Your search * has 5726 results

a-z index of titles
  • Gent

Filters

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

- 1569 - Gesetz- und Verordnungsblatt fur die okkupierten Gebiete Beleiens. Wet- en Verordeningsblad voor de kzette slreken van Belgiê. Bulletin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé. tJltgegeven door de politlefce «ktdeeling bij den Generaal goûte rn eu r in BelgiS. Gedrukt in de drukkerij van het Wet- en ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GEHTEHAAR - DE LANDWACHT 2®« Saar. ©.De Graeve,&@telvest.i S DE KLEINE PATRIOT a nu—mm—rirai mu m ri"1 frîidag «l September 1917. Prîls 3 ceniiemen BUITSCHS BEBICHTSH van hei Groot HooMkwastior Eerete SaUsoh bericht BERLIJN, 19 September. i Weslaîijk krlIgstasnaeL Levers pan kroonprins Rupprtcht van Beieren Gis'eren nam de ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENAAR - DE LANDWACHT 18e laar. Bureelen te Gemt, Keteïvest, 16. - IDE 3S3L,EI3Sr^ PATRIOT - Vrifdag S® Meî 1916, Nusn. 8 96 Oîîicieele Diitt toicltei BEKEffiDMAKIHS De uitoefeaing van de binnenvisscherij wordt i*an ira af toegelaten volgens de daarvoor in jBe'gië geldende bepalingen, echter met de vol-gende bepalingen : 1. De ...

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

— 1319 Gesetz- und Verordnungsblatt Uitgegeven door de politiek< afdeelmg bij den Generaalgou vcrneur in Belgié. Gedrukt m d< drukkerij van bel Wet- en Veror denmgsblad. Brussel, Lcuvensclu straat 4'i Ilct Wet- en Verordeningsbîac is in Helgie verkrijgbaar bi bovcng» noemde drukkerij, n Duitsthland en in liet onzijdigi buitenland bij ...

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

- 1 fi(M Gesetz- und Verordnunasblatt fur die okkupierten Gebiete Belgiens Ûltgegeven door de politieke Publié par le département poli- afdeeling bij den Generaalgou- tique près le gouverneur général verneur in lîelgië. Gedrukt in de 11T , «f j • 11 i i i i i ni*» enBelgique; imprimeuBi'uxelleg drjfltkerij van het Wet- en Veror- ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Tweede iaararana: Nr 25 Prijs 6 centiemen Oeiit 7 Mei 191 <1 » HOO FDREDACTIE : ALGEMten SECRET ARIA AT OUDE HOUTLEI, 34. MET DE MEDiiWERKING VAN HET VVERK DER volkbbibliotheeken "de STRAAL,, THJiRESIANENSTRAATj 13 ALLERLEI beheer : vrouwensecretarxaat peperstraat, 17. — «O» — abonnementen : per jaar : fr. 3,25 zes maanden: » 1,60 ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

« yi v . •» * t il » rf 4 lî *tu DE GENTENAAR = DE LANDWACHT Prljs per nummer DE KLEINE PATRIOT Bureelente Oent nr 16 Keteivest Onderwijzersbelangen VIIM VI 1W IJH Wi w.» - A an de heeren Bargemeester en Schepenei der Prooincie Oosl-Vlaanderen, is de vol gende omzendbrief gezonden, van wege ht Provincia&l Bestuur van Oost-Vlaanderen ...

Vooruit: socialistisch dagblad

â,m mZE LEZERS Onze Iszers, BUITEH CENT, worden 'berisht, dît, gezien da worzending der bladsn op Tweeden Kerstdag niet mocht geschieden, zij HEDEN TWEE BLADEN ontvangen. « Administrâtes. » L)aai ons numm&r van Woensdag niet ver-tcheen betalen de lezers zondag enkel Administratif,. Europeesche Oorlog «5 §H iB UUtoWl Du Ouitscûe jroi ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Vrtàëêr- Vïttteefeer Sam. M, BSÎ1LIGHT, t.; P. Be Vùck, ledeberg Gem*. Red..Adm./ H»ow>^* ",&'»*' Otfrfean dép Belgfcche Werfcliedenpartij - Veiwbijnende all© dagen. tan»* Oorlog i twesl-Vlaan^Ffit tn la Fmnkrilt " pit Duitsche bron. westelijk ooïloKsterreht* RflrlOOFDKWARTIER, ,6 April,-De* ^vaUeu op het slagveld langt de ...

Vooruit: socialistisch dagblad

VERORDENING b#treff»nde de in beslagneming en stapel-opnoming van schoalsel uit leder, uit vervangingsstoffen voor leder en uit an-dans waafsels in 't gebied van 't 4a léger. I. Al het geheel of.gedeeltelijk uit leder, vervta- ringsstoflen voor leder of andere weefsels gemaakt fchoeisel voor mannen, jongelingen, vrouvvea, meisjes en kinderen ...

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

' W ET- EN VERORDENINGSBLAD vot>r de bszette streken van België. ' INHOUDSTAFEL . DER WETTEN, VERORDENINGEN EN BERICHTEN van den 1" Januari tôt den 31" Maart 1Ô16. (Van nr 101 tôt en met nr 19-1). : S y / y BRUSSEL. Uitgegeven door de politieke afdeeling bij den Generaalgouverneur in België. Aanrragen om enkele nummers moeten ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENAAR DE LANDWACHT «ro sa» Irtai». fS.ïîa Gpseve. Keteîvfisî. ïS ïîE KLEINE PÂTSIC5T DiîîSîIai 87 Ju3i 1317. PpjSs S csiEÎisïïi5ra —à*..*— ,iir*t*>,*mat*ÊmmmmÊÊÈÊfmsÊtmË!ËSÊP9B*^*n OP ES 33 23. SntplofSas1 vaa osn Eagelaoh liniesoliip. LONDEN, 13 Juli.—Het groot linieschip « Vanguard » is in deu nacht ...

Pages