Vooruit: socialistisch dagblad

436 0
06 February 1915
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 06 February. Vooruit: socialistisch dagblad. Seen on 22 May 2019, on https://hetarchief.be/en/pid/8c9r20sx2z/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Druksler-U fîgceïate» Sara; Maaîsehappij îsET LOT , bestuurder » P. DE VISCH. Ledsberg-Oent . . REDACTÎE . . ADMINSSTRATIE HOOGPOORT, 29. CENT VOORUIT ûrgaan der Beic/ische Wepkliedenpapùj\°~- Verschijnende aie dagen. ABONNEMENTSPRIJS BELGIE Orie maandcn. ► * , , fr. 3.2S Zes masndca • , , » « fr. 6 50 Een jaar. fr. 12.50 Men aboaneert zicfe ep alte postbareelea DEN VREEMDE Drie maanden (dagelijk» verzonden). . . » . . fr. Ô.Tfj i ANTWOORD AAN EEN GELOOVIGE De brief van G. D. hebben wij zonder aarzelen opgenomen. Wij staan overi-gens dichter bij elkander, dan onze ka-tholieke nieuwe lezer het wel denkt. Wij blijven bij onze meening, dat het socialisme tegen den godsdienst, als wijsgeerig beginsel, niet is, ja, dat het tï niets mede te maken heeft. Inderdaad, indien morgen al de gods-diensten verdwenen en vergeten waren, tvij zien nog niet in, welke groote ver-anderingen er in de maatschappelijke toestanden zouden gebeurd zijn. De klassenstrijd zou voortgaan en de kapitalistische ontwikkeling eveneens, tôt wanneer zij rijp is om te vallen en plaats te maken voor een ander maat-schappelijk stelsel. Ook als wij de georgamseerde katho-lieke werklieden aanvallen, dan is net niet omdat zij gelooven, maar wel om-'dat zij de eendracht der werkende klas-se breken en reeds zoo dikwijls stokken in de wielen poogden te steken. Mijn beste G. D., de voorbeelden dat wij rechtzinnig zijn in onze meening, liggen voor de hand. Denkt gij soms dat VooruJt niet veel leden tel.t, die godsdienstig zijn en die vervullen wat zij denken hunne plichten te zijn op godsdienstig gebied?. j, Als gij dat denkt, zijt gij totaal mis. Gij zoudt overigens moeilijk een voor-beeld kunnen aanhalen, dat ooit een on-zer leden v/erd aangevallen, beleedigd I of kwaad werd bezien, ter wille van zijn ( godsdienstige opinie. Indien wij anti-godsdienstig waren en fanatiek, zouden wij niet de sermoenen gaan stcren, waar wij niet zelden aangevallen en gelasterd worden?, Wij zouden dat wel doen en meer nog. Wij zouden de godsdienstige plechtig-( heden storen, de processen uitjouwen, ' de heilige beelden die in onze straten en stegen nog bestaan, vernietigen. Niets van dit ailes gebeurt. Welnu, kunt gij meer _ overtuigende bewijzen hebben, dat wij het op den godsdienst niet gemunt hebben?, * & & Het is waar, dat wij meestal in strijd liggen met de katholieke of beter ge-zegd de klerikale partij en met de re-geering die haar vertegenwoordigt. Maar die strijd loopt eigenlijk niet over godsdienstige vraagstukkeft _ of dogmas, maar meestal over sociale kwestiën. . . En het is toch een feit, dat wij juist 'in de godsdienstverdedigers, de ergste reactionnairen, de grootste vijanden van de demokratie en wel zoo erg dat priesters met demokratische neigingen, als wijlen den heer Daens, den heer Fonteyne, enz. niet meer geduld werden. Zekerlijk kunt gij zeggen, dat zijn klerikalen, die gij moet onderscheiden van de rechtzinnige geloovigen. , Vriend, dat onderscheid is te gering, omdat de klerikaal toch altijd passeert en zich doet passeeren voor een godsdienstig mensch. Dat de tegenstand en _ de gemeene houding der klerikale partij nadeel be-rokkent aan den godsdienst, is bepaald zeker. Maar daar hebben wij geen schuld aan. De geestelijke overheid keurt daar&n-boven die houding goed, door haar stil-zwijgen.Moet er dan iemand verwonderd zijn, dat de godsdienst terrein verliest en dat door zijn eigen schuld?, Vele menschen zijn nog godsdienstig uit traditie, maar de iever is weg en de houding der kerk heeft bij velen het iedeale gedood. Of gij het wilt of niet wilt, de sociale kwestie is overwegend geworden, ge-loovig of niet, zij grijpt u bij de keel, zij weegt op uw leven en zij laat niet los. Ziedaar waarom er zooveel geloovigen naar het socialisme komen, waarin zij meer en meer de redding zien. Zij willen meer en meer met onzen grooten César De Paepe : « Le paradis sut la terre » of den hemel op aarde. Maar schuld hebben wij daar niet aan. & & * Onze kameraad wijst ons op eenige uitdrukkingen, die wij beter in Vooruit 1 niet zouden laten verschijnen. Hij heeft geiijk. Maar, wij mogen hem wel vragen van een beetje mnder gauw geformaliseerd en gekwetst te zijn. Dat er ons soms een kwaad woord ontsnapt, is vexstaanbaar. In onzen lastigen strijd, stuiten wij meest altijd op den tegenstand van godsdienstige of zoo gij wilt, van klerikale zijde. Oh, ware het nog ten minste een eer-lijke, principeele bekamping, wij zouden ons verdedigen, maar kalm blijven. Maar G. D., weet zoo goed als wij zelve, dat wij reeds uitgescholden, gelasterd en beleedigd werden, voor ailes wat slecht en gemeen is : ophitsers, goêlevers, volksbedriegers, uitzuigers, bandieten, dieven en moordenaars. Is het dan te verwonderen dat er ons dan ook al een bitter en beleedigend woord ontsnapt? Wij zijn geheel verdraagzaam, 'maar wij zijn toch geene engelen en ook geen slaven, die de roede kussen waarmede wij geslagen worden. Dat het beter ware van aile bittere uitdrukkingen af te zien, wij bekennen dat het waar is. Onze vriend Reintje is van hetzelfde gevoelen. Wij meenen dat onze nieuwe lezer, G. D. voldoening heeft, dat hij lezer zal blijven en een getrouwe partijgenoot zal worden volop. Zijn geloof blijft ongeschonden. F. H. De socialistische Conferentie t© H©|3©SîlîSg®i8 EEN INTERVIEW VAN PARTIJGENOOT TROELSTRA Partijgenoot P. J. Troelstra, de Neder-landsche partijleider, heeft een persgesprek toegestaan over de socialistische conferen-tie te Kopenhagen. Over hetgcen besproken werd op de conferentie, zegdo Troelstra, kan niets worden , medegedeeld. Onze eigen pers rnoeht van het verhandelde niet meer dan het offi-cieele communiqué mededeelen. Gaarne wil ik u echter op uw verzoek mijn meening zeggen over de beteekenis der conferentie. Voor mij ligfc de beteekenis der conferentie te Kopenhagen, zoo begon Troelstra, hierin, dat in een tijd, waarin de sociaal-democratie van de oorlogvoerende landen Verhinderd is zich uit te spreken over den 'vrede, zoowel weg^.is den geest en de stemming van het volk alswegens de militaire censuur, de sociaal-democratie van ieenige neutrale landen het verzamelwoord heeft gesproken, dat op dit oogenblik ge-sproken moest worden. Het manifest in de conferentie aangenomen, zoo vervolgde Troelstra, herinnert ten eerste de sociaal-democraten der oorlog-voer-ende landeu aan de beginselen van internationale politiek, die op 't laatste congres te Kopenhagen in 19^0 door de Internationale zijn aangenomen. _ Ds vexyezBiilukijxg- isze? fe£SΣ5ÊiSB ÇÎ? den aanstaanden Vrede behoort het doel to zijn der sociaal-democraten in de verschil-lende landen. Zoodra zij zich dat bewust zijn, kan en zal er een basis gevonden