Vooruit: socialistisch dagblad

208 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 14 April. Vooruit: socialistisch dagblad. Seen on 25 June 2019, on https://hetarchief.be/en/pid/xd0qr4qn0k/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

VOORUIT IDrakater*l)îîSecÏ3tef ^j^aatschsppîj H ET LICKT bestaarder t », DE ViSCH. L««îeberg-Oent . . REDACTIE . . ADMINISTRAT^ jlOOOPÛQRÏ. 29. GENÎ .■M»«MM...— I„...I,.I I I - —I » ABONNEMENTSPRIJS BELGIE Dris ntsanden. , « , , fr. 3.2S Zea niaenden , .... fr. 6.50 Een jaar . ...... fr. 12.50, Mea aboonesrt zfcfc op s». sùwrtiMsrstU» DEN VREEMDE Drie m«and«n IdmgclijSt» v«rs»3»é8ts). . . . . fr. Orgaan der Betgmhe WwkMemadêJ. — Yepsehjjnmsde aile dagen. inacgfwry atwwr' .-y-x- r je rregœ^TasaggaœagBEgtt^^wiigaaEBTgi^^ nnppQnhQ Infini Hpueuully util lus st-VlaanâersR so In Fraukrijk uitsclie ferort G root Iloofdkwartiar, 12 April. ijh. oorlogsterreir : La Boixselle, ten noordwesten van jraeht een© kleine duitache afdee-eene nachtelijke ondernemmg te-gelsche stellingen, zonder zelf eenig idergaan te hebben, 25 gevangenen achiengew.eer mede. _ estea der Maas vielen Fransehe e vergeefs onze stellingen ten noord an Avocourt aan, maar voor het eperkta ailes zich bij eene levendige gheid hunner artillerie, den oostelijken Maasoever brachten railen tegen de bergruggen van het 5oivre, die door heftig artillaric-en voorbereid, den vijand niets an-dan groote verliezea zonder eenig Twee maal na elkander gelukten iroepen er in buiten het bereik van •svuur te geraken, maar de der de brak volledig samen voor onze dernissen on der den hagel van on-sngewerea.Bois-Caillette woansn wij eenig ter-3 de taaiste verdediging door don î vijand. Ornes, in het gebied der Woëvre, fransch jachtvliegmachien omlaag . De vliegenier is gedood. ik oorlogsterrein : îarbuEowka, ten noordwesten van ï, werden russische nachtelijke aaa-jor me«rdere compagnies afgesla- oorlogsterrein: lieuws. Opperst-c Hegerbettum". :ansche bron iS, 12 April. •— Op don linkor ér ondernam gisteren avond de egen onze stellingen eenen aan-hij met het. werpen van brandendo xen begeleidde. De uit het Raven-)mende aanval werd in ons sper-in 't vuur onzer infanterie torng-a, mtgenoroen in 't ©osfcan, waar 3 in eenige daalen onzèr loopgra-; vatfcs. i reehter Maasoever poogde de vij-sn loop vaa dan na-cbt ons uit loop-verwijderan. Zijn aanval,die ®vea-'t werpen van brande vloeisfcoffen was, leed eene nederla&g. Heftig sment in de streek van Douau--ii. Eenige trommelvnur in Wo-e-fciga naohf, op het overig® front.» ezen : Heden vroeg sehoot o*>n on-ers een Duitsch vliegtraig neer, dafc nviller in onze linies neerstorite. vijandelijk» vliegers kwamen bij 't <en om het leven. i Berieîit. — Onze artillerie nam eene sterke Duitsche kolonnea :h op den Chemin de Dômes bij bewoog, onder haar vuur. Het e I uitschers verliezen toe. Argonnen groote bedrijvigheid on-lerie op het gansche vijandelijke ijk der Maas tamelijk aanhoudend [en . op van den dag op ons front, tanteriegevechten. }k van do Maas riohtten de rs na zeer heftige artillerievoor-l, die volledigd werd door talrijke van tranen teweeg brengemde gr&-gen 5 nrtt 's avonda eenen eterke 'P onze loopgravan tusschen Don-en Vaux. De vijand -die in eenigo sschoven deelen onser linies voet td, w«rd kort daarop door eenen ival onzer troepen weer eruit go- evre artîlleriestrijd in de gebieden 'ille,Ro':vaix en Chatillon. Noord-van St. M'hiel beschoten onze 'nde kanennen gunstig eenen