Your search * has 191 results

a-z index of titles
  • Stavele

Filters

t Nieuws van St Truiden

...

Sint-Amands studentenblad: frontblad voor studenten en oud-studenten van...

TWEÉDE JAARGANG NUMMER 2 Aanvaard door de Censuur. N° 475 datum 28 Maart 1918 MAART-APRIL 1918. Sint-Amands Studentenblad Fronthlad voor studenten on oud-studenten van Sint-Amands college te Kortrijk Verschijnt als 't past. Voor wat uitgave en opstel betreft, ailes sturen naar E. H. Mullie, Aalmoezenier, Z 203. Eoo nieuwe Veelbeloveide ...

De Marckenaar

Nr 13 JULI 1917. DE MARCKENAAR Voor God en Vaderland Opstellei : R. De Brabandere, hulpdokter, D 106 IIIB°n. — Dermaux Théophile en Delanno Jules zi;n a!!e twee in mijn peloton, maar de tweede die den 21 Junizijnen voet omgeslagen heeft verblijft in een hospitaal, 'k weet nog niet waar, — Met vreugde kom ik u het adres te laten geworden van ...

Willebroeck aan 't front

NUMMER 12. ~6'3140 Willebreck aan't front Uoorfoopio Besîuurfler : Fr. fllYiELiriCHK, Harmoniesiraai, 17, ftniwerpen! Terugblik. Wie had durven denken dat reeds na 25 jaren zich over het oude Europa een nieuwe wereldramp zou veropenbaren ? Men had toch t' allen kant ver-kond dat het de laatste oorlog zou geweest zijn. Helaas! reeds worden de ...

Onze wensch voor de jongens van 't Oudenaardsche

NUMMER 3. met toelating der krijgsoverheii n° 7i3 — i5-5-i8. ONZE WENSCH VOOR DE JONGENS VAN 'T OUDENAARDSCHE Dietsch, geen Duitsch. We zijn 't éen en niet het ander !... Gesticht door: Maurits vandewalle(Eine) Z 220,9eKie. Adhémar De Surgeloose (Gavere) Z 17. Land van Oudenaarde O land van Oudenaarde, heuvels en valleien, En welig woudland ...

Kortrijks oorlogsblad

EERSTE NUMMER MEI 1917. Kortrijks Oorlogsblad Verschljïit als 't kan ! Heil zal uit lijden groeien Van 7 moe gemarteld land ! Ailes wat uitgave en opstel belreft sture men aan korp'. Jef VANDE KERKHOVE, C 245, 9de Kie Voor andere inlichtingen schrijve men aan soldaat Arthur VAN DEN BROUCKE, zelfde adres. OPROEP! Nu wij er toe gekomen zijn een ...

Sint-Rombouts

Nummer 9-10. April-Mei 1917 SINT-ROMBOUTS Maandblad voor studenten en oud-studenten van S^Romboutscollege te lYlechelen. Sint-Rombouts, wees nu fier op uwc zonen Die vrij en vrank de gansche wereld toonen Wat christendeugd en heldenmoed vermag. VersjDreid door : E. ff. làoon, aalmoe?enier G. 250, 2e êroep, en E. ft. tôelpaire, aalmoe?enier, C. ...

Rond den Yzer: letterkundig tijdschrift voor Belgenland

2'' Jaf p ~ N 7 Ket numme? fOeentiemen Juli ...

Kortrijks oorlogsblad

Nummer 8. MET Ï)K TOHLATIN G DE H .MILITAIRE' OVÈHIIEin Septcnihcr Î918. KORTRIJKS OORLOGSBLAD HEIL ZAL UIT LI.1DEN GROEEEN VAN T MO!-: GEMARTELD LAXB ! Ailes wat uitgave en opstel betreft sture men aan korporaal Jef Van de Kerckhové, Z 202, l'c KH . Voor nade.re inlièhtingen schrijve iiiçmi aan soldaat Arthur Van don Broueke, Z 292, Slaf ...

Dixmude en omstreken, op het vreemde

DIXMUDE e£i omstreken, op tu et weemde VERSCH1JNENDE ALLE MAÂNDE Inschrijvingsprijs per jaar : Voor België en Frankrijk : 2,00 frs. Buiten België en Frankrijk : 2,50 frs. UW VALLEN DIXMUDE WAS GROOT. KLEINE STAD IN DE WEIDEN, HEEL HET LAND GOLD UW LIJDEN ; HET BLEEF VRIJ DOOR UW DOOD. C. V. Ailes worde gezonden naar : E. H. Joseph Van ...

Dixmude en omstreken, op het vreemde

DIXMUDE en omstreken, op liet vreemde VERSCHIJNENDE ALLE MAANDE Inschrijvingsprijs per jaar : Voor België en Frankrijk : 2,00 frs. Buiten België en Frankrijk : 2,50 frs. uw vallen dixmudf. was groot. kleine stad in de weiden, heel het land golo uw lijden ; het bleef vrij door uw dood. c. v. '-f* - ■. *iy- ■<- - Ailes worde gezonden naar : ...

St. Denijs Westrem aan 't front

VERSCHIJNT ALS 'T PAST. Tocgelaten door de Censuur, A'r ç8i — 8-J-18. 5e Nummer. S'DENWS WESTREM front Opsteller : COO8KMAK8 GASTOiV', Brankardier, Z 312 — 12e K". Secreta.ris-Schatbewaard.er : V V^iIt11ltAYDIOv», z 52. VERSCHIJNT ALS 'T PAST ! Ja ! en 't duurde fraai lang eer dat 't wilde passen. « St. Derujs-Westrem en Afsnee aan 't ...

Pages