Your search * has 782 results

a-z index of titles
  • 's-Gravenhage

Filters

Belgisch dagblad

3cle «jSraai-srang' T.RIJPA<& 9 AUGOSTUS l&ISu No. fr. .fÛ - w ABONNEMENTEN. Per 3 maanden voor Nederland | 2.50 franco per post. Losse àummers. Yoor Nederland 5 cent. Voor Bnitônland 7Va cent. Den Haag, Prinstegracht 16. Jelefoon Red. en A dm in. 7433. BELGSCH DAGBLAD Iferschijiseeid te 's-Sravenliage, eïfeeis werbdag te B2 ure ...

Belgisch dagblad

^ 3do Jaarjïang: DINSDAO 3 SEPTEMBER 1©1SJ ÏVô. 396; - » ABONKBMEKTEN. | Per 3 maanden voor Nederland I ,j| 2.B0 franco per posfc. Losse ftiiuucers. Voor .Nederland 5 cent. loov Buitenland 7'/i cent. Den Haag, Prinsegracht 16. Xelefoon Red. en A dm in. 2787. ■BT-"1" ' jHHHI IMB——a— BELGISGH DAGBLAD tferschijiieisd te ...

Belgisch dagblad

...

Belgisch dagblad

-îi -■ :i5*£-nîigr. WOENSDAG 17 OCTOBEll 1917, IV*». 35*. abonnementek. . Per 3 maanden voor Nederland 12.50 franco per post. Losse aummers. Voor Nederland 5 cent, Toor Buitenland 7'/j cent. Den Haag, Prinsegracht 126 Telefoon Red. en Admin. 7433 1 BELGISCH DAGBLAD ¥erschijnend te 's-Gravenhage, elken werkdag te 12 ure nsiddag, BUREAUX OPEN ...

Belgisch dagblad

Jaargang, DINSDAG 28 MEI 1917. No. sio. * Iabonnemenïen. fer 3 maanden voor Nederland ( 2.B0 franco per post. Losse aanimors. Voor Nederland 5 cent, toor Buitenland 7'/j cent. Den Haag, Molen3traat 2 le. Telefoon Red. en Admit:. 7438. MmeasasM*»"» "* ■11 "|l>" '■ 11 »■1 '' ' BELGISCH DAGBLAD * ADVEETBNTIEN. Van 1—5 ...

Belgisch dagblad

le Jaargang 7RIJDAe 30 JUNI 1916. IVo. S43, aboskembnten. I per 3 maanden voor Holland « # 2 50 franco per post. Lossô inmmers:, Voor Holland 6 cent toor Bultenland lh cent. Den Haag. Prxnsegracht S9, Telef. Bed. Adm. 7483. BELGISCH DAGBLAD A ' Bestuurders : Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. UREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 ...

Belgisch dagblad

(.ste Jaargang" » ' DOHDERDAe 23 SEPïEMBEK 1915 TVo. 8 BELGISCH DAGBLAD abonnementen. Per 3 maanden voor Holland 1 2.B0 franco per post. Losse nummers : Yoor Holland 5 cent voor Buifcenland 7Vs cent. Den Haag, Prinsegraclit 16-39, Telef. Red. 2787. Adm. 7433. Bestuur : Dr» TERWAGNE — CH. HERBIET. Redactie : E. PREUMONT — L. DU ...

Belgisch dagblad

s il;1 ••; ïS-n.r?jr2rHSr» DirVSD A O 33 J 4.NUATÎI imS TVo. to«; A B 0 N JS E M1 E N T E N. Per 3 maanden voor Nederland I 2.60 franco per post. Losse 'nummera. Voor Nederland 5 cent, ▼oor Buitenland 7*/2 cent, Den Haag, Prlnsegracht 126. Telefoon Red. en Admin. 7433. BELGISCH DAGBLAD WerscSiijnend te 's-Sravenhage, eïfcen werkdag te ...

Belgisch dagblad

le Jaar^ang- ZONDAO S7 en 3lAANDAa 88 AU&CSTUS1910? INo. 293, t|S!y ABONNEMENTEN. Per 3 maanden voor Nederland t 2.50 franco per post. Losbo nummers: Voor Nederlaad 5 ceat voor Buitenland 7Va cent. Dea Haag, Prinsegracht 39 Telefoon Red. en Admin. 7433. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders : Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur ; l. du ...

Belgisch dagblad

, SScle Jîiargau^, WOl32T^SI>A.C3f- 14 TMÇA.ALÎS.T 10ir. Wo. 153." BELGISCH DAGBLAD A BONNEMENT EN. Per 3 maanden voor Nederland f 2.60 franco per post. Losse {(nmmors. Yoor Nederland 5 cent. Toor Buitenland 7l/î cent. Den Haag, Prinsegraclit 39 Telefoon Red. en A dm in. 7433. l_Vi' Mlji lgg"gg3>rT^S«B3 VerschijBiestd te ...

Belgisch dagblad

raUle Jaarffan^ iVo. ^BONNEMENTEN. jjjer 3 munden voor Nederland franco per post. Losse '.Mmmerg. Voor Nederlaud ô cent. :Çcor Buitenland 7'/i cent. Den Haag, Priasegracht 16. jtalefoon Red. en Admin. 2787. BELGISCH DAGBLAD v. ADVERTEN T IE N. Van 1 — 5 regels f 1.— ; elke regel meer f 0.15,; Beolame* 1-5 regels f 2.—; elke regel meer f ...

Belgisch dagblad

ZONDAG 15 en MAAi^WAG- 16 SEPTEMBER Ï91B. JVo. ABONNEMEATEN. ' Per S inaanden voor Nederland 112.50 franco per post. Lossa Bummers. Voor Nederland 5 cent. ^ T00r Buitenland 7'/j cent. X)en Haag, Prinsegrachfc 1G. TelefooD Red. en Admin. 2787. BELGISCH DAGBLAD VerschijoeQd te 's-Gravenhage, elken verkdag Se 12 ure oniddag. BUREAUX OPES VAS 9 TOT ...

Pages