Your search * has 214 results

a-z index of titles
  • Sainte-Adresse

Filters

Halle en omstreken

Nuramer 1. JET 1)E TOELATINC. DEK MILITAIRE OVEKHEII) October 1917. HALLE EN OMSTREKEN Bestuur- en Opstelraad : E. II. I Adresveranderingen te zenden aan Leop. B^RICHAUX, brigadier, A Sainte-Adresse. Ons Blad. Halle !... de «kanten» van Halle!... 't is het alonde stadje met de dorpjes door 's Heeren Voorzienig'heid er rond gezaaid ; 't zijn de ...

De school bij het leger: tijdschrift voor de leden van het lager en...

L'ÉCOLE AUX ARMÉES DE SCHOOL bu het LEGER REVUE MENSUELLE pour les Membres de l'Enseignement primaire et moyen. TIJDSCHRIFT voor de Leden van het Lager- en Middelbaar Onderwijs. Rédaction : R. GOBERT, I. M. I. ()., Sainte-Adresse. Prix de I'Abonnemenl : 2 fr. Inschrijvirigsprijs : 2 fr. Utilisation des Brancardiers. II est de nécessité ...

Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die...

Nummer 21. MET TOHLATING DER MILITAIRE 0VERHEI1) Mei 1918. HEREAZHALS Worx)t uerâpreic) en uerzorx)eo aan al de 5û(c)&ter> udn Fj'et~ISB.ntoo REMEJlSBiBlISS i cn<? fuin .ac)re£> QDoeuen cioor Dp EJhI.MJBâl3 fîfmoezenier'Ifiu&riederite S^fiOreôse en E. IL EYCIvMANS, Aai.moezenier, Z 31(5, 2e Bat. 'Mijne reis naar ...

Ons Brugge

Nil m mer 4. MET TOELATIXG DER MILITAIRE OVERHEID September 1917. Ons Bruooe flSo flep JMf. ^@a@iyk WÔTK HqoM o r@i® m?S QmM vôtlfe Bestuurder : ALFONS GEY, Onderwiizer, I. M. I. O., Sainte-Adresse. Onze Frontteekening h De lezers van Ons Brugge zullen met voldoening bestatigd hebben dat hun bladje niet alleen nieuws geeft van hunne geliefde ...

Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die...

Nummer 1. Septemher 191G. Herenthals Wordt verspreid en verzonden aan al de Herenlhalsenaren die han adres opgeven, door de EE. HH. DU BOIS, Aalmoezenier, Invalieden, te Sainte-Adresse, en EYCKMANS, Aalmoezenier, 6de Linie Regimenl, IVe Bataljon, Belgisch Leger. Onze Vrienden van Herenthals. Hoe dikwijls ontvingen \vy uwe klachten: «Wij krijgen ...

Ons Sinjorenblad

Nu m mers 16-17 TOEGELATEN DOOR DE MILITAIRE OVEHHEID ONS SINJOURENBLAD ûorloQsfckfoa uûû.r ùe àûlâû.tân WÛQ ftntwerpGD ÛQ atoii^enùe- Bestuurder : Eerw. Pater DEDIER, Aalmoezenier, Zwitserland. Bijdragon en nieuws te zenden aan Jos. VAN PEI/F, hootdopsteller van ()n& Sinjovenblad, i M I 0, Sainte-Adresse. Ons blcid verschijnt met ...

Ons Brugge

Xiimmer 9. M HT TOELATING DEK MILITAIRE OVEKIIEII) Fe h ru a ri 1918 Ons Bruqqe ttaaM â fTêe^ voTlT HoaM tê <&TOQfc ùfilfe — r : : yca^^jz» — — — ^ - Bestuurder : ALFOXS GEY, Onderwijzer, I. M. I. ()., Sainte-Adresse Beste Makkers W'eerom liebben wij de verandering der àdressen. ! Waèht niet lang u\v nieuw adres op te sturen ...

Ons Brugge

Nuinmer 11-12. MET GOEDKEITRING \>ÉR MILITAIRE OVEKHEI1I April-Mei 1918. Ons Bruooe H/mM o fiei? Bmùl uâllfe Bestuurder : ALFONS GEY, Onderwijzer, I. M. I. 0., Sainte-Adresse. Verjaring van (( Ons Brugge. » Toen wij Ons lirugge begonaen, vroegeh wij ons af of hel wel nog de moeite weerd was liane! aan '» werk te slaan-, en wij dnchtcn dat ...

Halle en omstreken

Nu m mer 5. MET DE TOELATING DER MILITAIRE OVERHEID Februari 191 (S. Bestuur- en Opstelraad : E. H. JANSSENS, I) 211 !. Adresserauderingen te zenden aan Leop. BRICHAUX, brigadier, I. M. 1. ()., Sainte-Adresse. Een christen huisgezin in Vlaanderen. In 't jaar 1914, daags na Zielendag, gingen onze Jagèrtjes schntsgrachten delven daar vvaar de Yz'er ...

Halle en omstreken

Nu m mer 4. MET DE TOELATING DER MILITAIRE OYERHEII) Jamiari 191 <S. HALLE EN OMSTREKEN Bestuur- en Opslelraad : E. H. JAXSSENS, i) 21 1 1. Adresveranderiirgen le zenden aan Leop. BRICHAUX, brigadier, I. M. I. ()., Sainte-Adresse. Nieuwjaar ! 1 Was nieuwjaar yoor de vierde maal sirïds wij, vejwi jderd van het vaderhuis, als weezen geworpen ...

Ons Brugge

VIERDE JAAR N° 3 (19) JUNI 1919 Ons Broooe Redactie en Beheer: « Iulichtingsbureel », A 2, K&rthuizerinnenstraat, Brugge. Aigemeene Vergadering op Zondag 15 Juni, voor de leden van den Oud-Strijdersbond, om 10 ^lire, in onsgewo-nen lokaal, Soldatenkring. DAGORDE : 1. Verslag. 2. Uitleg der « beknople lafel » Vergoe- dingen. — Elk brengt ...

Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die...

Nummer 9. Mei 1917. HEREnZHALS Liiiifisaai ', ' . : —: : \r v : baai Wordt uerôpreic) en verzonDeo aan d de âûfôaien \j'és) F)erh(\nbn REEEJIBB^LS ôiefiun edrea opoeuen ôoor ôe EKMiûlS fîfrooezenier Inuafiedgate S^Ôresse en EU E¥£HHnlflâ f¥moezpnipr 6e u nie-Reoi ment ive (tV"1 fopfbi.srb i pr>pr Belangrijk Bericht. We ...

Pages