellentie V■ Wilson werd gedaan, en dat een nieuiv leuijs van de welwillende strekkingen der pcote Amerikaansche jw,tie ten opzichte l'an Belgic. Het is met eene opreclite vreugde, heeft de "oorzitter gezegd, dat ik u ontvang als af-letaardtgden vàn den koning der Belgen. Het volk der Vereenigde-Staten gevoelt voor België eene diepe bewondering en oftendschap en voor zijn koning een echte 'et-bied. Laat mij toc de hoop uit te drukken 'bit de gelegenheden ons zullen gegeven wor-"en om uwe achting te winnen en te verdie-h en. T)c y ereenigde-Staten, zooals ge weet, be~ "imt het recht, zoekt zooals g y den vooru.it-("ing en houdt zich vurig bezig met de rech-kn der menschheid. Ik gevoel een groote l'crheid van tijdens mijn presidentschap zoo fen volk te vertegenwoordigen en zijn be-rMddelaar te zijn. Ik aanzie liet als eene eer <jat uw koning in deze uren van beproefd-■eid zich tôt mij we-nd met den wensch dat m tn naam van het amerikaansche volk de 'tels tn aanschouwing neem van een volk vit zich diep gekrenkt voelt en dat noch-<ans recht heeft aan de sympathie der menschheid. Ik dank u om het document, ( '"J het resultaat is der opzoekingen, door een J\ omiteit gedaan en waarvan dit ver-sjig het doel is uwer afvaardiging. Ik zal ■et ernstig inzien en ik zal er de grootste j"frfe aan hecliten. Gij verwaeht, denk ik, 'l er meer over zegge. Weldra, ik vraag j aan Gfod, dat deze oorlog eindige. Als-d°9 der regelivg der te betalen De nattes van Europa zullen zich vereeni-gen met het doel de tusschenkomsten te be-palen, de ongelijken vast te stellen, er de gevolgen uit te trekken en de verantwoorde-lijkheden vast te ttellen. De n-atiën der wereld hébben met onder-linge verstandhouding eene zulkdanige or-ganisatie ingesteld, die toelaat zulke reke-ning vast te stellen en te regélen. De punten die deze organisatie in den schaduw zoo, kunnen ïaten, zullen geslecht worden door de openbare opinie, algemeene rechter in zulkdanige gevallen. Het ware weinig wijs en voorbarig van-vege eene natie alleen te handelen, en dan als zij als deze buiten de vijandelijkheden blijft, ware het de plichten der onzijdigheid te buiten gaan een eindoordeel uit te drukken.Ik heb niet noodig u te verzekeren dat dit besluit -met vrijheid is genomen en dat het is met een gevoel van warme vriendschap. Het verschaft liet middel om het best tusschen ons eene volledige overeenstemming te doen heerschen, gesteund op wederzijdsche vriendschap, bewondering en eerbied. Weest welkoml Het is voor ons een groote eer dat gij ons gekozen hebt als de vrienden aan raie gij eene levenskwestie komt onder-werpen, verzekerd dat uwe poging zou ver-staan worden en zou worden beantwoord in denzelfden geest die u het gedacht er van deed opvatten. Oorioispwelen WAT EE TE TAMINES GEBEUBDE 432 inwoners werden doodgeschoten Tarnines is eene kleine gemeente van 5,400 inwoners, gelegen op den Samber, in de provincie Namen, aan de grens van He-negouwen. Daar zijn zulke versckrikkelijke tooneelen gebeurd dat men voorzeker slechts na den oorlog al de gruwelen en de barbaarschheden die er werden afgespeeld, zal kennen. Een inwoner der gemeente heeft ver-klaard dat 432 personen door de Duit-schers werden doodgeschoten, die daarna hunne mitraljeuzen gebruikten. Vooraleei ze te dooden, deden de Duitsckers drie priesters komen om hen, die het verlang-den, te laten bieehten. De oud-burgemeester M. Lecaille evenals de abt Docg. werden gedood. Tusschen de îrermoorden meldt men Ook M. Jos. Goffin en zijn jongsten zoon. De twee dochtertjes van M. Jos. Goffin woonden de uitvoering van hunnen vader en broeder bij ; zij vlucht-ten zinneloos van sehrik bij geburën. Deze die voor de uitmoording niet wer-ren aangeduid, werden gelast om de dooden en zelfs nog levende gekwetsten te begraven op dewelke ziji onder de bedrei-ging van den revolver, verplicht waren de aarde te werpen. Een inwoner van het dorp, zekere