Your search * has 3762 results

a-z index of titles
  • -

Filters

Illustrierter kriegs-kurier = oorlogskoerier = courrier de guerre

Curftfdje Solbaten in ÎIlcppo t>or bent 2lus-marfd( nadî iigypien. Um 6cn fiopf Ijaben 6ie 0ol5atcn Samelfjaarttnge, iBcttfje fcie ÎDtthmg 6ct 0âbettylebe milbern folltit. Turkische soldaten in Aleppo, voor de aitmarsch naar Aegyptien. Om het hoofd hebben de soldaten kameelhaar kringe, waar-door de werking van sabel slagen ...

L'écho de Sambre et Meuse

Annonces la ligne 0.40 Ann. financ. (avis d'ass. de soc.) » 1.00 Nécrologie » 1 00 Faits divers fin » 1.25 Faits divers corps » 1.50 .^Chronique locale » 2.00 Réparations judiciaires » 2.00 L'Echo de Sambre & Meuse JOURNAL QTJOTIDIBIV Adminis ration-Rédac'ion : J -B. COLLARD 37, rue Fossés Fleuris, Namur Les Communiqués des ...

Tap Toe: orgaan van den vaderlandschen bond tegen alcoolisme

Orgaan van tien Vaderlaulschen Bond tegen Àicooiisme (Provincie Aniwerpen) VoordeEer des Vaderlands, het Geluk des Huisgezins en het Maatschappelijk Welsijn. REDAKTIE : A. COOMANS. Bureel : Provinciestraat, 87, ANTWERPEN. ABONNEMENTSPRIJS : VOOR BELÛIË : 1 FRANK PER JAAR. BUITENLAND : 2.50 FR. Het blad verschijnt tweemaal per maand. Geteekende ...

De fakkel: voor waarheid en rechtvaardigheid

DE FAKKEL zal branden als 't past Voor Waarheid en Rechtvaardighdd MEDEBURGERS, Den 21 September 1916 wierd ik aangesteld, op 30 Juin 1917 wierd ik afgedankt. Gedurende gansch dien termijn ontving ik van mijne overheid geene enltele opmerking en niet-tegenstaande de groote moeilijkheden er aan verbon-den, verwezentlijkte ik scboone wlnsten voor de ...

Het volk: christen werkmansblad

ZeveneuTwmligste Jaar. — M. 221 a ! -— Bodsdlenst — Halspzis — Elgeoàoa Dondcrdag, 20 September 1917 w } Aile brïefvrfsselingen vracht» *rwj te zenden aan Aug. Vaa Iseghem, uitgever voor de naaml. eaaatsch. «Drukkerfl Het Volk»# SJeersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor West-VJaanderenJ Caston Bossuyt, Recolletten» jgtraat,14, ...

Het volk: christen werkmansblad

Sf!e brîefwlsselînsen vrachtvrîj (e senden aan A. Vaa Isegherfi, uUgever voor cie nasml. maatsoh. « Drukkcrij Ilet Vo'.k », Meersteeg, 46, Cent. Durcel v. n YVcàt-Vlaanderen: Gaston Bossuyi, Gikie der Arabaeh» ten, Kortrijk. Bureel van Antwerpen, Br.ibanten Llmhurg: Vikior Kuyl, iiinderliroe-de:slra: l, 21, Leuven. Kureei voor ...

Het volk: christen werkmansblad

Ijifen-Twialigste Jaar. ■fi. 233 Godsfllenst — HulspziH — EigsMom Diusda» 24 Angasîi 1915 * ATle btieîwisseliagen vracht-.^rij te Eecùen &an Aug. Vaja îseghem, uitge ver voor de naarndU maatsch. « Dnikkesg Het Volk», Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor West-Vlaanderei»* Saston Bossuyt, Recolletten-Itraat, 14, Kortr^jk. < ...

Het volk: christen werkmansblad

nn .._.i m_—, ZescaTwinSigsîc Jaar. — N. 197 Godsdiesst — HuiSjezln — EigendûO Wocnala», 23 iiigusli 55!S —-——— "'ww«.. -. __ _ - ^ ,,.. . .. „ ^ . AHe fcrîefwiV'eJîngen vrscM» ïljj rij fe zen don aan Av%. Van seghem, uitgerer voor de naaml. 'f.fll Fch. «Drakkerjj Het Volt»» rcersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor ...

L'écho de Sambre et Meuse

4«« année N'- lQé __ Le N° : JLO ceatim.es Dimanche-Lundi i-6 i*ai 191^.^ Aonwaa* W Uftie 0.10 *inn t»«n (n"ln i'r" des»».) » 100 Nte-elc»* » 1 00 Faiti ivec fin » 1.25 Mte *»w* «®*ps » 150 Cfcr«niifin IsmIc » «1.00 RéparaïUsa jmdUMira* » 8.00 L'Echo de Sambre & Meuse Q^oxSmry AdruinisîrRtiea-F.idacVion : f ...

L'indicateur - De aanwijzer

jpd™ année. — 2 Août 1914. N° SI. 39st® jaargang. — 2 Augustus 1914. L'INDICATEUR DE AANWIJZER Téléphone : 261 Bureau : VIEILLE BOURSE, 39, Anvers. Bureel : OUDE BËUES, 39, Antwerpen Teiefoon : 261. ... HOTEL DE LA FLEUR D'OR .« Fondé en 1830 RUE DES MOINES, 1, près du Marché au Blé et la Cathédrale. Pension, par mois depuis fr. ...

Het volk: christen werkmansblad

?ijfenT«intigsle Jaar. — m U6 Gtisienst — Hslsgszln — Eipuêom Dinsda», 27 April 191S Aile briefwisselingen vracht-vrij te zenden aan Aug. Van îseghem, uitgever voor de naaml. maatsch. « Drukkery Het Volk«i Heersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor West-Vlaandeten: Gaston Bossuyt, Becolletten-straat, 14, Kortrijk. Bureel van Antwerpen, ...

Het volk: christen werkmansblad

Vljf-fîi-Twintlgsts Jaai ». N. 25 Oodsdienst — Eulsgozln — Eigonêom Binsdae. 20 Januari 1915. AUe briefwisseîingen rracht. trij ta zenden aan Aug. Van Iseghem, uitgever voor de naaml maatsch. « Drukkerij Het Volk •, Meersteeg, n° 16, Gent. Eureel van West-Vlaanderen 1 Gaston Bossuyt, Gilde der Ain> bacliten, Ivortrijîc Telefoon 523 ...

Pages