Your search * has 99 results

a-z index of titles
  • Hasselt

Filters

Aenkondigingsblad der provincie Limburg

Zaterdag, 20^Juni 1914 N 25 Een-en-Vijffcigste jaargang" - TE HUREN Te haren terstond, werkmanshuixon, in de Breemstraat, oude Velodromo. Adres: Havermarkt, 22, Hasaett Te haren grond ongeveer 2 bunders, Curin-gerheide, aan de Engelenwinning. Adres: adv. Albert Willems, op Terpoorten, t/g. Te bnreit beemd Haegebroek (aan de Hoog-brug) in perc. ...

Aenkondigingsblad der provincie Limburg

TE HUREN Te huren terstond, werkmansiiuizou, in dt* Breemstraat, oude Velodrome. Adres: Havermarkt, 22, Hassolt Te huren grond ongeveer 2 bundors, Curin-gorheide, aan de Engelenwinning. Adres: tdv. Albert Willems, op Terpoorten, t/s. Te hnren beemd Haogebroek (aan de Hoog-brug) in pero. aan 3,50 de roede. — Zich te wenden bij Mr Albert Willems, ...

Gazet van Hasselt: katholiek en Vlaamschgezind weekblad

GAZET VAN HASSELT INSCHRIJVINGSPRIJS : Voor Hasselt : 2,00. ; voor den buiten 2,so i: vooi den vreemde, de verzendingskosten daarer boven. Prijs van het nummer : 0,05 ir. xWen schrijft in ter St-Quintinus-Drukkerij Nieuwstraat, Hasselt en op de postkantoren. A Ile opstellen en aankondigingen moete gezonden worden vôôr ...

Aenkondigingsblad der provincie Limburg

- — Zaterdag 14 December 1918 Twee-en-Vij 11igste jaargang- Te Huren Te liuren terstond bouwland gelegen te Zonhoven, ter plaatsë Delleheide, in huur bij Guillaume Welkenhuizen. Voor de condiliën zich le wenden ten bureele van dit blad. Te liuren terstond buis met hof, dienstig voor beambte of rentenier, gelegen Kempiscbepoort, 61, Hasselt. ...

De onafhankelyke der provincie Limburg: nieuws- en aenkondigingsblad

EEKSTE BLAD. Zondag, 11 Januari 19L , Np 2. Yiif-en-Zestigste Jaar. TELEFOOr HS. 80 DE ONAFHANKELIJKE TELEF00* HS. 80 INSCHRIJVINGSPRIJS : VOOIUF TE BETALKN Voor Hasselt 2 fr. 00 s jaar Per post . . . 2 fr. 50 s jaar Voorhet buitenland de verzendingskostenerbove. Men schrijft in op aile postbureelen en bij den Uitgever J. CEYSENS, Demerstraat, ...

Gazet van Hasselt: katholiek en Vlaamschgezind weekblad

Tiende Jaar. — Nummer 3i Zaterdag 3o Mei 1914 GAZET VAN HASSELT INSCHRIJVIN GSPRIJS : Voor Hasselt : 2,00. ; voor den buiten 2,soh. vooi dén vreemde, de verzcndingskosten daaren-boven. Prijs van het nummer : 0,05 fr. Men schrijft in ter St-Quintinus-Drukkerij, Nieuwstraat, Hasselt en op de postkantorcn. Aile opstellen en aankondigingen moeten ...

Elk zijn recht: orgaan van het Verbond der Gemengde Vakken

Dei d 3 Jaagrang Januari 1314. Numi?\or JiW Elk zijn Recht Orgaan van het Nationaal Verbond der Gemengde Vakken van België. 16»"" Artikels, briefwisselingen en mededeehngen Opstel : Holstraat, 65, GENT. Abonnementsprijs : 1,50 fr. per jaar, op voor- moeten ten Iaatste tegen den tweeden Zondag der hand te betalen. Aile klachten en ...

De onafhankelyke der provincie Limburg: nieuws- en aenkondigingsblad

EETtSTE BLAD. Zondag, 5 April 1914, Nr 14. Vijf-en-Zestigste Jaar. TELEFOON HS. 80 DE ONAFHANKELIJKE TELEFOON HS. 80 INSCHRIJVINGSPRIJS : VOORAF TE BETALEN. Voor Hasselt . 2 fr. 00's jaars. Per post » . . . . 2 fr. 50's jaars. Voor het buitenland de verzendingskostenerboven. Men schrijft in op aile postbureelen en bij den Uitgever J. CEYSENS, ...

De onafhankelyke der provincie Limburg: nieuws- en aenkondigingsblad

Zondag, 14 Juni 1914. Nr 24 Yijf-en-Zestigste Jaar. TELEFOON HS. 80 DE ONAFHANKELIJKE TELEFOON HS. 80 INSCHRIJVINGSPRIJS : vooraf te betalen Voor Hasselt . 2 fr. 00 's jaars. Per post . 2 fr. 50's jaars. Voor het buitenland de verzendingskosten erboven Men schrijft in op aile postbureelen en bij den Uitgever J. CEYSENS, Demerstraat, Hasselt. Ver ...

Gazet van Hasselt: katholiek en Vlaamschgezind weekblad

Tiende Jaar. — Nummer 16 Zaterdag 14 Fefcruari 1914 GAZET VAN HASSELT KATH'OLIEK EN VLAAMSCHGEZIND WEEKBLAD vooi den vreemde, de verzendingskosten daaren- itanten centimeter, gerechtelijke înlasschingcn boven. Prijs van het nummer : 0,0$ fr. " ifOO fr. Herhaalde aankondigingen en reklamen Men schrijft in ter St-Quintinus-Drukkerij, CREDO ET ...

Nieuw Limburg: nieuws- en advertentiënblad voor de provincie

15 .çentiéftsn het nummer Nr 1 Zondag. 8 December 1918. NIEUW LIMBURG I Nieiws- en advertentiënblad voor de Provincie \ ^ tklefoqn 85 Uitgevsr : B|>ekhandel Olyff, Hoogstraat, 19, Hasselt Telefoon 85 ABONNEMENT : i,5(; fr. per kfsartaal. — Advertentiën : 4 Jjladzijde 0,25 fr. per regel ; 3 bladzijde 0,50 fr. per regel NIEUW LIMBURG Heden ...

Aenkondigingsblad der provincie Limburg

1 TE HÏÏREN «.J Te haren terstond, wer&manshuizen, in de ■ Breemstraat, oude Velodromo. «Ulj Adres: Havormarkt, 22, Hasselt du Te hnren grond ongeveer 2 bunders, Curin-I gorheide, aan de Engelenwinning. Adres. adv. Albert Willoms, op Terpoorten, t/s. Te haren beemd ïïaegebroek (aan de Hoog I brug) in porc, aan 3,50 de roede. — Zioh ...

Pages