k van h®t station van Haudioonrt ein. e rest van het front is geene be-> gebeurtenis te melden. ezen : In den nacht van 10 op 11 en onzer eskadera granaten op 0 en Brieulles. Qgelsclie. bron EN, il April. — De handgranaton |Q in treehters oostelijik van Et-Eloi gisteren avond met afwisselenden aac. Wij houden drie trechtere laar de andere beide oogenblikke-t. De vijand deed heden mijnen ! fioordoostelijk van Vermelles en LJ,de de stelling aan eenen oudeti 1 zonder echter den toestand ta ren. Betrekkelijke artilleriebedrij- '^'ytschaete, onbeduidende in de u \an Souciiez en oostelijk van ln bet verloop van aeht luchtge-.^fachten gisteren onze vliegers een vliegtui? tôt neerstorting; in P^an den dag werd evenwel een «gttugen door kanonvuur neerge- De sortes teeta Itaiis m OtisiiiirijMeBpflia Uit Oostsnrijksche bron WEENEN, 12 April. — De levendige ar-tilleriestrijd op enkelen frontgebieden duurde voort. Bij Riva is de vijand, die zich in eenige vooruitgesehoven loopgraven en een verdedigingsmuur zuidelijk van Spevone vastgezet had, uit dez« stellingen weer vordveveu. De italiaansehe aanval werd ormee volledig afgeslagen. Uit Iiaiiaanscb.a bron ROME, 12 April. — In 't frontgebied tusschen Etsch en Saganadal opende de vijand een vuur met nieuwe batterijen van groota draagwijdte, die door onze batterijen werkzaam bestreden werden. Het iiiista vuur onzer artillerie bracnt groote branden in de omgeving van Caleeranica (Caldonazzo-meei-) ta weeg en besohadigde Bterk het fort Luserna in 't Hochastieo. Aan den Isonzo wierpen de wederzijdsche artillerieën gisteren nog op het gansche front zeer bedrijvig, bijzonder op de hoog-ten noordwestelijk van Gôrî.-. Op den Karst werden vijandelijke kolonnes, weîke op Opp&cchia Sella en Rudilog marriieerde, werkzaam beschoten. In den nacht op 10e April wierpen vijandelijke watervliegtui-gen elf bommen op Qrado, welke gohade veroorzaakfeen. Cadorna. * :?t « BsssM- PMlseto- Sslitissiu irm Uit Oostenrijkscîis bron WEENEN, 12 April. — Niets van betee-kettits.Uit Buasiseke bron PETERSBURQ, 12 Aprii. — Op het fDujnafront utellingswijze artilleriegevech-ten ; in de streek vaa het brosgenhoofd van Uexkull poogden de Duitschers evenwel zonder gevolg het offensief te nemon. In de streek van Dunaburg en zuidelijk van de meren*troek betoonden da beida artiUa-riaën in maerdere gebieden levendige bedrijvigheid. Vao de re#t van het front is aiet* ta melden. * # & 6e nrSf es te Bîfts Uit Oostenrijkscïae bron WEENEN, 12 April. — Nlat» van betee-kandB.^ # m ZEE Da duikbooî-ociiog LONDEN, 12 April (Rautar). Het Engei-sche s.s. «Ellaston» i* gezonkea; da beman-ning is gered. Het Italiaansehe stoomsehip «Uniona» ia, blijkens een Lloydbericht, getorpedeerd. (De «Ellaston» mat 3796 ton en behoorde aan W. 3. Miller en Oo. te Glasgow. De «Unione» mat 2367 ton en behoorde aan de reederij Sanguineti te Spe*ia-. ) LONDEN, 12 April (Router). Blijkens een Lloydsbericht uit Penzance zijn van do «Unione>j de tweede machinist en een ma-troos door een Engelsch patroeljevaartuig gered. De ovarige opvarenden moeten door een Franechen torpedojager gered rijn. MADRID, 12 April (Havas). Hat berioht van de torpedeering der « Santanderina » heeft in géheal Bpanja groote ontrowing veroorzaakt. De reedars overwegen de gahee-lo scheepvaart stil te legge®. Het HoHantîeoh waîsn'orkcer AMSTERDAM, 12 April: Het «Algemseai Handelsblad» Bchrijft: Da atoomers «Kaia-bangan», «Krakatau» en «Savean» zijn van hier vertrokken. De