Your search * has 214 results

a-z index of titles
  • Sainte-Adresse

Filters

Le cinacien

...

Halle en omstreken

Nummèr 10. MET DE TOELAT1NG DEB MILITAIRE OVERHEID A ii <> il st 11 s; 101 HALLE EN OMSTREKEN Bestuur- en Opstelraad : E. H. JANSSENS, Z 135,1. Adresveranderingen le zenden aan Leop. BRIÇHAUX, brigadier, 1. M. i. ()., Sainte-Adresse. Open Brief aan 'Moeder. * Vf We traehten reeds zoo lang, duurbare moe-der, naar't blijde wederzien. Vier ...

Het heidebloemken: wordt verspreid en verzonden aan al de soldaten der...

V Xunimer 1 December 1916 HET HEIDEBLOEMKEN wordt verspreid en' verzonoen aan al de soldaten der Ivantons BRECHT en HOOGSTRAETEN die hun adres opgeven door KAPITEIN G R A A F uvf E N E S S E technisch bestuurder I). B. I. H. Sainte-Adresse Vrienden, In deze laatste tijden zag men links en rechts allerlei frontbladjes in ondoop. Het doet toch zoo ...

De school bij het leger: tijdschrift voor de leden van het lager en...

Deuxième année. — N° 3. Publication autorisée par l'Autorité Militaire. Tweede Jaargang. — Nr 3. L'ÉGOUE AUX ARMÉES DE SCHOOli Bli) LEGER REVUE MENSUELLE p«ur les Membres de l'Enseignement primaire et moyen TIJDSCHRIFT voor de Leden van het Lager- er Middelba Onderwijs Rédaction ; R. GOBERT, I. Ml. I. 0., Sainte-Adresse , ( pour les ...

Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die...

Nu m mer 25. MET TOELATING DER MILITAIRE OVEKHEID Septemher 1918. HERENZHALS UJordt uenspreic) en werzorx)en &£lq ai c)e sûfôexten u&n fôerfW)ton fHEKËHSBûKS ôi<? iôuo^aôreô.QDoeuen ôoor <)<? EJUMSâSS fifrooezenier'Inu&riGdefne S^QreôSe en E. H. EYCKMANS, Aalmqkzexiiîiî, Z 316, 2e Bat. Heldenhulde. In nummer 21 ...

De Diestenaar: maandblad der soldaten van het kanton Diest

NUMMER 3. TOEGELATEN 1)0()K DE MILITAIRE OVERHE1D. DECEMBER 1317. De Diestenaar MAANDBLAl) DER SOLDATEN VAN HET KÀNTON 1)1 EST Voor al wat « De Diestexaar » aangaat wenrte mcii zich tôt den Aalmoezenier Vax Niîrom, I). 264, H. I Onze Bijval. We hoopten, zonder twijfel, onze jongens aangenaam le zijn met D. D. nit te geven, docîi daehten niet ...

Het soete Waesland: kosteloos oorlogsblad voor de soldaten van het Land...

Nummer 8 Met toelatlng der militaire overheid Januari-Februari 1918 HET SOETE WAESLAND Kosteloos oorlogsblad voor cle soldaten van het « Land van Waes » Opstel, Mededeelingeh en Steun te zenden aan : HENDRIK HEYMAN, Rue Fonienelle, 29, Le Havre Jongens, denkt aan uwe Toekomst ! Jongens van Waesland, die nu elken dag leeft in 't gevaar en 't ...

De Maeseyckenaar

Nummer 2. Jamiari 1917. DE MAESEYCKENAAR UlTGEGEVEN DOOR DE MÂESEYCKER VRIENDEN IN LE HAVRE. Yoor inlichtingen zich te wenden tôt M. Joseph BOONEN, Boulevard de Strasbourg, 36, Le Havre. Zalig 'Mieawjaar ! Zalig Nieuwjaar aan U, aile, dierbare vrien-den, heldhaftige strijders van Maeseyck en omstreken ! Aan U, aile, mijn onversaagde wapen 1 ...

De Diestenaar: maandblad der soldaten van het kanton Diest

NUMMER 4. TOEGELATEN DOOR DE MII.11AIKE OVERHEII). J7VNUARI 1917. De Diestenaar MAANDBLAD DER SOLDATEN VAN H ET KANTON DIEST Voor al wat « De Diestexaar » aangaat wende m en zich tôt den Aalmoezenier C. Van Nerom, D. 264, B. L. Nen gelukkige » van KorneS en Bettie » Goede Vrienden, Terwijl ik, Kornel, met mijn vriend Bettie op ons gemak een ...

Kring God en Vaderland

No 4 Yser, 31 Maart 1018 j ^TOenVME^D.^ «EU El PATRIETsWI OPBOUWEN « Van de steenen der puinen, zal ik de fondatie maken van de vesting der toekomst. » Dit staat in onze gewijde boeken en 't is met deze gedachten bezield dat wij, bijzonderlijk in deze beroerde tijden, onze gedragslijn moeten vaststell en. ?t Is niet alleen ons land dat langs ...

De school bij het leger: tijdschrift voor de leden van het lager en...

N11 aiéiio ô. PUBlJcATlON AUTORISÉE PAR L'AUTORITÉ' MILITA) H H 10 Nov. 1917. L'ECOLE AUX ARMÉES DE SCHOOL BIJ HET LEGER REVUE MENSUELLE poui" les Membres de 1'Enseignemenl primaire et moyen. : TLJ DSC H RI ET voor de Leden van het Lager- en Middelbaar Onderwi js. Rédaclion : R. GOBERT, 1. M. I. ()., Sain#Adresse. Prix de l'Abonnement : ...

Het heidebloemken: wordt verspreid en verzonden aan al de soldaten der...

Nu m nier 15. MET TOELATING DEty MIL1TA1KEOYEIU1EIJ) April 1918. hEZhEIDEBLOEMKEn iwûR&S VERSPREICsS? UERZATOfi? mn. hl CsE SOI làfiiEr? ÛER KflfZSARS BKELRS EI7 door Koniniandant Graaf m. HEXESSE. Adresveranderingen en inededeelingen le zciiden aiin F. BEULI.EKEXS, I. M. 1. <)., Sainte-Adresse. Mijn Vlucht uit het bezette ...

Pages