S..., door een bal slechts lieht aan het voor-hooîd gewond, had, terwij! men deze arme liée' -n mitraîjeerde, de - tegenwoordigheid van geest zich te laten s allen en zich als dood te gebaren : Een ztjner medeburgers, erg gekwetst, viel boven op hem en bij bleef in dien toestand lot de Duitschers aankwamen om de lijken to tellen. De erg gekwetste, op dit oogenbiik een gebaar makende, nam een der beulen eene bijl en kloof hem den schedel ! M. S... hoorde het verschrikkclijk gekraak der beenderen door het ijzer gesplet-en, maar roerde niet. IIij had eenige oogenbiikken later het ge-luk een zijner vrienden te zien naderko-rnen die hem opnam. Met een woord be-duidde hij hera dat hij levend was en zon-der 'dat de Duitschers iets bemerkten van dit vluchtig tooneel, hielp hij reeds mede de andere burgérs begrnveii. Een enkel huis bestâat nog op den wej die leidt van de jjzerem,vegbrug tôt boven Zalisolles, dit wil zeggen' tôt aan het Chalet Herpin. Dit huis was bewooud door de weduwe Seghin en haar zoon. Hare woning, een weinig afgelegen zijn-de, had Mad. Seghin het gedacht opgevat zich met haren zoon te verschuilen in een bijgelegen bazar, bewoond door de patro-nes en hare twee mjiden. Toen de Duitschers aankwamen, verschblen deze vijt personen zich in den kelder, waar zij eene afgrijselijke dood stiervea. Men vond de lijken verkoold terug... Wat het huis van Mec!. Seghin betreft, het is het eenige dat de Landieten niet aan-raakten.Had de ongelukkige thuis gebleven met haren zoon, zij warcn nog in leven. De inwoners van mei\!ge dorpen, die de Duitschers hebbep vemkld, geven er hun-ue bu.rgejjiesster.s de ; huld van. Dezen, gevlucht. zijudtt, 'heb^si»" zij de Duitschers toegelaten meest-ors binnen te vallen, de wonmgen te slechten en zich aan de plundering over te geven. In h'et arrondissement Philippeville zijn ta'rijke gemeentsn geheel of gedeeltelijk uitgebrand ; nabij Givet o. a. Nismes.Dour-bes, Romre, Matagne, Eomedoux, Surice, Heer, Eeremetoy, enz. ^ VEBWOESTITO EN MOOEDEH OVEEAÏi Naar vaste berichten is de belgische nij-verheid in h^t Walenla^id niet te er-^ ge-" troffen. Te Charleroi werden 210 huizen in bsrand gestoken, meest langs den boulevard Ardent en den boulevard du Grand Central. Het noorderkwartier heeft ook veel ge-leden.Naarmate men zich naa,r Thuin begeeft, Beaumont en Maubeuge, verandert de streek van uitzicht. Rond Maubeuge is het verschrikkelijk : groote hoeven ziin verwoest. De levensmiddelen worden raar in de streek : niemand kan meer da.n 400 gvram-men grof brood krijgen, slechts 85 t. h. bloem bevattend. De twee gemeenten Herve en Battic© (prov. Euik) hebben ook veel geleden. De groote verliezen die de duitschers in den omtrek hadden, maakte liun razend. M. Englebert, van He,rve, een ontsnapte, zegt het volgende : «Een vijftigtal burgers werden opgeeischt om de duitsche soldaten te begraven ; zij hadden vier da-gen noodig om dit werk te Verrichten. Wanneer zij gedaan hadden, deden de duitschers hun nog een grooten put maken en moesten ze aan den booid staan. De Duitschers schotcn 48 van de 50 mail dood en de tv.ee overblijvenden moesten hunne mede-imvoners met aarde be-dckkcn... » M. Englebert was een van beiden ! Zou men er niet krankzinnig bij worden ? « ❖ ^ DE VERWOESTING TE LEUVEN Wij ontvingen onderstaand eenvoudig schrijven, waarvan wij den stijl niet wilien verancîeren, daar hij meer dan welkdanige meer letterkundige bijdrage den gemoeds-toestand onzer erg beproefde vrienden aan-geeft : AAN OKZE DUUKBARE ACHTERGE-BLEVENE EN MlSHANDELDE MEDEBURGERS Nu wij weg zijn, oisschien voor eenen langen tijd, nu bloedt ons hart omdat ons droevig heengaan ons scheidde van vrouw, kindereo en al wat ons duurbaar was. O. wre.ede stçjnd, toen jaien ons .ontnam_ onze kleine wezens. ik lioor nog hunne I bevende stemmetjes toen men hun uit onze armen trok, te midden van het geweer- i vuur, om ons, mannen als een kudde vee oio > te jagen. Acht dagen -icbben wij in de handen der Duitschers gezeten, aile mar-telingen moed'ig door^taan. Maar gij, vrouwen en kinderen, die zoo den steun van vader noodig hebt, wat is er van U ! geworden ? O ! Kweiling ! Iiadeloos dwalen wij van de eene stad naar de andere om op de bureelen wat nieuws te vernemen. Soins zweeft een schijn van tevrecKmheid op ons gelaat bij het vernemen dat de eene of andere vriend of kennis, gespaard is 1 door de gruwelen van den oorlog... Maar dan weer voort, altijd zoekende, altijcl ! denkende wat van U. duurbare wezens, ; geworden is. Dat zij die door de moorden- ! de kogels of onder de brandende huizen gevallen zijn en nu rusten onder de kiile aarde, hunne graven beplant worden met j vergeet-mij-nietjes met hunne blauwachti-ge oogjes dewelke passe» bij U, onschuldi-ge slachtoffers van het militarisme. Wanneer rijst eens de vrijheidszon welke aan ieder mensch vrijheid en leven schen-ken zal? Eer aan U, koene strijders, die uwen tijd offerdet om zedelijke ontwikke-ling onder de menschheid te verspreiden, j uwe volgelingen houden wacht. _ , O, volkeren aller landon, verniel de ^ grenspalen, weest menschen met naasten- j, Iiefde bezield, verjaag het dierlijke wat in j U huist en maakt plaats voor de volksbc- j sehaving, die majestueus moet rijzen boven j het hongersnood zaaiend militarisme. In naam van eene groep mishandelde 1 burgers der stad Leuven : < Jan Van den Steen, Henri Vleminckx, ' «Tan Boelens, M. Malvoz, Yermeylen | Edmond, Demarsins Jozef. 1 IMS8W—— ■ 1 Offioieel ferslag < Be toestand ongewijzigd Antwerpcn, 20 Sept., 10 are 's avonds. Mcdcaeeliiîg van het Engelsche gezant-peh ap : ëwï lelegram van het minîsterie van oorlog meldt, dat e? gceue »ijziging is in ( den toestand. De tegen^amailen door de Duitschers. gfeteren benroeM, werden ge-1 e makkelijk atgéslagcB. De vijand onderging ] verliezen. ^ ( De iitsciers in : Oost-VEaanderen : TE AilLST (Van onzen correspondent) Donderdag achtermiddag waren v/e er nog j eens van bevrijd. Edoch, Vrijdag morgend j waren ze opnieuw daar en dan nog wei om een bezoek te brengen aan den toren van St. Martenskerk. Wat ze daar te verrichten hadden zullen a we god en den maalder laten beslissen, maar 't zou wel kunnen gebeuren dat zo zich met eigen oogen kwamen overtuigen of de bewegingen der troepen van op dien hoogen toren niet kunnen afgespied worden.Daarna zijn ze teruggekeerd langs de Brusselschesteenweg naar Assche, waar ze bezig zijn goede verschansingen op te rich- ^ ten. Een automobiel waarin een Duitscher en ] een Belgischen lancier zich bevonden, kwam Vrijdag in !t Gemeentehuis gereden. j De Duitscher vroeg, om, in verwisseling van den belgischen soldaat — die voorze- t ker ook een duitsch was — een aederen i duitschen krijgsgevangenen uit te wisselen, i die volgens hen, in Aalst gevangen was. i Men deed die mannen opmerken dat er hier te Aalst geeu soldaten, dus ook geen c krijgsgevangenen waren en zij zich dus el- ^ ders te wenden hadden. Zij hebben alsdan hunne wapens te Aalst in 't Gemeentehuis afgelegd — de belgische krijgsgevangene had nog wapens...! -— en zijn in de richiing van Gent vertrokken. 't- Zullen wel een paar spioenen geweest zijn, die bijmiddel van de witte vlag vrij en vrank hun toertje.' deden. Zondag morgend greep er eene schermut-seling plaats op den Gentsehesteenweg (aan den Schaapsta!) tusschen eene patrouille Duitsche en Belgische soldaten. Enkel een duitscher is er gekwetst geworden ; zij zijn spoedig teruggekeerd door de stad in de richting van Ilelcelgem en Assche. « £ 3» DE DTJXTSCHEES : IN DE KEMPEN De Duitsche patroeljen doorkruisen nog immer de Kempen. y Beersel. Schrick, Berlaarj Borstmeer- >eek, hebhen zij ook bezoçhr. en verwoest. Te Heydelooy hebben zij de missels dei spoorbaan vernield en drie gijzélaars nedegenomen. Te Betecom werd het molenhuis van den naalder Verhelst iti brand gestokaà en 'fcrnield. Te Houtvenne, ongevecr een half uu! ;aan van Bo'ischot, dwongen zij den zooS /an den heer Mees, schepen der gemeentei len molen .:ijns vaders in brand te steken, ;n lieten zij hem niet eerder naar benedea -omen dan wanneer het ge'oouw totaal in dam stond. Ook in deze gemeente namen :ij verschillende gevangenen medé. Te Tremeloo staken zij omtrcac 220 huizen in brand. Niets mocht uit de branden-3e huizen (omtrent de helft van het dorp) jered worden. ^ ^ 3P DE LOT HEVER- HOFSTABS-SEMPST Eene scliermutseling Mechelen, 20 September, 7 ure 's avonds^ — Er had zondag namiddag, juisfc om 3 1/4 ire, eene schermutseling plaats tusschen lelgen en Duitschers tusschen Hever-Hof- j tade-Sempst. De sergeant Stobbelaere, op ! 'erkenning met zijne mannen, besloot een ' :lein boschje te onderzoeken dat zich op ) iOO meters van de laatst-e belgische ver-/ ;chansingen langs den kant van Sempst ievqnd. ISTiets, geene Duitschers. Achter het kleine boschje vielen de :ogels. Onze soldaten schoten terug en d© îultschers verdwenen al kruipende a«hteï Je hoogte van den ijzeren weg. De duit^ ichers hadden vele dooden. Bij ons zelW ;een gekwetsten. Men onderzocht de eerste woning van îet dorp, die men bezet waande. Niets I ilen keerde terug en gansch het dop) wepd ,erug door de Belgen bezet. De Duitschers îebben tu Sempst. ook hunne gewone veï-ielingen gedaan. * -t # DE DUITSCHERS IN BRABATO De Duitsch«rs v. erpeu groote versterkin- i fpr op tusschen Gembloe.rs ev Waver, als- 1 >6k tusschen Waver en Leuven. Dezer laatst-e dagen was er in die streek i ene ongewone beweging. Sedert vrijdag is i îet verkeer boven Gémbloers totaal onder-1 -roken. ' Zelfs de autos, waarvan de inzittenden; le beste papieren bezitten, onderteekend loor de «kommandantur» te Brussel, wor-i len onverbiddellijk weergezonden. Men gaat niet meer door. * * * Ds Duitschers zouden de fortes van Lnik herstellen voor hun gebruik Een blad meldt: «Men ruimt thans de( min en der forten van Luik op om ze weer. e herstellen, ten einde desnoods door de! Duitsche troepen gebruikt te worden.» "■ ■■■ F© Dendermosidej na het viersie ! bœmliarienienf':1 Nu z/ijn de Gentenaars bepaald hun naaraf ran kurieuze-neuze kwijt ! Welhoe, nevens hunne deur (5 uurkensj an Gent, wat is dat!) i/1 eene stad van; 0.000 inwoners_, omtrent 2000 huizen tel-\ lend, voo^r mimstens 9/10 verwoest, ziju j ;roote gebouwen inbegrepen. En de. nieuwsg'ierige Gentenaars vinden ; lat niet eens de moeite waard te gaa^i zit:u,j ^ant zondag morgend waren' wij den eenigs-l en reiziger naar de in puinen geschotea na{ ;ebrande stad. Men geraakt gemakkelijk in De îdermon-le : men :rijdt tôt Schonaerde t waar mea, dak voor de gesprongen brug over ichelde staat) en heeft dan, over Berlae-e m Appels, 1 1/4 uur den steenweg te volge» >m langs de poojt van Appels, in puin ge-l schoten, in Dendermonde te vallen. Op den trein hadden wij eenig gezegjyl-f ;chap gehad : eene brigade werklieden vanf len telefoon die te Audegem, de laatsfc$ .tatie v66r Dendermonde de verbindin^ noest herstellen, een meisje dat uit Appel», vas gevlucht en eene vrouw uit Lebbeke,; lie, ondanks de gruwelijkheden die dàirt yaren gebeurd en die zij deels had bijge-, voond, e,r terugkeerde om hare oude ramier en hare zuster te gaan bezoeken, di# liet waren gevlucht. De Duitschers waren nog wel te Lebbek®,j naar de vrouw zag er ons energiek genoeâ lit om zulks te trotseeren. Moederziel alleen t.rok zàj dan den ijsereg iveg op. om, zonder de stad aan te doen, îj^ lare gemeente te komen. Wij waren naar Dendermonde getrokkea om drie redenen : i 1. Bladen hadden gemeld dat de Biiifc" schers te Baesrpdo over de .Scheldo wareiÀ

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vooruit: socialistisch dagblad belonging to the category Socialistische pers, published in Gent from 1884 to 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods