Your search has 700 results

a-z index of titles
  • 1914-05

Filters

Publication date
1914700

Le nouveau précurseur: journal du soir

jjlercredi ÎÎO liai 1914 chvq 80™ année — ]\8 140 Le Nouveau Précurseur aboîtnbmhnts ï ; »WFHS un an 18.00 fr.; sli moi» 6.50 tr.; trois mois 3.50 «p. . 15.00 fr. . S.OOfr.; - 4.50 fr. boluS - sa:M S . le oofr.; . s.oofr. ?.%nMBonfefl - 83 00 fr.: • 16.00 fr.; • 8.00 fr. A StON TO^aLe, . 43.00 fr.; . 21.00 fr.; . lO.SOfr. Tout ...

De godsdienstige week van Vlaanderen

DE GODSDIENSTIGE WEEK VAN \UA\IIEIIE\ ONDER DE BESCHERMING II. FRANCISCUS SALESIUS, D. V. 0. (100 dagen Aflaat voor de feden des Genootscbaps). VAN DEN H JOSEPH. ONDERWIJS EN STICHTING. ZEVEJY-EN VEERTIGSTE JAAR. — N'4 ITE AD JOSEPH. 22 MEI 191 i 'J Dit blad verschijnt aile Vrijdageri 's avonds. — Prijs : voor Gent 4 fr. 's jaars en met den ...

De kolonist: tolk der katholieke schoolkolonies van Antwerpen

DEKOLONIST TOLK DER KATHOLIEKE SCHOOLKOLONIES VAN ANTWERPEN VERSCHIJNENDE MAAN DELIJKS Zetel : ST JACOBSMARKT, 25 Mens sana, in corpore sano. Eene gezonde ziel in een gezond lichaam. Katholieke Schoolkolonies van Antwerpen Kleedingswerk - Schnoliillas le lerfBer en Mlimmeraii MONSTER TOMBOLA waarvan de opbrengst moet dienen tôt inrichting van ...

Het nieuws van den dag

Dertlg«'e jaargang Nr 114 2 centiemen per nummer Brussel, Woetisdag 13 Mei 1914 HET NIEUWS VAN DEN DAG • eONNEMENTEN : "* % BUREEL AANKONDIGINGEN : _ _ . .. BESTUUR EN OPSTEL. : LJ J*h Is I A jj DER KLEINE AANKONDIGINGEN : Gsvraaad# en aangeboden plaatsen. Gewoné, per kleine regel... 30 c. "T iîT «.tot,!.,»»»! +* ^ Zandstfaàt, 6, ...

Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst

1 frïjtfaq llMei I9F4 Prljs per nommer : 5 eentiemen tbr- ]aar, Num. 101 Teletoon 604 FONDSENBLAD Telefoon fiai AAHIiOlDIfilIGEA : Voot aile aankondigingen wende mea zich tea bureele van net blad —O— * ■**" KETELVESl, Nura. 16, te GENl. VLAAMSUH LAND Elandel, Nijverlieid, Taal en G-odsdienst VERSCHIJNENtJE ALLE ...

De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor...

- Ecnig offiçieel orgaan erkend door den Stadsbond en de aangesiotene Maatschappijen. * ABONNEMENTSPRIJS : fr 6.00 per jaar voor de maatschappijen. . 5.00 particulieren .. 8.00 het buitenland. VOOR HOLLANO FR. 6 00 El 11 abonnement îs vooraj bilaalbaar en eindigt op il December van het abonnementsjaar Alzonderlijke nummers i5 ...

Neptune: scheepvaart, handel, scheepsbouw, schippersbelangen enz. =...

N° 55 tfiES, 10 CENTIEMEN ,ournal tri-hebdomadaire SAMEDI-ZATERDAG % 1914 Vemhijnenfc 3 maal per week io' 1AARGANG abonnements abonnementen Belgique par an . . 1 q qq f. gelgië per jaar. . . Hollande par an . . ^ ^ ^ Holland per jaar . . Autres pays 1 g gg Andere landen . . . Oo souscrit dans tous les bureaux de pos Men schrijft in op aile ...

De waarheid: socialistisch weekblad

8e Jaargang. N1 25 Prfls : 5 Centiemen Zondag 31 Mei 1914 DE WAARHEID ORGAAN VAN DEN " VRIjEN SOCIALISTENBOND „ Sleclit» li!j clio de» vrij* ici van andereti lief tieeft ise die a elf wanj--dig. ALLE BRIEFWISSELINGEN TE ZENDEN NAAR DE Nieuwe Veemarkv, 19, GENT ABONNBMBNTSPRIJ» /oor 3 maanden Fr. 1-00 /oor 6 raaanden » 2-00 /oor 1 jaar » ...

La semaine politique: journal socialiste hebdomadaire

Troisième Année. — n° 21 Dimanche 24 Mai 1914 Le Numéro : 1 O Centimes La Semaine JOURNAL SOCIALISTE HEBDOMADAIRE politique ADjVIirilSTÏSRTIOrl : Antony Neuckens 43, rue de l'Education, Bruxelles Î^ÉDRCTIOlSl : Max HALLET et Camille HUYSMANS 17, rue Joseph-Stevens, Bruxelles HBOlSlflHlVIErlTS : Belgique : 5 francs par an. Etranger : S ...

Journal des sages-femmes: organe et propriété de la Fédération générale...

F w 2° année 20 Mai M4. Numéro 10. JOURNAL DESSAGES=FEMMES ORGANE ET PROPRIÉTÉ DE LA FÉDÉRATION GÉNÉRALE DES SAGES-FEMMES BELGES. revue bi-mensuelle. Paraissant en deux langues, le 5 et le 20 de chaque mois. ' ' Consacrée au relc\cmcnt scientifique, moral et social de la Sage-femme, à la lutte contre la mortalité infantile, ...

La Flandre libérale

■Çijnés — Jeudi 7 Mai 1914 H1T0TXDÏE3I- - '10 GEMÏ. H. 127 — Jeudi 7 Mai 1984 LA FLANDRE LIBÉRALE [abonnements I mois. S moïs. S snote. 1 ta. BELGIQUE ; Fr« 2.00 4.00 8.00 16„00 UNION POSTALE s Fr. 3.75 9.00 18.00 36.00 I9n s'abonne an bureau du journal et dans tous les bureaux de posta -IIMWIIIIIIPI1MH1HIIBIW MMWHBMa» ...

Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

Voor België 5 centïemen, voor Kederland 5 cent têt nummer V1JFTIENDE JAAR Zaterdag 16 Mei 1914- 30, St-Pieterstraat, 30, Bmssel ABONNEMENTEN: 1 jaar 6 maand k m Bclgtt, vraehtvrij îr* 14,00 7,50 4,00 Ncdcrland, » » 20,00 10,50 8,50 Andtrelandcn > 52,00 16,00 8,00 len kan inschrijven op aile postkantoron D* intchrijvert voor een jour ( 14 ...

Pages