Your search * has 99 results

a-z index of titles
  • Hasselt

Filters

De onafhankelyke der provincie Limburg: nieuws- en aenkondigingsblad

Zondag, 7 Juni 1914. Nr 23 Vijf-en-Zestigste Jaar. TELEFOON HS. 80 DE ONAFHANKE LIJ KE TELEFOON HS. 80 INSCHRIJVIN6SPRIJS : vooraf te betalen. Voor Hasselt . 2 fr. 00 's jaars. Per post . 2 fr. 50's jaars, Voorh'et buitenland de verzendingskostenerboven. Men schrijft in op aile postbureelen en bij den Uitgever J. CEYSENS, Demerstraat, Hasselt. ...

Gazet van Hasselt: katholiek en Vlaamschgezind weekblad

GÀZET VAN HASSELT «. KATHOLIEK EN VLAAMSCHGEZIND WEEKBLAD vooi dcn vreemde, de verzendingskosten daaren- kanten centimeter, gercchtelijke inlasschingen boven. Prijs van het nummer : 0,05 fr. .onnn^ no, 'T " a'nkond,8,n«<!n « reld'œ,D M en schrijft in ter St-Quintinus-Drukerij, CREDO ET PUGNO V° Be°S 0Ver"n °m" ' _ ...

Gazet van Hasselt: katholiek en Vlaamschgezind weekblad

GAZET VAN HASSELT INSCHRIJVIN GSPRIJS : Voor Hasselt : 2,00. ; voor den buiten 2,^0 h. vooi den vreemde, de verzendingskosten daaren-boven. Prijs van het nummer : 0,05 fr. Men schrijft in ter St-Quintinus-Drukkerij, Nieuwstraat, Hasselt en op de postkantoren. Aile opstellen en aankondigingen moeten gezonden worden v66r Donderdag-morgen. KATHOLIEK ...

De onafhankelyke der provincie Limburg: nieuws- en aenkondigingsblad

EEKSTE BLAD. Zondag, 11 Januari 19L , Np 2. Yiif-en-Zestigste Jaar. TELEFOOr HS. 80 DE ONAFHANKELIJKE TELEF00* HS. 80 INSCHRIJVINGSPRIJS : VOOIUF TE BETALKN Voor Hasselt 2 fr. 00 s jaar Per post . . . 2 fr. 50 s jaar Voorhet buitenland de verzendingskostenerbove. Men schrijft in op aile postbureelen en bij den Uitgever J. CEYSENS, Demerstraat, ...

De onafhankelyke der provincie Limburg: nieuws- en aenkondigingsblad

TELEFOON HS. 80 DE ONAFHANKELIJKE TELEFOON HS. 80 INICHRUVINGSPRIJS : VOORAF TI BETALEN VoorHasielt - . 2 fr.oo's jaars. P« post 2 fr. 50 's jaars. Voor het buitenland de verzendingskosten erboven. Men schrijfl In op aile postbureelen tn b{j den Uitgever J. CEYSENS, Demerstraat, Hasselt. Ver»chijn«mle '• Zondagi. DER PROVINCIE ...

Aenkondigingsblad der provincie Limburg

Zaterdag, 20^Juni 1914 N 25 Een-en-Vijffcigste jaargang" - TE HUREN Te haren terstond, werkmanshuixon, in de Breemstraat, oude Velodromo. Adres: Havermarkt, 22, Hasaett Te haren grond ongeveer 2 bunders, Curin-gerheide, aan de Engelenwinning. Adres: adv. Albert Willems, op Terpoorten, t/g. Te bnreit beemd Haegebroek (aan de Hoog-brug) in perc. ...

Aenkondigingsblad der provincie Limburg

^ 7 TE HUREN Te haren terstond, werkmanshuizon, in de Breemsfcraat, onde Velodrome. Adros: ïïavermarkt, 22, Hasselt Te haren grond ongeveer 2 bunders, Curin-gerheide, aan de Engelenwinning. Adres: ady. Albert Willems, op Terpoorten, t/s. Te haren beemd Haegebroek (aan de Hoog-brng) in pero. aan 3,50 de roede. — Zieh te wonden bij Mr Albort ...

Gazet van Hasselt: katholiek en Vlaamschgezind weekblad

GAZET VAN ...

Nieuw Limburg: nieuws- en advertentiënblad voor de provincie

15 centiemen het nummer Nr 4 Zondag, 29 December 1918. NIEUW LIMBURG / Nieuws- en advertentiënblad voor de Provincie • telefoon 85 Uitgeyer : Boekhandel Olyff, Hoogstraat, 19, Hasselt ÏELEFOON 85 ABONNEMENT : 1,50 fr. per kwartaal. — Advertentiën : 4e bladzijde 0,25 fr. per regel ; 3 bladzijde 0,50 fr. per regel NIEUW LIMBURG Op aanvraag ...

Nieuw Limburg: nieuws- en advertentiënblad voor de provincie

15 centiemen het nummer N1' 2 Zondag, 15 December 1918. NIEUW LIMBURG KM Telefoon 85 Nieuws- en advertentiënblad voor de Provincie Uitgever : Boekhandel Olyef, Hoogstraat, 19, Hasselt tj ABONNEMENT : 1.50 fr. per kwartaal. — Advertentiën : 4'' bladzijde 0,25 fr. per regel : 3 bladzijde 0,50 fr. per regel 3LEF00N 85 EEN DUURZAME ...

Aenkondigingsblad der provincie Limburg

...

Gazet van Hasselt: katholiek en Vlaamschgezind weekblad

Tiende Jaar. - Nummer 32 Zaterdag 28 Maart 1914 GAZET VAN HASSELT IN S CHRIJ VIN GSP RI J S : Voor Hasselt : 2,00. ; voor den buiten 2,so Jti •001 den vreemde, de verzendingskosten daaren->oven. Prijs van het nummer : 0,05 îr. Men schrijft in ter St-Quintinus-Drukkerij, >Iieuwstraat, Hasselt en op de postkantoren. Aile opstellen en ...

Pages