twee eersten begsven zich met koopwaren naar Japan, de derde gaat op ballast naar Ntw-York, en vaa daar naar Java. Aile drie varen langs Scliotland om. Men meldt uit Vlisaingen aan «De Tala-graaf»: De stoomer «Wilhelmina» wordt heden namiddag verwacht: hij vertrekt mor-gen opnieuw. Het vertrek der andere vaar-tuigen i* van hier weg bepaaid op donder-dag en zaterdag, in Engeiand op woensdag en vrijdag. AMSTERDAM, 12 April: De nmatschap-pij «Nederlandsch Gezelschap» herneamt heden den dienst harer stoomers naar Indië. De vaartuigen zullen ook langs Schotland omvaren. De lEngelsche Hchtbooten ROTTERDAM, 12 April. — De « Maas-bode » meldt dat 3 kleine engelsche licht-booten tnsschen de lichtboot Qal'oper en de Theems weggsnomen zijn en zullen var-vangeo worden door boeien. iirëSfe» 18 let BiteliMÉ it©$iand Sn da Hotiandsche Kamer DEN HAAG, 12 À^fiî: De Eerste Kamer (Senaat) is in openbare zitting vergaderd gewaest, Dir dag oïl 1 1/2 uur. Op voor-stel van Dr. Kuyper an van negen andere leden, werd besloten het gouvernement te verzoeken aan de Eerste Kamer dezelfde mededeelingen te d >en dat het aan de Tweede Kamer in de geheime zitting van verleden week diusdag gedaan heeft. Dr. Kuyper heeft gezegd dat de verkla-ringen der oorlogvoerenden een bavredi-gende indruk hebben gemaakt. Hij heeft da regeering omtrent hare boudin g bedankt voor wat de buitenlandsche politiek aan-gaat. Hij heeft doen uitschijnen dat de Eerste Kamer het recht heeft als de Tweede Kamer behandeld te worden, opdat zij iich eeii oordael kunnen vorme n pens de gouvernomenteele maatregelen, ïooveel te meer daar het internationale kwesties aan-gaat en dat het gouvernement varklaard heeft over element-n te beschikken die een stijgend gevaar voor Nederland d-oen vreezen. De minister-voorzitter Cort van der Lin-den verklaarde dut hfct gouvarnsmant hat verleden week noodzakeilijk vond de Tweede Kamer in geheime zitting uit ta noodigen, gezien dezo reeds zetalde, ter-wijl men aan eene dagvaardiging van de Eerste Kamer te ctten bâte, eene al. ta groote beteekenis zon gegeven hebben. Er heeft daarna eene geheime zitting plaats gehad welke een kwart nurs dnurde. De Eerîîte Kamer is tôt 24 April vardaogd. Isa Eisgfslasisi Het tsezeek van M, Asquiith te Rome WEENEN, 12 April : Het fait dat or gean eokal ofticdael Italiaansoh verslag over bat be»oak van M. Asquith. te Rome en over zijae uitslagan verschaen, wordt in dazar voega opganc'inan, dat, M. Asquith, in te-gcnstaliiug- raiéb betg^Mbî uieu iu de poli-tie&e en eoonomischo middens vaa Italiô varwachijtft, g ©en© enkele toegaving in da eflonomisdha Lwestio eou geda&n hebben. De Intematfcnate en cte Engoisahe Onafftanifêfijke Ê&efeSst-Mi LONDEN 12 April : Yolgen# de «I^aribonr I»oader» hebben Vandarvelda Emieî en Huysmans Kamiel, wederkaerig voorzit-ter en gekretaris van het Intarnationaal Socialistfech Bureau, dia sdch verleden week ta Londen bwond®n, een onderhoud gehad met het bureau der onafhankelijk» arbeidarspartij, dat baataat uit Ramsoy, Mftcdona-ld, Snowden en Bichardf.oa. En Fr&nMik Kîo» hsveîs v&sr ZwItseHemt? De stramining der groota haven langs waar Zwitserland zi,jn koren ontving, hoeît de Fédérale overheden het gebraik aar ha-vea van Nice doen opmerkon als bijzonder-ate stapelhaven voor Zwitseriand. Dezo stad, vooral dank aan de rijke verbinding van de Piémo . aan Zwitserlaàid, bevindt zich op een betreklcelijk kleinen axstand van Berne of van Lausanne. Na de kwestie be-studeerd ta hebben, vaardigde Zwitse«rland kolonal de Regnier ter plaatse af, die de in-richting van ds haven volmaakt vond, dank aan volbrachte verbinding tusscheu de kaai-en en de nieuwe statie van Saint-Roch. Hetmag dus aangenomen worden dat Nice morganteen der bijzonderste eenters van be-voorrading van Zwitee;rland zijn sal. Aan het Fmnsohe front DEN HAAG, 12 April: De onder-admi-raal Bartho» is tôt bevalhebber der h^van van Brest benoemd. Het Frsr<8c!?e Ka? Hat voorstel bat uur mat 60 minuten ta vervroegen, van April tôt Septembor, gaat uit van M. Honnorat-, afgevaardigde der Beneden-Alpen, en vaa dan miniatar van onderwijs, Painlevé. Het « Journal» meldt dat d© onderiœk*-kommissie het bij aJgemeenheid heeft aangenomen. Sinds 10 dezer, is het uur met 60 minute» vooruit gestoken. De naaatregel i« genomen mot een doal van algamaane spaarzaamheid. De BelgSsche is?va!iscten te Port Vlllez PARUS, 12 April: Twintig leden van de Internationale maateehappij ter bestudee-ring der kwesties van bijstand, hebben zich laatst naar het Belgisch militair gesticht van heropvoeding der door den oorlog zwaar gewonden begsven, te Port-Villoz, bij Ver-ron (Frankrijk) gesticht. Het gesticht, in het hart van een p -achtig domoin van 600 hektaren, grootmoedig door baron Beyens, zoon van wijlen den gouverneur der Algemeene Bolgiache Maatschap-pij, ter besehikking van het Werk gestela, werd op 12 Juli 1S16 begonnen. Den 21 Oogst daarop volgende werden de 50 eersta verminkten ontvangen. Meer dan 60 groote schuilplaatsen zijn heden v66r het speelpioin opgefcrôkken. Wat rijwaarta bemerkt men de infirmerie en het vIandscha$ der iacbend© .yalM fifliafl i fi overhearschend, de groote kapel au de feest-zaal.De totale bevolking tait omtrent 1500 man; 350 soldaten of ondor-officieren van de genie worden aan do werken gebriikt en 160 zijn aan de school geheoht als monitors, onderrichteis en werkhuisoversten. Het cij-fer dergenen die onbekwaam zijn tôt den militai ren dienst tengevolge hunner verwon-dingen en « kandidaten der hervorming » verkiaard. te Port-Villez onthaald, beloopt tôt 950. Volgens hun smaak, hunne bo-kwaamheden, hunne krachten, ontvangen zij er met a- de bijgevoegde zorgen die hun toestand vereisch.t, de praktische lessen der door hun gekozen beroapen na driedubbele overeenkomst ran den gen^esheer-bestuur-der en de oversten van de technische en op-vosdkundi a diensten. Twee-en-veertig bedrijven' v,'orden met hunne techniek ondarwezon, in werkhuiien die van de werktuigen der laatste vindingen voorzien zijn. Het bewerken van den steen, hot ijzer, het ht het leder,de drukkunst, de graveerkunst, versiering- en kunstechil-deren, mandemakerij, borstelmakerij, hand-Rchoenlwdrijf, nijverhaids-elektriciteit, gelei-den van autos, enz., landbouw, hevingbouw, bijenteelt, voekweek, wordt overeenkomstig het gobruik der talcn in het leger onderwe-zen, bijna ailes door onderwijzers en profee-sors van kolleges en athanaums, insgelijks verwond, die aan hunne lessen hun stichtend voorbeeld voegea. Sst Italie UJtwfeseîing tojî Itslîaansohe en 0 osiers ti j ksoh- H ongaarsohe in val ?eden LUGANO, 12 April: Eana overeenkomst betreffende d6 uitwisseling van zwaar var-wonda krijgsgevangenen, komt te Côme tusschen de Itaiiaansche en Zwitsersche afge-vaardigden geslotan te worden. Zwitseriand vertegenwoordigdo Oostenrijk-Hongai-ija. De versaading dezer inraîicden eal mat a&n-vang mai beginnon. fat Spag^l© De VerklezJngen MADRID, 12 April: Bij de verkiezingen die aondag plants hebben gehad, werden ge-koïen of benoaind, volgens art. 2S der- kiea-wat: 2.35 liberalen, 86 behoudEgezinden, 8 partijgangerg van M aura, 10 hervormings-ger.indeii, 8 Jaimistan, 13 regionalen, 0 on-afnankelijkan, 3 katholiekon an 4 ssondar po-Utiake M eur. 16 verkiezingen zonder be- paalde nitelagcn, ontbreken nog. —— OP9EN BÂLKAN i m CrtekenSans! en de Intente ATHENE. 12 April (Reuter). De Engelsche en de Fransehe gezant habben aan den ministar-prasident het voornemen vaa hun regearingea megedeald coi troepen op Ke-phalonia (eiland in de Ioisischa Zae, taa veste n van Ithaka) te ontsehepan, met na-me ter reede van Argostoli. Zij hebben de verzekering gegeven dat de souvereine rech-tan va-n Griakenland rollan worden geëer-biedigd.ATHENE, 12 April. (Reuter). Do Engelsch© en de Fransehe gezant hebben aan den minister-president meegedeeld dat dringen-de redanan hun regeeringen hebben genood.-zaakt de reeda (van Argostoli) te sluiten. Zij voegden er bij dat maatregelen zouden worden genomen om den handel op de haven met da minst mogelijke bezwaren te handhaven. Da minister-president heeft gezegd dat Griakenland slechta kan protesteeren tegen deso nieuwe inbreuk op zijn souveraine rech-tea.De Engelsche gazant haeft een andiëntie bij den koning gehad. Het Engelsche en het Fransehe gezant-echap sseggaa in een communiqué dat de stichting ran ean vlootbassis ta Argostoli een maatregal van zuiver vardedigenden ttard is an niât het karaktsr van ean bezet-ting draagt. K»t terugrospen van Generaai Sarraii op Salonlkt 8ALONIKI, 12 April: De «Nouveau Siècle.», te Saloniki verschijnend, meldt: Gena-raal Sarraii, opper-bevelhebber der Enten-tetroepen ta Saioniki, is teruggeroepen. Ga-nsraal Simon is in zij ne plan ta benoemd. iss Usesdenle ArtSîSorSegcveohten '.MSTERDAM, 12 April. — De «Times» verneemt uit Saloniki dat tijdens het grootste deel van den dag van gisteren in de vooruitgesehoven stellingen der alliés r...-n de Grieksche grens ononderbroken ar-tiîleriogavechten plsats gavondon hebben. 1 m d© ïsrstnlqde Statsn De VereenSgc'sa Staten en Dultscliland LONDEN, 12 April: (Reuter). D© Duitsche nota is woensdag te Washington ontvangen. Het Staatsdepartement zal v66r de acht dagen geen antwoord geven, daar M. Wilson verplieht is te bed te blijven. De mi-nisterraad, die woensdag zou moataa bijeen-gekomen rijn, is verdaagd, Sn fi&xSdss Dood van Villa WASHINGTON 12 April. - Volgena een boricht zou Villa aan wonden gestorven zijn die hij in een der laatste gevachten bekomen heeft. M fR Oorisg Teruflcoei* Van Walter von Hollander leeet mefi het volgende schetsje in het « Berliner Tage-blatt»:Tegen vier uur 's morgens komt de aflos-sing. An de ren zuilen nu in hat slijk liggen, zullen worden vertreden en gedood. Het' gin^ ook haaet niet meer. We waron nog slecnts met een paar man, de laatste aanval... Stil... niet nadenken. Nu zijn er an-deren. Hael stil duiken ze op da morgen-sohemering. Zwijgend, verdroten en kalm als arbeiders op Maandagmorgen. Wij slui-pen tarug, langzaam an tarsluiks bijna,met een slecht geweten. Dan verzamalan wa ons. Ik zal de zandgroeve niât vergeten. Falrood in het morgenlicht. Een gehavanda boom can den rand. Schuw zian wa langs elkaar heen naar de ontbrakanden. We wachten een nur. Maar er komt niamand maar. Za kunnan niet komen. Ean licht zwaait met een reusachtigen arm. Wij paar man. Maar er doorgekomen zijn za tech niet, de honden. Maar nu het voorbij is voeien we allen: hat ging niât meer. We hadden geen hoofd en gaen hart meer, alleen n.og een geweer en pijnlijke la-dematen. Afgestompt zitten ze gehurkt op, or.ze ransels. In d® zon zinken we steeds moer tôt klompen leam in elkaar. Dicht ge-plakta oogen, klaiige baardstoppals, de kleeran stijf van het vuil. De zon is al een beat je warm, geeuwt er ean. Dan gaan wa. Wa sluipen. Er if, niats, wat ons varwacht. Volkomen zinneloos noteeran mijn har-sens: kersenboomen, voorjaar, vijvar, popu-lierenlaan, granatanveld, kasteel. Mijn oor begeleidt "mac eentoniga mélodie gese!;i'eauw en gekraak. Geschreauw des aachts, gejam-rner overdag. Anderen nu. Da,n licht het dorp geklemd tusschen blauwige hauval3 een geimiteerd tehuis. De bewoners hadden landgenooten verwacht. Ze zijn een baatja treurig, hebben een bestja leedvarmaak en cijn zeer goadmoedig. Ze keanan ons alleu. Zij vragen en da soldatan terug: August kapot, Wilhelm kapot, Martin kapot,-Fr&nczâ ga.nz kapot. En het refrain: malheur 1a guerre. / In mijn kwartiar ligt de son over da be-vlekta tafel. Onsehuldig en goedmoadig staan de stroozakken tegen den muur. 1k moet een eeuwigheid van vuil en van ellen-d» van mij afwasschan. Ik trok mijn klaa-ren van mij af, loop met kippanvel naar het erf, leg me onder de pomp en laat me water op het lichaam gieten. Ik proast, schud, voel, dat ik nog ledemat-en heb. Ik laat watar over mijn rug, bevrijd mijn ooren van gejammer en gekraak en mijn' haar van ontzetiing. Ik fluit, ik krab mii,' bet is heerlijk in het schoone wollen hema., Voor den gevlekten spiegel scheer ik mijn gevachtsbaard. Ik staar in mijn eigen oogen, dia niats zien. Andere zijn toegewor-pen.En vervolgens bergen van briaven. Love n klopt aan mijn deur. Rukt aan hat' barde hart, stroomt door hat arme bload. De zon valt op het schrift. Ik leg me neer op ©en neerlijke stroozak. Lood «luit mijn oogen. Heel diep in het oor een gekraak en gejammer...» De zei dir valschs brsodbons TE GENT Gistar morgend werd daze zaak voortge-zet.De rechtbank heeft de ontvankelijkheid der Burgerlijke partij aangenomen op do volgende gronden: Dat het Provinciaai Voedingskomiteit werkt met een kapitaal van 5 miljoen en koopt en verkoopt; Dat de Beheerraad volmachfc tôt handelen heeft in naam der maatschappij ; Dat deza ontleeningen heeft gedaan aan de Nat. Bank toi een bedrag van 3 miljoen, wat dus bewijst dat er wal handel gedreven wordt; Dat de leden recht hebben hun deel m de winst te eischen en men zich niet heeft af te vragen wat zij er thans, of later( mede ver-richten, daar elkeen daar volledig vrij over is, Dat- er in d© driamaandelijksche verslagan van het Voedingskomiteit een afzondorlijk kapittel gewijd is aan de samenwerking Provinciaai Voedingskosslfeit. Dat Let neerleggen van een extrairt van het prooes-verbaal der algemeene vergade-ring, voldoende is tijdens het oproepea dar rechtszaak, en Dat do burgerlijke partij «moet» gekend zijn door de beschuldigden, door do stukken van hat dossier zelf. De botichtea verklaren beroep in te slaan tegen de ontvankelijkheid der burgerlijke v j^t^ea^d© ^aak wordt uitgesteld tôt da&* ç Vri^dan îfetfâ Tataljjto? s Maotis • Aiâssiinisiratie£846 Pnjs ocr uuiciimr : voor Eelgie £ oentiomen. vooi don i rasmde 4g csntisraeB I m/MBÊiÊatÊlKH* i. 104

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vooruit: socialistisch dagblad belonging to the category Socialistische pers, published in Gent from 1884 to 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods