Your search * has 1724 results

a-z index of titles
  • De Panne

Filters

De Belgische standaard

l8*® Jàar. — W 13 ' {sliuf centiemen liet nummer B « o ~ Oonderdag 30 en Vrijdag 11 Juni 1918 De Belgische Standaard Door Ta,ai en Volk Voor God en Haard en Lanc « OE SlEÎE STANDAARD » verschiist 4 maal te week. Abonnementsprije voor 50 nummers bij vooruitbetaling. Voor de soldaten : 3,50 fr. Voor de niet-soldaten — in 't land 3.50 fr. ; ...

De Belgische standaard

k ÂSOniBMBIITMM L Vs.ar SoldaUfc x maaad fr. x,»5 a maasdca a,50 I mandes 3,75 Hiet S» d*t«k le 't Itsd. z mtiit."' fr. 1.75 a maandea 3.50 3 maandea 3,35 Boitte 't land: X tnaasd fr. a,50 ■ maandw 3 maanden 7,50 V*- Qpstilt sbsir vui* " Va Coqnill• ZeedJJk DE PANNE Pleine aankoa-L dlglngen : 0,251. de regel RJBOLAJtfKK volgens ...

De Belgische standaard

Aboswembhtbh jf wm ~o~ I Voer Soltiatsa \j X m*&nd fr. 1,35 p a mauidea a,5o : j maanden 3,75 ' Nitt Soldâtes ia 't land. ' X uiud fr. 1,75 3 Q'Ai'.rteij 3,50 3 K-.i*edea 5,25 Buiten 't lecd: X m&acd fr. 8,50 a mkudco 5,00 « - ■ - yj- ' " ■ "'•"Xl^s«2EESE^Î'"> "• vW^»Wt.,,T"' • 'A—-*>'? ...

De Belgische standaard

DE BELGISCHE STAHDAARD |^ilF,MEÎÎ3FIiU|j Voor soldat*» i t m**nd {. i-35 t maanden a-50 3 mt^nden 3-75 NM soldant». ■ Jh 'i <"'i IDU& , *-■?:. a Bss>c':5f 3-50 3 mf.&adfir- 5-35 Bpitï ti 't land ItfMid La-50 i mïiadea j-oo nuwsden 7-30 REDACTIB en UHnimnii ViUm *fca CoqutH«» Zttdi; c de PàNNB Kleiae taniondi-giagea ...

De Belgische standaard

I� 4%Mt �' Zondag 7 en Maandag 8 April i91* Abonnbmentbm �c� Voor Soldaten i maand fr. i,as t a maanden a,5o 3 maanden 3.75 � �o� Niet Soldaten ia 't land. I maand fr. 1,7$ a maanden 3,9� S maanden 3.35 Buiten 't land: t maand fr. a ,50 \ a maanden 5,00 -*. ' i->*? 7,s� ^s*ls 3t�4<; & ,fk&i 1 M| �. ...

De Belgische standaard

4de Jaar — N 162 ^î033) Wk, -._ - aag 7 Oogst i B18 TV- Adonnementen —O— Veor Solditen x ma&iid 1,35 fr. a ma&nden a,5o 3 maasdan 3,7s Niet Soldat an in 't lakd 1 maand fr. 1,75 a mascdea 3,50 3iaaacden 5,25 —o— Buiten 'tl*cd 1 matad fr. 3,50 2 mswideii 5.00 3 maasdïn 7,50 De Belgische Standaard j$ Opste! en Beheer Yi:!a t" ...

De Belgische standaard

loor Taa1 012 Voit Fooi? God en H&ard en L&mâ> Âj»na«ffsirt|p*0» voor 60 nniasia^s f3 m*«i«tei»h»b<} vooniltbrt»Un« : V: or de aoMatea : 2,60 tr. V >or de nlat-solûaïoft - In 't lard 3.60 tr, ; fen/fcm 't Jand : 6.00 tr. Indien meer exemplaren van elk nommer worden gevra**d, wordt de abonnement»-orijB minder. ...

De Belgische standaard

lste Jaar. - N° 8 Vijf centiemen het nummer Woensdag 3 en Donderdag 4 Feb. 1915. De Belgische Standaard Voor aile medcdeelingen zich wenden tôt : VIlla ma coquille, Zeedijk, de panne. Aankondigingen : 0,25 fr. de regel. — Reklamen : 0,40 fr. de regel Vluchtelingen : 3 inlasschingen van 2 regels, 0,50 fr. Van heden af verschijnt de « Belgische ...

De Belgische standaard

<J&sur —33 ,910/ Zondag 10 en Maandag 1 i. Maarfc i, fe i è Abonnementen —q— Voor Soldaten x maand fr, 1,35 3 œasndeii 2 50 3 rotandcr. 3 75 - o— Niet S ldatet) in 't lasd. I maand fr. 1,75 a msaodeo 3 50 , 3 Kiaanden 5 25 Buitea 't land: 1 maacd fr. a,50 3 maanden 5,00 3 tnaanden 7,50 DE BELGISCHE STANDAARD n indu 8$ jaille ...

De Belgische standaard

8DE Jaar N .,.4B17o2) Diiisdag 3 Juli 191? MBSisiâSKI^Î KM «-s-1 »*«* 9»tï &--M i 4 IfeitS-r •?'■> ■ « «**- a- ' as-?-- Ki&i ~ i " - • Sfâ '- }lnx Z teS'A.". S' - s »fte.néfe C £; ••■- ' M%>. "> f- EtJSW ••'«> ' I *W»ûd r. " o ■ BJf S!ff38* " R ?• t0R DE ...

De Belgische standaard

Jfäuyf •**" m, 7 5 13,146; Dinsdag & 3 April 1918 Abonnbmeotsk ;i f:- —o— VoorSold*tieö I mawsd fr. 1,35 3 maandea 3,30 . 3 Kjaandea 3,75 —o— Niet ScrfdaUo ^ ie 't laud. p Z m*Rcd fr. 1,75 3 maandbia 3,50 , 3 »aacden 5,35 —c— Buätea 't land: I masad fr. 3,50 fl maandea 5.00 ! 7,50 ■ ~ 1 DE BELGISHE STAnDAARD IOpjtel t ...

De Belgische standaard

4de Jaar - N" 329 ,,,0°' Vrijdag £ [ C .Lober 1818 Vaor Soldâtes I m**od 1,35 fr, 9 maa&dce a,jo ' S maa&dcs 3,7g Niet Soldat*® in 't latsd I maaad fr. 1,7* amaandea 3,50 3 tnaaadeB §,3$ ■H)»" Bnitca't iaed I maaad fr. 3,50 Jt_ maaBciett 5,0a ' I ma*«dM 7,50 —i- DE BELGISCHE STANDAARD Opstil ii BeNsâ? V s Lee ...

Pages