worden voor een gemeenschappelijken arbeid tôt het uitoefencn van den invlocd der Internationale op de te maken vredes-voor-waardcn.Deze beginselen zijn : Ee't streven naar eea overeenkomst tusschen de groote mo-gendheden tôt geleidelijke internationale ontwapening, met de daarbij behoorende nadere bepalingen, verplicht scheidsge-recht, democratiseering van de bnitenland-scho politiek en liandhaving van het recht de-* volkeren op nationale onafhankelijk-heid en zelfbeschikking, waardoor dus aan-hechting van Belgie is uitgesloten en ten opzichte van Elzas-Lotharingen in geen geval verandei'ing van staatsverDand kan plaats vinden, zonder dat de tegenwoor-dige bevolking van Elzas-Lotharingen zich daar vo6r heeft verklaard. D© conferentie heeft verder, aldus Troelstra, het woord uitgesproken dat door de sociaal-democratie van . bijna aile landen werd verlangd, n.l. een protest tegen de rechtsbreuk 'Belgie aangedaan. De conferentie heeft dit woord zoo gesproken, dat het zich niet richt tegen de Duitsche sociaal-democraten. Verder wordt in het manifest het Inter-nationaal Socialistisch Bureau opgedragen, zich zoo spoeJig dat mogelijk is, in ver-bi ;ding te stellen met de verschillende socialistische partijen der oorlogvoerende landen, om deze samen te brengen tôt het opstellen van een gemeenschappelijk vre-desprogram. Dat dit zoo vlot van stapel zal loopen, n.l. op dit oogenblik, is niet te verwachten. Maar de conferentie heeft vooruitgezien. Dat net stadium waarin do oorlog zich thaus bevindt.waarin niemand yqpri^ komt en een hopelooze stilstand valt waar te ne-men, meer dan iets anders geschikt is, de volksstemming in de oorlogvoerende landen, en vooral die van de sociaal-democratische arbeiders, zoodanig te doen kentercn, dat de kans op een onpartijdige bemiddeling onder het socialistisch proletariaat met den dag grooter wordt. Tenslotte geeft het manifest ook het stand-punt aan, dat de sociaal-democraten in de gegeven omstandigheden kunnen innemen, wil zij werkelijk op de vredesvoor'waarden den grootst mogelijken invloed uitoefenen. Zij moet daarbij voeren een verzamelingspo-litiek, een politiek dus, die het aile elemen-ten in het volk, die alkeer van den oorlog hebben en hun plicht begrijpen, om in dit historisch moment, al hunne krachten mode in te spannen om oorlog in de toekomst te voorkomen, mogelijk maakt, met de sociaal-democraten aan te dringen op do vcrwezen-lijking van een daartoe strekkend vredes-program. Dat hiertoe de mogelijkheid be-staat, blijkt voldoendo uit het feit, dat do beginselen van do internationale politiek, die hierboven genoemd zijn, volstrekt niet het uitsluitend eigendom zijn van de sociaal-democratie, maar ook in burgerlijke vredes-kringen worden gedeeld. De vraag is slechts, of men in dio kringen do noodige energio zal kunnen ontwikkelen om voor de verwe-zenlSjking der denkbeelden to strijden.Maar dit zaJ. nader moeten blijken. Wat de arbeidertsklasse betreft, zoo wekt dit manifest deze op, in den tijd, die ver-loopt tusschen het einde der vijandelijkher den en het sluit-en van den vrede, al hare energie op de verwezenlijking van dat pro-gram te concentreeren ! Op do vraag hoe de stemming was van de lei^ende socialisten in de oorlogvoerende landen, ten opzichte van de conferentie, ant-woordde Troelstra : « Deze was, zooals te verwachten was in de bestaando omstandigheden, nogal wantrou-wend.Bij den gespannen-toestand van thans, vervolgde Troelstra, moet iedereen, die tracht zich op een objectief standpunt te plaatsen, er op voorbereid zijn, bij aile oor-logvoerenden wantrouwen te ontmoeten. Ik heb echter de overtuiging, dat de uitslag van de conferentie veel zal hebben bijgedragen om dit wantrouwen, dat het sterkst was bij do nartijen der Entente, weg te nemen. Als een stap naar do hernieuwe internationale samenwerking zal, naar ik ver-trouw, deze conferentie stecds meer in hare beteekenis worden erkend. Op de vraag, hoe Troelstra denkt, dat in de naasto toekomst in het belang van den vrede moet worden opgetreden, luidde het antwoord: Deze conferentie moest zich goed bewust zijn van de beperktheid van hetgeen zij, èn wegens hare samenstelling, èn wegens den politieken toestand, kon verrichten. Zij heeft daarom niet zelf een vredesprogram opgesteld, maar slechts de beginselen daar-van, zooals die door do Internationale zelve reeds vroeger zijn vastgesteld, in hare her-innering teruggeroepen. Zij roept ook wel tôt arbeid voor een vrede op, maar besefte dat het tijdstip voor den vrede niet door neutralen, maar slechts door de oorlogvoe-renden zelve kan worden aangegeven. In dezen zin is ook het besluit opgesteld, waarin de conferentie de deelnemende partijen opdraagt, zich met hun wederzijdsche re-geeringen in verbinding te stellen, in zake hun optreden als bemiddelaar voor den vrede. De conferentie heeft zich ook niet uitgesproken over den vorm, waarin de sociaal-democratie haar wenschen moet traehten tôt uitvoering te brengen. Wat dien vorm betreft. herinner ik u aan het denkbeeld door mij geopperd in de nerstrede. Ik drong aan op een interparlementair congres ; uw blad meende, dat dit hetzelfde was als de conferenties der Interparlementaire Unie, die zoo weinig vrucht hebben opgeleverd. Dat is niet het geval. _ De interparlementaire conferenties zijn conferenties van parlementariërs, dio daar geheel persoonlijk verschijnen. Het congres, dat ik bedoel, zou zijn een congres van parlementen, bijvoorbeeld door de parle-menten van eenige neutrale staten samen-geroepen en bezocht door officieele delega-ties van parlementen, in en door die parlementen gekozen, om in het congres be-paalde voorstellen, betrekking he.bbcnde op de meer algemeene internationale elemen-ten van het te sluiten vredèsverdrag, te verdedigen. De bedoeling is dat dit congres zou samenkomen in den tijd, waarin het congres der diplomaten plaats vindt. Verwacht u eenig succès van het besluit der conferentie, dat de deelnemende partijen bij hunne regeeringen zullen aandrin-gen op tusschenkomst? zoo werd Troelstra gevraagd. Ik heb reden om aan te nemen, antwoord-de Troelstra met grooten nadruk, dat bij de regeeringen van de op de conferentie ver-tegenwoordige landen, de geneigdheid zal bestaan om in die richting werkzaam te zijn. En dat een dergelijk optreden bij de regee-ring der Vereenigde Staten instemming zou ontmoeten. In mijn rede in de Tweede Kamer op 3 Augustus uitgesproken, heb ik er reeds op gewezen, dat wanneer de strijdende partijen in 't nauw verkeerden, het oogenblik gekomen zou zijn voor een bemiddelend optreden. Welnu, zoo eindigde Troelstra, het heeft aile schijn, dat dit jjosenblik begint r te.. M Sps le Qoeea Dikwijls, en nog, heeft eenieder in onze ' stad, door een duitsch muziekkorips een muziekstuk hooren spelen, dat wij wel ken-nen onder den titel van « God save tlie Queen », >en het nationaal lied te zijn van Engeland. Menige personen vinden het wonder, en vragen zich af of zulks wel dit air is. Ande-ren beweren het mordicus. Nu die muziek is door het Duitsclie kei-zer'rijk als krijgslied aangenomen, en is ge-toonzet door den duitschen beroemden com-ponist Geo-Friedrich Haendel, van H Jle (Saxe Pruisen), en die in Engeland leefde. Die toonkunst leende hij aan een opéra van den Italiaanschen toondichter Lulii, die de Engelsche verzen met het gebed van den koning er aan toe pastte ; en zulks was de nationale zajig geworden van Groot-Brit-tanje. Popuîus. Als zij deÉeo aan esSilgeneot en Vader! Moeder en kind zitten in het halfduisteï in elkaars armen geklemd en denken aan( hem die ginder ver op het slagveld strijdtj De volgende roerende regels van Me-< vrouw Jenny Blicher-Olausen, de meest ge1] liefde en meest gelezen auteur van Dene-j marken, passen zoo goed in deze omstauj digheden : In de schemering zitten zij samen stil —■ moeder on kind en denken aan hem, die weg is elk oogenblik. Zij leunen de lioofden to samen, wang tegen wang, heel dicht... en glinstrende tranen Ecliitt'ren in den glans yan het helle licht. Europeescne Oorlog In West-ïlaanderen ©sa la 't HoGrdsn van FraÉrijk Oificlsele telegrammen : Duitsclie amMelijkc meldingen. — Groot Hooi'dkwarticr, 3 Fcb. — Westelijk oorlogs-terrein : Fransche aanvallen tegen onze stellingen bij Perthes werden afgewezen. Op 't ove-rige front haddea slechts artilleriegevech-ten plaats. Oostelijk oorlogstcrrem : Van de Oost-Pruisische grens niets nienws. In Polen, noorderlijk van de Weichsel hebben artilleriegeyechten tôt te-rugwerping der Russen geleid. Zuidelijk van de Weichsel voerde onze aanval oostelijk van Bolimow tôt verove-ring van het dorp Humin. Om Wola-Szydlowieclea wordt nog ge-streden. Sedert 1 Febr. zijn hier meer dan 4000 gevangenen genomen geworden en G machiengeweren buit gemaalrt. _ Russische nachtaanvallen tegen onze stellingen aan de Bzura werden afgewezen. Oppcrste Legerlbestuur. Uit F^aKs^iî© isresa PARUS, 2 Februari (Reuter). Officieele kennisgeving van vanmiddag drie uur « De dag is gekenmerkt door een verdub-belde hevigheid van de artilleriegevecnten en door een reeks aanvallen door de Duit-schers. Al deze aanvallen zijn aigeslagen. » Op het front der Belgische troepen Eeeft de zware Duitsche artillerie bijzonder groote bedrijvigheid aan den dag gelegd ; het vuur was gericht tegen yerscheidene steunpunten aan den Yser, In de buurt van Yperen is een hevig ar-. tilleriegevecht geleverd. » Afdeelingen van een Duitsch regiment hebben bij Cuinchv een Engelschen post aangevallen en bezet; » Het gisteren vermelde krijgsbedryf langs den weg van Bethune naar La Bassee is schitterend geweest voor onze infanterie. De Duitsche troepen, die daar in het vuur waren, schijnen ten minate cen bataljon sterk te zijn geweest. » Do eerse twee aanvallen zijn door ons vuur gebroken, bij don derden was de vijand in een onzer loopgraven doorgedron-gen, doch door een tegenaanval_ met de ba-jonet hebben wij hem er weer uitgeworpen. » Op het front aan de Aisne heeft onza zware artillerie het station van Moyon be-schoten. » & Aan f» Russiscii-Poolsclse-Gaiicischs grens Oostcui'ijkschc amlitclijke meldiugen: WEENEN, 4 Febr. — In Ostbeskiden werden nieuwe zeer heftige aanvallen, die ook 's nachts voortduurden, teruggesla-gen. De gevechten in het middelste woud-gebergte nemen een gunstig verloop. De verbonden troepen, die gisteren de door den vijand hardnekkig verdedigde hoogstellingen veroverden, namen 1000 gevangenen en maakten meerdere machien- 1 geweren buit. In Polen en West-Galicie is de toestand onveranderd; er heerschte grootendeels rust. L Aan de OsstenrijHscli-Servlsclie grens SJit Kgssisehe bron ' PETROGRAD, 2 februari. (Reuter) Aan! «Politiken» wordt uit Petersburg gemeld iî'1 Het aangekondigde Duitsch-Oostenrijkscl offensief tegen Servië schijnt werkelijkheia te worden. De «Rjetsj» deelt mede. dat he^ tige gevechten begonnen zijn tusschen Mi" danowats en Grodisjte. Van de Donaùoe-' vers beschieten beide partijen elkaars loop-j graven. OP ZEE O® Oîâitsetï© « Il 21 » Naar de «Times» nieldt, werd er eei'gi* teren te Liverpaol verzekerd, dat de «U 21* de Duitsche duikboot , die Zaterdag twe« Engelsche koopvaarders bij Fleetwood to< zinken heeft gebracht, door een schip, daf de Deensche vlag voerde, bij de kust vaij Noord-Wales van olie voorzien is. i Te Dover is Maandagavond een groot! deel der bevolking te hoop geloopen toenj verluidde dat Duitsche duikbooten buiten1 de haven waren gezien. Aile zoeklichten werden dadelijk in werking gesteld en d» kustbatterijon vuurden een salvo af. Latcr werd bekend gemaakt dat zulk( was geschied omdat een stoomschip de haJ ven wilde binnenloopen zonder zîcli aan da voorschriften te storen. Een valsch gerucht over een tocht vao Zeppelins heeft heel wat beweging veroor^ zaakt in sommige gedeelten van Londen eq verscheidene plaatsen in Essex. Sonimige4 beweerden vijf luchtschepen te hebben ge<' zien. Ilet bleek later onjuist, maar in LonJ' den werden op de spoorwegstatious toch d«( lichten uitgedaau of brandden laag en d^, spoorbruggen lagen in het donker. SI© duikiiooten | PARUS, 2 Februari (Reuter). Een offi? cieele nota van de marinestaf deelt med^ dat gisterennriddag om vijf uur een Duitt sche duikboot een torpédo heeft afgescho/ ten op het Engelsche liospitaalschip «Astu rias», dat zich op 15 mijl ten N.N.O. va» Havre bevond. De torpédo heeft zijn doej gemist. * j — -â BERL1JN, 2 Februari (Korr. Norden)) Uit Londen wordt aan Romeinsche bladejd gemeld, dat er in Engeland fantastischu vermoedens zijn geopperd om de werkj zaamheid van Duitsche duikbooten op 120< zeemijlen van hun operatiebasis te verklaj ren. J Een daarvan is dat in een Yerscholefl bocht van de Iersche kust met behulp va* nationalistische grondbezitters zulk eei basis is gevormd. f Naar verluidt denkt ook de admiraliteij aan een dergelijko mogelijkheid en heeft zij nauwkeurigo nasporingen op de Iersplu kust gelast. II© ce 0@€sia » LONDEN, 3 Febr. (Wolff.) Naar een] melding van de «Daily Chronicle» uit Newii York voer de «Dacia» gisteren van Galvesi ton naar Rotterdam met eene lading boomi wol ter waarde van 175.000 pond sterlini (1 p. st. = 25 fr.) voor Bremen bestemd Het vroegere Duitscho schip «Pionier» dooj de Standardoilcompany aangekochty vo« met petrool af. Morgen zal cen ander sch^ volgen. T©S3S8! d© Duitsche daiklsootei LONDEN, 3 Febr. (Wolff.) De «Shippiia Gazette» stolt eene belooning van 500 poi» sterling (1 p. st. = 25 fr.) voor de bemaj^ ning van een handelssehip, die 't eerst eei ^Duitsche duikboot tôt zinke.i\ brcnaV @18 yaas* ■■ ML 36 Prijs per nummer : voor Belgie 3 centiemen, voor den VreemdoS centiemen Teiefoon : Redactie 247 «• Âdmitttstrdie 2S4I3 Zaterdag Q Februari 1915 / ■m■III—I'W I I IIIHImsœssi

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vooruit: socialistisch dagblad belonging to the category Socialistische pers, published in Gent from 1884 to 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods